Akreditácia genetika

Politikou laboratórií je zabezpečiť a neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb; zabezpečiť laboratóriu dôveryhodnosť a dobré meno; poskytovať služby pre čo najširší okruh zákazníkov, a zároveň neustále zvyšovať ich kvalitu; rozširovať spektrum vyšetrení; zlepšovať úroveň poskytovania informácií zákazníkom; zvyšovať úroveň odborného vzdelania pracovníkov laboratória; zabezpečiť rýchle dodanie výsledkov vyšetrení.

V rámci vyhlásenia o politike kvality sa vedenie laboratórií zaväzuje poskytovať klinické laboratórne služby, vykonávať klinické laboratórne vyšetrenia pre klientov v súlade so správnou profesionálnou praxou a kvalitou, v súlade s požiadavkami podľa ISO 15189:2012 a ustanoveniami uvedenými v PRÍRUČKE KVALITY a s ňou súvisiacich dokumentoch, a to najmä vo vzťahu k požiadavkám na nestrannosť, nezávislosť a vierohodnosť v činnosti medicínskeho laboratória.,

 

Vedenie laboratórií garantuje:

  1. že vykonáva laboratórne vyšetrenia u všetkých pacientov korektne a bez diskriminácie,
  2. že dodržiava zachovávanie dôverných informácií a ochranu osobných údajov v zmysle platných zákonov,
  3. že na svojich podriadených pracovníkov nebude vytvárať akýkoľvek tlak na porušenie ktoréhokoľvek bodu tohto vyhlásenia,
  4. že odmeňovanie pracovníkov laboratória nie je závislé na počte a výsledkoch vykonávaných laboratórnych vyšetrení,
  5. že pracovníci nie sú ovplyvňovaní žiadnymi nevhodnými obchodnými, finančnými, politickými alebo inými vnútornými a vonkajšími tlakmi, ktoré by mohli nepriaznivo vplývať na kvalitu vykonávanej práce a viesť ku konfliktu záujmov,
  6. že pracovníci sa riadia etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka a s humánnymi vzorkami zaobchádzajú v zmysle Zákona č. 578/2004 Z. z., prílohy č. 4.


Laboratóriá lekárskych genetík sú akreditované podľa normy STN EN ISO 15189: 2012, ktorá udáva štandard v požiadavkách na kvalitu a kompetentnosť pre Medicínske laboratóriá. V súčasnosti sú podľa nej pripravované na akreditáciu aj Laboratóriá cytogenetík.  Zároveň je vo všetkých laboratóriách zavádzaný a dodržiavaný systém riadenia rizík podľa normy ISO 22367: 2020 Medicínske laboratóriá - Aplikácia manažmentu rizika v medicínskych laboratóriách. Pri všetkých skúškach a kontrolách spôsobilosti postupujú laboratóriá v súlade s normou ISO/IEC 17043: 2017.

Laboratóriá sa pravidelne zúčastňujú na programoch medzilaboratórneho porovnania, hodnotenia kvality a skúšania spôsobilosti organizovaných medzinárodnými poskytovateľmi akými sú EMQN, GenQA, Instand, RFB a European Society of Pathology.

Dokumenty na stiahnutie:

Laboratórna príručka
Etický kódex zdravotníckeho pracovníka
Osvedčenie o akreditácii
Certificate of accreditation
Vyhlásenie manažmentu laboratória o politike kvality