Výsledky z testovania protilátok na koronavírus SARS-CoV-2 metódou ELISA

Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. (Alpha medical, s. r. o.) a zdravotná poisťovňa Dôvera v júni 2020 spustili pre poistencov Dôvery bezplatné testovanie na protilátky na ochorenie Covid-19 v rámci bežnej zdravotnej preventívnej prehliadky u svojho všeobecného lekára - ako bonus navyše. Tento projekt trval od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020 a túto možnosť využilo 17 142 poistencov. Touto ponukou sa nám zároveň podarilo podporiť aj vyššiu účasť poistencov na preventívnych prehliadkach u všeobecných lekárov pre dospelých v sledovanom období.

Použitie jednotlivých druhov testov a ich efektivita v čase

Odberom krvi zo žily a následne laboratórnou analytickou metódou ELISA sa skúmala hladina dlhodobých protilátok v krvi na toto ochorenie – tzv. trieda IgG. Hlavným cieľom projektu bolo jednak zvýšenie účasti na preventívnych prehliadkach a tiež realizácia séro-prevalenčnej štúdie na odhalenie distribúcie dlhodobých protilátok Anti-SARS-CoV-2 v našej populácii.

Svojím rozsahom to bola najrozsiahlejšia zrealizovaná štúdia s použitím laboratórnej metódy ELISA v porovnaní s ostatnými krajinami v EÚ. Napríklad, rovnakou metódou testovali: UK - 7 694 ľudí, Holandsko – 7 361 ľudí a Dánsko 5 422 ľudí. Rýchlotestami na protilátky otestovali v Španielsku 60 983 ľudí a v Českej republike 26 549 ľudí (v prípade rýchlotestov ide ale o iný typ odberu krvnej vzorky a iný spôsob vyhodnotenia výsledkov).

Čo nás môže štúdia o séro-prevalenciina Covid-19 naučiť

Sérológia, resp. testovanie protilátok je testovanie vzoriek krvi osôb, ktoré potenciálne prekonali ochorenie Covid-19 a hľadanie potenciálnych protilátok na toto ochorenie. Protilátky sú zvyčajne detegovateľné od 1 až 3 týždňov po infikovaní.

Niektoré osoby potrebujú viac ako 3 týždne na rozvinutie protilátok, pričom u ďalších sa tieto protilátky - aj po prekonaní ochorenia - nemusia rozvinúť vôbec. V súčasnosti nám ešte nie je zrejmé, ako dlho sú tieto protilátky po prekonaní infekcie v krvi detegovateľné.

Pozitívny výsledok na protilátky môže znamenať, že vyšetrovaná osoba bola v minulosti infikovaná týmto vírusom.

Séro-prevalencia

Percento osôb v danej populácii, ktorí disponujú protilátkami a tento infekčný agens, sa nazýva séro-prevalencia.

Laboratórne testovanie protilátok je jediná možnosť, ako sa pozrieť do minulosti, či sa organizmus so SARS-CoV-2 stretol, spustil imunitnú reakciu na tento vírus a začal proti nemu efektívne bojovať.
Pri tomto testovaní bol použitý typ testu Novalisa (po 12 dňoch od infikovania 100 % senzitivita a 99,3 % špecificita).

Testovanie v rámci preventívnej prehliadky - komfortné a efektívne testovanie z jednej skúmavky
Testovalo sa v zbytkovom krvnom sére po vykonaní ostatných testov v rámci preventívnej prehliadky. Pre pacienta bolo takéto riešenie komfortné – nebol potrebný ďalší osobitný krvný odber, teda žiadna ďalšia skúmavka navyše.

Aktuálna situácia výsledkov z testovania protilátok na koronavírus metódou ELISA v rámci projektu s poisťovnou Dôvera

Nižšie v grafoch prinášame prehľad o celkovom premorení slovenskej populácie na vzorke 17 142 ľudí v spomínanom období. Táto vzorka je svojou veľkosťou a skladbou dostatočne objemná na to, aby z nej bolo možné vyvodiť závery ohľadom stavu kolektívnej imunity obyvateľstva SR. Aby bolo možné hovoriť o kolektívnej imunite, distribúcia protilátok v populácii by sa mala blížiť k úrovni 50 - 60 %.

Vysvetlivky ku grafom:

Z grafov je možné odčítať aj údaje za jednotlivé dni.
Ukazovateľ pozitívne testovaných vzoriek zahŕňa aj testované vzorky, ktoré vykazovali hraničné hodnoty. Vzorky v hraničných hodnotách nie je možné považovať za jednoznačne pozitívne alebo negatívne. Pri hraničných hodnotách sa odporúča test zopakovať s novou vzorkou s odstupom 2-4 týždňov. Ak sa výsledky aj v druhom - opakovanom teste nachádzajú v hraničných hodnotách, vzorka sa považuje za negatívnu.

1. Graf: Percentuálny podiel osôb pozitívnych na protilátky vo vzťahu k počtu vyšetrených – vývoj v čase, po kalendárnych týždňoch

2. Graf: Počet osôb vyšetrených na protilátky – vývoj v čase, po kalendárnych týždňoch3. Graf: Prevalencia protilátok podľa jednotlivých krajov Slovenska4. Graf: Prevalencia protilátok podľa jednotlivých krajov - vývoj v čase, po kalendárnych týždňoch5. Graf: Prevalencia protilátok podľa jednotlivých vekových skupín6. Tabuľka: Prevalencia protilátok podľa pohlavia

Pohlavie Pozitívni
+ hraniční
Pozitívni
+ hraniční (%)
Muži 108 4,04 %
Ženy 171 4,44 %