KEĎ ZAČÍNAME ŽIVOT V BOXE

05. December 2023
Article image

Niekedy sa to zomelie tak, že sa rozhodneme vzdať pohodlia matkinho lona predčasne. Aj na takéto prípady sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti pripravení – dajú nás do inkubátora. Je tam teplo, a keď treba, tak tam za nás aj dýchajú… Od našich rakúskych susedov teraz zaznelo, že aj tento výdobytok techniky nám môže zarobiť na problém.


Z literatúry je známe, že poruchou alebo stratou sluchu trpí v priemere 0,1 – 0,3 % novorodencov. U predčasne narodených detí je to však 2 – 10 %. V Pediatrickom simulačnom centre na Lekárskej univerzite vo Viedni si partia výskumníkov položila otázku, či by poškodenie sluchu nemohlo byť spôsobené zvýšenou hladinou hluku, s ktorou sa predčasne narodené deti stretávajú v prvých týždňoch života.

Na myšlienke, že by hluk mohol novorodencom poškodzovať sluch, nie je nič prevratné ani novátorské. Do všeobecného povedomia už v tomto smere vošlo aj stanovisko Americkej pediatrickej akadémie. Hovorí sa v ňom, že hluk v inkubátore by nemal presiahnuť 45 decibelov. Podriaďujú sa tomu aj výrobcovia zariadení, a tak sa zdá, že je všetko v najlepšom poriadku.

Lenže teraz tu máme nové výsledky štúdie puntičkárov, ktorí sa zamerali nielen na decibely vážené (vysvetlenie nižšie), ale aj na tónové charakteristiky, respektíve akustický tlak na rôznych frekvenciách vo vzťahu k ich fyziologickým účinkom. Keď to skrátime, tak vlastne konštatujú, že je v poriadku máločo. Niežeby jednotlivé prístroje montované do inkubátorov nespĺňali „normu“. Pravda je aj to, že množstvo zvukov prichádzajúcich zvonku inkubátor dokonca tlmí. Čertovo kopýtko je v kumulácii zvukov a v rezonanciách.

Okrem rezonancií, ktorým je možné dať prívlastok hardvérové (súvisia so samotnou skriňou boxu), dochádza k rezonanciám aj v trubici ľudského zvukovodu. Tie nám v prostredí s plodovou vodou nehrozia, pretože rezonančná frekvencia vo vonkajšom zvukovode sa na nadmernej citlivosti prahu počutia nepodieľa. Na vzduchu je to ale inak. Nanešťastie pre nás sú to práve mechanizmy podpory dýchania, ktoré vydávajú vysokofrekvenčnú zložku, u ktorej je síce prah počutia nízky, no riziko poškodenia sluchu pričinením rezonancie rastie.

Autori publikácie sa nezdráhajú tvrdiť, že aj pri bežnej prevádzke sú novorodenci vystavovaní hodnotám, ktoré im môžu poškodiť sluch. Je tomu tak preto, že uzavretý priestor boxu je lump. Napríklad rezonancia nameraná na frekvencii 97 Hz sa podpisuje na zvýšení hladiny hluku o 28 decibelov.

Základná hladina hluku sa vo väčšine inkubátorov uvádza okolo 57 dB. Nameraná maximálka sa vyšplhala až na hodnotu 114 dB.


Vedci vo svojej práci uvádzajú na pravú mieru ešte niečo. A síce, že údaje uvádzané v zdravotných odporúčaniach a normách nie sú pre prostredie inkubátorov tým pravým orechovým. Zmenu pohľadu vysvetľujú potrebou rozlišovať medzi nameranou hladinou hluku v decibeloch a akustickým tlakom udávaným ako „dBSPL“ (hodnota dBSPL je logaritmovaný pomer nameraného akustického tlaku k referenčnému akustickému tlaku). Väčšinou sa odporúčania a údaje výrobcov vzťahujú práve na takto „opravenú“ hodnotu. Argumentuje sa u nej tým, že má väčšiu výpovednú hodnotu, pretože ľudské vnímanie hladín hluku nie je iba logaritmické, ale tiež frekvenčne závislé. Preto sa hladina zvuku upravuje „vážením“ – zohľadňujúcim citlivosť ľudského sluchu k nízkym frekvenciám (nižším ako 500 Hz) a vysokým frekvenciám (vyšším ako 5 000 Hz). Bežnou praxou je dávať týmto medzným frekvenciám menší význam. Istú logiku to má. Tou je vypozorovaná škodlivosť u dospelých. V prípade nemluvniat zatvorených do boxu sa ale tento tradicionalistický prístup ukazuje ako nevhodný. Neberie do úvahy fakt, že aj keď sú dané frekvencie o niečo menej škodlivé, v prostredí inkubátora je sluchový aparát nedonosenca vystavený rezonanciám často práve v oných medzných frekvenciách, a teda aj v hodnotách, ktoré po zosilnení rezonanciou môžu škodiť. V prípade normálneho pobytu v maternici by od nich dieťa bolo takmer úplne ušetrené.

Na vzduchu okrem rezonancií, ktorým je možné dať prívlastok hardvérové, dochádza k rezonanciám aj v trubici ľudského zvukovodu. Tie nám v prostredí s plodovou vodou nehrozia.


Keď celý balík dát a ich súvislostí uvedených v kapitole „Výsledky“ preložíme do ľudskej reči, dostaneme približne toto: „Chúďatká deti strkáme do debny, v ktorej hladina hluku prekračuje nielen odporúčania pediatrov, ale aj medzinárodné pokyny stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou.“

Nuž, chod infúznych púmp, odsávacích zariadení, vetrania a mechanizmov na podporu dýchania si spolu s monitorovacím zariadením vybaveným alarmami vyberá svoju daň. Keď sa to všetko umocní zvukmi generovanými manipuláciou s boxom, výsledkom sú chvíľky hurhaja porovnateľného s tým, ako by sme novorodenca vzali na koncert rockovej kapely. Nie, to nie je preháňanie. Na rockových koncertoch sa hodnota hluku bežne pohybuje okolo 103 dB. Foniatri tvrdia, že taká dávka nám môže privodiť poškodenie sluchu v priebehu 5 minút.

Koľkože činili hodnoty namerané v našej štúdii?

Základná hladina hluku sa vo väčšine inkubátorov uvádza okolo 57 dB. Ako ukázalo meranie na inkubátore (Dräger Isolette 8000), tak vplyvom rezonancie a manipuláciou rastie hladina hluku až na 50 – 100 decibelov (dBA). V metrike dBSPL je tých decibelov ešte viac: 62 – 101. Nameraná maximálka sa vyšplhala až na hodnotu 114 dB!

Niet divu, že niektoré predchádzajúce štúdie sa už hlukom na jednotkách intenzívnej starostlivosti pre novorodencov zaoberali. Žiaľ, vzišlo z nich len školenie sestričiek s odporúčaním, že si majú dávať štuple do uší.

To, že sa nový poznatok zrodil v meste, ktoré je kolískou valčíka a sídlom jednej z najslávnejších filharmónií sveta, nie je náhoda. Vplyvom tradícií tam majú k tónom, respektíve ku zvuku všetkého druhu blízko všetci. Tiež sa vyplatilo mať v lekárskom tíme muzikológa. Vplyv štúdie vynikne, keď vezmeme do úvahy, že deficity v rečových schopnostiach sa vyskytujú takmer u polovice nedonosených detí. A že k niektorým z týchto postihnutí by nedošlo, ak by sme obmedzili rezonanciu vo vnútri inkubátorov. Prípadným žalobám od výrobcov boxov sa autori publikácie v závere vyhýbajú notickou, že nimi namerané dáta nemožno zovšeobecniť na všetky typy inkubátorov. Zároveň ale jedným dychom dodávajú, že merania vykonávali za ideálnych laboratórnych podmienok a že v bežnej prevádzke na JIS by namerané hodnoty boli ešte vyššie. Dúfajme, že sa poznatky možného poškodzovania sluchu nedonosencom dostanú k sluchu vývojárov aj pôrodníkov a že to bude rýchlo.


Literatúra

  1. Christoph Reuter et al. Living in a box: Understanding acoustic parameters in the NICU environment, Frontiers in Pediatrics (2023). DOI: 10.3389/fped.2023.1147226
invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 03/2023

Neonatológia a genetika

Posledné, zimné číslo roka 2023 je venované neonatológii a genetike – témam, ktorými sa v živote všetko začína. Výrazný pokrok v oboch oblastiach je za posledné roky nepopierateľný. Ten však so sebou…

author

Ing. Josef Pazdera, CSc.

Všetky články autora