Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Imunoturbidimetria

Význam stanovenia

Transferínový receptor (TfR) je transmembránový glykoproteín pozostávajúci z dvoch identických monomérov veľkých 95 kDa a spojených disulfidickou väzbou. Transferínový receptor umožňuje vstup železa do bunky. Každý monomér má jedno väzbové miesto pre transferín. Najvyššiu afinitu má receptor k transferínu plne saturovanému železom – afinita klesá s počtom prenášaných atómov železa. Na membráne bunky sa utvorí komplex TfR – transferín – železo, ktorý sa endocytózou dostáva do bunky. Pri pH 7,4 je väzba železa veľmi pevná, ale s klesajúcim pH (vo vnútri bunky) slabne. Pri hodnote pH 4,5 je železo uvoľnené pre väzbu na feritín a komplex transferín – TfR sa vracia na povrch bunky. TfR sa vyskytuje na povrchu každej bunky, cca 80 % je na povrchu prekurzorov červenej krvnej rady, zvýšený výskyt je na bunkách pečene a placenty. Ich počet na povrchu bunky odráža nároky na železo – nedostatok železa sa prejaví okamžitou indukciou syntézy TfR. Transferínové receptory z rôznych tkanív sú identické štrukturálne aj imunologicky. Solubilný transferínový receptor vzniká proteolytickým štiepením TfR serínovou proteázou plazmatickej membrány. Jeho hladina koreluje s celkovým množstvom TfR, čo umožňuje využitie tohto parametra v diagnostike ochorení súvisiacich s metabolizmom železa.

Relevancia vyšetrenia

Vyšetrenie má význam v nasledujúcich prípadoch: ● diferenciálna diagnostika ochorení súvisiacich s metabolizmom železa, ● diferenciálna diagnostika sideropenickej anémie a anémie pri chronických ochoreniach (ACD), ● sledovanie erytropoetickej aktivity (aj u pacientov s transplantovanou kostnou dreňou).

Indikácia VšZP

001; 007; 019; 031; 043; 048; 063; 154; 163; 216; 329

Indikácia Union

001; 007; 019; 031; 043; 048; 063; 154; 163; 216; 329

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

2x za mesiac

Frekvencia Union

2x za mesiac

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

Pri deficite železa stúpa koncentrácia solubilného transferínového receptoru (sTfR) v sére dokonca skôr, ako sa zaznamená významný pokles hemoglobínu. Koncentrácia sTfR teda odráža funkčný stav železa, zatiaľ čo feritín reflektuje stav jeho zásob. Na rozdiel od feritínu nie je koncentrácia sTfR ovplyvnená akútnou fázou zápalu, akútnou dysfunkciou pečene, ani malígnymi tumormi.
Zvýšené hodnoty: polycytémia, hemolytická anémia, megaloblastická anémia, myelodysplastický syndróm a nedostatok vitamínu B12.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 20 – 25 °C, stabilné 8 hodín. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné zmraziť pri teplote -20 °C, stabilné 3 mesiace.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

0,76 – 1,76 mg/l