Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


Komplexná diagnostika

Logistika našej spoločnosti sleduje jednoznačný cieľ – vyšetriť vzorky v čo najkratšom čase a čo najrýchlejšie poskytnúť lekárovi výsledok. 


Naša laboratórna sieť je postavená na:

• centrálnom veterinárnom laboratóriu (CVL), ktoré vyšetruje výlučne veterinárne vzorky,

• štyroch veľkokapacitných centrálnych laboratóriách, ktoré v sebe integrujú minimálne 2 odbory laboratórnej medicíny,

• troch desiatkach satelitných laboratórií v rámci logistického zabezpečenia spádovej oblasti, 

 štyroch patologických centrách a ich detašovaných pracoviskách.

Vďaka precízne stanovenému procesu spracovania vzorky už od momentu jej odberu, cez transport až po analýzu s vyhodnotením výsledkov dokážeme realizovať komplexnú laboratórnu diagnostiku.

Komplexná diagnostika 

Naše humánne laboratóriá poskytujú veterinárom urgentné analýzy a predanalytické spracovanie biologického materiálu pred jeho odvozom a analytickým spracovaním v špeciálnom veterinárnom laboratóriu. Ak je teda potrebné vyšetrenie, ktoré nie je možné realizovať v laboratóriách humánnej diagnostiky, pripravia sa zo vzorky alikvóty, ktoré sa následne vložia do prepravných vrecúšok. Na prepravných vrecúškach je nalepený štítok s označením, odkiaľ a kam daná vzorka smeruje a pri akej teplote je potrebný jej prevoz (zmrazené, chladené alebo v termoboxoch). Spracované a rozdelené vzorky sú teda podľa požiadaviek predanalytickej fázy zasielané na vyšetrenie raritnejších parametrov do Centrálneho veterinárneho laboratória na ďalšiu analýzu. Vďaka takejto distribúcii a následnej centralizácii sme schopní realizovať takmer všetky vyšetrenia v rutinnom režime, a to aj tie, pri ktorých sa čas dodania výsledkov meral v týždňoch. Veterinárny lekár tak môže bez ohľadu na lokalitu ordinovať širokú paletu vyšetrení a takmer všetky testy (s výnimkou tých, kde je potrebná technologická prestávka) dostáva písomne vyhodnotené do 24 hodín.

Doordinovanie vyšetrení

Ošetrujúci lekár, prípadne ním poverený asistent, môže dodatočne telefonicky doordinovať vyšetrenie niektorých parametrov z už odobratej krvi, ktorá bola predtým poslaná do nášho laboratória. Telefonické doordinovanie je možné prostredníctvom call centra na čísle 0850 150 000, resp. vo vybraných prípadoch aj priamo v špecializovanom veterinárnom laboratóriu, pričom identita volajúceho musí byť verifikovateľná (údaje o kóde poskytovateľa a č. telefónu, z ktorého sa hovor uskutočňuje sú obsiahnuté v informačnom systéme našej spoločnosti). Pri doordinovaní vyšetrenia je potrebné zohľadniť stabilitu požadovaného parametra pri skladovaní za daných podmienok, pôvodný dátum odberu vzorky, ako aj dobu skladovania vyšetrených vzoriek v laboratóriu. Záznam o doordinovaní bude uvedený aj na výsledkovom liste v rámci komentáru k žiadanke. Vyšetrenia koagulačných parametrov a vyšetrenia krvného obrazu je možné doordinovať pri dodržaní špecifických podmienok stability vzorky. Vyšetrenia zo séra a zbieraného moču sa môžu dodatočne objednať najneskôr do dvoch pracovných dní (48 hodín) od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky séra a moču skladujú. Takmer všetky vyšetrované parametre stanovované zo séra sú stabilné pri teplote 2 – 8 °C najmenej 2 dni, s výnimkou niektorých mimoriadne citlivých parametrov, ktoré sú nestabilné. Sérologické či virologické vyšetrenia je možné dodatočne objednať najneskôr do siedmych pracovných dní od doručenia vzorky do laboratória. Je to doba, počas ktorej sa vyšetrené vzorky skladujú – samozrejme s ohľadom na ich stabilitu a možnosti skladovania. Výnimku tvoria trusy zvierat, ktoré sú skladované maximálne po dobu 3 dní. Každé laboratórium má vypracované pracovné postupy pre možnosť doordinovania jednotlivých parametrov. V prípade nesplnenia týchto podmienok nemôžeme doordinovanie akceptovať, o čom bude veterinárny lekár ako objednávateľ vyšetrení telefonicky informovaný.

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií