Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

CLIA

Význam stanovenia

DHEA-sulfát (DHEA-S) je hlavným steroidom produkovaným kôrou nadobličiek. Všeobecne má slabé androgénne účinky, ale vzhľadom na vysoké koncentrácie v sére výrazne prispieva k androgenizačnému procesu. Jeho sekrécia je regulovaná ACTH a pravdepodobne ďalšími hypofyzárnymi faktormi. Hladiny DHEA-S nepodliehajú kolísaniu počas dňa. Za normálnych okolností je viazaný na albumín a jeho metabolické odbúravanie je veľmi pomalé a prebieha v obličkách. Z organizmu je vylučovaný močom vo forme 17-ketosteroidov. Hladiny DHEA-S sú vysoké po narodení, ale v detskom období rýchlo klesajú. Počas dospievania bol zaznamenaný postupný nárast hladín a najvyššie hodnoty sú tesne po dovŕšení dospelosti. V ďalšej dekáde dochádza k postupnému znižovaniu hladín DHEA-S u oboch pohlaví. Účinky DHEA-S majú vplyv na axiliárne ochlpenie a tiež na vývoj ochlpenia počas dospievania a zrejme aj preto sa zvykne DHEA-S označovať ako hormón mladosti.

Relevancia vyšetrenia

Vyšetrenie sa odporúča v nasledujúcich prípadoch: • hodnotenie funkcie nadobličiek, • diagnostika hirzutizmu, • diagnostika nádorov nadobličiek, • hodnotenie hormonálneho profilu, • diagnostika neplodnosti.

Indikácia VšZP

001; 007; 009; 017; 018; 060; 064; 130; 153; 289

Indikácia Union

001; 007; 009; 017; 018; 060; 064; 130; 153; 289

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

1x za deň

Frekvencia VšZP

1x za mesiac

Frekvencia Union

1x za mesiac

Interferencia

Hemolýza, ikterické a chylózne sérum.

Použiteľnosť pre prax

DHEA-S je výborným ukazovateľom produkcie androgénnych látok v nadobličkách. Jeho sledovanie v spojitosti s kortizolom poskytuje komplexnejšie hodnotenie činnosti kôry nadobličiek. DHEA-S je preto citlivým indikátorom sekrécie androgénnych látok v nadobličkách. Vysoké hladiny DHEA-S nachádzame pri hirzutizme, virilizácii, hyperplázii nadobličiek, ektopických nádoroch produkujúcich ACTH, pri nádoroch kôry nadobličiek a pri polycystických ováriách. Nízke hladiny DHEA-S boli nájdené aj u žien, ktoré sa podrobili operácii, pri ktorej bol odstránený karcinóm prsníka a tiež pri insuficiencii nadobličiek.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi (ráno nalačno, nie sú požadované špeciálne podmienky): skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere transportovať pri 20 – 25 °C. Stabilita DHEA-S v plnej krvi je pri teplote 20 – 25 °C 2 dni.
Sérum na vyšetrenie DHEA-S je pri 2 – 8 °C stabilné 2 týždne a zmrazené pri -20 °C až 1 rok.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

Ženy: 0,7 – 12,49 umol/l
Muži: 0,96 – 15,44 umol/l