KEĎ MÁ PRÁCA HLBŠÍ ZMYSEL – ROZHOVOR S ING. KATKOU RUMANOVOU, RIADITEĽKOU PROJEKTOVEJ KANCELÁRIE ALPHA MEDICAL

Article image

Spoločnosť Alpha medical nedávno otvorila pracovisko molekulárnej patológie. „Je to unikátny projekt, v rámci ktorého je na genetickej úrovni možné určovať farmakoterapiu, ktorá bude účinná pre konkrétneho jednotlivca – pacienta,“ hovorí k tejto novinke Ing. Katarína Rumanová, riaditeľka projektovej kancelárie spoločnosti Alpha medical.  Viac o službách na trhu laboratórnej diagnostiky, o plánoch spoločnosti, ako aj o svojej práci prezradila v nasledujúcom rozhovore.

Pani Rumanová, začnime najprv vami. Aká je vaša pracovná história? 

Na akademickej pôde, na LF UK v Martine, som začínala po ukončení strednej ekonomickej školy najprv ako referent a administratívny pracovník. Po narodení dvoch dcér som prešla na klinické pracoviská Martinskej fakultnej nemocnice: na oddelenie pracovného lekárstva v rámci Katedry interných disciplín a tiež na Katedru chirurgických disciplín II., ktorá združovala stomatológiu, oftalmológiu a otorinolaryngológiu. Pracovala som teda súčasne na dvoch klinikách ako ekonomický pracovník – poskytovala som odborníkom podporu na publikácie, prednášky, prácu so študentmi. Mala som možnosť pracovať so vzdelanými profesionálmi, ktorí viedli vlastné výskumy. Inšpirovalo ma, čo všetko dokážu šikovní odborníci dosiahnuť vo svojich odboroch. Po čase som však nevidela možnosť ďalšieho napredovania a pociťovala som stagnáciu.

Preto ste prijali ponuku a zúčastnili ste sa výberového konania do PharmSwiss, a. s. – jednej z prvých spoločností v distribúcii liečiv na Slovensku. 

Spoločnosť PharmSwiss, a. s., založila v roku 1997 jedno z prvých privátnych klinických laboratórií na Slovensku. A keď hovorím o tomto projekte, musím zmieniť generálneho riaditeľa spoločnosti, MUDr. Antonína Pírka, ktorý bol iniciátorom tejto myšlienky. Pán Pírek bol veľmi inšpiratívny človek, ktorý stále vyhľadával nové výzvy a neľakal sa prekážok. Pracovať po boku takéhoto človeka bolo obohacujúce. Organizovali a riadili sme už spomínané prvé privátne klinické laboratórium, ktoré vzniklo v Ružomberku. Najskôr som zbierala skúsenosti ako asistentka generálneho riaditeľa, neskôr mi bola ponúknutá štatutárna pozícia konateľa. Som rada, že som mohla byť pri tom, keď sme na Slovensku zakladali prvé privátne laboratóriá. Bola to výzva.

Veľké výzvy potrebujú veľký kapitál. Ako sa vám darilo nájsť investora?

V tom čase bolo v privátnom sektore len zopár ambicióznych ľudí, ktorí chceli posúvať sektor dopredu. Vtedajšia situácia sa s tou dnešnou nedá porovnať. Vtedy bola drvivá väčšina laboratórií v nemocniciach či pri poliklinikách. Nové laboratóriá sme zakladali, ako sa hovorí, na zelenej lúke.Začínali sme od nuly, len málo laboratórií bolo sprivatizovaných. Do jari 2006 sme budovali laboratórium podľa našich predstáv, mali sme plány o manažérskych a vývojových strategických postupoch, ktoré sme chceli realizovať. Na to sme však nevyhnutne potrebovali ďalší prevádzkový kapitál. Žiaľ, v tom období banky neposkytovali zdravotníckemu sektoru financovanie – a jeho privátnej časti už vôbec nie. Preto sme intenzívne hľadali strategického investora. Oslovili sme viacero spoločností, ale jediným investorom, ktorý videl v privátnych laboratóriách zaujímavý projekt, bola Penta Investments. Po nadobudnutí 100 % majetkovej účasti sme spoločne začali plniť naše predstavy a projektové ciele. S podporou strategického partnera mohol náš manažment začať aktívne pôsobiť na trhu, a to najmä nákupom – akvizíciami ďalších laboratórií. Väčšina novozískaných laboratórií bola privátna, niekoľko z nich odštátnených. Sieť laboratórií Alpha medical sa neuveriteľne rozrástla, a tak sme sa mohli konečne koncentrovať na optimalizáciu procesov, ktoré nemali na Slovensku obdoby.

Ako vtedy vyzerala na Slovensku laboratórna diagnostika a s ňou súvisiace služby lekárom a ako to je dnes?

Odvtedy sa mnoho zmenilo. Dnes sme si už vedomí toho, že lekár – náš klient – chce byť obslúžený komplexne a na jednom mieste. V 90. rokoch sa bežne stávalo, že lekár ako poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti musel riešiť, kam pošle vzorku. Alpha medical dnes poskytuje komplexné služby vo všetkých odboroch laboratórnej diagnostiky v rámci hematológie, biochémie, mikrobiológie, patológie či genetiky. Robíme všetko pre to, aby mal náš klient dostupné všetky služby na jednom mieste. Neostávame však iba pri klasickom základe laboratórnej diagnostiky, ale posúvame sa ďalej. V roku 2012 sme napríklad definitívne ukončili predaj celej siete laboratórií. Alpha medical získal nového vlastníka – spoločnosť Mid Europa Partners LPP.

Alpha medical dnes poskytuje komplexné služby vo všetkých odboroch laboratórnej diagnostiky v rámci hematológie, biochémie, mikrobiológie, patológie či genetiky. Robíme všetko pre to, aby mal náš klient dostupné všetky služby na jednom mieste.

Čo sa vstupom nového vlastníka zmenilo?

Verím, že pre našich klientov takmer nič – získali sme kvalitného investora. Portfólio poskytovaných služieb sa neustále rozširuje, náš „core business“ však ostáva rovnaký. Zmeny pociťujeme my ako manažment, a to vo forme reportovania, prípadne vo forme komunikácie. Ide však o zmeny, ktoré náš koncový klient nepocíti a ak, tak len zlepšením poskytovaných služieb. Povinnosťou nás v manažmente je, aby sme pružne a rýchlo reagovali na konkurenčné či legislatívne zmeny v záujme našich zákazníkov.

Aké moderné metódy využívate v prospech pacientov dnes?

Snažíme sa dobehnúť trend v zahraničí a poskytnúť našim pacientom to, čo je prístupné inde vo svete. Zo všetkých vyšetrení, ktoré sme v poslednom čase zaviedli, by som rada upozornila na jedno konkrétne. Ide o vyšetrenie parametru p2PSA, ktoré má momentálne najvyššiu špecificitu na karcinóm prostaty. Nesmiernou výhodou a komfortom pre pacienta je to, že sa vyšetrenie realizuje z bežného odberu krvi a ponúkame ho v rámci komplexu stanovenia Indexu zdravej prostaty (PHI). Všetci muži nad 40 rokov by mali takéto vyšetrenie absolvovať. Doteraz sa tento druh diagnostiky vykonával na základe biopsie prostaty, teda invazívnej metódy. Veríme, že zavedením takéhoto vyšetrenia sa viac mužov rozhodne pre preventívne vyšetrenie a v konečnom dôsledku bude možné zachytiť karcinóm prostaty ešte v rannom štádiu choroby. 

V čom spočíva vaša práca riaditeľky projektovej kancelárie?

Mojou úlohou je prostredníctvom projektového riadenia zabezpečovať plnenie a koordináciu kľúčových úloh. Medzi dôležité projekty patrí strategický nákup. Okrem toho sa venujem vylaďovaniu procesov a činností, ktoré sa v našej spoločnosti dynamicky menia. Taktiež plním ďalšie úlohy zadané generálnym riaditeľom, ktoré považuje za prioritné a ktoré našu spoločnosť posúvajú ďalej k tomu, aby dokázala reflektovať výzvy a zmeny na trhu laboratórnej diagnostiky. V dennej praxi to znamená, že sa podieľam na viacerých projektoch, kde je nevyhnutná spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami a súčinnosť viacerých pracovníkov. V tomto procese som koordinátor, teda človek, ktorý v projekte spája ľudí, určuje termíny a kontroluje plnenie úloh. Ide teda o klasické projektové riadenie. Moja práca má zároveň medzinárodné súvislosti, pretože riadime aj českú časť projektu, ktorá funguje pod názvom AeskuLab, a náš investor má na starosti aj poľskú časť projektu pod názvom Diagnostyka.

Intenzívne pracujeme na rozširovaní ponuky vyšetrení, zavádzame lepšie a výkonnejšie softvéry, vylaďujeme procesy. Ideme cestou inovácií a pôjdeme po nej aj o 5 či 10 rokov.

Dlhší čas ste pôsobili v zahraničí – je známe, že Alpha medical je v strednej Európe veľmi aktívna. 

Teší ma, že sme nezostali len na Slovensku, kde sme, čo sa týka rozsahu služieb, jednotka na trhu. Náš investor mal ambíciu uspieť vo viacerých štátoch. Svoje aktivity sme teda rozšírili aj na ďalšie stredoeurópske krajiny. Mali sme projekty v Rumunsku, Bulharsku i na Ukrajine. V Bulharsku aj na Ukrajine sa nám podarilo vybudovať laboratóriá, ale politická situácia v oblasti zdravotníctva nebola v týchto krajinách privátnemu zdravotníctvu a tomuto typu podnikania naklonená. Preto sú už tieto aktivity ukončené. V Rumunsku sme sa rozhodli ukončiť aktivity po tom, čo sme realizovali dôkladný prieskum trhu. V susednej Českej republike sme koncom roka 2009 odkúpili veľkú časť laboratórií a „skopírovali“ slovenský projekt spájania laboratórií do väčších celkov. Ukázalo sa to ako správne rozhodnutie a v Českej republike sme z hľadiska obratu dvojka na trhu.

Váš pracovný vplyv siaha až do Prahy či Varšavy.

Áno, keď som pracovala na pozícii operačného riaditeľa, mala som na starosti Českú republiku, Slovensko a Poľsko. Poľský projekt si vyžadoval pomerne veľa pozornosti, a preto som sa vo februári 2011 presťahovala do Varšavy. Dva roky som tam z pozície generálneho riaditeľa riadila sieť laboratórií pôsobiacich pod názvom Alpha medical laboratoria. A hoci je trh v Poľsku úplne iný, ambície nášho investora rásť na ňom sú veľké.

Koľko rokov ste strávili prácou na poľskom projekte?

Pôsobila som tam takmer dva roky a bola to veľmi cenná skúsenosť. Poľský systém zdravotníctva je úplne iný ako slovenský alebo český. Na 45-miliónovom poľskom trhu sa pokúša presadiť mnoho spoločností. Konkurencia je enormná a celkovo môžem konštatovať, že poľský pacient na konkurenčný boj dopláca. Je to spôsobené aj inou platobnou disciplínou a inou formou úhrady. Zdravotná poisťovňa nehradí laboratórne výkony, uhrádza ich každý lekár. To, žiaľ, vedie k tomu, že väčšina lekárov šetrí a objednáva len urgentné výkony. Zanedbáva sa prevencia a následne sa prepláca liečba chronických ochorení, ku ktorým by vďaka prevencii nemuselo vôbec dôjsť. Hlavným kritériom v Poľsku je cena, kým kvalita je často akousi popoluškou. Výsledkom je, že pacient nie vždy dostáva to, čo potrebuje a na čo má nárok. V Poľsku sa roky hovorí o reforme zdravotníctva, tak uvidíme, kedy a či k nej dôjde.

Ing. Katarína Rumanová 
(1965)


Ing. Katarína Rumanová vyštudovala inžinierske štúdium, odbor financie na Bankovní Institut Vysoká škola Praha. Za 13 rokov práce v Alpha Medical prešla rôznymi pozíciami, dnes pôsobí ako riaditeľka projektovej kancelárie. Má dve dospelé dcéry a dva domovy. V Bratislave a Martine.

Alpha medical pôsobí na prísne regulovanom trhu, a tak musíte čeliť mnohým legislatívnym výzvam. Na mieste je preto otázka, kde v tejto súvislosti vidíte spoločnosť o 5 až 10 rokov. 

Som rada, že pracujem v tíme, ktorý Alpha medical vytiahol na špičku nášho sektora na Slovensku i v Česku. Samozrejme, ďalší rozvoj je stále možný. Intenzívne pracujeme na rozširovaní ponuky vyšetrení, zavádzame lepšie a výkonnejšie softvéry, vylaďujeme procesy. Oslovujeme širokú verejnosť, vzdelávame, komunikujeme so zdravotnými poisťovňami, lekármi a, samozrejme, i so samotnými pacientmi. Ideme cestou inovácií a pôjdeme po nej aj o 5 či 10 rokov. A čo sa týka medzinárodnej spolupráce, aj tá sa môže v ďalších rokoch rozvíjať a zintenzívniť. V našom sektore je v jednotlivých štátoch prísna regulácia a zároveň sú jednotlivé vyšetrenia často finančne i technologicky náročné – preto sa podmienky v každej krajine líšia. V súčasnosti sa sústredíme na to, aby sme boli špičkou na Slovensku, v Česku a v Poľsku a dokázali pružne reagovať na zmeny trhu v týchto krajinách.

Vráťme sa ešte do vašej osobnej sféry. Váš pracovný čas sa iste nekončí o štvrtej a nepochybne ste vystavená veľkému stresu. Ako zvláda žena, matka dvoch dcér, takéto pracovné zaťaženie? 

Pracujem síce v Bratislave, ale doma som v Martine. Žijem medzi dvoma mestami. Keďže som Martinčanka, svojho mesta sa nechcem vzdať. V praxi to teda vyzerá tak, že cez týždeň pracujem v Bratislave, aby som mohla cez víkend oddychovať v Martine, a v Martine oddychujem, aby som mohla v Bratislave pracovať. Moje dcéry sú už dospelé, majú 24 a 27 rokov, stále však s nimi veľmi rada trávim čas. Môj život bol vždy tak trochu „naruby“. Najskôr som vychovávala deti a až oveľa neskôr vyštudovala vysokú školu. Študovať popri zamestnaní, ktoré na mňa kládlo vysoké nároky, nebolo jednoduché, ale bola to výzva a ja som sa ju rozhodla prijať. Bez podpory mojej rodiny – manžela a detí – by to však nebolo možné.

Čítanie patrí medzi obľúbené formy relaxu. Akú knihu by sme teraz našli na vašom nočnom stolíku?

Mám rozčítaných hneď niekoľko kníh. Spomeniem knihu od Juraja 8X Mať rád nestačí alebo odbornú knihu od Raghurama G. Rajana Linie úskoku, ktorá patrí medzi najlepšie knihy popisujúce príčiny svetovej ekonomickej krízy.

Ako, okrem čítania, čerpáte energiu?

Okrem kníh milujem aj prírodu, a teda akýkoľvek pohyb vonku. Lyžovanie, bicyklovanie, plávanie, zbieranie húb. A nemala by som zabudnúť ani na moje kreatívne maliarske pokusy. Maľujem na hodváb alebo na plátno. Nie som žiadny umelec, baví ma len skúšať niečo nové, nepoznané. A dobíja ma aj práca, pretože je to práca, ktorá ma baví a vidím v nej veľký zmysel. 

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2013

Laboratórium špeciálnych metód

Predstavujeme vám prvé číslo časopisu inVitro, v ktorom nájdete nielen odborné informácie, ale aj pútavé zaujímavosti a novinky zo sveta medicíny. Premiérové číslo je venované Laboratóriu špeciálnych…

author

Mgr. Jozef Kaščák

Všetky články autora