Verejné vyhlásenie

V Unilabs sa riadime zásadami CARE BIG. To znamená, že súčasťou kultúry našej spoločnosti Unilabs Slovensko ako člena skupiny Unilabs na Slovensku je ochrana toho, čo si naši zákazníci najviac cenia. To, samozrejme, zahŕňa aj ich osobné údaje. S osobným údajmi sme v našich spoločnostiach vždy nakladali na najvyššej úrovni bezpečnosti a v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu údajov.

Implementácia rámca EÚ na ochranu údajov čiže Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) zavádza nový súbor pravidiel, ktoré bude Unilabs Slovensko dodržiavať.

Ako je Unilabs Slovensko pripravené na GDPR?

Vždy, keď sú nám zverené osobné údaje, dodržiavame požiadavky stanovené GDPR. To sa netýka len spracúvania údajov pacientov, ale aj údajov našich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, obchodných partnerov a ďalších jednotlivcov, s ktorými máme pracovné vzťahy v rámci našej činnosti.

S pomocou špičkovej spoločnosti v oblasti ochrany údajov sme preštudovali požiadavky stanovené GDPR a zostavili sme tím zaoberajúci sa ochranou údajov, ktorý vedie Group Data Protection Officer.

Spracúvanie údajov: GDPR vyžaduje, aby sa údaje zbierali a spracúvali správne a na konkrétne, explicitne určené a legitímne účely. Naše spracovateľské operácie sú evidované v registri a každá z nich sa opiera o jasný právny základ. Spracovateľská operácia môže napríklad byť nevyhnutná na plnenie zmluvy alebo na účely legitímnych záujmov, ktoré Unilabs Slovensko sleduje. Ak spracúvanie osobných údajov zveríme tretej strane, sme obzvlášť starostliví a uisťujeme sa, že naši sprostredkovatelia údajov podliehajú konceptu náležitej starostlivosti a zmluvným dohodám.

Transparentnosť: GDPR vyžaduje, aby sa osobné údaje kontrolovali v priebehu celého cyklu ich existencie a aby boli podniknuté príslušné kroky na zabezpečenie ich primeranosti, relevantnosti, obmedzenosti, presnosti a aktuálnosti. Spracúvanie údajov našimi spoločnosťami je plne transparentné. Osobné údaje sú mapované tak, aby bol umožnený zber, uchovávanie, používanie, modifikácie alebo vymazanie takýchto údajov podľa požiadaviek GDPR a požiadaviek dotknutých osôb.

Bezpečnosť údajov: V Unilabs Slovensko považujeme bezpečnosť údajov za nanajvýš dôležitú. Zavádzame všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie najvyššej úrovne bezpečnosti a na zabezpečenie dostupnosti a ochrany osobných údajov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako implementujeme novú legislatívu, môžete si prečítať aj náš dokument obsahujúci odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa GDPR (FAQ).

Čo bude nasledovať?

V Unilabs Slovensko sa snažíme o to, aby sme poskytovali skvelú zákaznícku skúsenosť. Aj naďalej budeme vykonávať dodatočné požadované zmeny podľa novej legislatívy a v priebehu tohto vývoja budeme informovať svojich klientov, pacientov, dodávateľov a všetky regulačné orgány.

GDPR je skvelou príležitosťou pracovať ruka v ruke so všetkými zdravotníckymi organizáciami tak, aby sme poskytli lepšiu starostlivosť jednotlivcom, ktorí nám zverujú ochranu svojich osobných údajov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o požiadavkách GDPR, prečítajte si o novom nariadení na stránke Európskej komisie:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

Na získanie ďalších informácií o našom dodržiavaní predpisov nám mailujte na dpo@unilabs.com.

Všeobecné poučenia 

GDPR vyžaduje od prevádzkovateľov informovať subjekty, ktorých dáta spracováva, o spôsobe ich spracovania, o záležitostiach, ktoré súvisia so spracovaním a zároveň o právach subjektov stručne, transparentne, zrozumiteľnou a ľahko prístupnou formou, používajúc pritom jasné a jednoduché formulácie.


Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie

1 O nás

1.1 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o., IČO: 31 647 758, so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 63112/L, (ďalej aj ako „my“, „náš“ alebo „nás“) je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré zhromažďuje a spravuje. Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. je zriadená a registrovaná v súlade so slovenskými právnymi predpismi.

Osobné údaje spracovávame v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajoch č.18/2018 Z.z. (“ZoOÚ”) a zároveň v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“).

1.2 Naše kontaktné údaje:

Unilabs Slovensko, s. r. o.
Záborského 2 
036 01 Martin  
Slovenská republika

Riaditeľstvo

Digital park II
Einsteinova 23, blok C
851 01 Bratislava

info.sk@unilabs.com
tel.: 0850 150 000 (po-pia: 7.30 – 16.30) 

2 O našich zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie

2.1 Tieto zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie (ďalej len „zásady") obsahujú pravidlá týkajúce sa používania a spracovávania osobných údajov, ktoré nám poskytujete a ktoré zhromažďujeme pri používaní naších webových  stránkach www.unilabs.sk alebo údajov, ktoré nám poskytnete v súvislosti so žiadosťou o zamestnanie v spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o. V týchto zásadách popisujeme, ako sú vaše údaje chránené, používané, zdieľané a aké máte práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste si tieto zásady pozorne prečítali.

2.2 Tieto zásady môžeme zmeniť v súlade so zmenou našich služieb alebo platných právnych predpisov. Aktualizovaná verzia týchto zásad bude dostupná na webovej stránke www.unilabs.sk .

2.3 Na našej webovej stránke sa môžu nachádzať odkazy na externé webové stránky, za ktoré spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov ich prevádzkovateľov.

3 Účel spracovávania osobných údajov

3.1 Vaše osobné údaje spracovávame pre rôzne účely špecifikované v poučeniach pre jednotlivé skupiny dotknutých osôb.

3.2 Ak si naše služby vyžadujú registráciu alebo vyplnenie žiadosti, musíme zhromažďovať osobné údaje, ako napríklad meno, e-mailovú adresu, kontaktné údaje resp. informácie obsiahnuté v životopise.

3.3 Zhromažďujeme údaje prostredníctvom súborov cookie. Súbory cookie používame na získavanie informácií o tom, ako webovú stránku používate. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať našu stránku a služby.

3.4 V závislosti od účelu spracúvania využívame rôzne právne základy. Napríklad v prípade zaslania žiadosti o pracovnú pozíciu v našej spoločnosti alebo využívaní naších webových služieb je to oprávnený záujem. V prípade, že sa zaregistrujete a súhlasíte so zasielaním marketingovej komunikácie je právnym základom váš súhlas.

3.5 Vykonávame náležité bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu vašich osobných údajov a chránili bezpečnosť a integritu zhromažďovaných informácií.

4 Uchovávanie osobných údajov

4.1 Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov zhromažďovania osobných údajov. Keď osobné údaje už nie sú potrebné, sú vymazané.

4.2 Osobné údaje môžu byť spracovávané po dobu, ako to od nás vyžaduje zákon.

5 Príjemcovia osobných údajov

5.1 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. spolupracuje s inými organizáciami na poskytovaní služieb. Vaše osobné údaje odovzdávame organizáciám, ktoré musia spracovávať vaše osobné údaje v našom mene, aby napríklad mohli spravovať a zabezpečovať naše údaje, rozposielať e-maily alebo spracovať určité služby. Z tohto dôvodu môžeme poskytovať informácie týmto poskytovateľom služieb, napríklad IT dodávateľom.

5.2 Tieto organizácie nesmú používať dané informácie na žiadne iné účely okrem tých, ku ktorým im pokynmi spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o. boli dané k dispozícii.

6 Prenos vašich osobných údajov

6.1 Unilabs Slovensko, s. r. o. môže odoslať vaše osobné údaje príjemcom nachádzajúcim sa za hranicami krajiny, kde boli vaše údaje zhromaždené. V prípade, že sa uchádzate o pracovnú pozíciu v spoločnostiach patriacich do skupiny Unilabs , Vaše osobné údaje budú prenesené napr. Peru, Austrália, Spojené arabské emiráty alebo Saudská Arábia na naplnenie tohto účelu.

V prípade prenosu osobných údajov do krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany prijímame opatrenia, aby sme zabezpečili adekvátnu úroveň ochrany vašich osobných údajov na úrovni ochrany vyžadovanej platným vnútroštátnym právom.

7 Informácie o vašich právach

7.1 Ak spracovávame vaše osobné údaje, máte právo požiadať o prístup k nim. Máte právo vedieť, prečo osobné údaje zhromažďujeme a ako ich spracovávame, aký druh osobných údajov spracovávame, ktoré organizácie ich prijímajú a ako sú tieto údaje uložené.

7.2 Máte právo dostať kópiu osobných údajov, ktoré poskytujeme bezplatne. Žiadosť o prístup k osobným údajom môžete podať v písomnej forme s vaším podpisom. Takúto žiadosť môžete podať aj prostredníctvom e-mailu a v takom prípade môžete požiadať o digitálnu kópiu.

7.3 Máte právo odvolať váš súhlas na ďalšie použitie vašich osobných údajov spoločnosťou Unilabs Slovensko, s. r. o.

7.4 Máte právo požiadať o opravu nepresných osobných údajov, obmedzenie ich spracovania a doplnenie neúplných osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sú tieto informácie nesprávne alebo nezákonné.

7.5 Máte právo požiadať o to, aby osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, boli odovzdané novému prevádzkovateľovi údajov.

7.6 Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa spôsobu, akým spracovávame vaše osobné údaje, môžete tak urobiť na Úrade na ochranu osobných údajov.

8 Súbory cookie

8.1 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. používa súbory cookie na prijímanie a zaznamenávanie informácií („automatický zber údajov“). Môžu obsahovať aj osobné údaje z vášho prehliadača. Pri prijímaní týchto informácií sa riadime zákonom o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. .

8.2 Vo všeobecnosti sú súbory cookie malé súbory údajov, ktoré sú odosielané webovému prehliadaču vo vašom počítači, vo vašom mobilnom telefóne alebo v inom elektronickom zariadení, ktoré používate. Súbory cookie sa používajú na uloženie informácií v elektronickom zariadení a slúžia ako pamäť, čo znamená, že pri opätovnej návšteve webovej stránky je vaše zariadenie rozpoznané.
Existujú dva druhy súborov cookie: dočasné a trvalé. Dočasné súbory cookie existujú iba dovtedy, kým nezatvoríte okno webového prehliadača vo vašom zariadení. Trvalé súbory cookie existujú dlhšie, po špecifikovaný čas.

8.3 Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie môžu obsahovať nasledujúce:
• Zemepisná poloha
• Čas návštevy, navštívené stránky a čas strávený na každej z webových stránok
• Odkazujúce informácie o stránke (ako je URI, cez ktorý sa používateľ dostal na túto stránku)
• Doména, druh prehliadača a jazyk
• Krajina a časové pásmo
• Zvyky pri klikaní
• Druh operačného systému (OS)
• Verzia Flash, podpora JavaScript, rozlíšenie obrazovky a schopnosť spracovania farieb na obrazovke
• Umiestnenie siete a IP adresa
• Sťahovania dokumentov
• Kliknutia na odkazy na externé webové stránky
• Chyby pri vypĺňaní formulárov používateľmi
• Kliknutia na videonahrávky
• Hĺbka skrolovania
• Interakcie s widgetmi špecifickými pre webovú stránku

8.4 V nastaveniach vášho webového prehliadača môžete zmeniť či vypnúť súbory cookie, odmietnuť nové alebo požiadať o zasielanie varovných správ. Každý webový prehliadač je iný, no v každom prípade môžete použiť Pomocníka v ponuke prehliadača a zistiť, ako zmeniť vaše súbory cookie. Zmenu musíte vykonať v každom prehliadači, ktorý používate, ak chcete, aby nastavenia týchto súborov boli rovnaké. Ak vypnete súbory cookie, musíte vziať na vedomie, že niektoré zo služieb na webových stránkach nemusia fungovať správne.

8.5 Informácie, ktoré sa dajú použiť na identifikáciu používateľov webových stránok, nebudú dostupné pre tretie strany. Informácie, ktoré nesúvisia s totožnosťou používateľa, môžu byť zverejnené. Lehota, počas ktorého sú získavané informácie zo súborov cookie ukladané, závisí od toho, ako často webovú stránku navštevujete.

8.6 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. používa na svojich webových stránkach cookies tretích strán na analytické účely. Jedná sa o zhromažďovanie dát pomocou cookies pre Facebook Analytics, poskytovanú spoločnosťou Facebook a Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktoré využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto stránky Facebook aj Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

8.7 Cookies pre marketingové účely, ktoré spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. využíva, ukladajú informácie o stránkach na našom webe unilabs.sk ktoré ste navštívili a reklamné kampane, ktoré ste videli a na ktoré ste klikli. On-line reklamné sledovacie súbory cookies vám zobrazujú on-line reklamy na základe toho, čo ste si pozreli a na čo ste klikli, a tiež na základe stránok nášho webového sídla, ktoré ste navštívili.