Mikrobiológia

Laboratóriá klinickej mikrobiológie našej spoločnosti poskytujú komplexnú laboratórnu diagnostiku vo všetkých odboroch klinickej mikrobiológie – klinická bakteriológia, mykológia, virológia, parazitológia, infekčná sérológia a molekulárna biológia. Navyše disponujeme špecializovaným pracoviskom zameraným na diagnostiku TBC a špecializovaným pracoviskom diagnostiky dermatofytov a non-dermatofytov.

Mikrobiológia

Katalóg vyšetrení

BAKTERIOLÓGIA 

Úloha laboratórií klinickej bakteriológie je nezastupiteľná, najmä v boji s narastajúcou
antibiotickou rezistenciou. V laboratóriách klinickej bakteriológie sa opierame o kultivačné vyšetrenie rastovo nenáročných a rastovo vysokonáročných mikroorganizmov z klinického materiálu, a to za účelom zistenia etiológie mikrobiálnych infekcií a stanovenia kauzálnej antimikrobiálnej terapie. Laboratóriá sú vybavené najmodernejšou laboratórnou technikou. Na rutinnú identifikáciu mikroorganizmov sa popri štandardných postupoch realizuje analýza bielkovinového spektra cieľového mikroorganizmu pomocou MALDI -TOF hmotnostnej spektrometrie, čo umožňuje identifikáciu infekčného agensa do niekoľkých minút. Navyše na všetkých pracoviskách disponujeme unikátnymi plnoautomatickými analyzátormi VITEK2 na určenie minimálnej inhibičnej koncentrácie antibiotík, vďaka ktorým sú výsledky našich vyšetrení rýchlejšie, presnejšie a kvalitnejšie. Výsledky testov citlivosti sú interpretované a každoročne aktualizované podľa Európskej komisie pre stanovenie citlivosti na antibiotiká (EUCAST).

Klasické bakteriologické vyšetrenie klinického materiálu sme schopní zrealizovať
v intervale 24 – 72 hodín.

Na zistenie prítomnosti patogénneho mikroorganizmu v klinickom materiáli sa okrem
štandardných kultivačných metód využívajú aj rýchle imunochromatografické testy na dôkaz prítomnosti bakteriálnych a vírusových antigénov a ich toxínov. Aj vďaka progresívnej
technike vieme poskytnúť výsledky imunochromatografických vyšetrení do 24 hodín

MYKOLÓGIA

Všetky laboratóriá rutinne realizujú identifikáciu kvasiniek v klinických vzorkách
a stanovenie ich citlivosti voči antimykotikám. Laboratórium klinickej mikrobiológie,
CL – STRED Likavka, sa navyše ako jediné laboratórium spoločnosti špecializuje aj na vyšetrenia
v oblasti kožných mykóz (dermatofytóz a dermatomykóz) s druhovou identifikáciou
a so stanovením citlivosti na antimykotiká sporulujúcich mikromycét. Zlatým štandardom
v laboratórnej diagnostike mykóz je mikroskopické a kultivačné vyšetrenie vzoriek za prísne
aseptických podmienok. Doba kultivácie závisí od druhu mikroskopických húb a pohybuje sa
od 48 hodín do 28 dní.

V rámci nadstavbových laboratórnych vyšetrení, pri podozrení na invazívnu mykózu,
poskytujeme dôkaz Candida antigénu a protilátok, Aspergillus antigénu a protilátok a dôkaz
Cryptococcus neoformans
antigénu.

PARAZITOLÓGIA

Laboratóriá ponúkajú základné parazitologické vyšetrenia stolice na mikroskopický dôkaz
vajíčok helmintov, cýst protozoí alebo dospelých parazitov, prípadne ich častí a taktiež
dôkaz antigénu pomocou imunochromatografických testov v prípade Giardia intestinalis.

V laboratóriách navyše vyšetrujeme krv (sérologické vyšetrenie) na prítomnosť protilátok
proti Toxoplasma gondii. Primoinfekcia týmto parazitom počas tehotenstva môže viesť
k závažnému poškodeniu plodu. Poskytujeme široké spektrum vyšetrení protilátok proti
Toxoplasma gondii
, vďaka ktorým je možné určiť štádium infekcie a pravdepodobné obdobie
nakazenia, a tak odhadnúť riziko nakazenia plodu. Sérologickými metódami vyšetrujeme
aj protilátky proti Toxocara canis, Echinococcus, Trichinella spiralis, Schistosoma mansoni,
Taenia solium
Entamoeba hystolitica.

INFEKČNÁ SÉROLÓGIA A MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA

Laboratóriá infekčnej serológie a molekulárnej biológie realizujú nepriamu (nepriamy dôkaz
mikroorganizmov na základe tvorby protilátok z krvi) a priamu (priamy dôkaz DNA/RNA
mikroorganizmov) diagnostiku v klinickom materiáli. 

Časť vyšetrení protilátok infekčnej sérológie realizujeme na CLIA analyzátoroch na dennej
báze. Vďaka centralizácii väčšiny vyšetrení infekčnej sérológie v CL – VÝCHOD poskytujeme
aj mnohé ELISA vyšetrenia do 24 – 48 hodín. Pozitívne výsledky skríningových vyšetrení
protilátok infekčnej sérológie možno potvrdiť buď špeciálnymi konfirmačnými
diagnostickými metódami (Line Blot, Microarray), alebo priamym dôkazom DNA/RNA
infekčného agensa na úrovni molekulárnej biológie, a tak urýchliť správne zahájenie liečby
pacienta. Vyšetrenia DNA urogenitálnych patogénov (Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae
, vysokorizikových HPV) realizované na automatickom analyzátore cobas 4800,
ako aj vyšetrenia urogenitálnych mykoplaziem a ureaplaziem významne rozširujú
diagnostické možnosti urogenitálnych infekcií.

Práve zameranie týchto laboratórií má v súčasnosti nenahraditeľnú úlohu v diagnostike
SARS-CoV-2, či už jeho priamym dôkazom pomocou detekcie vírusovej RNA využitím RT-
PCR metódy, alebo nepriamym dôkazom, stanovením protilátok z krvi. Metódou RT-PCR
zabezpečujeme vyšetrenie z výterov získaných z nazofaryngu a orofaryngu, z materiálu
získaného kloktaním, ako aj zo slín. Moderné prístrojové vybavenie laboratórií umožňuje
automatickú izoláciu RNA pred vlastnou PCR detekciou, čím je zabezpečená vysoká
reprodukovateľnosť výsledkov. 

Vysokokvalitné a presné výsledky dosahujeme vďaka kvalifikovanému personálu,
využívaním najmodernejšej laboratórnej techniky a zavedením presných diagnostických
postupov. Všetky laboratóriá sú akreditované podľa normy STN ISO15189 a úspešne
zapojené do systému externej kontroly kvality, kde dosahujú vysokú úspešnosť.