Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Nie

Metóda

ELISA

Význam stanovenia

Serotonín (5-hydroxy-tryptamín, skrátene 5-HT), je biologicky aktívna látka obsiahnutá v krvných doštičkách, v bunkách gastrointestinálneho traktu a v menšej miere aj v centrálnom nervovom systéme. Obzvlášť dôležitý je ako neurotransmiter, pretože ovplyvňuje serotonínergný systém tvorený sústavou neurónov v predĺženej mieche. Tento systém si udržiava za normálneho stavu optimálnu hladinu serotonínu vlastnou syntézou z jeho biochemických prekurzorov. Neuróny so serotonínovými receptormi sa vyskytujú aj v limbickom systéme a v niektorých častiach mozgovej kôry. Nadmerne zvýšená hladina serotonínu spôsobuje nebezpečný tzv. serotonínový syndróm. Prejavuje sa trasením, vyšším krvným tlakom, zrýchlením srdcovej činnosti, zmätenosťou a bezvedomím.

Relevancia vyšetrenia

V klinickej praxi sa využíva pri diagnostike neuroendokrinných pankreatickoenterálnych tumorov (nápomocný pri dif. diag. karcinoidu, VIP-ómu, somatostatinómu, polypeptidómu), ktoré môžu byť prítomné v tenkom čreve, rekte, apendixe, ale aj mimo GIT–u (napr. v bronchoch, tymuse, ováriách).

Indikácia VšZP

Indikácia Union

Indikácia Dôvera


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

Frekvencia VšZP

Frekvencia Union

Interferencia

Hemolýza, lipémia séra.

Použiteľnosť pre prax

Okrem diagnostiky karcinoidov je užitočný aj pri diferenciálnej diagnostike porúch spánku a depresívnych stavov.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Pred odberom na vyšetrenie vysadiť terapiu (okrem vitálnej indikácie) aspoň 48 hodín pred odberom. Prípadné užívanie liekov treba napísať na žiadanku.
Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom).
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C stabilné 6 hodín. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri -20 °C.
Odber moču: natívny 24 hod. moč. Moč natívny po zbere za 24 hod. treba dokonale premiešať, zmerať celkový objem a do laboratória odoslať moč odliaty do 10ml skúmavky. Na žiadanku je potrebné napísať množstvo moču (diurézu) a zberné obdobie. Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Pri transporte vzorky do laboratória v deň odberu treba moč uskladniť pri teplote 2 – 8 °C. Ak nie je vzorka doručená do laboratória na vyšetrenie v ten deň, moč treba zmraziť pri teplote -20 °C. Takto zmrazený moč potom treba transportovať do laboratória.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Sérum:
- ženy: 300 – 1 100 nmol/l
- muži: 470 – 2 000 nmol/l
Moč:
50 – 250 ug/24 hod.