MYSLÍM, TEDA SOM ČLOVEK… AKÝ?

14. Apríl 2022
Article image

V každom vzťahu je dieťa najvyššou hodnotou a dodáva mu zvláštnu chuť, farbu aj vôňu. Je darom z nebies aj doživotnou školou. V odraze každodenných povinností bledne biologická stránka, a to fakt, že dieťaťu odovzdávame kúsok z nás doplnený „náhodným neznámym“. Deti sú tak naše zlatíčka, naše zrkadlo, aj budúcnosť. A nad tým všetkým sa od narodenia dieťaťa vznáša všeobecná modlitba všetkých rodičov sveta: nech je moje dieťa zdravé.


Ľudský mozog a vôbec centrálny aj periférny nervový systém predstavujú stále množstvo neprebádaných sfér. Dlhodobo sa pozornosť vedcov upiera nielen na degeneratívne ochorenia nervového systému, ale aj na špeciálne schopnosti, telekinézu, telepatiu a pod., čo napĺňa najmä beletriu a tvorí predlohu svetovej kinematografie. Avšak aj lekárske odborné knihy sú stále plné neurologických diagnóz, kde obdobne absentuje poznanie kauzálnej príčiny problémov. A kde niet príčiny, tam je aj diagnostika náročná a obdobne je i terapia len v medziach približne užitočného. V odborných článkoch tohto čísla venovaného detskej neurológii sa aspoň čiastočne vynasnažíme sprístupniť niektoré súčasné problémy tejto náročnej a (ne)docenenej lekárskej špecializácie.

Nervový systém predstavuje jeden zo základných systémov ľudského tela a svojou anatomickou štruktúrou predurčuje k zoznamu tradičných kategórií ochorení: vrodených vývojových foriem, infekčných, zápalových, cievnych, hematologických, imunitných, endokrinných. No špecifikom je myslenie a zmyslové vnímanie, kde sa pohybujeme v oblasti nehmotného. Bude raz ľudstvo schopné s ľahkosťou prekračovať hranice hmotného a nehmotného sveta a takto porozumieť hlavne sebe samému?

Choroba z mačacieho škrabnutia

Pes a mačka sú najčastejšími zvieratami, s ktorými sa naše deti hrajú v domácom prostredí. Najmä mačky si so sebou nechajú robiť čokoľvek, a tak môže byť hra úplne neškodná až po naťahovanie a trápenie zvieraťa, kde je väčšie riziko poškriabania alebo až pohryzenia dieťaťa. Kontakt so slinami mačky a následne nedostatočná hygiena dieťaťa môžu predstavovať ďalší zdroj problémov. Okrem známych ochorení, prenosných z mačky na človeka, ako je toxoplazmóza alebo besnota, sú aj iní, menej známi pôvodcovia ochorení, napríklad Bartonella henselae. V USA sú v posledných rokoch popisované tisíce prípadov bartonelózy, ktorá sa okrem horúčky a uzlinového syndrómu môže asi u 7 % detí prejaviť v odstupe 1-2 týždňov po nakazení aj neurologickou symptomatológiou: encefalopatia, status epilepticus, kŕče, hemiparéza a hemiplégia, cerebrálna vaskulitída, transverzálna myelitída. Bartonelóza je typicky detské ochorenie s manifestáciou u osôb mladších ako 18 rokov, zrejme kvôli nezrelosti imunitného systému. Liečba je antibiotická (1).

Dyspraxia

Ide o narušenú schopnosť mozgu predvídať, plánovať a následne vykonávať správnu koordináciu všetkých aktivít tela v danom prostredí v súlade so signálmi z nervového systému vrátane komunikácie s ľuďmi. Nazýva sa tiež vývojová koordinačná porucha, ktorej kauzálnu príčinu nepoznáme. K rizikovým faktorom patria predčasný pôrod, nízka hmotnosť dieťaťa pri narodení, rodinný výskyt dyspraxie aj fajčenie a pitie alkoholu u matky počas tehotenstva. Kým v predškolskom veku ide o tzv. nešikovné, pomalé, málo kreatívne deti, po nástupe do školy pribudnú problémy s držaním pera, tiež s vyjadrovaním a učením vrátane vyhýbania sa kolektívu, počas adolescencie ďalej ťažkosti pri nadväzovaní kontaktov s opačným pohlavím a v dospelosti aj problémy pri vykonávaní rôznych bežných pracovných aktivít (pracovní fluktuanti), pri tanci. Na základe prevládajúceho typu symptómov sa rozlišuje niekoľko druhov dyspraxie. Liečba spočíva v psychologickom prístupe, špecifických technikách aj v spolupráci s pediatrami. Včasné pomenovanie poruchy a zahájenie terapie dokážu vo vysokom percente prípadov umožniť normálny život bez obmedzení a frustrácie v dospelosti (2, 3, 4).

Nervový systém a vitamíny

Kauzálny vzťah medzi nedostatkom kyseliny listovej, vitamínu B12 a neurologickými problémami je známy dlhodobo. Hoci v starších zdrojoch sa deficit vitamínu B12 spájal najmä s vekom nad 50 rokov, dnes treba v dôsledku výživového chaosu a prehlbovania sociálnych rozdielov medzi skupinami obyvateľstva uvažovať vo vzácnych prípadoch aj o tejto príčine neurologickej symptomatológie u detí. Deficit vitamínu B12 môže byť hraničný alebo absolútny, na základe hodnôt meraných v sére. V detskom veku je výskyt symptómov z deficitu vitamínu B12 častejší u dievčat (65 %) než u chlapcov (35 %). Zoznam symptómov je variabilný: bolesti hlavy, synkopa, parestézie, závraty, tremor, únava. Terapeutické podanie vitamínu B12 je možné p.o. alebo i.m. V literatúre popisovaná makrocytová anémia nemusí byť u detí pri deficite vitamínu B12 prítomná. Korelátom deficitu vitamínu B12 u detí pri vyšetrení MRI môže byť stenčovanie corpus callosum, atrofia mozgu a nedostatočná myelinizácia (5).

Efekt ochorenia Covid-19 na nervový systém

V poslednom období pandémie SARS-CoV-2 sa pozornosť vedcov zameriava na mimorespiračné symptómy ochorenia. Spoločnou črtou koronavírusov je aj ich neurotropizmus. Ovplyvňovanie nervových štruktúr sa deje buď priamo nervami a krvnou cestou, alebo aj nepriamo efektom hypoxie, hypertenzie, zrážania krvi. V symptomatológii možno nájsť kombináciu bolestí hlavy, myalgie, závraty aj úpornú únavu u asi 30 – 45,5 % pacientov s ťažkým priebehom infekcie. V kategórii stredne ťažkého priebehu Covid-19 nachádzame iba bolesti hlavy (8 – 34 % pacientov). Tlmená myalgia, ale aj silné bolesti svalov sprevádzané zvýšenými hladinami svalových enzýmov v sére sú dôsledkom poškodenia svalových buniek vírusom. Hyposmia a hypogeusia sú prítomné u 85,6 – 88 % pacientov, poruchy zraku asi u 12 % pacientov. Prítomné môžu byť tiež kŕče, parestézie, parézy aj areflexia, epilepsia, paralýzy, až bezvedomie. V pozadí závažných symptómov môže byť intrakraniálne krvácanie, ischemická mŕtvica, akútna nekrotizujúca encefalopatia, meningitída a encefalitída, Guillainov-Barrého syndróm. Dnes nevieme s istotou povedať, aký masívny výskyt neskorých neurologických komplikácií typu demyelinizačných a degeneratívnych ochorení máme očakávať (napríklad skleróza multiplex, Parkinsonova choroba) (6).

(Pa)chuť človečiny

Jedinečnosť človeka formuje jeho mozog, schopnosť abstraktného myslenia. A ochota premieňať svoje myšlienky (dobré i tie menej dobré) na konkrétne činy. Väčšina detí dostáva do vienka riadnu a pre život pohodovú genetickú výbavu, ktorá z pohľadu mozgu a jeho štruktúr netvorí žiadne prekážky robiť Zem krajším miestom pre život. Prečo tomu tak nie je, je otázka budúceho výskumu.


Literatúra

  1. Rosas L, Rao K, McGough C, Becker A. A Rare Case of Bartonella Encephalitis With Hemiplegia. Child Neurol Open. 2019;6:2329048X19826480. Published 2019 Jan 31. doi:10.1177/2329048X19826480
  2. Mandal, Ananya. (2019, May 31). Causes of Dyspraxia. News-Medical. Retrieved on November 16, 2021 from https://www.news-medical.net/health/Causes-of-Dyspraxia.aspx
  3. Mandal, Ananya. (2019, June 05). Symptoms of Dyspraxia. News-Medical. Retrieved on November 16, 2021 from https://www.news-medical.net/health/Symptoms-of-Dyspraxia.aspx.
  4. Mandal, Ananya. (2019, June 05). Treatment of Dyspraxia. News-Medical. Retrieved on November 16, 2021 from https://www.news-medical.net/health/Treatment-of-Dyspraxia.aspx
  5. Arıcan P, Bozkurt O, Cavusoglu D, et al. Various Neurological Symptoms with Vitamin B12 Deficiency and Posttreatment Evaluation. J Pediatr Neurosci. 2020;15(4):365-369. doi:10.4103/jpn.JPN_130_19
  6. Abboud H, Abboud FZ, Kharbouch H, Arkha Y, El Abbadi N, El Ouahabi A. COVID-19 and SARS-Cov-2 Infection: Pathophysiology and Clinical Effects on the Nervous System. World Neurosurg. 2020;140:49-53. doi:10.1016/j.wneu.2020.05.193
inVitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2022

Detská neurológia

Ďalší rok otvárame inVitrom s témou Detská neurológia, ktorá má aj prívlastok náročná a plná výziev – hlavne v ešte stále pretrvávajúcej dobe kovidovej, keďže sa tam často hrá o čas. Problematiku…

Výber článkov PDF
author

MUDr. Marta Dobáková

Všetky články autora