Ambulancia lekárskej genetiky v Bratislave

Ambulancia lekárskej genetiky je zameraná na rýchlu prenatálnu genetickú diagnostiku. Prepojenou nádobou s ambulanciou je aj  laboratórna časť a ich súčasťou je taktiež pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, ktoré realizuje odbery plodovej vody pod USG navigáciou.

Sme vybavení modernými prístrojmi, všetci pracovníci sú skúsení, majú ukončené špecializované vzdelanie vo svojom odbore.

Vzhľadom na vzdelanie a skúsenosti personálu (klinická genetika, gynekológia I. st., gynekológia II. st., materno–fetálna medicína, ultrasonografia) sa zameriavame na reprodukčnú medicínu, v rámci ktorej riešime neplodnosť, opakované potrácanie či geneticky rizikové tehotenstvá.

Tieto služby našej ambulancie sú hradené všetkými zdravotnými poisťovňami, poskytujeme ich komplexne, s krátkymi čakacími dobami na vyšetrenie a krátkymi čakacími lehotami na výsledky.

Informácie pre pacientov:

  • okrem výnimočných situácií pacientov objednávame, tehotné pacientky dokážeme objednať prednostne bez poplatku
  • vyšetrenie je hradené zdravotnou poisťovňou, ak má pacient odosielací lístok od lekára, v opačnom prípade ide o vyšetrenie na priamu platbu podľa cenníka Unilabs Slovensko, ktorý nájdete na našej webovej stránke a v ambulancii
  • na vyšetrenie netreba prísť nalačno
  • je vhodné si dopredu zabezpečiť informácie o ochoreniach a závažných zdravotných ťažkostiach u príbuzných, vítané sú kópie lekárskych nálezov – šetrí to čas a urýchľuje indikáciu vyšetrení
  • je vhodné priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu

Neoddeliteľnou súčasťou diagnostického procesu v rámci prenatálnej genetickej diagnostiky je laboratórna časť.

Laboratórium tkanivových kultúr

  • kultivácia lymfocytov periférnej krvi
  • kultivácia buniek plodovej vody

Použitím moderných kultivačných médií, jednorazového materiálu a spoľahlivých prístrojov dosahujeme štandardne kvalitné výsledky a skracujeme dobu vyšetrovania.

Laboratórium DNA diagnostiky

  • rýchla prenatálna genetická diagnostika zmien počtu chromozómov pomocou metódy QF PCR (výsledok do troch dní).

Túto metódu je možné v indikovaných prípadoch využiť aj pri vyšetrení iných materiálov (bunky periférnej krvi, bunky choriových klkov pri reprodukčných stratách).

Jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo

V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti uskutočňujeme výhradne len odbery plodovej vody – amniocentézu s vysokoerudovanými pracovníkmi (7 tisíc odberov) pod USG kontrolou.

Po výkone pacientka oddychuje na lôžku v observačnej miestnosti pod dohľadom lekára a pôrodnej asistentky alebo sestry a 3 hodiny po výkone odchádza domov. Výsledok rýchlej prenatálnej diagnostiky oznamujeme do 3 dní (spravidla 24 hod. po odbere plodovej vody). Súčasťou tejto starostlivosti je i ultrazvukové morfologické vyšetrenie plodu.