Stanovenie protilátok proti cytoplazme Purkyňových buniek Yo a jadrám neurónov Hu-antigén

Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

IF (nepriama)

Význam stanovenia

Na vyšetrenie protilátok k antigénom Yo a Hu sa používajú rezy z mozočka, kde na okraji kôry sú dobre viditeľné Purkyňove bunky. Ide o odporúčané vyšetrenie pri paraneoplastickom syndróme.

Relevancia vyšetrenia

Protilátka proti Hu-antigénu znázorní jadrá Purkyňových buniek, ale aj iných druhov neurónov. Protilátka Yo znázorní cytoplazmu Purkyňových buniek, kým cytoplazma drobných neurónov v stratum glanulosum je negatívna. Okrem toho sa pri anti-Hu znázorní skupina ojedinelých neurónov intramurálnych vegetatívnych nervov (plexus myentericus) v stene tenkého čreva. Rezy mozočka (nervové bunky) reagujú aj so sérami pacientov, ktorí majú autoprotilátky proti enzýmu GAD (GABA-dekarboxyláza), ktoré sú lokalizované v stratum granulosum aj (i keď v menšej miere) v stratum moleculare. Rezy obvykle zachytia aj časť bielej hmoty mozočka, kde sa dajú identifikovať i protilátky proti myelínu, respektíve ostatným zložkám pošiev obaľujúcich axóny (gangliozidy). Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcom prípade: • vybrané neurologické ochorenia pri nádoroch (paraneoplastický syndróm)

Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

Hemolytické, ikterické a lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Prítomnosť protilátok Yo a Hu-antigénu informuje o možnom PNS (paraneoplastic syndrome).

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (bez protizrážavých činidiel, so separačným gélom)
Vzorku po odbere odoslať čo najskôr do laboratória. Kým nedôjde k transportu vzorky do laboratória, plnú krv treba uchovávať pri teplote 20 – 25 °C. Krv sa musí vyzrážať pri izbovej teplote, aby došlo k aktivácii kofaktorov zrážania a vytvorila sa fibrínová sieť.
Vzorka je po scentrifugovaní v laboratóriu odsatá a sérum uskladnené pri teplote 2 – 8 °C, stabilné 1 týždeň. Ak sa predpokladá, že vzorku nemožno dopraviť do laboratória v deň odberu, je potrebné zabezpečiť jej scentrifugovanie a sérum je potrebné uskladniť pri teplote 2 – 8 °C. V prípade, že nie je možné v ambulancii odobrať sérum, vzorku treba uskladniť v chladničke pri teplote 2 – 8 °C do nasledujúceho dňa, keď dôjde k transportu do laboratória.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne
pozitívne