Právne oznámenie

1 Pozadie

1.1 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o., IČO: 31 647 758, so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 63112/L, (ďalej aj ako „my“, „náš“ alebo „nás“) zabezpečuje a prevádzkuje webovú stránku www.unilabs.sk. Táto stránka obsahuje právne oznámenie spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o. Toto právne oznámenie je dohodou medzi spoločnosťou Unilabs Slovensko, s. r. o. a používateľmi webovej stránke (ďalej ako „vy“).

2 Informácie o právnom oznámení

2.1 Ak chcete používať našu webovú stránku, musíte vyjadriť súhlas s týmto právnym oznámením. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste si dôsledne prečítali toto právne oznámenie ešte predtým, než začnete používať webovú stránku a vyjadríte súhlas. Ak nesúhlasíte s týmto právnym oznámením, tak našu stránku, prosím, nepoužívajte.

3 Odmietnutie zodpovednosti

3.1 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. nenesie zodpovednosť za akékoľvek kroky podniknuté v súvislosti s informáciami uvedenými na tejto webovej stránke. Platí to bez ohľadu na to, či budú dané kroky vykonané na základe informácií, alebo v dôsledku informácií uvedených na webovej stránke.

3.2 Informácie uvedené na webovej stránke nie sú mienené ako rady alebo odporúčania. Informácie uvedené na webovej stránke majú všeobecný charakter. Zdravotné informácie uvedené na webovej stránke nemajú nahrádzať odporúčania lekárov. Pacienti aj zdravotnícki pracovníci by mali konzultovať príslušné informácie s regulačnými úradmi a miestnymi zdravotníckymi zdrojmi a nemali by podnikať žiadne kroky na základe informácií uvedených na webovej stránke.

4 Správanie používateľov

4.1 Pri použití našej webovej stránky platia pre vás nižšie uvedené podmienky, a ak ju chcete používať aj v budúcnosti, vždy sa musíte riadiť týmito podmienkami:

  • Nesmiete porušovať toto právne oznámenie.

  • Nesmiete vedome zneužívať naše webové stránky na prenášanie/šírenie vírusov alebo iných materiálov, ktoré môžu spôsobiť technické škody alebo iné poškodenie.

  • Nepokúšajte sa získať neoprávnený prístup na našu webovú stránku alebo na akýkoľvek iný server či do databázy, ktoré sú prepojené s našou webovou stránkou.

  • Nesmiete zhromažďovať akékoľvek informácie pomocou automatizovaných prostriedkov.

5 Práva duševného vlastníctva

5.1 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. vlastní všetky práva duševného vlastníctva na svojej webovej stránke vrátane, ale bez obmedzenia, materiálov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke, a všetkých dokumentov, súborov, textov, obrázkov, grafiky, nástrojov, názvov výrobkov a kódov uvedených na webovej stránke. Webovú stránku vo všeobecnosti vlastní spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. alebo jej poskytovatelia z tretích strán. Všetky diela uvedené na webovej stránke chránia zákony o autorských právach po celom svete.

5.2 Máte dovolené vytlačiť jednu kópiu dokumentov z webovej stránky a stiahnuť si úryvky alebo dokumenty v potrebnom rozsahu na nekomerčné účely za predpokladu, že si výtlačky alebo kópie zachovajú svoje autorské práva. Ochranná známka spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o. a jej logá sa nesmú používať bez nášho písomného súhlasu.

5.3 Reprodukcia akéhokoľvek obsahu webovej stránky okrem toho, čo je uvedené vyššie, je zakázaná. Týka sa to aj použitia diagramov, ilustrácií, fotografií, videonahrávok, zvukových sekvencií alebo inej grafiky samostatne bez akéhokoľvek sprievodného textu.

5.4 Ak informácie dostupné na webovej stránke vlastní tretia strana, musíte získať povolenie od vlastníka tretej strany. Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. vám nemôže zaručiť právo na použitie týchto informácií.

5.5 Žiadna časť obsahu webovej stránky neudeľuje licenciu alebo iné práva.

6 Obsah generovaný používateľmi

6.1 Ak na webovej stránke zverejníte nejaké materiály, napríklad komentáre, otázky alebo postupy, za tieto informácie nesiete zodpovednosť výlučne vy. Dávate tiež súhlas, že informácie, ktoré ste zverejnili, nie sú dôverné a že tieto informácie sú v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami. Okrem toho dávate súhlas, že informácie neporušujú práva tretej strany.

6.2 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. nenesie zodpovednosť za materiály, ktoré ste uverejnili. Máme právo bez upozornenia upraviť, vymazať alebo odmietnuť akýkoľvek materiál zverejnený na webovej stránke. Bez ohľadu na to nezaručujeme, že odstránime alebo upravíme akýkoľvek konkrétny obsah uverejnený používateľmi. Z tohto dôvodu spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. nie je povinná umožniť ďalšie úpravy alebo vymazanie informácií generovaných používateľmi.

6.3 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. má právo poskytnúť vašu totožnosť tretím stranám, ktoré tvrdia, že vami zverejnené informácie na našej webovej stránke porušujú ich práva.

7 Rozhodné právo a spory

7.1 Tieto všeobecné podmienky a všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s týmito podmienkami, sa riadia slovenským právnym poriadkom.

8 Naša zodpovednosť

8.1 Týmto vylučujeme zodpovednosť za nasledujúce záležitosti v rozsahu povolenom zákonom:

  • Zodpovednosť za priamu alebo nepriamu stratu alebo škodu, ktorá vznikla akémukoľvek používateľovi v súvislosti s našou webovou stránkou. Zahŕňa to aj nemožnosť používať webovú stránku, s ňou prepojené webové stránky alebo materiál na webovej stránke. Taktiež vylučujeme zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom.

  • Bez obmedzenia vylučujeme zodpovednosť za stratu príjmu, obchodnej činnosti, zisku alebo zmlúv, predpokladaných úspor, údajov, dobrého mena, za zlé riadenie alebo premárnený pracovný čas a ďalšie straty či škody akéhokoľvek druhu. Nezávisle od toho, či je to spôsobené prečinom, porušením zmluvy alebo iným spôsobom vrátane nedbanlivosti a predvídateľných škôd.

8.2 Obmedzenie zodpovednosti nemá vplyv na akúkoľvek zodpovednosť, ktorá nemôže byť vylúčená na základe platných právnych predpisov.

9 Zmeny a dostupnosť webovej stránky

9.1 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. má právo bez upozornenia zmeniť túto webovú stránku alebo toto právne oznámenie. Každá takáto zmena, úprava alebo aktualizácia bude platná ihneď po uverejnení na webovej stránke.

9.2 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. nemôže zaručiť nepretržitú dostupnosť webovej stránky a nenesieme zodpovednosť za jej dočasnú nedostupnosť.

10 Prepojené stránky

10.1 Spoločnosť Unilabs Slovensko, s. r. o. môže poskytovať odkazy na externé webové stránky. Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek informácie uverejnené na týchto stránkach a nemáme nijaký vplyv na tieto stránky.