Vydávanie výsledkov

V súvislosti s nariadením GDPR spoločnosť Unilabs Slovensko dôsledne dbá na postup pri vydávaní výsledkov.

  • Výsledkový list pacienta, ktorého vyšetrenia sú realizované zo zákonného poistenia, sa vydáva osobne do rúk pacienta len v osobitných prípadoch, napr. ak výsledok vyšetrenia je potrebný v krátkom čase z dôvodu urýchleného doručenia výsledku indikujúcemu, resp. inému odbornému lekárovi. Na žiadanke o vyšetrenie musí byť písomná požiadavka indikujúceho lekára so súhlasom na vydanie výsledku, alebo možnosť vydania výsledku priamo pacientovi sa overí dožiadaním u lekára. Na svoju identifikáciu je pacient povinný predložiť v laboratóriu doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz).
  • V prípade maloletých pacientov sa výsledok vydá zákonnému zástupcovi maloletého – niektorému z rodičov, opatrovníkovi, poručníkovi, pestúnovi a pod., pričom sa dotyčná osoba musí preukázať svojím preukazom totožnosti a preukazom zdravotnej poisťovne dieťaťa.
  • Vydanie výsledku tretej osobe je možné len na základe predloženia plnomocenstva s úradne overeným podpisom vyšetrovaného pacienta alebo samostatne platiaceho klienta, ktorého sa výsledky týkajú a preukazu totožnosti splnomocnenca uvedeného v plnomocenstve. Tlačivo na plnomocenstvo si môžete vyžiadať priamo v laboratóriu, resp. stiahnuť v prílohách priložených pod textom.
  • Výsledky samostatne platiacich klientov vydávame priamo do rúk pacienta, resp. zasielame na požiadanie (po vyplnení žiadosťi o zaslanie výsledkov e-mailom) zašifrovaným e-mailom.  

Vo všetkých prípadoch sa výsledkový list laboratórneho vyšetrenia odovzdáva proti podpisu potvrdzujúcemu prevzatie výsledkového listu.

Pokiaľ nie je splnená niektorá z uvedených podmienok, pracovník laboratória výsledok nie je oprávnený odovzdať.

Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o zaslanie výsledkov zdravotných vyšetrení e-mailom
Plnomocenstvo