LBC metódou BD SurePath

Od 1. apríla 2016 sme prešli na vyšetrenie LBC metódou BD SurePath, ktorá nahrádza predošlú metódu ThinPrep. Táto zmena si vyžiadala aj zmenu odberového materiálu, ktorý je poskytovaný za rovnakých podmienok ako doposiaľ.

Výnimkou pravidiel pre objednávanie a fakturáciu potrebného odberového materiálu (vialiek) sú objednávky pre poistenky Union zdravotnej poisťovne, a. s. Táto výnimka je platná od 1. 4. 2019, keď sa naša spoločnosť zlmuvne dohodla so ZP Union, že bude plne hradiť realizáciu vyšetrenia LBC. Bližšie informácie o zmenách nájdete v priloženom informačnom liste.

Výhodou je skorší a vyšší záchyt rakoviny krčka maternice.

Metóda BD SurePath na základe realizovaných štúdií v Holandsku jednoznačne preukázala, že pomáha skoršiemu a vyššiemu záchytu rakoviny krčka maternice než konvenčná cytológia či LBC založená na Thin-Prep technológii.

Má taktiež štatisticky významný nárast detekcie prekanceróznych lézií krčka maternice všetkých stupňov – v porovnaní s konvenčnou cytológiou, ako aj s metódou ThinPrep. Kumulatívna incidencia karcinómu krčka maternice je 1, 3, 4 a 5 rokov po negatívnom základnom nátere BD SurePath významne nižšia než po konvenčnej cytológii, a to aj v porovnaní s ThinPrep.

Reprezentatívna a diagnosticky ľahšie čitateľná vzorka

Vďaka špeciálnemu procesu spracovania vzorky táto technológia zabezpečuje, že je na každom sklíčku reprezentatívna vzorka buniek bez nežiaducich bunkových elementov – napríklad leukocyty, hlien, krv... Patológovi umožňuje jednoduchšie a presnejšie rozlíšiť ozajstné cytologické abnormality, na čo stačí skutočne nízky podiel atypických skvamóznych buniek neznámeho pôvodu vyselektovaných vo vzorke – v porovnaní s klasickou i ThinPrep technológiou.

V porovnaní s inými technológiami má BD SurePath nízky podiel vzoriek vyradených zo spracovania kvôli nedostatočnej kvalite vzorky, čím sa znižuje pravdepodobnosť opakovania odberu a teda aj rizika, že sa žena na vyšetrenie nedostaví a „prepadne“ štatistikou v podobe neskorého záchytu prekancerózy.

Dôležitým prínosom je skutočnosť, že u pacientok s negatívnym cytologickým nálezom sa dá touto technológiou získať aj biologicky cenný materiál na stanovenie prítomnosti vírusu HPV. Následne je tak umožnený manažment pacientky, ktorý prináša skorý záchyt prípadných zmien do prekanceróznych stavov.

Unilabs Slovensko je prvá a zatiaľ jediná spoločnosť na Slovensku, ktorá realizuje LBC touto technológiou, a to pri zachovaní rozsahu výsledkov poskytnutých z odberu a pri zachovaní pôvodnej ceny. Veríme, že táto zmena významným spôsobom zvýši záchyt prekanceróz krčka maternice, a tak umožní presnejšiu diagnostiku a rýchlejší proces následnej liečby.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností kontaktujte, prosíme, MUDr. Jozefa Bodnára – manažéra Diagnostického centra patológie v Košiciach, a to buď telefonicky na 0905 313 762, alebo e-mailom na Jozef.Bodnar@unilabs.com.

Leták LBC
Pokyny na odber vzoriek pomocou Rovers Cervex-Brush
Informačný list
Informačný list 22. 3. 2019
LBC po novom - modernou metódou BD SurePath

 

Klinické štúdie a porovnania

BD SurePath Liquid-based Pap Test
BD SurePath Liquid-based Pap Test (Dutch data)
BD SurePath Collection Vial
Comparing conventional cytology, ThinPrep and SurePath
Comparing SurePath, ThinPrep, and conventional cytology as primary test method