Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Imunoturbidimetria

Význam stanovenia

Albumín je hlavným proteínom krvnej plazmy, tvorí približne 65 % sérových bielkovín. Je dôležitý hlavne pri transporte rôznych látok krvou (mastné kyseliny, minerály, lieky) a pomáha udržiavať stále vnútorné prostredie organizmu. Je tvorený v pečeni, jeho tvorba závisí od prísunu aminokyselín z vena portae. Mikroalbuminúria je abnormálny vzostup urinálnej exkrécie albumínu. Keďže je molekula albumínu malá, pri poškodení obličiek sa objavuje v moči ako jedna z prvých bielkovín. Predpovedá riziko zvýšenej kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti u diabetikov, pacientov s metabolickým syndrómom a u nediabetikov. Skríning albuminúrie odhalí jedincov s viacerými modifikovateľnými rizikovými faktormi. Nález mikroalbuminúrie upozorní lekára, aby pátral po týchto faktoroch a následnou liečbou upravil zistené abnormality.

Relevancia vyšetrenia

Perzistentná mikroalbuminúria je spoľahlivým ukazovateľom vývinu incipientnej diabetickej nefropatie u diabetikov I. a II. typu. Je aj markerom generalizovanej vaskulárnej choroby a býva asociovaná s cievnymi príhodami a ochorením srdca. Okrem diabetu sú indikáciou pre vyšetrenie aj: • stavy po akútnych glomerulonefritídach, • esenciálna hypertenzia, • sledovanie gravidity, • porucha rastu detí, • pacienti v kritickom stave (riziko capillary leak syndrómu).

Indikácia VšZP

001; 007; 012; 019; 031; 043; 050; 060; 063; 153; 329

Indikácia Union

001; 007; 012; 019; 031; 043; 050; 060; 063; 153; 329

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

1x za týždeň

Frekvencia Union

1x za týždeň

Interferencia

nie sú známe

Použiteľnosť pre prax

Albumín sa v mierne zvýšených koncentráciách vylučuje močom už niekoľko rowkov predtým, než sa prejaví signifikantné poškodenie obličiek. Pri posudzovaní hodnôt mikroalbuminúrie si treba uvedomiť, že zvýšené hodnoty sa vyskytujú nielen pri progresii obličkovej choroby, ale aj pri zlej glykemickej kompenzácii, veľkej telesnej záťaži, zle liečenej hypertenzii, srdcovom zlyhaní a celkovej zápalovej reakcii. Normoalbuminúria je vylučovanie albumínu močom nižšie ako 30 mg/24 h. Mikroalbuminúria je zvýšené vylučovanie albumínu močom v rozmedzí 30 – 300 mg/24 h a ak pretrváva, poukazuje na začínajúcu (incipientnú) diabetickú nefropatiu a celkové cievne poškodenie v ľudskom tele. Klinická albuminúria (makroalbuminúria) je vylučovanie albumínu močom vyššie ako 300 mg/24 h. V nefrologickej praxi zodpovedá dolná hranica klinickej albuminúrie zhruba dolnej hranici klinicky významnej proteinúrie 0,5 g/24 h.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber do skúmavky na vyšetrenie moču. Vzorky: • nezbieraný moč (jednorazový), • moč zbieraný cez noc (na vyšetrenie postačuje jedna skúmavka moču a na žiadanku treba napísať množstvo moču v ml a skutočnú dobu zberu), • moč zbieraný 24 hodín (na vyšetrenie postačuje jedna skúmavka moču a na žiadanku treba napísať množstvo moču v ml a skutočnú dobu zberu). Vzorky moču sú pri izbovej teplote stabilné 2 dni, pri teplote 8 °C ich je možné uchovávať 14 dní. Použitie zmrazených vzoriek sa neodporúča.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

nezbieraný moč (jednorazový): 0,00 – 30,00 mg/dl zbieraný moč (cez noc, 24 hodín): 0,00 – 30,00 mg/dU