Call centrum:

0850 150 000

7.30 – 16.30 (po – pia)


Validácia a distribúcia výsledkov

Každý výsledok pacienta pred odoslaním z laboratória podlieha dvojstupňovej kontrole – technickej a klinickej. Naše procesy sú nastavené tak, aby sme v maximálne možnej miere eliminovali pravdepodobnosť pochybenia na strane automatického spracovania alebo ľudského faktora.Distribúcia výsledkov

Výsledky sa štandardne zasielajú v tlačenej podobe. Popri tejto základnej forme ponúkame možnosť dostávania výsledkov aj elektronicky, prípadne telefonicky.

Rozlišujeme dva výsledkové listy:

1. priebežný výsledkový list

  • vzťahuje sa na rutinné denné vyšetrenia
  • na konci výsledkového listu sa uvádzajú neukončené vyšetrenia s popisom „vyšetríme“ + text (konkrétne parametre)

2. konečný výsledkový list

  • vzťahuje sa na dovyšetrované parametre (označené znakom „««“)
  • konečný výsledkový list sa považuje za skompletizovaný prehľad zahŕňajúci všetky vyšetrenia, ktoré boli ordinované v deň prijatia žiadanky do laboratória

Zasielanie písomných výsledkov

Čo sa týka štandardných písomných výsledkov, tie sa okamžite po schválení oprávnenou osobou, ktorej skratkové meno je uvedené na výsledkovom liste, vytlačia a vyexpedujú ošetrujúcemu lekárovi, resp. sú k dispozícii v elektronickom režime. V každom laboratóriu sú určené kompetencie jednotlivých pracovníkov, čím je zabezpečená jednoznačná zodpovednosť za technické, respektíve klinické uvoľnenie výsledkov vyšetrení.

Prístup k elektronickým výsledkom

Laboratóriá Unilabs Slovensko, s.r.o. zároveň poskytujú možnosť bezplatného prístupu k elektronickým výsledkom prostredníctvom internetu s využitím kryptovanej komunikácie bežného internetového prehliadača. Klient tak po zadaní svojich prihlasovacích údajov (meno, heslo) získava možnosť prístupu k výsledkom laboratórnych vyšetrení z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet, a to v identickom vizuálnom formáte voči papierovému výsledku. Elektronický výsledok je umiestený v dispozičnej sfére klienta bezprostredne po jeho klinickej validácii v laboratóriu. Ak veterinárny lekár disponuje veterinárnym ambulantným informačným systémom, je možné laboratórne výsledky manuálne prekopírovať z webového portálu laboratórneho informačného systému do karty zvieraťa, čím sa zabezpečí komplexný prehľad o jeho zdravotnom stave.

Telefonické hlásenie výsledku

O výsledkoch vyšetrení sa možno informovať prostredníctvom call centra 0850 150 000. Môže tak urobiť iba príslušný veterinárny lekár alebo ním poverená sestra či asistent. Každá telefonická informácia o výsledkoch vyšetrení je v laboratóriu zaznamenaná v laboratórnom informačnom systéme.

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií