Novozavedené vyšetrenia

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

chceli by sme Vás upozorniť na zavedenie nových laboratórnych vyšetrovacích metód v našich laboratóriách. V prípade záujmu kontaktujte naše Obchodné oddelenie.

Neinvazívny prenatálny (NIPT) TOMORROW test

Vďaka skutočnosti, že sme členom skupiny Unilabs, ktorá je lídrom v poskytovaní laboratórnych služieb v Európe, prinášame na Slovensko európskou praxou overený a spoľahlivý neinvazívny prenatálny test, tzv. NIPT, pod názvom TOMORROW. Tento test je realizovaný priamo v laboratóriach portugalskej spoločnosti CGC genetics, ktorá je rovnako ako Unilabs členom skupiny Unilabs. V prípade záujmu o poskytovanie testu vašim pacientom, kontaktujte, prosím, nášho obchodného reprezentanta vo vašom regióne alebo nám napíšte na nipt@unilabs.sk, prípadne volajte 0911 066 079. Radi vám poskytneme všetky potrebné informácie a predložíme vám ponuku na spoluprácu.

LBC metódou BD SurePath 

Od 1. apríla 2016 sme v rámci vyšetrenia LBC prešli na metódu BD SurePath, ktorá na základe realizovaných štúdií v Holandsku jednoznačne preukázala, že pomáha skoršiemu a vyššiemu záchytu rakoviny krčka maternice než konvenčná cytológia či LBC metóda založená na Thin-Prep technológii. Viac informácií nájdete tu.

Stanovenie dabigatranu (semikvant. stanovenie: aPTT, TT, kvantitatívne stanovenie: Hemoclot) 

Dabigatran je antikoagulačný preparát, ktorého účinok spočíva v priamej inhibícii voľného trombínu, trombínu naviazaného na fibrín aj agregácie trombocytov indukovanej trombínom. Samotný preparát predstavuje neúčinnú formu lieku (dabigatran etexilát), ktorá sa po absorpcii z tráviaceho traktu (v žalúdku a v tenkom čreve, potrebuje kyslé pH prostredie), prostredníctvom štiepenia v pečeni mení na biologicky aktívnu látku — dabigatran. Jeho indikácia je najmä v primárnej prevencia venózneho tromboembolizmu a ako prevencia cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsiení. V súčasnej dobe výrazne rozširuje terapeutické možnosti vo vybraných indikáciách popri LMWH, warfaríne a fondaparíne.

Stanovenie Indexu zdravej prostaty a parametru p2PSA (Imunochemická analýza)

p2PSA je vyšetrenie s najvyššou špecificitou na karcinóm prostaty. Dostupné iba pre samoplatcov.                   

Stanovenie NSE (neurón špecifická enoláza) 

glykolytický enzým enoláza sa vyskytuje ako dimér v rôznych izoformách. Tieto izoformy sa skladajú z 3 imunologicky rôznych podjednotiek: alfa, beta a gama.

Ako NSE sa označujú izoformy enolázy alfa-gama a gama-gama, ktoré sú prítomné hlavne v neurónoch a neuroendokrínnych bunkách  a v tumoroch, ktoré z nich pochádzajú. Tento biochemický parameter monitoruje priebeh a liečbu: malobunkový bronchiálny karcinóm, neuroblastóm, karcinoid, feochromocytóm, nádory obličiek, prostaty, príp. aj seminóm a melanóm. Najvyššie hodnoty sú u dobre diferencovaných ganglioneuroblastómov a ganglioneurónov.

Tento parameter nie je vhodný pre skríning a stanovenie diagnózy.

Materiál: sérum

Stanovenie HE – 4 (marker epiteliálneho karcinómu ovária)

pomerne nový marker pre diagnostiku ovariálneho karcinómu, ktorého produkcia je spôsobená nadmernou expresiou génu WFDC2 (HE-4).

Vyšetrenie HE-4 má vyššiu koleráciu s vyšetrením CA 125 ako keď sa stanovuje každý marker samostatne. Ak sú tieto markery vyšetrené súčasne vypočíta sa index ROMA (riziko ovariálnej malignity), monitorujú odpovede na terapiu a priebeh karcinómu ovária, poskytujú diferenciálnu diagnostiku tumoru ovária  (suspektná malignita).

Interpretáciu je nutné vykonať v spojení s klinickým nálezom a výsledkami ostatných vyšetrení, ktoré sa používajú pri diagnostike a monitorovaní pacientok s karcinómom ovária.

Materiál: sérum

Prokalcitonín (PCT)

je peptid zložený zo 116 aminokyselín, je prekurzorom kalcitonínu.

Pri ťažkom systémovom zápale, ktorý je spôsobený a vyvolaný bakteriálnou infekciou dochádza k jeho zvýšenému vylučovaniu v mnohých tkanivách predovšetkým v pečeni. PCT začína stúpať už 2-4 hodiny od začatia zápalového procesu a maximálne hodnoty dosahuje za 12-14 hodín. Koncentrácia PCT sa úmerne mení so závažnosťou zápalového procesu. Ak príčina zápalu vymizne, dochádza k eliminácii PCT s polčasom rozpadu 24-35hodín. Tieto vlastnosti PCT  sú výborným markerom pre ťažké bakteriálne infekcie. Jeho zvýšenie pretrváva dlhšie ako u iných indikátorov sepsy a vyskytuje sa aj u pacientov s neutropéniou. V porovnaní s inými markermi zápalu (napr. CRP) má  PCT vyššiu špecificitu pre bakteriálnu infekciu.

Je vhodným markerom pri  diagnóze bakteriémie a septikémie, bakteriálnej a vírusovej meningitíde, sekundárnej systémovej infekcie po operáciách, ťažkých úrazoch, popálenín, multiorgánových zlyhaní,  bakteriálne infekcie u pacientov s neutropéniou, diagnóza účasti obličiek pri infekciách močového traktu u detí, bakteriálna a vírusová pneumónia, monitorovanie terapeutickej odpovede na antibakteriálnu terapiu.

Materiál: sérum

Natriuretický peptid typu B (BNP)

Natriuretický peptid typu B (BNP) a jeho N-terminálny fragment (NT-proBNP) sú biomarkery srdcového zlyhávania (SZ). Uvoľňujú sa z kardiomyocytov v dôsledku tlakového a objemového zaťaženia ľavej komory. Pôvodne sa natriuretické peptidy využívali v diagnostike SZ u pacientov s akútnou dýchavicou nejasného pôvodu. Dobre korelujú s dysfunkciou ľavej komory, s NYHA triedou a prognózou pacientov so SZ. Perspektívne je využitie BNP a NT-proBNP pri individuálne cielenej liečbe SZ. Okrem toho sú natriuretické peptidy typu B nezávislými prognostickými prediktormi u pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami, stabilnou koronárnou chorobou a aortálnou stenózou.

Zlyhanie srdca sa prejavuje zvýšenou hladinou BNP (natriuretického peptidu typu B). Zlyhanie srdca možno od iných ochorení s podobnými symptómami odlíšiť pomocou analýzy BNP veľmi rýchlo. Lekári tak majú okrem zobrazovacích techník k dispozícii aj spoľahlivý a hospodárny nástroj na analýzu krvi, určený na diagnostiku zlyhania srdca. BNP možno používať tiež na monitorovanie liečby. Normalizácia hladiny BNP je indikátor efektívnej liečby.

Materiál: sérum

Total prokolagen typ 1 amino – terminálny propeptid (Total P1NP)

Marker P1NP  je špecifický indikátor ukladania kolagénu typu 1, preto je označovaný ako marker vytvárania kosti. P1NP sa  uvoľňuje  intracelulárne aj do krvného prúdu. Uvoľňuje sa ako trojrozmerná štruktúra, ktorá sa štiepi na monomerickú formu. Stanovenie P1NP detekuje obe frakcie prítomné v krvi a preto sa nazýva total P1NP. Parameter spĺňa požiadavku špecifického kostného markeru pri osteoporóze.

Materiál: sérum

Protilátky proti receptoru TSH (Anti TSHR)

Stanovenie autoprotilátok TSH v ľudskom sére s použitím monoklonálnej thyreotropnej protilátky. Hyperthyreoidismus u Gravesovej chorobe je spôsobené protilátkami proti  TSH receptoru a meranie týchto protilátok TSHR môže byť prospešné pri diagnóze ochorenia a liečbe.

Indikácia: detekcia alebo vylúčenie autoimúnneho hyperthyroidismu a jeho odlíšenie od diseminiovanej autonómie štítnej žľazy, monitorovanie liečba pacientov s Gravesovou chorobou, v poslednom trimestri gravidity je meranie TSHR dôležité, lebo protilátky triedy IgG prejdú placentou a môžu spôsobiť ochorenie štítnej žľazy u novorodenca.

Materiál: sérum

Stanovenie serotonínu

Serotonín (5-hydroxytryptamín, skrátene 5-HT), je biologicky aktívna látka obsiahnutá v krvných doštičkách, v bunkách gastrointestinálneho traktu a v menšej miere aj v centrálnom nervovom systéme. Obzvlášť dôležitý je ako neurotransmiter (prenášač nervových vzruchov), pretože ovplyvňuje serotonínergný systém, tvorený sústavou neurónov v predĺženej mieche. Tento systém si udržiava za normálneho stavu optimálnu hladinu serotonínu vlastnou syntézou z jeho biochemických prekurzorov. Neuróny sa v serotonínových receptoroch vyskytujú aj v limbickom systéme a v niektorých častiach mozgovej kôry. V centrálnom nervovom systéme sa serotonín zúčastňuje predovšetkým procesov, ktoré sa podieľajú na vzniku nálad. Jeho nedostatok spôsobuje zníženie prenosu nervových vzruchov, spôsobuje tak zmeny nálady, celkovú depresiu, prípadne poruchy spánku, podráždenosť až agresivitu. Niektoré serotonínové receptory sa môžu stať príčinou vzniku migrény, iné ju naopak potláčajú. Zmeny v jeho metabolizme môžu byť zodpovedné aj za určité psychické poruchy; o iného môžu vyvolávať schizofréniu, maniodepresívnu psychózu, chorobnú úzkosť a iné. Činnosť serotoninergného systému súvisí s cyklom spánku a bdenia, s príjmom potravy (ovplyvňuje receptory chuti, pocity nevoľnosti a nútenia na vracanie) i s niektorými stránkami citového života, napríklad sexuality či agresívneho správania.

Serotonín má tiež silný vplyv na tonus svalov (ich napätie), podporuje najmä kontrakcie hladkého svalstva a krvnú zrážanlivosť. Preto hrá značnú úlohu pri krvácavých poraneniach, kedy zúžením ciev (tzv. vazokonstrikčný účinok) znižuje únik krvi z tela.

Nedostatok serotonínu v organizme Nízky alebo naopak nadbytočný prísun niektorých minerálov a vitamínov, prípadne užívanie niektorých liekov, môže spôsobiť poruchy v hladine serotonínu v orgánoch, a to buď zamedzením jeho syntézy v organizme, alebo procesov jeho spätného vychytávanie.

Nadmerne zvýšená hladina serotonínu spôsobuje nebezpečný tzv. serotonínový syndróm. Prejavuje sa trasením, vyšším krvným tlakom, zrýchlením srdcovej činnosti, zmätenosťou a bezvedomím. V klinike sa využíva pri diagnostike karcinoidov.

Materiál: sérum, moč

AMH (anti-Mullerov hormón)

Stručné info: Je to glykoproteínový dimér zložený z dvoch reťazcov spojených disulfidickými mostíkmi. Patrí ku skupine transformujúcich faktorov ). Gén kódujúci ľudský AMH je uložený na krátkom ramene chromozómu č.19).

Význam:

U žien: Produkovať sa začína v ováriách až v puberte, má za úlohu kontrolovať tvorbu primárnych folikulov tým, že inhibuje nadmerný účinok FSH. Počas jednotlivých fáz menštruačného cyklu sa jeho hladina nemení, takže odber je možný kedykoľvek. Vylučuje sa iba v malých folikuloch (maximálne do veľkosti 4mm), je teda ukazovateľom ich objemu, tzv. folikulárnej rezervy. Je to nový marker ovariálnej funkcie, v rutinnej diagnostike dostupný cca 1-2 roky.

U mužov: Syntetizuje sa až do puberty, potom jeho tvorba klesá. 

Pravidlá pre odber, stabilita: Odoberá sa venózna krv do bežnej biochemickej skúmavky, vyšetrenie sa robí zo séra.

 • Transport: štandardné zvozové podmienky (17-21st.C),
 • Plná krv: vhodné do 2 hodín po odbere scentrifugovať,
 • Sérum: chladené - 4-8 st.C (24 hodín), mrazené -20st.C (1 mesiac),
 • Interferencie: z hemolyzovaných sér nebude vyšetrenie realizované.

Podmienky vyšetrovania: Vyšetrenie je realizované v samoplatcovskom režime, 12Eur/1 vyšetrenie, je už doplnené na novej biochemickej žiadanke pre stred v kategórii „Sérum-Hormóny“. Pokiaľ sú ešte k dispozícii staršie verzie žiadanky, môže sa vpisovať ručne ako AMH. V úvodnom režime bude vyšetrenie spracovávané 1x/2 týždne.

Interpretácia hodnôt (nie sú dosiaľ veľké skúsenosti):

U mužov: nie sú skúsenosti.

U žien: 

 • sledovanie folikulárnej rezervy pred IVF – ženy s vyššou koncentráciou AMH majú väčšiu šancu po stimulácii otehotnieť (vypovedá to o vyššom počte primordiálnych folikulov),
 • monitorovanie syndrómu polycystických ovárií,
 • napomáha v rozhodovaní medzi premenopauzou a menopauzou.

Hodnotenie ovariálnej rezervy:

 • Vysoké hodnoty: nad 3 ng/ml,
 • Normálne hodnoty: nad 1 ng/ml),
 • Nízke hodnoty: 0.3-1.0 ng/ml),
 • Veľmi nízke hodnoty: menej ako 0.3 ng/ml.