1 Verejné vyhlásenie

V Unilabs sa riadime zásadami CARE BIG. Veľmi si vážime to, čo je pre našich zákazníkov najdôležitejšie, vrátane citlivých údajov súvisiacich s diagnostikou a zaistením bezpečnosti vašich osobných údajov. Náš záväzok dodržiavať najvyššie štandardy ochrany údajov v súlade s nariadeniami, ako je GDPR, podčiarkuje naše odhodlanie získať a zachovať si Vašu dôveru. Chápeme význam ochrany vašich informácií, čo odráža naše základné presvedčenie o ochrane Vašej dôvery v našu značku. Pre spoločnosť Unilabs nie je ochrana údajov len prioritou - je to základný záväzok, za ktorým si hrdo stojíme.

Ako sa spoločnosť Unilabs stavia k nariadeniu GDPR?

Spoločnosť Unilabs sa plne zaviazala dodržiavať GDPR vo všetkých svojich subjektoch. Či už ide o údaje pacientov, záznamy o zamestnancoch, informácie o zákazníkoch, údaje o dodávateľoch alebo akékoľvek iné osobné údaje v rámci našich obchodných aktivít, prioritou je pre nás plnenie povinností vyplývajúcich z GDPR a základných etických zásad.

Náš špecializovaný tím odborníkov na ochranu údajov, na ktorý dohliada Data protection officer, zabezpečuje, aby sa v celej skupine Unilabs dôsledne uplatňovali osvedčené postupy a aby sa neustále zlepšovali. Môžete si byť istí, že vaše osobné údaje sú spravované s najvyššou úrovňou starostlivosti a prísnym dodržiavaním noriem GDPR.

Spracovanie údajov: Spoločnosť Unilabs je podľa GDPR povinná zhromažďovať a spracúvať osobné údaje len na konkrétne a legitímne účely. Vedieme záznam o všetkých činnostiach spracovania (RoPA), v ktorom je uvedená každá operácia spracovania spolu s jej účelom a právnym základom. Tento záznam sa pravidelne reviduje, aby odrážal meniace sa pracovné postupy. Pri angažovaní tretích strán na spracovanie osobných údajov v našom mene postupujeme s maximálnou opatrnosťou. Uzatvárame zmluvné dohody o spracúvaní údajov, aby sme zabezpečili dodržiavanie práv dotknutých osôb, a uplatňujeme primeranú náležitú starostlivosť, aby sme zabezpečili, že spracovatelia údajov môžu plniť svoje povinnosti vyplývajúce z nariadenia GDPR a konať podľa nich.

Transparentnosť: GDPR vyžaduje, aby boli zavedené vhodné opatrenia na správu osobných údajov počas ich životného cyklu. Spoločnosť Unilabs má kontrolné mechanizmy:

• Aby sa zabezpečilo, že zhromažďuje len minimálne množstvo osobných údajov;

• Na umožnenie opravy a aktualizácie osobných údajov a

• Na likvidáciu osobných údajov, keď už nie sú potrebné alebo relevantné.

Spoločnosť Unilabs je plne transparentná, pokiaľ ide o spôsob, akým spoločnosti skupiny spracúvajú osobné údaje. Osobné údaje sú mapované tak, aby umožňovali zhromažďovanie, ukladanie, používanie, úpravu alebo vymazanie týchto údajov v súlade s požiadavkami GDPR a žiadosťami dotknutých osôb.

Bezpečnosť údajov: V spoločnosti Unilabs je pre nás bezpečnosť údajov mimoriadne dôležitá. Neustále vyhodnocujeme a zlepšujeme naše bezpečnostné systémy, organizačné opatrenia a pracovné postupy, aby sme minimalizovali našu zraniteľnosť voči hrozbám. Zavedením najprísnejších bezpečnostných kontrolných mechanizmov zabezpečujeme, aby boli osobné údaje pre podnik kedykoľvek prístupné, a zároveň ich neustále chránime pred škodlivými činiteľmi.

Čo ďalej?

V spoločnosti Unilabs je našou prioritou poskytovať výnimočnú zákaznícku skúsenosť. Sme odhodlaní vykonať prevádzkové zmeny, ktoré sa riadia nariadením GDPR a zdravotnou legislatívou jednotlivých krajín. Náš záväzok sa rozširuje na informovanie všetkých našich klientov, pacientov a poskytovateľov bez ohľadu na ich bydlisko a všetkých miestnych regulačných orgánov počas celého tohto vývoja.

Viac informácií o našej ceste za dodržiavaním predpisov nám pošlite na e-mailovú adresu dpo@unilabs.com .

2 Informačné oznámenia

GDPR vyžaduje, aby prevádzkovatelia poskytovali dotknutým osobám informácie o spracúvaní a súvisiacich záležitostiach a o právach dotknutých osôb v stručnej, transparentnej, jasnej a ľahko prístupnej forme, pričom musia používať jednoduchý jazyk.

Globálne informačné oznámenie spoločnosti Unilabs pre zdravotníckych pracovníkov.
Globálne informačné oznámenie spoločnosti Unilabs pre pacientov.
Globálne informačné oznámenie spoločnosti Unilabs pre uchádzačov o zamestnanie.
Globálne informačné oznámenie spoločnosti Unilabs určené dodávateľom.
Globálne informačné oznámenie spoločnosti Unilabs pre návštevníkov webových stránok.
Globálne informačné oznámenie spoločnosti Unilabs určené zamestnancom.
Globálne informačné oznámenie spoločnosti Unilabs pre návštevníkov budov.

3 Informácie o Vašich právach

Podľa právnych predpisov GDPR má každá fyzická osoba ako dotknutá osoba rôzne práva v súvislosti s nakladaním so svojimi údajmi. Dotknuté osoby by si mali uvedomiť, že ich nové práva podľa GDPR nie sú vždy "absolútne" a platia obmedzenia, ktoré sú kodifikované v texte zákona, napr. právo na výmaz sa nemusí uplatňovať, ak to nie je vo verejnom záujme alebo ak je to relevantné pre prípad, ktorý sa rieši na súde.
Nižšie uvádzame zhrnutie hlavných relevantných informácií, neváhajte sa však obrátiť na orgán zodpovedný za legislatívu GDPR prostredníctvom tejto adresy URL: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en.

3.1 Prístup. Máte právo požiadať o informácie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, ako aj o prístup k týmto osobným údajom. Máte právo vedieť, prečo zhromažďujeme osobné údaje a ako ich spracúvame, aký druh osobných údajov spracúvame, ktoré organizácie dostávajú osobné údaje a ako sú osobné údaje uložené.

3.2. Vzniesť námietku proti spracúvaniu. Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch. Ak však máme závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, môžeme mať právo pokračovať v spracúvaní. Ak je spracúvanie založené na súhlase, máte právo odvolať svoj udelený súhlas s používaním vašich osobných údajov spoločnosťou Unilabs. Nebude to mať vplyv na používanie informácií o vás pred odvolaním súhlasu.

3.3. Námietka proti spracúvaniu na účely priameho marketingu. Vždy máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

3.4. Oprava. Máte právo požadovať opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, obmedzenie nášho spracúvania a doplnenie neúplných osobných údajov.

3.5 Vymazanie. Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, napríklad ak už tieto informácie nie sú potrebné.

3.6. Obmedzenie spracovania. Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Existuje riziko, že počas obdobia obmedzenia spracúvania vám nebudeme môcť poskytovať naše služby.

3.7. Prenosnosť údajov. Za určitých okolností máte právo získať prístup k svojim osobným údajom v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (prenosnosť údajov) a máte právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi. Toto právo je obmedzené na osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, ak sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy s vami alebo na základe vášho súhlasu.

3.8 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese dpo@unilabs.com. Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým spracúvame vaše osobné údaje, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov vo vašej jurisdikcii.
Pozri: https://www.gdprregister.eu/gdpr/dpa-gdpr/.

3.9. Na portál žiadosti o práva subjektu sa dostanete kliknutím na tento odkaz: Privacy Web Form (onetrust.com)

4 Cookies

4.1 Spoločnosť Unilabs používa na prijímanie a zaznamenávanie informácií súbory cookie, na prijímanie informácií môžeme používať aj iné technológie ("automatický zber údajov"). To môže zahŕňať osobné údaje z vášho prehliadača. 

4.2 Vo všeobecnosti sú súbory cookie malé skripty, ktoré sa odosielajú do vášho webového prehliadača v počítači, do mobilného telefónu alebo iných technických zariadení, ktoré používate. Súbory cookie ukladajú informácie do technického zariadenia a fungujú ako pamäť, čo znamená, že vaše technické zariadenie si pamätá, keď znovu navštívite webovú stránku.

Existujú dva druhy súborov cookie, súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie. Súbory cookie relácie existujú len dovtedy, kým nevypnete webový prehliadač na technickom zariadení. Trvalé súbory cookie existujú dlhšie, na určitú dobu.

4.3 Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie môžu zahŕňať nasledujúce informácie:

• Geolokácia
• Čas návštevy, navštívené stránky a čas strávený na každej stránke webových stránok
• Údaje o odkazujúcej stránke (napríklad URI, cez ktorý používateľ prišiel na túto stránku)
• Doména, typ a jazyk prehliadača
• Krajina a časové pásmo
• správanie pri kliknutí
• Typ operačného systému (OS)
• Verzia Flash, podpora JavaScriptu, rozlíšenie obrazovky a schopnosť spracovania farieb obrazovky
• umiestnenie siete a IP adresa.
• Stiahnuté dokumenty
• Kliknutia na odkazy vedúce na externé webové stránky
• Chyby pri vypĺňaní formulárov používateľmi
• Kliknutia na videá
• Hĺbka posúvania
• Interakcie s widgetmi špecifickými pre danú lokalitu

4.4 Spoločnosť Unilabs používa súbory cookie na získavanie informácií o používaní webovej stránky. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať našu stránku a naše služby. Zvyčajne môžete zmeniť nastavenia svojho webového prehliadača tak, aby ste vypli všetky súbory cookie, odmietli nové súbory cookie alebo aby vás vaše zariadenie upozornilo, keď sa odošlú nové súbory cookie.

4.5 Ak chcete upraviť súbory cookie, použite nastavenia prehliadača. Každý webový prehliadač je iný, ale vždy môžete použiť ponuku Pomocník vo svojom prehliadači, kde sa dozviete, ako zmeniť súbory cookie. Zmenu súborov cookie je potrebné vykonať v každom prehliadači, ktorý používate, ak chcete, aby boli nastavenia súborov cookie rovnaké. Ak súbory cookie vypnete, musíte počítať s tým, že niektoré služby na webovej lokalite nemusia fungovať správne.

4.6 Informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu používateľov webovej lokality, budú poskytnuté tretím stranám (Google Analytics). Informácie, ktoré nemožno spojiť s identitou používateľa, môžu byť zverejnené. Doba, počas ktorej sa informácie získané zo súborov cookie uchovávajú, závisí od frekvencie návštev webovej stránky.

5 Ďalšie otázky

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa týchto zásad, kontaktujte nás na adrese dpo@unilabs.com.