Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Imunoturbidimetria

Význam stanovenia

Prealbumín (PREALB) je veľmi citlivou negatívnou bielkovinou akútnej fázy. Je syntetizovaný v pečeni a epiteliálnych bunkách chorioidálneho plexu. Je jedným z transportných proteínov tyreoidálnych hormónov T3 a T4. Vytvára komplex s proteínom viažucim retinol (RBP) a nepriamo sa podieľa aj na transporte vitamínu A. Koncentrácie oboch proteínov v sére a plazme odrážajú syntetickú kapacitu pečene. Táto kapacita sa významne znižuje v prípade podvýživy a iných závažných stavov.

Relevancia vyšetrenia

Prealbumín (PREALB) je väzobný proteín pre tyroxín a proteín viažuci retinol. Koncentrácia PREALB v sére závisí od syntetickej kapacite pečene a je výrazne znížená pri malnutrícii. Vzhľadom na polčas životnosti (približne 2 dni) je prealbumín vhodný na monitorovanie nutričného stavu a efektívnosti parenterálnej výživy u akútne chorých. Má menší sérový pool ako albumín, preto je citlivejším ukazovateľom deficitu proteínov. Zachytí viac ako 40 % pacientov s malnutríciou v období, keď sú hladiny albumínu normálne. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • nefropatie, hepatopatie, enteropatie, • kolagenózy, • renálne zlyhania, • zápaly a zlyhanie pečene, • monitorovanie stavu výživy.

Indikácia VšZP

001; 007; 010; 019; 025; 043; 040; 048; 060; 063; 140; 154; 163; 216; 323

Indikácia Union

001; 007; 010; 019; 025; 043; 040; 048; 060; 063; 140; 154; 163; 216

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

1x zatýždeň, 1x za deň

Frekvencia VšZP

1x za týždeň

Frekvencia Union

1x za deň

Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Diagnostika anémií a poškodenia pečene, hemochromatózy a bielkovinovo-energetickej malnutrície.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom).
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň.
Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

1,3 – 3,8 g/l