Urológia

V mládí erotik, v stáří prostatik.“ Touto vetou nás v časoch minulých počas štúdia medicíny uvádzal do tajov ochorení prostaty jeden nemenovaný pán profesor. Výstižná veta s hlbokým poznaním praxe... Ale spravodlivo treba poznamenať, že urológia ako jeden z dôležitých odborov humánnej medicíny nie je výsostnou doménou mužov – urológov a nerieši iba mužské zdravotné problémy. Hoci téma karcinómu prostaty je dominujúca, v súvislosti so starnutím populácie sa do popredia dostávajú aj iné druhy urologických malignít, inkontinencia moču u žien a mužská infertilita. Predovšetkým však ide o chirurgický odbor, ktorý aj na Slovensku vďaka používaniu novej techniky a moderných operačných postupov dokáže posúvať kvalitu života svojich pacientov na prijateľnú úroveň.

Pátranie po skutočnom mužovi dneška

Plodnosť mužov klesá. Tento fakt sa netýka iba vekovo starších ročníkov, u ktorých nachádzame dokázateľne zníženú motilitu spermií (o 3 – 37 %) a nižšie percento morfologicky normálnych spermií (o 4 – 22 %), ale, žiaľ, aj tých mladších. Z výskumov vyplýva, že priemerný počet spermií v ejakuláte sa ročne znižuje o 1,5 – 3,0 % a na tento fakt už niekoľkokrát reagovala aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) úpravou noriem, podľa ktorých sa zdravý spermiogram posudzuje (1). Diagnostický algoritmus príčin mužskej infertility tak v súčasnosti posúva oblasť prednostného zamerania urologických ambulancií pre mužov po 50. roku života do podstatne skorších vekových kategórií, z čoho môže byť v štatistickom vyhodnotení sekundárny benefit na riešenie aj iných urologických problémov prebiehajúcich klinicky dlhodobo latentne.

Výživa a (urologická) onkológia

V porovnaní s inými európskymi regiónmi majú štáty južnej Európy dokázateľne najnižšiu incidenciu karcinómu prostaty, rovnako nižšiu úmrtnosť na túto diagnózu, ako aj nižšiu progresiu tohto ochorenia. Ukazuje sa, že významným spôsobom k tomu prispieva špecifickosť zloženia stredomorskej stravy: bohaté zastúpenie ovocia, zeleniny (najmä paradajok), rýb, tuku, najmä vo forme olivového oleja, ďalej striedma konzumácia vína, príjem mliečnych výrobkov hlavne vo forme jogurtov a syrov a minimálny príjem červeného mäsa a vajec pri sumárne nižšom dennom príjme kalórií a pri priemernej dennej fyzickej aktivite. Berúc do úvahy prospešný vplyv tejto stravy aj na reguláciu krvného tlaku, na inzulínovú senzitivitu a na zvyšovanie odolnosti voči poškodeniu oxidáciou, zápalom či prehnanou vazoreaktivitou, je tento typ stravovania vo frekvencii viac než 4-krát týždenne prospešný aj v oblasti prevencie srdcovo-cievnych ochorení či v onkologickej prevencii vo všeobecnosti. Samozrejme, v pozadí tohto typu stravovania je najmä obsah konkrétnych minerálov, stopových prvkov, vitamínov a ďalších substancií v ich prirodzených vzájomných väzbách, nenarušených nevhodne dlhou alebo neadekvátnou tepelnou úpravou. Na druhej strane, závery každej štúdie, ktorej cieľom je konkretizovať benefit určitého spôsobu stravovacích návykov, narážajú na problém kvantifikácie, čo komplikuje formulovanie presnejších postulátov pre lekársku obec (2).

Frekvencia ejakulácie a karcinóm prostaty

Už v roku 2004 boli publikované výsledky štúdie HPFS, ktorá na základe „hypotézy stagnácie prostatického sekrétu ako potenciálne karcinogénneho materiálu“ poukázala na súvislosť medzi vyššou frekvenciou (viac než 21) ejakulácií za mesiac (EPM, ejaculations per month) a nižším výskytom karcinómu prostaty (až o 50 %). V nadväznosti na toto veľmi povzbudivé zistenie boli v decembri 2016 publikované výsledky rozsiahlej štúdie na vzorke 31 925 mužov, ktorá v odstupe 18 rokov potvrdila, že častejšia ejakulácia skutočne predstavuje pre muža benefit nižšieho výskytu karcinómu prostaty, a to bez ohľadu na vek muža. Podobne prospešný (ochranný) efekt sa ukázal aj v prípade výskytu metastáz či agresívneho priebehu pri už existujúcej diagnóze karcinómu prostaty, hoci je zrejmé, že nejde o výlučný vplyv EPM, ale do hry vstupujú aj ďalšie faktory ako BMI, konzumácia alkoholu, anamnéza fajčenia, výskyt sexuálne prenosných ochorení a podobne (3).

Nádory v urológii sa netýkajú iba prostaty

Piatou najčastejšou skupinou nádorov sú nádory horných a dolných močových ciest. Z nich 90 – 95 % tvoria nádory močového mechúra (zhubné nádory močového mechúra predstavujú deviate najčastejšie celosvetovo sa vyskytujúce zhubné nádorové ochorenie). Naproti tomu, 60 % nádorov horných močových ciest býva invazívnych, s maximom výskytu medzi 70. a 90. rokom života, prednostne u mužov a asi 10 – 20 % z nich býva hereditárne podmienených (súčasťou vyšetrenia má byť preto aj skríning na HNPCC – hereditárny nepolypózny kolorektálny karcinóm, Lynchov syndróm). Primárne nádory uretry patria v európskom regióne k tým vzácnym s výskytom < 1 % všetkých malignít, s maximom výskytu > 75 rokov života a s 3-násobne vyšším výskytom u mužov. Nádory obličiek predstavujú 2 – 3 % všetkých nádorov, s vyšším výskytom u mužov najmä vo vekovej kategórii medzi 60. – 70. rokom života. Za faktory prispievajúce k ich rozvoju patria okrem iných aj zvýšené užívanie acetaminofénu a nesteroidných antireumatík, nefrolitiáza, vírusové hepatitídy, fajčenie cigariet a obezita, hoci dáta v literatúre v tomto ohľade nie sú úplne konzistentné. Niektoré krajiny (Estónsko, Chorvátsko, Slovensko, Írsko, Grécko, ale aj USA) vykazujú zvýšenú mortalitu na nádory obličiek, ich incidencia za posledných 20 rokov celosvetovo stúpla o 2 %. Testikulárne nádory predstavujú 1 – 2 % mužských neoplázií a 5 % z urologických malignít. Výskyt testikulárnych nádorov kontinuálne stúpa za posledné roky najmä v rozvinutých priemyselných krajinách, iba 1 – 2 % prípadov majú bilaterálny výskyt a maximum rozvoja je v 3. dekáde života (neseminomatózne nádory) a vo 4. dekáde života (seminómy). Nádory penisu majú zatiaľ v Európe a v USA súhrnne veľmi raritný výskyt (približne menej než 1 prípad/100 000 mužov), ale častejšie sa diagnostikujú v regiónoch s vysokou prevalenciou HPV a po 60. roku života (4).

Inkontinencia moču u žien

Problém, ktorý sa častejšie vyskytuje u žien, ale s ktorým sa žiadna žena chváliť nebude. Priemerná prevalencia inkontinencie sa u žien pohybuje na úrovni 20 – 30 %. U mužov dáta nie sú k dispozícii, ale podľa niektorých údajov by to mohlo byť do 11 %. Na problém inkontinencie sa treba pozerať v širších súvislostiach: nie je to iba zdravotný problém, ale aj sociálny a ekonomický (používanie vložiek alebo plienok). Aj na Slovensku evidujeme rastúci záujem o diagnostiku a liečbu inkontinencie, hoci veľa žien to ešte stále považuje za nevyhnutnú súčasť prirodzeného starnutia organizmu bez potreby riešiť to.

Mužská psychológia a preventívne prehliadky

Muži len málokedy hovoria otvorene o svojich preferenciách a túžbach. Rovnaký prístup si zachovávajú v prípade objavenia sa zdravotných problémov, keď majú tendenciu skôr zľahčovať a zahmlievať. Podobne aj afinita mužov k samovyšetrovaniu (napríklad pŕs či semenníkov) pred zrkadlom, ktoré je jedným z účinných nástrojov prevencie, je nízka – z výsledkov jednej štúdie, ktorá bola vykonaná na malej vzorke britských mužov a žien vyplýva, že len 27 % mužov by bolo ochotných v budúcnosti prejsť na pravidelný systém samovyšetrovania vo frekvencii raz mesačne (oproti 57 % žien) (5). A veľmi podobne to vy-zerá aj s absolvovaním preventívnych prehliadok u mužov (či už urologickej alebo u praktického lekára pre dospelých) v porovnaní so ženami (gynekologická, všeobecná). Ostáva preto výzvou pre samotných lekárov, ako aj priestorom na zamyslenie pre zdravotné poisťovne, ako zlepšiť tento nelichotivý stav.


Literatúra

  1. Albert, M.: Úloha muža v reprodukcii – iba komparz alebo 50% úspechu? InVitro Reprodukčná medicína, 2. číslo, 5. ročník, jún 2017, s. 86 – 92.
  2. Stacey A. Kenfield, Natalie DuPre, Erin L. Richman, Meir J. Stampfer, June M. Chan, Edward L. Giovannucci: Mediterranean Diet and Prostate Cancer Risk and Mortality in the Health Professionals Follow-up Study. European Urology, 2014 May, Volume 65, Issue 5, pages 887 – 894.
  3. Jennifer R. Rider, Kathryn M. Wilson, Jennifer A. Sinnott, Rachel S. Kelly, Lorelei A. Mucci, Edward L. Giovannucci: Ejaculation Frequency and Risk of Prostate Cancer: Updated Results with an Additional Decade of Follow-up. European Urology, 2016 December, Volume 70, Issue 6, pages 974 – 982.
  4. http://uroweb.org/individual-guidelines/oncology-guidelines/
  5. Gayle Brewer and Anne M. Dewhurst: Body Esteem and Self-examination in British Men and Women. International Journal of Preventive Medicine, 2013 Jun; 4(6): 684 – 689.
Hodnotenie článku

inVitro 1/2018

Urológia

Tento článok sa nachádza v čísle InVitro 1/2018 Urológia. Ak máte záujem o časopis v tlačenej verzii, ozvite sa nám.
Objednať inVitro