Vitamín B12 – na čo slúži, ako sa prejavuje jeho nedostatok a aké potraviny sú naň bohaté?

Vitamín B12 – na čo slúži, ako sa prejavuje jeho nedostatok a aké potraviny sú naň bohaté?

Vitamín B12 má zásadný význam pri regulácii rôznych funkcií v organizme a jeho nedostatok môže mať vážne následky.

Vitamín B12 sa považuje za esenciálny vitamín, pretože ľudské telo ho nedokáže produkovať, to znamená, že ho musíme prijímať z potravy. Nachádza sa v produktoch živočíšneho pôvodu a obohatených produktoch rastlinného pôvodu, ako sú rastlinné mlieka. 1, 2

DÔLEŽITOSŤ VITAMÍNU B12

Vitamín B12 sa podieľa na rôznych základných funkciách zabezpečujúcich správne fungovanie organizmu. Je mimoriadne dôležitý pri syntéze deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) a zohráva zásadnú úlohu v energetickom metabolizme.

Okrem toho má kľúčové postavenie pri tvorbe krvných buniek, najmä červených krviniek (erytrocytov), ktoré zabezpečujú prenos kyslíka/oxidu uhličitého, ako aj pri zachovávaní celistvosti buniek nervovej sústavy. 2, 3

Predpokladom vstrebávania a transportu tohto vitamínu je primeraná tvorba tzv. vnútorného faktora – bielkoviny tvorenej v žalúdku, ktorá sa viaže v čreve na vitamín B12 a umožňuje jeho absorpciu.

ODPORÚČANÁ DENNÁ DÁVKA VITAMÍNU B12

Národný zdravotnícky informačný portál Ministerstva zdravotníctva ČR a Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky ČR udáva odporúčanú dennú dávku vitamínu B12 pre dospelých vo veku 25 – 51 rokov 3,0 µg; pre tehotné ženy 3,5 µg; pre dojčiace matky 4,0 µg.14

Podľa aktualizovaných odporúčaní ÚVZ SR je denná potreba vitamínu B12 uvedená v tabuľke nižšie.

Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike 16

POTRAVINY BOHATÉ NA VITAMÍN B12

Potravinou s najvyšším obsahom vitamínu B12 je pečeň, najmä hovädzia. Medzi ďalšie zdroje vitamínu B12 v potrave patrí mäso, ryby, vajcia, mlieko a mliečne výrobky.

Potraviny bohaté ma vitamín B12.16,17

Rastliny neprodukujú vitamín B12 a v potravinách rastlinného pôvodu je ho veľmi málo, a aj to len za podmienky, že prešli bakteriálnou fermentáciou (napr. kyslá kapusta).

V súčasnosti sú síce na trhu výrobky rastlinného pôvodu, ktoré sú obohatené o vitamín B12, ale tieto nemajú priaznivú biologickú dostupnosť, čo znamená, že vstrebávanie vitamínu nie je veľmi účinné.

NÁSLEDKY NEDOSTATKU VITAMÍNU B12

Dôležitosť vitamínu B12 pre správne fungovanie organizmu je nesporná. Vitamín B12 sa však ukladá v pečeni 2 až 4 roky2, čo znamená, že ak človek dočasne prestane konzumovať stravu s touto mikroživinou, nie je pravdepodobné, že sa u neho vyvinie nedostatok.

Nedostatok tohto vitamínu môže zapríčiniť vznik megaloblastickej anémie a prejaviť sa únavou, slabosťou, ťažkosťami s koncentráciou, stratou chuti do jedla a následným úbytkom hmotnosti.

V prípade jeho nedostatku sa môžu vyskytnúť poruchy nervového systému, ako aj neurologické zmeny vrátane demencie. 6, 7

Treba poznamenať, že v súčasnosti neexistujú dostatočné vedecké dôkazy, ktoré by nám umožnili dospieť k záveru, že výživové doplnky vitamínu B12 zohrávajú úlohu pri prevencii rizika demencie.7

Aké situácie môžu viesť k nedostatku vitamínu B12?

Nedostatkom tohto vitamínu trpia častejšie vegetariáni ako jedinci, ktorí jedia všetko vrátane mäsa. K deficitu vitamínu B12 môže dôjsť v istých situáciách spôsobených nedostatočným príjmom tohto vitamínu zo stravy, genetickými zmenami alebo problémami so vstrebávaním. Patria k nim napríklad: 2,8

● obmedzujúce diéty, t. j. stravovanie založené na rastlinných produktoch; 3, 8

● chirurgický zákrok ako napr. bariatrická operácia a resekcia čreva;

● nedostatočná tvorba vnútorného faktora v žalúdku potrebného na vstrebávanie vitamínu B12; 2

● črevné ochorenia, ako napr. Crohnova choroba a celiakia; 9, 10

● dlhodobý výskyt črevných parazitov;

● vysoký príjem alkoholu;

● vek (>65 rokov) – so zvyšujúcim sa vekom dochádza k znižovaniu absorpčnej schopnosti; 2

● farmakologická liečba.

Lieky znižujúce vstrebávanie vitamínu B12

Užívanie niektorých liekov ovplyvňujúcich vstrebávanie vitamínu B12 môže viesť k zníženiu koncentrácie tohto vitamínu. Najčastejšie ide o tieto liečivá: 2

Inhibítory protónovej pumpy – lieky používané na liečbu gastroezofageálnej refluxnej choroby žalúdka (GERD) a peptických vredov

Antihistaminiká H2 – skupina liekov používaných na liečbu gastrointestinálnych vredov.

Metformín –liek podávaný ústami, pri liečbe cukrovky.

Vysoké dávky doplnkov s kyselinou listovou môžu maskovať nedostatok vitamínu B12, čo môže zapríčiniť trvalé poškodenie centrálnej nervovej sústavy. 2, 11

AKO ZISTIŤ, ČI JE HLADINA VITAMÍNU B12 IDEÁLNA

Hladina vitamínu B12 sa vo všeobecnosti stanovuje pomocou krvného testu, prostredníctvom ktorého možno určiť koncentráciu tejto mikroživiny v krvi. V našej ponuke pre samoplatcov máme tento test s názvom Vitamín B12 TU

Hodnoty nižšie ako 150 pmol/L u dospelých signalizujú jeho nedostatok. 2

Výživové doplnky obsahujú vitamín B12 vo forme kyanokobalamínu, ktorý si organizmus rýchlo premieňa na aktívnu formu tohto vitamínu. 1, 2

Za bežných okolností, pri ktorých nie je prítomný žiaden faktor ovplyvňujúci účinnosť absorpcie, možno výživový doplnok užívať perorálne.

V prípade, že jedinec konzumuje výhradne rastlinné produkty, je vhodné preventívne užívať výživové doplnky a/alebo konzumovať potraviny obohatené o vitamín B12. 8

Pred zahájením preventívneho užívania výživových doplnkov je potrebné nedostatok vitamínu B12 náležite diagnostikovať, zistiť jeho príčinu a, ak je to možné, stav zvrátiť a zabrániť recidívam.

Aké dôsledky má užívanie príliš veľkého množstva vitamínu B12?

Nie sú k dispozícii dostatočné vedecké dôkazy, ktoré by preukázali, aké nežiaduce účinky môže mať dlhodobé užívanie vitamínu B12 v množstvách prekračujúcich odporúčanú dávku, a nebola stanovená ani výška maximálnej možnej dávky. Tento vitamín sa vyznačuje nízkym potenciálom toxicity. 11

Nemala by sa však presahovať dávka, ktorú odporučil kvalifikovaný zdravotnícky pracovník.

VITAMÍN B12 A VYPADÁVANIE VLASOV

Vzhľadom na to, že v súčasnosti prikladáme čoraz väčšiu dôležitosť tomu, ako navonok vyzeráme, objavili sa rôzne štúdie, ktorých cieľom je zistiť, či existuje vzťah medzi živinami/potravinami, ktoré konzumujeme, a zlepšením fyzického vzhľadu.

V prípade vitamínu B12 štúdie podnietili vznik hypotézy, že nižšie plazmatické hladiny vitamínu B12 môžu súvisieť s vypadávaním vlasov. 15

Medzi skupinou, ktorá netrpela alopéciou (t. j. vypadávaním vlasov) a skupinou s alopéciou sa však nezistili žiadne významné rozdiely v sérovej koncentrácii vitamínu B12 . 14,15

V súčasnosti teda nie je dostupný dostatok dôkazov, aby bolo možné dospieť k záveru, že nízka koncentrácia vitamínu B12 sa spája s alopéciou.

ZÁVER

Vzhľadom na dôležitosť vitamínu B12 a jeho spoluúčasť na základných procesoch fungovania nášho organizmu, konkrétne na fungovaní nervovej sústavy, je nevyhnutné osobitne dohliadať na sérové hladiny tohto vitamínu u rizikových skupín, do ktorých patria jedinci pokročilého veku a vegetariáni.

Zdraví jedinci by mali dodržiavať vhodný a vyvážený príjem potravín s obsahom vitamínu B12, aby si udržali jeho primeranú hladinu postačujúcu na uspokojenie výživových potrieb tejto živiny.

Na záver treba uviesť, že užívanie výživových doplnkov musí vždy prebiehať na základe informácií založených na najspoľahlivejších dostupných vedeckých dôkazoch a pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka.

Zdroje:

1. Scott J. M. (1997). Bioavailability of vitamin B12. Dostupné : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9023481/

2. National Institutes of Health – Office of Dietary Supplements. (2020). Vitamin B12, Fact Sheet for Health Professionals. Dostupné: https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/

3. O’Leary, F., et al. (2010). Vitamin B12 in health and disease. Dostupné : https://doi.org/10.3390/nu2030299

4. Institute of Medicine – Food and Nutrition Board. (1998). Dietary Reference Intakes: Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Dostupné : https://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=s6015

5. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. (2019). Table of Foodstuff Composition. Dostupné: http://portfir.insa.pt/

6. National Programme for Promoting A Healthy Diet. Dostupné: https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/nutriente/vitamina-b12/

7. Clarke R. (2008). B-vitamins and prevention of dementia. Dostupné: https://doi.org/10.1017/S0029665108006046

8. Rizzo, G., et al. (2016). Vitamin B12 among Vegetarians: Status, Assessment and Supplementation. Available at: https://doi.org/10.3390/nu8120767

9. Lambert, D., et al. (1996). Crohn’s disease and vitamin B12 metabolism. Dostupné : https://doi.org/10.1007/BF02088567

10. Green, P. H. et al. (2005). Mechanisms underlying celiac disease and its neurologic manifestations. Available at: https://doi.org/10.1007/s00018-004-4109-9

11. Almohanna, H. M., et al. (2019). The Role of Vitamins and Minerals in Hair Loss: A Review. Dostupné: https://doi.org/10.1007/s13555-018-0278-6

12. Gonul, M., et al. (2009). Serum vitamin B12, folate, ferritin, and iron levels in Turkish patients with alopecia areata. Dostupné: https://doi.org/10.4103/0378-6323.55430

13. Ertugrul, D. T. et al. (2013). Serum holotranscobalamine, vitamin B12, folic acid and homocysteine levels in alopecia areata patients. Dostupné: https://doi.org/10.3109/15569527.2012.683499                                                                  

14. Národní zdravotnický informační portál, Vitamin B12 (kobalamin) Dostupné: https://www.nzip.cz/clanek/1141-vitamin-b12-kobalamin

15. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike, Dostupné: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/odporucane-vyzivove-davky-pre-obyvatelstvo-v-slovenskej-republike1

16. Bezpečnost potravín, Vitamín B12, Dostupné: https://bezpecnostpotravin.cz/termin/vitamin-b12/

17. doc. MUDr. Pavel Hlúbik, CSc., (2001), Vitaminy – Důležitý faktor ovlivňující zdraví – 2. Část – Metabolizmus hydrosolubilních vitamín, Interní medicína pro paxi, Dostupné: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2001/12/06.pdf