CENTRÁLNE LABORATÓRIUM – STRED

Article image

Centrálne laboratórium – STRED v Likavke je takpovediac matkou všetkých laboratórií Alpha medical. Z pôvodne lokálneho biochemického laboratória sa stalo centrálne laboratórium, ktoré dnes svojím spádom pokrýva celé stredné Slovensko. Denne sa v ňom spracuje okolo 2 400 vzoriek a realizuje takmer 11 000 testov v 4 odboroch laboratórnej diagnostiky: klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergológia. Okrem toho disponuje aj vysoko špecializovanými pracoviskami, ktoré centralizujú vyšetrenia z oblasti mykológie, vyšetrenia elektroforézy, alergénov metódou imunoblot, realizujú konfirmačné testy, identifikujú mikrobiologický genóm a stanovujú postvakcinačné protilátky.

História

História Centrálneho laboratória – STRED (CL – STRED) siaha do roku 1996, keď spoločnosť Alpha medical otvorila svoje prvé laboratórium klinickej biochémie a hematológie na Slovensku takpovediac na zelenej lúke so sídlom v Ružomberku. Krátko na to pribudlo aj mikrobiologické laboratórium. Vďaka skvalitneniu celého diagnostického procesu si laboratórium relatívne rýchlo získalo ambulantnú klientelu nielen z blízkeho okolia. S rozšírením palety vyšetrení a s nárastom počtu vzoriek boli potrebné nové priestory, ktoré sa našli v Likavke. V januári 2011 sa teda obe prevádzky presťahovali do nových priestorov trojpodlažnej budovy. V roku 2014 bolo v Likavke zriadené aj Centrálne veterinárne laboratórium.

Zameranie laboratória

CL – STRED poskytuje vyšetrenia v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergológia.

Vďaka vybudovaniu centralizovaných pracovísk dnes môže laboratórium pre celú sieť Alpha medical realizovať aj špeciálne vyšetrenia, napríklad z oblasti mykológie. Mykologická diagnostika má význam pri liečbe povrchových mykóz, obzvlášť dermatomykóz, kandidóz a pityrosporových infekcií. Vieme určiť patogénny agens, ktorý spôsobuje danú infekciu a následne stanoviť antimykotickú citlivosť, čo lekárovi značne uľahčuje správny výber antimykotika. V prípade potreby vieme aj poradiť, pretože výber účinného antimykotika si vyžaduje aj vedomosti o spektre účinnosti, farmakokinetike, prirodzenej rezistencii, prípadne o sekundárnej rezistencii. Vzorky na mykologické vyšetrenie sú do CL – STRED zvážané z celého Slovenska a ich počet každým rokom stúpa, v súčasnosti je ich asi 7 000 ročne. Kľúčovými klientmi využívajúcimi mykologickú diagnostiku sú odborní lekári – dermatológovia, gynekológovia, otorinolaryngológovia, ale aj praktickí lekári.

Ďalším centralizovaným vyšetrením sú konfirmačné vyšetrenia infekčnej sérológie, ktoré prakticky vylučujú falošne pozitívne a potvrdzujú pozitívne výsledky ELISA vyšetrení. Sú to predovšetkým konfirmačné vyšetrenia protilátok proti vírusom a baktériám metódou Line Blot, ktorými je možné odhaliť skríženú reaktivitu protilátok v skríningových vyšetreniach, respektíve bližšie určiť štádium infekcie na základe reaktivity protilátok s konkrétnymi antigénmi. Najpočetnejším vyšetrením v tejto skupine analýz sú konfirmácie protilátok proti boréliám. V roku 2014 sme vyšetrili 8 200 vzoriek na anti Borrelia spp. IgG a 6 900 vzoriek na anti Borrelia spp. IgM. Okrem konfirmácií protilátok infekčnej sérológie sa pracovisko zaoberá aj dôkazom DNA u vybraných druhov vírusov a baktérií metódou PCR.

Real-Time PCR využívame na kvantifikáciu herpetických vírusov najmä v krvi a v likvore, predovšetkým u imunosuprimovaných pacientov po transplantáciách, u pacientov v septickom šoku, u pacientov s nešpecifikovanou meningitídou a pri ďalších život ohrozujúcich diagnózach.

V rámci imunológie sa laboratórium špecializuje na vyšetrenie alergií za využitia modifikovanej verzie imunoblotov, ktorá umožňuje vyšetrenie špecifických IgE rôznych alergénov na jednom prúžku. Systém Euroline pripomína klasický Western blot a výsledky sú spracovávané automaticky. V súčasnosti poskytujeme vyšetrenie ôsmych profilov s rôznou kombináciou najčastejších alergénov. Vyšetrenie je vhodné na rýchlu diagnostiku a orientáciu pri podozrení na alergický pôvod ťažkostí. Súčasťou vyšetrenia je aj detekcia CCD (Cross-reactive Carbohydrate Determinant), ktorý je užitočným prvkom, obzvlášť v situácii, keď sa pozitivita špecifického IgE nezhoduje s klinickým obrazom a môže slúžiť ako interpretačná pomôcka pri zhodnotení všetkých výsledkov laboratórnych testov.

Elektroforéza bielkovín je ďalšie špecifické vyšetrenie, pri ktorom sa v elektrickom poli rozdelia bielkoviny krvného séra alebo moču podľa svojej molekulovej hmotnosti a izoelektrického bodu. Využíva sa najmä na skríning prítomnosti paraproteínu. Rozdelenie bielkovín na 5 hlavných typov a ich zastúpenie pomáha v diagnostike dysliproteinémií, nefrotického syndrómu či v rozlíšení akútneho a chronického zápalu.

Ďalšími centralizovanými vyšetreniami do CL – STRED sú stanovenie hladiny zinku, anti Müllerian hormónu, postvakcinačných protilátok a kortizolu v slinách.

Klientela

Laboratórium začínalo s poskytovaním rutinnej diagnostiky pre ambulantných lekárov v rámci Ružomberka a priľahlého okolia. Postupne začalo expandovať do širšieho okolia a dnes obsluhuje viac než 1 100 ambulantných lekárov. Z denného počtu približne 200 vzoriek vzrástol počet na viac než 2 000. Laboratórium poskytuje vyšetrenia aj pre 4 nemocnice a 7 polikliník. Naše služby využívajú aj také významné subjekty ako FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici či Martinská fakultná nemocnica. Diagnostiku vykonávame aj pre špecializované ústavy, napríklad Národný endokrinologický a diabetologický ústav (NEDÚ) v Ľubochni alebo Centrum asistovanej reprodukcie – Sanatórium Helios SK v Martine.

Technické vybavenie

Zavádzanie nových odborov laboratórnej diagnostiky a neustále rozširovanie klientely malo vplyv na potreby technického vybavenia pracoviska. Laboratórium dnes disponuje najmodernejším technologickým vybavením a automatizovanými analyzátormi od takých gigantov, ako sú Siemens, Roche, Beckman Coulter, Sysmex a ďalší.

Súčasťou dômyselného systému na urýchlenie vyšetrovacích procesov je spojenie automatického biochemického analyzátora ADVIA 1800 pre klinickú biochémiu a imunochemického analyzátora Centaur XP pre imunochémiu do „minilinky“ za pomoci kompaktného robotického systému VersaCell. ADVIA 1800 s kapacitou 1 200 fotometrických a 600 ISE testov za hodinu dokáže stanoviť všetky základné parametre, špecifické proteíny, stopové prvky aj terapeutické hladiny liekov. Analyzátor Centaur XP pracuje na základe chemiluminiscencie a je predurčený na stanovenie parametrov štítnej žľazy, nádorových markerov, fertilných hormónov či parametrov infekčnej sérológie. Rodinu imunochemických analyzátorov dopĺňa Immulite 2000XPi a Cobas E411.

Mikrobiologické laboratórium disponuje ďalšími modernými plnoautomatickými analyzátormi. VITEK 2, ktorý je na Slovensku stále unikátom, využívame na určenie minimálnych inhibičných koncentrácií antibiotík (výsledky od 8 do 18 hodín). Naši klienti sa pritom môžu spoľahnúť, že výsledky testov citlivosti sú každoročne aktualizované podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Hmotnostný spektrometer MALDI Biotyper je ultramoderný systém na mikrobiologickú identifikáciu, ktorá trvá len niekoľkých minút. Samozrejmosťou je spracovávanie hemokultúr a likvora.

Konfirmačné pracovisko využíva v diagnostike infekčných ochorení Line Blot a termocykléry na dôkaz mikrobiálnej DNA. Pracovisko okrem toho disponuje unikátnym analyzátorom Cobas 4800 od spoločnosti Roche, ktorý nám umožňuje individuálne vyhodnotiť najrizikovejšie genotypy HPV 16 a 18, ktoré sú majoritným pôvodcom karcinómu krčka maternice, a tak sa výrazne spresňuje diagnostika ochorenia u pacienta. Okrem toho dokážeme skupinovo stanoviť ďalších 12 vysokorizikových genotypov (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68).

Akreditácia

Laboratórium Alpha medical v Ružomberku bolo v júni 2006 ako prvé na Slovensku akreditované podľa medzinárodnej normy kvality pre medicínske laboratóriá EN ISO 15 189. V súčasnosti už spĺňa nároky STN EN ISO 15189:2012. Význam akreditácie spočíva najmä v nárokoch kladených na dôkladnejšie sledovanie všetkých procesov v laboratóriu (predanalytická fáza, samotná analýza, postanalytická fáza), ktoré sú podrobne zdokumentované. Akreditované pracovisko je navyše v pravidelných intervaloch kontrolované akreditačným orgánom (SNAS). V rámci Slovenska máme jediné súkromné veterinárne laboratórium akreditované podľa normy ISO/IEC 17025:2005 s akreditovanými metódami s flexibilným a fixným rozsahom.

Personál

Počet zamestnancov v laboratóriu (klinická biochémia, hematológia a mikrobiológia) stúpol z pôvodných 15 na súčasných 38. Priamo v laboratóriu pracujú zdravotnícki aj špecializovaní pracovníci so stredoškolským aj vysokoškolským vzdelaním. Vodiči zabezpečujú zvoz vzoriek na 13-tich zvozových trasách (+ 8 zvozových trás zo satelitných laboratórií).

VIZITKA PRACOVISKA


Názov a miesto laboratória

Centrálne laboratórium – STRED
Alpha medical s. r. o.,

J. Bellu 66, 034 95 Likavka


Zameranie

Poskytovanie laboratórnej diagnostiky v odbore klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergológia.


Satelitné laboratóriá

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bánovce nad Bebravou, Bytča, Ľubochňa, Martin, Spišská Nová Ves, Zvolen, Žiar nad Hronom.


Personál pracoviska

 • VŠ: 7
 • laborant s VŠ vzdelaním: 4
 • špecializovaný alebo zdravotnícky laborant: 14
 • administratívny a ekonomický pracovník: 7
 • sanitár: 4
 • vodič: 18
 • iné (technik, IT, medicínsky reprezentant, odberová sestra, upratovačka): 6

Ročný objem spracovaných vzoriek a realizovaných vyšetrení (za rok 2015)

 • biochémia, imunológia a alergológia: 309 429 vzoriek a 1 658 087 vyšetrení
 • mikrobiológia: 192 857 vzoriek a 612 528 vyšetrení
 • hematológia a transfuziológia: 154 467 vzoriek a 214 348 vyšetrení
 • infekčná sérológia, konfirmácie: 84 072 vzoriek a 241 186 vyšetrení

Špecifiká laboratória

Diagnostika pôvodcov mykologických ochorení. Dôkaz mikrobiálnej DNA. Konfirmácia pozitívnych sérologických vyšetrení. Stanovenie postvakcinačných protilátok. Vyšetrenie bunkovej a humorálnej imunity. Vyšetrenie krvných skupín a protilátok. Odhad prenatálneho rizika. Elektroforéza bielkovín.

Spád

Poskytujeme diagnostiku pre viac než 1 100 ambulantných lekárov, 4 nemocnice, 7 polikliník a NEDÚ v Ľubochni.

 

Záver

Centrálne laboratórium – STRED v Likavke je prevádzkou, ktorá pokrýva kľúčové odbory laboratórnej diagnostiky 24 hodín denne pre celý stredoslovenský región. Máme záujem o prehlbovanie spolupráce s lekármi z klinickej praxe, pretože iba vzájomné interakcie z oboch strán dokážu účinne zosúladiť výsledky testov s klinickým stavom pacienta. Zároveň sa táto komunikácia stáva prostriedkom na prípadné doplnenie spektra poskytovaných vyšetrení či na nachádzanie nových prístupov pri využití laboratórnej diagnostiky.

 

 

 

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 04/2015

Pediatria

Témou deviateho čísla časopisu inVitro je Pediatria, a tak si prídu na svoje hlavne detskí lekári, ale aj detskí gynekológovia či psychológovia. Opäť tu nájdete užitočné odborné informácie i…

author

Mgr. Jozef Kaščák

Všetky články autora