Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

Kalcitonín je peptidový hormón (32 aminokyselín) vylučovaný parafolikulárnymi C-bunkami štítnej žľazy. Jeho hlavná fyziologická funkcia je inhibícia resorpcie kostí prostredníctvom regulácie počtu a aktivity osteoklastov. V krvi sa vyskytuje vo viacerých formách (monomér, oxidovaný monomér, dimér, makromolekulárna forma a prekurzory). Koncentrácia týchto peptidov je rôzna podľa klinického stavu, funkcie obličiek a podľa toho, v akom tkanive sa kalcitonín produkuje (normálna alebo ektopická produkcia). Medulárny karcinóm thyreoidey (MCT) je vytvorený z C-buniek, ktoré produkujú kalcitonín vo veľkom množstve. Zvýšená koncentrácia kalcitonínu je tiež v gravidite, pri pernicióznej anémii, zlyhaní obličiek a u novorodencov.

Relevancia vyšetrenia

Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • diagnostika medulárneho karcinómu štítnej žľazy, • diagnostika nádorov ektopicky produkujúcich kalcitonín, • diagnostika nevysvetliteľnej a na liečbu rezistentnej hnačky, • diferenciálna diagnostika feochromocytómu, • genetické vyšetrenie rodín pacientov s medulárnym karcinómom a syndrómom MEN.

Indikácia VšZP

001; 011; 019; 043; 045; 047; 060; 064; 108; 145; 153; 350; 591

Indikácia Union

Podľa podmienok uvedených v dokumente „Onkomarkery", zverejnenom na webovej stránke Union zdravotnej poisťovne, a.s., www.union.sk

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

1x za deň

Frekvencia VšZP

6x za mesiac

Frekvencia Union

6x za štvrťrok

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Zvýšené hodnoty: anémia perniciózna, cirhóza alkoholová, hyperplázia C-buniek štítnej žľazy, feochromocytóm, hyperkalciémia, hyperparatyreóza (primárna, sekundárna), infúzie kalcia, m. Cushing, m. Paget, nádory (pankreasu, pečene, pľúc, prsníkov, štítnej žľazy, z buniek APUD), pankreatitída, produkcia kalcitonínu ektopická, pseudohypoparatyreóza, syndróm (karcinoidný, Zollingerov-Ellisonov), tyreoiditída, urémia, zlyhávanie obličiek chronické.

Interferujúce faktory zvýšených hodnôt: novorodenci, tehotnosť, lieky – adrenalín, estrogény, glukagón, cholecystokinín, pentagastrín, perorálne kontraceptíva.

Znížené hodnoty: cvičenie.

Interferujúce faktory znížených hodnôt: lieky – antiepileptiká, fenytoín.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 20 – 25 °C, stabilné 4 hodiny. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C, stabilné 15 dní.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Ženy:
- 0 – 5,00 pg/mL (bez vekového obmedzenia)
Muži:
- 0 – 8,40 pg/mL (bez vekového obmedzenia)