10 stratégií starostlivosti o duševné zdravie

Svetová zdravotnícka organizácia definuje duševné zdravie ako stav duševnej pohody, v ktorom je jedinec okrem iného schopný vyrovnať sa so stresom vo svojom živote, produktívne sa učiť či pracovať, čiže byť funkčný a efektívny. Duševné zdravie zohráva dôležitú úlohu v mnohých ohľadoch života, tvorí základ našej identity a podporuje zmysluplné medziľudské vzťahy.

Duševné zdravie v jeho komplexnom poňatí ovplyvňujú rôzne faktory. Dosiahnutie a udržanie dobrého duševného zdravia si často vyžaduje kombináciu úpravy životného štýlu a užívania vhodných liekov. Vo všeobecnosti je potrebné dosiahnuť harmonickú rovnováhu psychickej, emocionálnej a sociálnej pohody jedinca.1

Prečo je duševné zdravie dôležité?

Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) argumentujú tým, že duševné zdravie je rovnako nevyhnutné ako zdravie fyzické. Výskum naznačuje, že psychické stavy, ako napríklad depresia, môžu zvýšiť riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení, čím sa zdôrazňuje vzájomná prepojenosť duševného a fyzického zdravia. Je dôležité uvedomiť si, že vaša pohoda je spojením oboch aspektov. Mimoriadne dôležité je aj podniknúť potrebné preventívne opatrenia a proaktívne kroky v prospech fungujúceho celkového zdravia.

Takisto je dôležité uvedomiť si, že podobne ako fyzické zdravie, aj duševné zdravie sa časom mení. V oblasti duševnej pohody je bežné stretnúť sa s pozitívnymi aj náročnými obdobiami. Dĺžka trvania aj trvalý vplyv týchto skúseností sa však môže medzi jednotlivcami výrazne líšiť.

Príčiny vzniku psychických problémov sa pripisujú mnohým faktorom vrátane genetiky a životných skúseností. Tieto faktory môžu významne ovplyvniť spôsob, akým myslíte, konáte a cítite, pričom obmedzujú vašu schopnosť rozhodnúť sa a prijať rozhodnutie.2

Podľa ministerstva zdravotníctva v Spojených štátoch amerických príznaky duševnej stability zahŕňajú schopnosť zvládať každodenné problémy, produktívna práca a celkový pocit úspechu.

V záujme podpory a udržiavania dobrého duševného zdravia je dôležité pravidelne sa venovať fyzickej aktivite, uprednostňovať zdravé spánkové návyky, rozvíjať sociálne väzby a aktívne vyhľadávať príležitosti pomáhať iným.3

10 stratégií starostlivosti o duševné zdravie

Na základe informácií od Národnej asociácie duševného zdravia/Národnej rady pre komunitnú behaviorálnu zdravotnú starostlivosť (National Mental Health Association (NMHA)/National Council for Community Behavioral Healthcare) Michiganská univerzita uviedla desiatky opatrení, ktoré majú pomôcť udržať dobrý stav duševného zdravia.

Venujte im pozornosť!4

1. Rozvíjajte si sebaúctu

Pre vašu duševnú pohodu je veľmi dôležité pestovať si zdravý vzťah so sebou samým a vyhýbať sa sebaodsudzovaniu.. Namiesto vytvárania škodlivých návykov je prospešné vyhradiť si čas na koníčky a venovať sa príjemným činnostiam, ktoré vás obohatia, ako napríklad práca v záhrade alebo učenie sa nového jazyka. Zapojenie sa do týchto činností môže výrazne zvýšiť vašu sebaúctu a podporiť pocit osobného naplnenia a úspechu.

2. Starajte sa o svoje telo

Dosiahnuť rovnováhu tela a mysle je nadovšetko dôležité. Pokiaľ chcete rozvíjať svoju duševnú pohodu, odporúčame osvojiť si spôsoby správania podporujúce optimálne psychické zdravie. Okrem iného k nim patrí:

 • konzumácia výživných jedál;
 • vyhýbanie sa fajčeniu;
 • príjem dostatočného množstva tekutín;
 • telesné cvičenie;
 • neprerušovaný 8-hodinový nočný spánok.

3. Obklopte sa pozitívnou energiou

Mať svoj okruh rodiny a priateľov, ktorí sú človeku oporou, je kľúčom k pocitu životnej pohody, sebaúcty a bezpečia. Vedomie, že máte okolo seba ľudí, ktorým na vás záleží, a ktorí budú stáť pri vás, keď ich budete potrebovať, je nesmierne prospešné pre vaše duševné zdravie.

Určite sa vyhýbajte izolácii a nezabúdajte, že je v poriadku, ak sa chcete zapojiť len do niektorých spoločenských aktivít. Otvorene komunikujte s ľuďmi, ktorým záleží na tom, ako sa cítite.

A v prípade, ak pocit osamelosti začne negatívne vplývať na vaše duševné zdravie, zvážte zapojenie sa do spoločenských aktivít, akými je napríklad stretávanie sa s ľuďmi – stretnutia s priateľmi majú veľký význam. Zapájajte sa preto do aktivít, ktoré vám umožnia budovať si nové priateľstvá.

4. Pomôžte niekomu inému

Pomoc inému človeku sa nepochybne spája s pocitom zadosťučinenia a spokojnosti. Pomoc iným je vynikajúci spôsob, ako môžete rozvíjať pocit životnej pohody a upevňovať medziľudské vzťahy – či už s rodinnými príslušníkmi, priateľmi alebo prostredníctvom dobrovoľníctva.

Je však mimoriadne dôležité mať na zreteli aj starostlivosť o svoje vlastné potreby. Nezabudnite si vyhradiť čas pre seba, aby ste mali priestor priebežne si dopĺňať svoje vlastné duševné a emocionálne rezervy.

5. Naučte sa zvládať stres

Zatiaľ čo cesta k zvládaniu stresu je jedinečná pre každého jednotlivca, môže vám veľmi prospieť začleniť do svojich návykov techniky, ako sú dychové cvičenia alebo meditácia.

Priaznivý vplyv na duševnú pohodu môže mať aj obmedzenie príjmu stimulujúcich látok, napríklad kávy a energetických nápojov, ako aj príjmu spracovaných potravín s vysokým obsahom stužených tukov.

Účinnými stratégiami, ktoré pomáhajú v boji proti stresu a podporujú pocit duševnej pohody, sú aj relaxačné aktivity, ako napríklad jóga, prechádzky v prírode či jednoducho pohľad na vodu.

6. Naučte sa zachovať si pokoj

Meditácia a niektoré relaxačné cvičenia sú pomerne účinné techniky pomáhajúce uvoľniť myseľ a súčasne uvoľňujú nahromadené napätie vo vašom tele.

7. Vytvorte si plán na dosiahnutie svojich cieľov

Stanovte si osobné a profesionálne ciele a vytvorte si plán, ako ich dosiahnuť. Je však dôležité, aby išlo o dosiahnuteľné ciele a aj stanovené termíny musia byť realistické. Vždy, keď sa vám potom podarí dosiahnuť jeden z cieľov, budete cítiť veľké uspokojenie.

8. Prelomte jednotvárnosť

Stereotypný spôsoby správania nám dávajú pocit bezpečia a ochrany. Na druhej strane je však veľmi dôležité z času na čas mierne zmeniť svoje každodenné návyky.

Môžete sa napríklad ísť najesť do reštaurácie, ísť do práce inou cestou ako zvyčajne či si premiestniť doma nábytok – toto všetko je len pár príkladov zmien, ktoré, pomôžu narušiť zaužívanú jednotvárnosť.

9. Povedzte „nie“ alkoholu a drogám

Ak čelíte problémom v oblasti svojho duševného zdravia, je dôležité uvedomiť si, že vyrovnávať sa s ťažkosťami pomocou alkoholu a drog môže mať z dlhodobého hľadiska škodlivé následky.

Takéto konanie nie je riešením. Môže sa vytvoriť nezdravý vzťah k návykovým látkam a zapríčiniť závislosť, ktorú býva náročné prekonať a ktorá zhoršuje vyrovnanie sa s pôvodným problémom. Ak máte pocit, že potrebujete návykové látky alebo sa cítite dobre len pri ich užívaní, vyhľadajte odbornú pomoc.

10. Požiadajte o pomoc

Vždy, keď sa necítite dobre po psychickej stránke, je potrebné zvážiť psychologickú pomoc. Ak trpíte alebo zápasíte s ťažkosťami, existujú nástroje a prostriedky, ktoré vám môžu pomôcť – či už sú to lieky na predpis alebo zmena životného štýlu.

Ak chcete vedieť, aké možnosti máte k dispozícii, obráťte sa na svojho lekára a zistite, čo by vám mohlo pomôcť.

Otázka duševného zdravia sa zaradila medzi hlavné témy súčasnosti, pretože čoraz viac ľudí si uvedomuje, že je mimoriadne dôležité, aby v živote kládli dôraz aj na svoju duševnú pohodu. O tejto pozitívnej zmene svedčí i aj rastúca ochota ľudí otvorene hovoriť o svojich duševných problémoch a riešiť ich.

Ak sa ocitnete v ťažkostiach, je dôležité vyhľadať pomoc. Porozprávajte sa s priateľmi a príbuznými, vyskúšajte vyššie navrhované možnosti a hlavne nezabudnite, že pri riešení problémov týkajúcich sa duševného zdravia zohráva kľúčovú úlohu špecializovaná liečba.

Zdroje

1.World Health Organization. (2022). Mental health: strengthening our response. Dostupné na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

   2. Centers for Disease Control and Prevention. (2021). About Mental Health. Dostupné na: https://www.cdc.gov/mentalhealth/learn/index.htm

   3. MentalHealth.gov. (2022). What Is Mental Health? Dostupné na: https://www.mentalhealth.gov/basics/what-is-mental-health

   4. University of Michigan. Ten Things You Can Do for Your Mental Health. Dostupné na: https://uhs.umich.edu/tenthings