CENTRÁLNE LABORATÓRIUM – ZÁPAD

Obrázok článku

Centrálne laboratórium – ZÁPAD v Bratislave má modernú tvár, ktorú mu dali nové priestory v budove na Poliankach. Za 8 rokov existencie sa mu priestory vo Vlčom hrdle stali postupne tesnými a celé laboratórium takpovediac lapalo po dychu. Po 5 mesiacoch od presťahovania sa už ľudia i technika zžili s novou lokalitou, vybavením a s procesmi. Dnes atakuje pozíciu druhého najväčšieho centrálneho laboratória v rámci spoločnosti. Každý deň sa v ňom vyšetrí priemerne 2 630 vzoriek v 4 laboratórnych odboroch pre takmer celé územie západného Slovenska. V rámci siete zároveň realizuje aj niekoľko desiatok špecializovaných vyšetrení – od autoprotilátok po vyšetrenia realizované plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC MS), atómovou absorpčnou spektroskopiou (AAS) či kvapalinovou chromatografiou (HPLC).

História

Laboratórium naštartovalo svoju činnosť v roku 2008 v priestoroch Vlčieho hrdla s pár vzorkami denne a kolektívom 20 pracovníkov. V roku 2009 začína laboratórium obsluhovať aj prvú polikliniku. Významným medzníkom v posune na ďalší stupienok kvantity a kvality sa stalo poskytovanie laboratórnej diagnostiky pre ďalšie polikliniky a nemocnicu v Partizánskom, ktorá predznamenala príchod ďalších nemocníc patriacich do siete Svet zdravia. Záujem špecialistov a rozvoj diagnostických metód urýchlili zavedenie ďalších metód v alergológii a imunológii v roku 2012. Prudký nárast objemu vzoriek za posledné dva roky, ktorý si vyžadoval okrem iného obnovu technologického parku so súčasným zámerom centralizovať bratislavské prevádzky do jednej budovy, vyústil v septembri 2016 do presťahovania na Polianky. Veľkoryso riešené priestory s modernou infraštruktúrou dávajú dnes už 50-člennému kolektívu CL – ZÁPAD možnosť realizovať potrebnú diagnostiku v komfortných podmienkach a s možnosťou využiť synergie bezprostrednej blízkosti s laboratóriami lekárskej genetiky a patologickej anatómie.

Zameranie a technické vybavenie

Zavádzanie nových odborov laboratórnej diagnostiky a neustále rozširovanie poskytovania laboratórnych služieb pre klientov malo vplyv na potreby technického vybavenia pracoviska. Laboratórium dnes disponuje najmodernejším technologickým vybavením a automatizovanými analyzátormi od renomovaných firiem, akými sú Siemens, Roche, Beckman Coulter, Sysmex, Bio G a ďalší. Ako jediná spoločnosť na Slovensku vyšetrujeme vzorky moču metódou prietokovej cytometrie na analyzátoroch UX 2000 a UF 1000 od firmy Sysmex. Prietoková cytometria zabezpečuje detekciu veľkého počtu sedimentačných elementov (až 65 000), ale najväčšou pridanou hodnotou je pri pozitivite erytrocytov okamžité zhodnotenie ich morfológie. Pre lekára ide o skutočne významnú informáciu, keďže zužuje diagnostický diapazón, a tak predurčuje ďalší postup a voľbu vhodnej liečby pacienta.

CL – ZÁPAD centralizuje vyšetrenia autoprotilátok ELISA metódou. Dnes je paleta nasledujúca:

Histamínová intolerancia
S – Diaminooxidáza

Reumatológia
S − ANA IgG skríning
S − ENA IgG skríning
S − Anti ds DNA protilátky

Vaskulitída a renálne ochorenia
S − Anti proteináza 3
S − Anti myeloperoxidáza
S − Protilátky proti bazálnym membránam glomerulov

Autoimunitná hepatitída
S − Hepatálny profil (AMA-M2, LKM-1, SLA)

Antifosfolipidový syndróm
S − Anti fosfolipid IgG
S − Anti fosfolipid IgM
S − Anti kardiolipín IgG
S − Anti kardiolipín IgM
S − Anti beta-2-glykoproteín 1 skríning

Reprodukčný systém
S − Anti zona pellucida IgA, IgM, IgG
S − Protilátky proti ováriám
S − Protilátky proti spermiám

Diabetes mellitus
S − Anti GAD protilátky
S − Autoprotilátky proti inzulínu
S − Protilátky proti tyrozínfosfatáze

Iné
S − Protilátky proti pariet. bunkám
S − Anti Sacharomyces cer. IgA
S − Anti Sacharomyces cer. IgG
S − Systémová skleróza IgG prot

V imunohematológii používame najnovší analyzátor ORTHO VISION od firmy ORTHO Clinical Diagnostics, vďaka ktorému sme schopní vyšetriť krvnú skupinu do 90 minút.

V záujme maximálnej efektívnosti a skrátenia času vyšetrovania využívame v CL – ZÁPAD prepojenie automatického biochemického analyzátora ADVIA 1800 pre klinickú biochémiu, imunochemického analyzátora Centaur XP pre imunochémiu a imunochemického analyzátora Immulite 2000 Xpi do „minilinky“, a to prostredníctvom premostenia cez robotický systém Versa Cell.

Na analyzátore ADVIA 1800 stanovujeme všetky základné parametre, špecifické proteíny, stopové prvky. Analyzátor Centaur XP poskytuje vyšetrenia parametrov štítnej žľazy, nádorových markerov, fertilných hormónov či parametrov infekčnej sérológie. Spektrum imunochemických analyzátorov zahŕňa aj Immulite 2000 XPi a Cobas E411, ktoré sú primárne určené na vyšetrenia onkomarkerov, prenatálneho skríningu, infekčnej sérológie a hormónov.

Na stanovenia vyšetrení na princípe ELISA využíva laboratórium analyzátory od firmy Dynex, Organtec, Siemens, Bio Medica.

Mikrobiologické laboratórium je vybavené plnoautomatickými analyzátormi VITEK 2, ktoré vo svojom odbore predstavujú absolútnu technologickú špičku. Vďaka nim dokážeme určiť minimálne inhibičné koncentrácie antibiotík, pričom výsledky lekárom dodávame v rozmedzí od 8 do 18 hodín. Samozrejmosťou je každoročná aktualizácia výsledkov testov citlivosti podľa medzinárodnej antibiotickej smernice EUCAST. Prostredníctvom hmotnostného spektrometra MALDI TOF realizujeme mikrobiologickú identifikáciu v priebehu pár minút.

V CL – ZÁPAD sú centralizované vyšetrenia ELISA metód a autoprotilátok, ktoré sú realizované na prístrojoch Alegria, DSX, Etimax, BEP. Stanovenie širokého spektra autoprotilátok ocenia predovšetkým imunológovia, gastroenterológovia, urológovia, reumatológovia, internisti, diabetológovia či endokrinológovia. Výsledky vyšetrení autoprotilátok sme schopní vydať lekárom do 24 – 48 hodín od doručenia vzorky do laboratória.

Portfólio vysokošpecializovaných vyšetrení, ktoré centralizujeme pre celý reťazec Alpha medical, realizujeme aj na analyzátoroch AAS, GC MS, HPLC od firmy Shimadzu. Medzi takéto vyšetrenia patria napríklad vyšetrenia vitamínov C, A a E, koenzýmu Q10, profilu mastných kyselín, olova, glutatiónu, sérotonínu, ale aj sd-LDL, Lp a, žlčových kyselín, ACE.

Naše laboratórium ako prvé na Slovensku ponúklo vyšetrenie p2PSA na analyzátore Acces, ktoré má najvyššiu špecificitu na karcinóm prostaty a v kombinácii s výsledkami vyšetrení PSA a free PSA umožňuje výpočet indexu zdravej prostaty (PHI). Tento index je moderným spôsobom na preventívne vyšetrenie u mužov s kontraindikáciou na biopsiu prostaty, respektíve je využívaný ako menej zaťažujúca metóda na odhalenie stavov signalizujúcich karcinóm prostaty.

Akreditácia

Laboratórium klinickej biochémie a hematológie sa akreditovalo prvýkrát v roku 2009, Laboratórium klinickej mikrobiológie v roku 2011. Status akreditovaného laboratória máme doteraz. Obe laboratóriá sú akreditované podľa normy ISO 15189 : 2012, ktorá je štandardom pre medicínske laboratóriá.

Počet akreditovaných metód pre pracovisko klinickej mikrobiológie je asi 53 % a pre laboratórium klinickej biochémie a hematológie približne 70 %.

Klientela

Z pôvodných 20 vzoriek denne v úplných začiatkoch narástlo laboratórium 100-násobne a dnes sa radí medzi najväčšie laboratóriá na Slovensku. Takmer niet lekárskej špecializácie, pre ktorú by sme v tomto laboratóriu nerobili diagnostiku. Sme radi, že nám z roka na rok stúpa počet klientov, ktorí sa s nami rozhodli spolupracovať v plnom pokrytí ponúkaného portfólia odborov Alpha medical. Takmer 2 700 ambulantných lekárov, ale aj 4 nemocnice či 7 polikliník využíva našu diagnostiku na dennej báze. Teší nás, že aj vysokošpecializované pracoviská, akými sú IVF kliniky, patria medzi našich klientov.

Personál

S nárastom klientely a vzoriek sa postupne rozširoval aj tím laboratória. Pôvodný kolektív zamestnancov sa rozrástol a dnes jeho jadro tvorí 20 laborantov a 7 vysokoškolsky vzdelaných špecialistov. 18 vodičov denne brázdi západné Slovensko na 13 trasách a desiatka ďalších ľudí sa stará o bezproblémový chod laboratória.

 

VIZITKA PRACOVISKA


Názov a miesto laboratória

Centrálne laboratórium – ZÁPAD
Laboratórium Vita-Test
Alpha medical, s. r. o.
Polianky 7, 841 01 Bratislava


Zameranie

Poskytovanie laboratórnej diagnostiky v odbore klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergológia.


Satelitné laboratóriá

Šancová Bratislava, Partizánske, Dunajská Streda, Galanta, Nové Mesto nad Váhom, Sereď


Personál pracoviska

  • VŠ: 7 + 2 odborní garanti
  • špecializovaný alebo zdravotnícky laborant: 19
  • administratívny a ekonomický pracovník: 5
  • sanitár: 3
  • vodič: 18
  • iné (technik, odberová sestra, sanitár): 3

Ročný objem spracovaných vzoriek

  • biochémia, imunológia: 446-tisíc vzoriek a takmer 2 milióny vyšetrení
  • mikrobiológia: 185-tisíc vzoriek a 538-tisíc vyšetrení
  • hematológia a transfúziológia: 180-tisíc vzoriek a 232-tisíc vyšetrení
  • infekčná sérológia, konfirmácie: 33-tisíc vzoriek a 135-tisíc vyšetrení

Špecifiká laboratória

Vyšetrenia autoprotilátok metódou ELISA, vybrané kovy – olovo, meď v moči (metódou AAS), vyšetrenia vitamínov C, A, E, koenzýmu Q10, glutatiónu, metabolitov organických rozpúšťadiel (metódou HPLC), stanovenie profilu mastných kyselín (GC MS), vyšetrenie p2PSA, vyšetrenie sd-LDL, Lp a, žlčové kyseliny, vyšetrenie ACE, antropozoonóz: Anti Trichinella spiralis IgG, Anti Schistosoma mansoni IgG, Anti Taenia solium IgG, Anti Entamoeba histolytica IgG.


Spád

Poskytujeme diagnostiku pre viac než 2 700 ambulantných lekárov, 4 nemocnice, 7 polikliník a 3 reprodukčné centrá na 13 zvozových trasách.

inVitro Infektológia image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2017

Infektológia

Témou štrnásteho čísla časopisu inVitro je infektológia, ktorá dnes naberá na dôležitosti aj v súvislosti so stále väčším prepájaním rôznych kútov sveta. Aj tentokrát tu nájdete množstvo…

author

Mgr. Jozef Kaščák

Všetky články autora