KEDY MYSLIEŤ NA NÁDOROVÉ OCHORENIE?

Article image

Zhubné nádory predstavujú svojím 20 – 25-percentným podielom druhú najčastejšiu príčinu úmrtí vo vyspelých krajinách, hneď po kardiovaskulárnych ochoreniach. Podiel na vysokej úmrtnosti má u oboch pohlaví neskoré zistenie rakoviny, čím šanca na úspešné vyliečenie niektorých druhov rakoviny klesá. Malígne nádorové ochorenia sú špecifické svojou schopnosťou invázie do okolia a metastázovania do vzdialených častí organizmu. Klinické prejavy môžu byť pre určitý typ nádoru charakteristické, ale môže ísť aj o klinické prejavy, ktoré sú nešpecifické a vyskytujú sa aj pri iných chorobných nenádorových stavoch. Z pohľadu pacienta má najväčší význam včasné zistenie, či ide o malígne ochorenie, o aké malígne ochorenie ide (lokalizácia primárneho nádoru a jeho histologický typ) a následné určenie rozsahu ochorenia.

Iba lekár primárnej zdravotnej starostlivosti má v rukách jedinečné a exkluzívne nástroje – znalosť pacienta, znalosť jeho rodinnej a osobnej anamnézy, pracovných rizík, fajčenia, nesprávnych stravovacích návykov, teda ucelené množstvo informácií o svojom pacientovi. Môže tak vybrať účinný nástroj na včasné zistenie nádorového ochorenia.

Nižšie uvedený prehľad symptómov – či už všeobecných alebo viazaných na určitý systém v organizme – a ich diagnostika so zameraním na oblasť možného primárneho nádorového ochorenia by mali byť prínosom nielen pre lekárov primárnej zdravotnej starostlivosti, ale aj pre špecialistov, ktorí sa v rámci svojho zamerania s týmito pacientmi taktiež stretávajú.

Onkomarkery – kedy ich využiť?

Okrem dôsledne získanej anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a laboratórnych parametrov, sú neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky aj onkomarkery. Tu by som však chcela zdôrazniť, že onkomarkery majú iba malý význam pre diagnostiku nádorového ochorenia – výnimkou je napríklad AFP a voľný beta-hCG pri germinatívnych nádoroch, kalcitonín v prípade medulárneho karcinómu štítnej žľazy a PSA v prípade adenokarcinómu prostaty. Dôležitejšiu úlohu však majú z hľadiska hodnotenia odpovede na liečbu alebo z hľadiska diagnostiky relapsu nádorového ochorenia. Vyšetrenie onkomarkerov sa nemá používať na vyhľadávanie nádorov u zdravej populácie. Keďže v súčasnosti vyšetrovanie onkomarkerov nespadá do kompetencie lekárov primárnej zdravotnej starostlivosti, vyhodnotenie ich prínosu v diagnostike nádorových ochorení je v rukách špecialistov.

V nasledujúcej tabuľke uvádzam v prehľadnej forme, podľa jednotlivých systémov, súhrn najčastejšie sa vyskytujúcich symptómov upozorňujúcich aj na možné a dosiaľ nediagnostikované nádorové ochorenie. Uvádzam aj stručný diagnostický algoritmus spadajúci sčasti do kompetencie lekárov primárnej zdravotnej starostlivosti a sčasti do kompetencie špecialistov, ktorí sa podľa odporúčaných diagnostických štandardov vo svojej špecializácii dopracujú ku konečnej diagnóze.

TRÁVIACI SYSTÉM

SymptómPodozrenie na malignituVyšetreniaŠpecialista
dysfágianádory hlavy a krku, nádory pažerákaKO, hepatálne testy, bielkoviny, albumín, ORL vyšetrenie, USG krku, RTG pasáž pažerákom, endoskopia (panendoskopia, gastrofibroskopia), CTotorinolaryngológ
gastroenterológ
nauzea a vracanienádory GIT-u, mozgu, pečene, sekundárny MTS, rozsev peritoneaKO, renálne parametre, AST, ALT, bilirubín, bielkoviny, albumín, železo, amyláza, RTG, endoskopia, USG brucha, CT + MRI brucha, neurologické vyšetrenie, CT + MRI mozguinternista
gastroenterológ
chirurg
neurológ
hnačkanádory kolorekta a pankreasu, neuroendokrinné nádoryFW, KO, CRP, AST, ALT, bilirubín, amyláza, albumín, bielkoviny LDH, výter z rekta, USG + CT brucha, kolonoskopiainternista
gastroenterológ
chirurg
infektológ
obstipácia
črevná obštrukcia
nádory kolorekta,
genitourinálne nádory, lymfómy
FW, renálne parametre, AST, ALT, GMT, ALP, bielkoviny, albumín, LDH, RTG brucha, USG brucha, CT, MRI brucha a panvy, endoskopia (HČ, močového mechúra), gynekologické, urologické vyšetrenieinternista
gastroenterológ
chirurg
gynekológ
urológ
krvácanie z GIT-u
(hemateméza, meléna, enterorágia)
nádory GIT-u
(pažerák, žalúdok, kolorektum), MALT lymfóm žalúdka
KO, železo, FW, hemokoagulačné testy, AST, ALT, GMT, bilirubín, vyšetrenie H. pylori, stolica na OK, USG, CT + MRI brucha, endoskopia, vyšetrenie per rectuminternista
gastroenterológ
chirurg
ascitesnádory GIT-u, genitourinálne nádory, lymfómyFW, KO, renálne parametre, AST, ALT, bilirubín, LDH, CRP, bielkoviny, albumín, USG brucha, CT + MRI brucha a panvy, endoskopia, gynekologické a urologické vyšetrenieinternista
gastroenterológ
chirurg
gynekológ
urológ

DÝCHACIA SÚSTAVA

SymptómPodozrenie na malignituVyšetreniaŠpecialista
kašeľnádory pľúc a pleury,
lymfómy
fyzikálne vyšetrenie, FW, KO, CRP, LDH, vyšetrenie spúta (mikrobiologické, cytologické), RTG pľúc, CT pľúc a mediastína, bronchoskopiapneumológ
internista
hemoptýzanádory priedušiek a pľúcfyzikálne vyšetrenie, FW, KO, CRP, LDH, hemokoagulačné testy, vyšetrenie spúta (mikrobiologické, cytologické), RTG pľúc, CT pľúc a mediastína, bronchoskopiapneumológ
internista
dušnosťnádory priedušiek, pľúc a pleury, štítnej žľazy, hlavy a krku, lymfómyfyzikálne vyšetrenie, KO, FW, CRP, LDH, RTG pľúc, CT hlavy, krku, pľúc a mediastína, bronchoskopia, USG štítnej žľazy a krku, ORL vyšetreniepneumológ
internista
hematológ
endokrinológ
otorinolaryngológ

UROGENITÁLNA SÚSTAVA

SymptómPodozrenie na malignituVyšetreniaŠpecialista
hematúria
dysúria
inkontinencia moču
uroinfekcia
nádory močového mechúra a obličky, nádory prostaty, gynekologické nádoryFW, KO, CRP, PSA (u mužov) + vyšetrenie moču, USG urogenitálneho traktu, vylučovacia urografia, CT + MRI brucha a malej panvy, urologické, gynekologické vyšetrenie + vyšetrenie per rectumurológ
gynekológ

bolestivosť
zväčšenie
semenníkov

nádory semenníkov, lymfómyurologické vyšetrenie – palpácia semenníkov, USG semenníkov + inguin LU, celotelové CT + MRI brucha a panvyurológ
metrorágia
vaginálny výtok
bolesť podbrušia
gynekologické nádorygynekologické vyšetrenie, vyšetrenie per rectum, vaginálne USG, CT + MRI brucha a malej panvygynekológ
morfologické zmeny prsníkanádory prsníka

palpačné vyšetrenie prsníka, MMG, USG, MRI prsníkov, histologizácia spadá do rúk chirurga až po vyslovení podozrenia na malignitu po vykonaní uvedených vyšetrení  

gynekológ
chirurg

CIEVNA SÚSTAVA

SymptómPodozrenie na malignituVyšetreniaŠpecialista
trombembolické komplikácie
(hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia)
nádory spojené s vysokým rizikom vzniku trombózy: nádory pankreasu, žalúdka, pľúc, ovária, močového mechúra, semenníkov, mozgu, lymfómyKO + Tr, hemokoagulačné testy – PT, aPTT, fibrinogén, FDP, D-dimér, doppler HVS, angioCT, perfúzny pľúcny scan, diagnostické vyšetrenia so zameraním na uvedené nádoryinternista
chirurg
angiológ
pneumológ

HEMATOLOGICKÉ ABNORMALITY

SymptómPodozrenie na malignituVyšetreniaŠpecialista
anémianádory GIT-u, obličky a pľúcKO, hemokoagulačné testy, železo, vitamín B12, feritín, transferín, renálne parametre
diagnostické vyšetrenia so zameraním na uvedené nádory
hematológ
internista
polyglobúlianádory obličkyKO, FW, hemokoagulačné testy, renálne parametre, albumín, bielkoviny, LDH, diagnostické vyšetrenia so zameraním na uvedený nádorhematológ
internista
urológ
leukocytózahematologické malignity, germinatívne nádory, nádory pľúcKO + diferenciálny KO, FW, CRP, hemokoagulačné testy, laboratórne parametre vrátane LDH, výtery zo všetkých dostupných lokalít na K + C, diagnostické vyšetrenia so zameraním na uvedené nádoryhematológ
internista
pneumológ
infektológ
trombocytopénia
(útlak megakaryopoézy nádorovou infiltráciou KD)
mnohopočetný myelóm, nádory prostaty, prsníkaKO s určením počtu Tr v periférnej krvi + vyšetrenie KD, diagnostické vyšetrenia so zameraním na uvedené nádoryhematológ
internista
DICleukémie, sarkómy, nádory prostatyKO + diferenciálny KO + Tr, hemokoagulačné testy – PT, aPTT, fibrinogén, koagulačné faktory, FDP, D-dimér, diagnostické vyšetrenia so zameraním na uvedené nádoryhematológ
internista

LABORATÓRNE ABNORMALITY

SymptómPodozrenie na malignituVyšetreniaŠpecialista
hyperkalcémiamnohopočetný myelóm, nádory prsníka, pľúc, obličky, MTS v skeleterenálne parametre, sérové Ca, ionizované Ca, ALP, albumín, bielkoviny, fosfor, diagnostické vyšetrenia so zameraním na uvedené nádoryinternista
hematológ
nefrológ

VŠEOBECNÉ PRÍZNAKY A SYNDRÓMY

SymptómPodozrenie na malignituVyšetreniaŠpecialista
syndróm hornej dutej žily (dušnosť, opuch krku a tváre, HK, stridor, bolesť hlavy, nauzea, porucha zraku)nádory pľúc a mediastína, nádory hlavy a krku, lymfómy, MTS nádorov do mediastína (prsník, GIT, germinatívne nádory)fyzikálne vyšetrenie, FW, KO, CRP, LDH, ORL vyšetrenie, RTG hrudníka, USG krku, CT hrudníka a mediastína, diagnostické vyšetrenia so zameraním na uvedené nádoryinternista
pneumológ
otorinolaryngológ
syndróm kompresie miechy (bolesť chrbta, motorický a/alebo senzorický deficit, retencia moču, porucha vyprázdňovania stolice)sekundárne MTS postihnutie skeletu s útlakom miechy pri nádoroch prsníka, pľúc, prostaty a obličky, mnohopočetný myelóm, sarkómyKO, FW, renálne parametre, bielkoviny, albumín, kalcium, PSA, RTG chrbtice a panvy, MRI chrbtice a panvy, diagnostické vyšetrenia so zameraním na uvedené nádoryneurológ
ortopéd
urológ
syndróm intra-kraniálnej hypertenzie (bolesť hlavy, nauzea, vracanie, poruchy zraku, afázia, epilepsia, diplopia, poruchy vedomia, psychické poruchy)primárne nádory mozgu, sekundárne MTS postihnutie mozgu (nádory prsníka, pľúc, obličky, germinatívne nádory, primárny lymfóm mozgu, malígny melanóm)neurologické vyšetrenie, lumbálna punkcia s vyšetrením likvoru, CT + MRI mozgu, EEG, diagnostické vyšetrenia so zameraním na uvedené nádoryneurológ
febrility nejasnej etiológiehematologické malignity, nádory obličky, pľúc, GIT-u (HCC + pankreas), ovária, sarkómyfyzikálne vyšetrenie, KO, FW, CRP, kultivácia – moč, stolica, spútum, výtery z nosa a DÚ, rekta, hemokultúra, renálne parametre, hepatálne testy, AFP, glykémia, ASTRUP, RTG hrudníka, diagnostické vyšetrenia so zameraním na uvedené nádoryinternista
hematológ
infektológ
pneumológ
periférna lymfadenopatia

LAP cervikálna, supra a infraklavikulárna a axilárna – nádory hlavy a krku, prsníka, pľúc, štítnej žľazy, žalúdka, pankreasu, malígny melanóm

LAP inguinálna – nádory testis, penisu, vulvy, cervixu, malígny melanóm, hematologické malignity

anamnéza, palpácia dostupných lymfatických uzlín, KO, FW, CRP, LDH, USG lymfatickej oblasti, diagnostické vyšetrenia so zameraním na uvedené nádory, základom je však extirpácia LU s histologizáciou, ak sa vylúčila iná než nádorová príčina lymfadenopatieinternista
hematológ
pneumológ
chirurg
otorinolaryngológ
urológ
gynekológ
úbytok hmotnosti
(častý sprievodný príznak nádorového ochorenia)
nádory hlavy a krku, GIT-u, hematologické malignity, hepatocelulárny karcinóm, sekundárne MTS postihnutie pečeneanamnéza, fyzikálne vyšetrenie, KO, FW, renálne parametre, AST, ALT, bilirubín, albumín, bielkoviny, ORL vyšetrenie, RTG, USG, endoskopia, CT, MRIinternista
chirurg
gastroenterológ
otorinolaryngológ
hematológ

Záver

Včasný záchyt nádorového ochorenia znamená pre pacienta šancu buď úplného vyliečenia, alebo aspoň dlhodobého prežívania po adekvátnom liečebnom zásahu. Diferenciálna diagnostika nešpecifických symptómov so záberom aj na možné onkologické ochorenie patrí k vrcholom lekárskeho umenia a je potvrdením lekárskej erudovanosti postavenej na neustálom vzdelávaní a znalostiach získaných praxou.

 

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 02/2015

Všeobecné lekárstvo

V letnom čísle štvrťročníka inVitro venovanému všeobecnému lekárstvu sa v pútavom článku Ľuboša Fellnera dočítate o lekárskej starostlivosti v Indii, Austrálii či na Kube. Zároveň vám ponúkame bohatý…

author

MUDr. Renáta Šikrová

Všetky články autora