MYSLÍM, TEDA SOM ČLOVEK… AKÝ?

14. Apríl 2022
Obrázok článku

V každom vzťahu je dieťa najvyššou hodnotou a dodáva mu zvláštnu chuť, farbu aj vôňu. Je darom z nebies aj doživotnou školou. V odraze každodenných povinností bledne biologická stránka, a to fakt, že dieťaťu odovzdávame kúsok z nás doplnený „náhodným neznámym“. Deti sú tak naše zlatíčka, naše zrkadlo, aj budúcnosť. A nad tým všetkým sa od narodenia dieťaťa vznáša všeobecná modlitba všetkých rodičov sveta: nech je moje dieťa zdravé.


Ľudský mozog a vôbec centrálny aj periférny nervový systém predstavujú stále množstvo neprebádaných sfér. Dlhodobo sa pozornosť vedcov upiera nielen na degeneratívne ochorenia nervového systému, ale aj na špeciálne schopnosti, telekinézu, telepatiu a pod., čo napĺňa najmä beletriu a tvorí predlohu svetovej kinematografie. Avšak aj lekárske odborné knihy sú stále plné neurologických diagnóz, kde obdobne absentuje poznanie kauzálnej príčiny problémov. A kde niet príčiny, tam je aj diagnostika náročná a obdobne je i terapia len v medziach približne užitočného. V odborných článkoch tohto čísla venovaného detskej neurológii sa aspoň čiastočne vynasnažíme sprístupniť niektoré súčasné problémy tejto náročnej a (ne)docenenej lekárskej špecializácie.

Nervový systém predstavuje jeden zo základných systémov ľudského tela a svojou anatomickou štruktúrou predurčuje k zoznamu tradičných kategórií ochorení: vrodených vývojových foriem, infekčných, zápalových, cievnych, hematologických, imunitných, endokrinných. No špecifikom je myslenie a zmyslové vnímanie, kde sa pohybujeme v oblasti nehmotného. Bude raz ľudstvo schopné s ľahkosťou prekračovať hranice hmotného a nehmotného sveta a takto porozumieť hlavne sebe samému?

Choroba z mačacieho škrabnutia

Pes a mačka sú najčastejšími zvieratami, s ktorými sa naše deti hrajú v domácom prostredí. Najmä mačky si so sebou nechajú robiť čokoľvek, a tak môže byť hra úplne neškodná až po naťahovanie a trápenie zvieraťa, kde je väčšie riziko poškriabania alebo až pohryzenia dieťaťa. Kontakt so slinami mačky a následne nedostatočná hygiena dieťaťa môžu predstavovať ďalší zdroj problémov. Okrem známych ochorení, prenosných z mačky na človeka, ako je toxoplazmóza alebo besnota, sú aj iní, menej známi pôvodcovia ochorení, napríklad Bartonella henselae. V USA sú v posledných rokoch popisované tisíce prípadov bartonelózy, ktorá sa okrem horúčky a uzlinového syndrómu môže asi u 7 % detí prejaviť v odstupe 1-2 týždňov po nakazení aj neurologickou symptomatológiou: encefalopatia, status epilepticus, kŕče, hemiparéza a hemiplégia, cerebrálna vaskulitída, transverzálna myelitída. Bartonelóza je typicky detské ochorenie s manifestáciou u osôb mladších ako 18 rokov, zrejme kvôli nezrelosti imunitného systému. Liečba je antibiotická (1).

Dyspraxia

Ide o narušenú schopnosť mozgu predvídať, plánovať a následne vykonávať správnu koordináciu všetkých aktivít tela v danom prostredí v súlade so signálmi z nervového systému vrátane komunikácie s ľuďmi. Nazýva sa tiež vývojová koordinačná porucha, ktorej kauzálnu príčinu nepoznáme. K rizikovým faktorom patria predčasný pôrod, nízka hmotnosť dieťaťa pri narodení, rodinný výskyt dyspraxie aj fajčenie a pitie alkoholu u matky počas tehotenstva. Kým v predškolskom veku ide o tzv. nešikovné, pomalé, málo kreatívne deti, po nástupe do školy pribudnú problémy s držaním pera, tiež s vyjadrovaním a učením vrátane vyhýbania sa kolektívu, počas adolescencie ďalej ťažkosti pri nadväzovaní kontaktov s opačným pohlavím a v dospelosti aj problémy pri vykonávaní rôznych bežných pracovných aktivít (pracovní fluktuanti), pri tanci. Na základe prevládajúceho typu symptómov sa rozlišuje niekoľko druhov dyspraxie. Liečba spočíva v psychologickom prístupe, špecifických technikách aj v spolupráci s pediatrami. Včasné pomenovanie poruchy a zahájenie terapie dokážu vo vysokom percente prípadov umožniť normálny život bez obmedzení a frustrácie v dospelosti (2, 3, 4).

Nervový systém a vitamíny

Kauzálny vzťah medzi nedostatkom kyseliny listovej, vitamínu B12 a neurologickými problémami je známy dlhodobo. Hoci v starších zdrojoch sa deficit vitamínu B12 spájal najmä s vekom nad 50 rokov, dnes treba v dôsledku výživového chaosu a prehlbovania sociálnych rozdielov medzi skupinami obyvateľstva uvažovať vo vzácnych prípadoch aj o tejto príčine neurologickej symptomatológie u detí. Deficit vitamínu B12 môže byť hraničný alebo absolútny, na základe hodnôt meraných v sére. V detskom veku je výskyt symptómov z deficitu vitamínu B12 častejší u dievčat (65 %) než u chlapcov (35 %). Zoznam symptómov je variabilný: bolesti hlavy, synkopa, parestézie, závraty, tremor, únava. Terapeutické podanie vitamínu B12 je možné p.o. alebo i.m. V literatúre popisovaná makrocytová anémia nemusí byť u detí pri deficite vitamínu B12 prítomná. Korelátom deficitu vitamínu B12 u detí pri vyšetrení MRI môže byť stenčovanie corpus callosum, atrofia mozgu a nedostatočná myelinizácia (5).

Efekt ochorenia Covid-19 na nervový systém

V poslednom období pandémie SARS-CoV-2 sa pozornosť vedcov zameriava na mimorespiračné symptómy ochorenia. Spoločnou črtou koronavírusov je aj ich neurotropizmus. Ovplyvňovanie nervových štruktúr sa deje buď priamo nervami a krvnou cestou, alebo aj nepriamo efektom hypoxie, hypertenzie, zrážania krvi. V symptomatológii možno nájsť kombináciu bolestí hlavy, myalgie, závraty aj úpornú únavu u asi 30 – 45,5 % pacientov s ťažkým priebehom infekcie. V kategórii stredne ťažkého priebehu Covid-19 nachádzame iba bolesti hlavy (8 – 34 % pacientov). Tlmená myalgia, ale aj silné bolesti svalov sprevádzané zvýšenými hladinami svalových enzýmov v sére sú dôsledkom poškodenia svalových buniek vírusom. Hyposmia a hypogeusia sú prítomné u 85,6 – 88 % pacientov, poruchy zraku asi u 12 % pacientov. Prítomné môžu byť tiež kŕče, parestézie, parézy aj areflexia, epilepsia, paralýzy, až bezvedomie. V pozadí závažných symptómov môže byť intrakraniálne krvácanie, ischemická mŕtvica, akútna nekrotizujúca encefalopatia, meningitída a encefalitída, Guillainov-Barrého syndróm. Dnes nevieme s istotou povedať, aký masívny výskyt neskorých neurologických komplikácií typu demyelinizačných a degeneratívnych ochorení máme očakávať (napríklad skleróza multiplex, Parkinsonova choroba) (6).

(Pa)chuť človečiny

Jedinečnosť človeka formuje jeho mozog, schopnosť abstraktného myslenia. A ochota premieňať svoje myšlienky (dobré i tie menej dobré) na konkrétne činy. Väčšina detí dostáva do vienka riadnu a pre život pohodovú genetickú výbavu, ktorá z pohľadu mozgu a jeho štruktúr netvorí žiadne prekážky robiť Zem krajším miestom pre život. Prečo tomu tak nie je, je otázka budúceho výskumu.


Literatúra

  1. Rosas L, Rao K, McGough C, Becker A. A Rare Case of Bartonella Encephalitis With Hemiplegia. Child Neurol Open. 2019;6:2329048X19826480. Published 2019 Jan 31. doi:10.1177/2329048X19826480
  2. Mandal, Ananya. (2019, May 31). Causes of Dyspraxia. News-Medical. Retrieved on November 16, 2021 from https://www.news-medical.net/health/Causes-of-Dyspraxia.aspx
  3. Mandal, Ananya. (2019, June 05). Symptoms of Dyspraxia. News-Medical. Retrieved on November 16, 2021 from https://www.news-medical.net/health/Symptoms-of-Dyspraxia.aspx.
  4. Mandal, Ananya. (2019, June 05). Treatment of Dyspraxia. News-Medical. Retrieved on November 16, 2021 from https://www.news-medical.net/health/Treatment-of-Dyspraxia.aspx
  5. Arıcan P, Bozkurt O, Cavusoglu D, et al. Various Neurological Symptoms with Vitamin B12 Deficiency and Posttreatment Evaluation. J Pediatr Neurosci. 2020;15(4):365-369. doi:10.4103/jpn.JPN_130_19
  6. Abboud H, Abboud FZ, Kharbouch H, Arkha Y, El Abbadi N, El Ouahabi A. COVID-19 and SARS-Cov-2 Infection: Pathophysiology and Clinical Effects on the Nervous System. World Neurosurg. 2020;140:49-53. doi:10.1016/j.wneu.2020.05.193
inVitro Detská neurológia image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2022

Detská neurológia

Rok 2022 otvárame inVitrom s témou Detská neurológia, ktorá má aj prívlastok náročná a plná výziev – hlavne v ešte stále pretrvávajúcej dobe kovidovej, keďže sa tam často hrá o čas.…

Objavte ponuku
testov na unilabs.online

Test spinálnej svalovej atrofie (SMA)
Objednať

Čo ak práve moje dieťa zdedilo spinálnu svalovú atrofiu? Čo ak je práve jeden z nás, rodičov nositeľom chybného génu? Chcem mať istotu a to čo najskôr, pretože práve pri tejto diagnóze každý deň zaváži v prospech úspešnosti liečby.

Objednať
Test bezpečnosti očkovania (TREC | KREC)
Objednať

Máme bábätko a čakajú nás všetky očkovania. Mám obavy, či mu nehrozia závažné vedľajšie účinky. Chcem mať istotu, že mu očkovanie neublíži. Zaujíma ma ako je na tom jeho imunita, pretože chcem pre svoje dieťa to najlepšie.

Objednať
Moja imunita
Objednať

Môj ochranný štít. Ako mi funguje? Dokáže ma naozaj účinne chrániť pred vírusmi a baktériami?

Objednať

MUDr. Marta Dobáková

Všetky články autora