Biochémia a hematológia

Naše hematologické laboratóriá vyšetrujú všetky parametre definujúce aktuálny stav hemostázy a realizujú vyšetrenia na detekciu imunohematologických ochorení a porúch.

Základným hematologickým vyšetrením je vyšetrenie krvného obrazu, ktoré podľa požiadavky lekára vieme doplniť o

  • vyšetrenie základných parametrov hemostázy (PT-INR, APTT-R, TT-R, fibrinogén, antitrombín III a D-diméry), ktoré prináša informáciu o stave hemostázy pri krvácavých stavoch, 
  • faktory protrombínového komplexu (FII, FVII, FIX a FX), ktoré sú zdrojom informácií o funkčnej zdatnosti pečeňového parenchýmu, 
  • vyšetrenia trombofilných faktorov v hemokoagulácii (antitrombín III, proteín C, Proteín S, proC Global, FII, FV, FVIII, FIX, FXII, lupus antikoagulans), ktoré slúžia na objasnenie trombotických komplikácií v GIT-e, 
  • vyšetrenia  antifosfolipidových protilátok a homocysteínu, ktoré je vhodné doplniť pri podozrení na systémové ochorenie,
  • testy na monitoring liečby a predávkovania liečivami (napríklad Dabigatran ako kvantitatívny test inhibície trombínu), ktoré pokrývajú špecifické potreby diagnostiky.

Ponúkame skríning nepravidelných antierytrocytových protilátok (NAT), ktorého cieľom je vyhľadávanie nepravidelných prirodzených protilátok (vytvorené sú bez zjavného imunizačného podnetu) alebo nepravidelných imúnnych protilátok (vytvorené na základe imunizačného podnetu – transfúzia krvi, gravidita) proti antigénom erytrocytov. Zmyslom vyšetrenia je odhalenie prítomnosti klinicky významných protilátok spôsobujúcich hemolytickú transfúznu reakciu, výrazne skrátené prežívanie erytrocytov, hemolytickú chorobu plodu a novorodenca (HCHN). Indikáciou vyšetrenia v gravidite je prevencia, respektíve diagnostika HCHN.

Priamy antiglobulínový test (PAT) je test určený na detekciu in vivo nadväzujúcich protilátok alebo zložiek komplementu na vyšetrované erytrocyty. Indikáciou vyšetrenia sú autoimunitná hemolytická anémia (AIHA), liekmi indukovaná hemolytická anémia, hemolytická choroba plodu a novorodenca (HCHN) a hemolytická transfúzna reakcia.

Ani v rámci rutinného predtransfúzneho skríningu, ani pri skríningu tehotných žien už dnes s ohľadom na vývoj poznatkov a nových metód nie je dostatočný enzýmový test (nedegekuje niektoré klinicky významné protilátky a má nízku špecificitu, zvýšenú citlivosť pre neželané protilátky) a nemal by byť použitý ako jediný test v rámci predtransfúzneho vyšetrenia.