Obezita: rizikový faktor iných ochorení

Obezita je rizikový faktor, ktorý sa podieľa na vývoji a zhoršovaní chronických ochorení. Zvyšovanie povedomia o strave a výžive môže byť účinným nástrojom v boji proti tomuto verejno-zdravotnému problému.

V súlade s diskusiou Svetovej zdravotníckej organizácie sa môže obezita definovať ako abnormálne alebo nadmerné nahromadenie tuku v tele, ktoré predstavuje zvýšené riziko pre zdravie jednotlivca.1

Obezita sa môže určiť na základe indexu telesnej hmotnosti (Body Mass Index/BMI), čo je výpočet, ktorý zohľadňuje hmotnosť a výšku jedinca a udáva sa v kg/m2. BMI prevyšujúci hodnotu 25 sa označuje ako nadváha a BMI nad 30 je už obezita.2 Táto metóda má však aj určité obmedzenia a z toho dôvodu sa používa aj meranie obvodu pása, kedy sa za obézneho považuje muž, ktorý má obvod pása viac ako 102 cm a žena viac ako 88 cm.20

Nedávno zverejnené údaje WHO poukazujú na skutočnosť, že celosvetovo 39 % dospelých ľudí (t. j. vyše 1,9 miliardy jednotlivcov) má nadváhu a približne 13 % svetovej populácie trpí obezitou.1

Vedecká obec volá po prehodnotení definície obezity

Rastúca miera výskytu obezity a jej súvislosť s chronickými ochoreniami vyvolali vo vedeckej obci diskusiu týkajúcu sa potreby zmeniť jej definíciu.

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb rozdeľuje obezitu do nasledujúcich kategórií:

  • Obezita triedy 1: BMI 30 až 35;
  • obezita triedy 2: BMI 35 až 40;
  • obezita triedy 3: BMI 40 a viac (známa tiež ako morbídna, extrémna alebo ťažká obezita).3

Národný ústav pre ochorenia pľúc, srdca a krvi (National Lung, Heart and Blood Institute) popisuje príčiny nadváhy a obezity ako faktory súvisiace s ľudským správaním, ku ktorým patria napr. stravovacie návyky, nedostatok spánku a telesnej aktivity. Kľúčovú úlohu zohráva aj užívanie určitých liekov, genetika a rodinná anamnéza.4

Ako vysvetľuje Svetová federácia pre obezitu (World Obesity Federation), stigmu, podľa ktorej sú jedinci sami zodpovední za svoju nadváhu je možné odstrániť. Zistilo sa totiž, že na vzniku chronického ochorenia, ktoré zahŕňa aj obezitu, sa podieľajú rôzne faktory. Pri rozvíjaní postupov na jej liečbu sa dokázalo, že je možné dosiahnuť úspešné výsledky, a spolu s nimi odstrániť aj ďalšie súvisiace patologické problémy.5

Obezita je rizikovým faktorom iných ochorení

Obezita je jedným z rizikových faktorov súvisiacich s rozvojom a zhoršovaním chronických ochorení, napr. srdcovo-cievnych, cukrovky 2. typu alebo rakoviny.6

Súvislosť so srdcovo-cievnymi ochoreniami

Srdcovo-cievne ochorenia úzko súvisia s problémom s nadváhou. Štúdie preukázali, že obézni jedinci majú 5-krát vyššie riziko rozvoja hypertenzie (vysokého krvného tlaku) a majú aj zvýšené riziko vzniku mozgovo-cievnych príhod.

Srdcovo-cievne problémy v obéznej populácii súvisia aj s rozvojom dyslipidémie – metabolickým ochorením, ktoré sa vyznačuje najmä vysokými hladinami celkového cholesterolu a LDL cholesterolu. Tie sú typické pre poruchu lipidov (tukov).6,7,8

Súvislosť s cukrovkou 2. typu

Cukrovka 2. typu je ďalším chorobným stavom, ktorý úzko súvisí s nadváhou. Dokonca aj u metabolicky zdravých obéznych jedincov (t. j. u jedincov s normálnym rozpätím glukózy a tukov v krvi, či normálnou hladinou krvného tlaku) existuje približne 4-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky.9 Približne osem z desiatich ľudí (80-85 %) s obezitou trpí aj cukrovkou 2. typu.21

Súvislosť s rakovinou a ďalšími klinickými ochoreniami

Nadváha súvisí aj so zvýšeným relatívnym rizikom vzniku niektorých druhov rakoviny, stukovatením pečene a osteoartritídy, ako aj s prípadmi neplodnosti alebo sexuálnej impotencie.10

VPLYV OBEZITY NA COVID-19

Vedecké dôkazy spájajú viaceré rizikové faktory, ktoré sa týkajú závažnosti príznakov a pozorovanej miery úmrtnosti u jedincov s COVIDom-19.

Štúdie poukazujú na skutočnosť, že vek a prítomnosť chronických ochorení spojených s nadváhou (ako je diabetes alebo srdcovo-cievne ochorenie) môžu súvisieť so zhoršením príznakov COVIDu-19 a vyššou mierou úmrtnosti11, 12, 13 alebo potrebou invazívnej mechanickej ventilácie.

Jednici s obezitou, ktorí často trpia poruchami dýchania, sú náchylnejší na rozvoj zápalu pľúc. Prítomnosť hypertenzie (vysokého krvného tlaku), dyslipidémie alebo inzulínovej rezistencie sú navyše ukazovateľom srdcovo-cievnej prípadne zníženej imunitnej odpovede.

AKO PREDCHÁDZAŤ OBEZITE A AKO S ŇOU BOJOVAŤ?

Keďže obezita je jedným z najvýznamnejších problémov verejného zdravia, stojíme pred mimoriadne naliehavou potrebou prijať preventívne opatrenia na boj s týmto chorobným stavom.

Hoci ide o ochorenie, ktoré je podmienené viacerými faktormi, ukazuje sa, že hlavnou a nepopierateľnou príčinou obezity je neprimeraná výživa a sedavý spôsob života.

Propagácia zdravého životného štýlu je nevyhnutná, aby pomohla správne chápať informácie v oblasti stravovania, potravín a výživy a uľahčila realizáciu primeraných stratégií týkajúcich sa verejného zdravia.3

Kľúčovú úlohu môžu zohrávať informácie o potravinách a ich výživovej hodnote

Hlavným faktorom pri prevencii obezity a v boji s ňou je zvyšovanie kvality informácií o potravinách a ich výživovej hodnote. Čím viac budú tieto informácie dostupnejšie, tým viac ľudí bude mať potrebné vedomosti a možnosti zvoliť si zdravší spôsob stravovania.

Dôležitú úlohu zohrávajú nielen kampane propagujúce zdravé stravovanie, ale aj používanie zjednodušeného označovania výživovej hodnoty výrobkov (napr. výživový semafor) a regulácia reklám zameraných na potraviny, ktorých cieľovou skupinou sú deti.18, 19

ZÁVER

Výskum v posledných rokoch dokazuje a zdôrazňuje súvislosť medzi obezitou a rozvojom alebo zhoršovaním iných chronických ochorení.

Nový koronavírus nedávno jednoznačne poukázal na dôležitosť boja proti obezite. Obezita v čase pandémie zhoršovala príznaky a mieru úmrtnosti súvisiacu s COVIDom-19 a dnes predstavuje jednu z hlavných obáv medicínskej, politickej aj vedeckej obce. Stojíme pred naliehavou potrebou zaviesť opatrenia, ktoré podporia rozvoj zdravšieho životného štýlu.

ZDROJE

1. World Health Organization. Obesity and overweight; 2020. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

2. Weir CB, Jan A. BMI Classification Percentile And Cut Off Points. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; July 10, 2020. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31082114/

3. Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Defining Adult Overweight & Obesity. Available at: https://www.cdc.gov/obesity/adult/defining.html

4. National Heart, Lung and Blood Institute. (2022). What Are Overweight and Obesity? Available at: https://www.nhlbi.nih.gov/health/overweight-and-obesity

5. Bray GA, Kim KK, Wilding JPH; World Obesity Federation. Obesity: a chronic relapsing progressive disease process. A position statement of the World Obesity Federation. Obes Rev. 2017 Jul;18(7):715-723. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28489290/

6. Kopelman P. Health risks associated with overweight and obesity. Obes Rev. 2007 Mar;8 Suppl 1:13-7. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17316295/

7. Ades PA, Savage PD. Obesity in coronary heart disease: An unaddressed behavioral risk factor. Prev Med. 2017 Nov;104:117-119. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5640469/

8. Kernan WN, Inzucchi SE, Sawan C, Macko RF, Furie KL. Obesity: a stubbornly obvious target for stroke prevention. Stroke. 2013 Jan;44(1):278-86. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23111440/

9. Twig G, Afek A, Derazne E, Tzur D, Cukierman-Yaffe T, Gerstein HC, Tirosh A. Diabetes risk among overweight and obese metabolically healthy young adults. Diabetes Care. 2014 Nov;37(11):2989-95. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25139886/

10. Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A, Jordan KP. Risk factors for onset of osteoarthritis of the knee in older adults: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2010 Jan;18(1):24-33. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19751691/

11. Hussain A, Mahawar K, Xia Z, Yang W, El-Hasani S. Obesity and mortality of COVID-19. Meta-analysis. Obes Res Clin Pract. 2020 Jul-Aug;14(4):295-300. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7346803/

12. Sattar N, McInnes IB, McMurray JJV. Obesity Is a Risk Factor for Severe COVID-19 Infection: Multiple Potential Mechanisms. Circulation. 2020 Jul 7;142(1):4-6. Available at: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047659

13. Li X, Xu S, Yu M, et al. Risk factors for severity and mortality in adult COVID-19 inpatients in Wuhan. J Allergy Clin Immunol 2020;146(July (1)):110–8. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7152876/

14. Cai Q et al. Obesity and COVID-19 Severity in a Designated Hospital in Shenzhen, China. Diabetes Care. 2020 Jul;43(7):1392-1398. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32294485/

15. Simonnet A et al. COVID-19 and Obesity study group. High Prevalence of Obesity in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) Requiring Invasive Mechanical Ventilation. Obesity (Silver Spring). 2020 Jul;28(7):1195-1199. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271993/

16. Stefan N, Birkenfeld AL, Schulze MB, Ludwig DS. Obesity and impaired metabolic health in patients with COVID-19. Nat Rev Endocrinol. 2020 Jul;16(7):341-342. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7187148/

17. Fortis A, Garcia-Macedo R, Maldonado-Bernal C, Alarcon-Aguilar F, Cruz M. The role of innate immunity in obesity. Salud Publica Mex 2012;54:171–7. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5199693/

18. Spronk I, Kullen C, Burdon C, O’Connor H. Relationship between nutrition knowledge and dietary intake. Br J Nutr. 2014 May 28;111(10):1713-26. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24621991/

19. Van der Horst K, Bucher T, Duncanson K, Murawski B, Labbe D. Consumer Understanding, Perception and Interpretation of Serving Size Information on Food Labels: A Scoping Review. Nutrients. 2019 Sep 11;11(9):2189. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31514395/

20. Ian J. Neeland, Robert Ross, Jean-Pierre Després, Yuji Matsuzawa, Shizuya Yamashita, Iris Shai, Jaap Seidell, Paolo Magni, Raul D Santos,Benoit Arsenault, Ada Cuevas, Frank B Hu, Bruce Griffin, Alberto Zambon, Philip Barter, Jean-Charles Fruchart, Robert H Eckel. Visceral and ectopic fat, atherosclerosis, and cardiometabolic disease: a position statement. International Atherosclerosis Society and the International Chair on Cardiometabolic Risk Working Group on Visceral Obesity. 2019 July 10. Avaliable at: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(19)30084-1

21. Nielen srdce a cukrovka. Obezita môže viesť aj k rakovine. 2023 Jan 01. Avaliable at: https://lekar.sk/clanok/nielen-srdce-a-cukrovka-obezita-moze-viest-aj-k-rakovine