Žiadanky

Katalóg vyšetrení

Hematológia

V súčasnej dobe hematológia vďaka novým diagnostickým technikám získala nové rozmery. Vznikla nová disciplína hemostazeológia. Hemostáza má dôležitú úlohu v patogenéze viacerých ochorení, napríklad kardiovaskulárnych, cerebrovaskulárnych, ako sú angina pectoris, infarkt myokardu, ischémia mozgu, uzávery periférnych artérii, hlboká venózna trombóza, vaskulitídy, autoimunitné, systémové ochorenia, nefrotický syndróm, akútna renálna insuficiencia, HUS, TTP a podobne.

Naše Hematologické ambulancie - Centrá hemostázy a trombózy v Bratislave, Košiciach a Prešove poskytujú vysokošpecializované služby, ktoré doposiaľ neboli v regióne bežne dostupné. Na týchto pracoviskách navrhujeme laboratórnu liečebné postupy, monitorujeme pacientov s antikoagulačnou liečbou, podieľame sa na predoperačnej príprave pacienta s koagulopatiou, trombofíliou, pacienta s antikoagulačnou liečbou, poskytujeme konziliárnu činnosť a ambulantnú starostlivosť. V spolupráci s našimi laboratóriami vykonávame špeciálne laboratórne vyšetrenia vrodených a získaných krvácivých a získaných krvácivých a trombofilných stavov.

Špeciálnymi hemokoagulačnými laboratórnymi vyšetreniami vieme stanoviť diagnózu správne a rýchlo. Pomocou molekulových markerov aktivácie trombocytov, markerov generácie trombínu, poškodenia cievneho endotelu a podobne môžeme stanoviť subklinickú diagnózu tromboembolických ochorení, trombofilných stavov, zachytiť pretrombotický stav, hyperkoagulačný stav s chýbajúcou klinikou, zistiť príčinu opakovaných potratov, prítomnosť inhibítorov zrážania, hodnotiť efekt trombolytickej, antikoagulačnej, či antitrombotickej liečby.

Úlohami Centier hemostázy a trombózy sú:

 • diagnostikovať vrodené a získané poruchy hemostázy, krvácavé a trombofilné stavy a poruchy primárnej hemostázy,
 • zabezpečiť komplexnú liečbu, prevenciu a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov s týmito ochoreniami,
 • poskytovať konziliárnu činnosť pre iné medicínske odbory,
 • spolupracovať s inými odborníkmi pri komplexnej diagnostike a liečbe (chirurg, internista, kardiológ, gynekológ, pediater, genetik, ortopéd a podobne).  

 

Vrodené trombofilné stavy

Predstavujú  geneticky  podmienené   poruchy  zrážania krvi, ktoré sú príčinou trombóz alebo recidív tromboembolických príhod  v žilovom alebo tepnovom cievnom systéme.

Vyšetrenia na  vrodený  trombofilný stav  sú odporúčané  predovšetkým :

 • pri výskyte tromboembolickej choroby v mladom veku (pred 45. rokom života pri žilovej  trombóze, pred 35. rokom pri tepnovej trombóze)
 • pri trombózach v atypických lokalizáciách / horné končatiny, mozgové splavy, portálne riečisko a pod.
 • pri opakovaných tromboembolických príhodách
 • pri vzniku spontánnych trombóz, resp. bez zjavnej vyvolávajúcej príčiny
 • pri pozitívnej rodinnej anamnéze
 • pri opakovaných tehotenských stratách, spontánnych potratoch a komplikáciách gravidity
 • pri vzniku kumarínovej nekrózy na koži, neonatálnej purpure fulminans, pri rekurencii trombózy a pod.

 

Získané trombofilné stavy

Získané trombofilné stavy sú, rovnako ako vrodené, príčinou trombóz a môžu smerovať k recidívam tromboembolických príhod.

K získanej trombofílii, hyperkoagulačnému stavu, vedie množstvo ochorení a rizikových faktorov, napr. malignita, systémové ochorenia, zápalové ochorenia, infekcie, gravidita a šestonedelie, hormonálna antikoncepcia, hormonálna substitučná liečba, operácia, trauma, imobilizácia, popáleniny, nefrotický syndróm, diabetes mellitus, obezita, hypertenzia, nikotinizmus, vyšší vek, stres, dehydratácia a pod..
Kombinácia vrodených a získaných porúch významne zvyšuje riziko tromboembolizmu.

V Centrách hemostázy a trombózy vieme pomocou hemokoagulačných vyšetrení, molekulových markerov aktivácie trombocytov, markerov generácie trombínu, či poškodenia cievneho endotelu stanoviť diagnózu, zachytiť pretrombotický stav a určiť príčinu choroby, tehotenských komplikácií a zhodnotiť efekt trombolytickej, antikoagulačnej, či antitrombotickej liečby.

 

Vrodené krvácavé ochorenia

Vrodené krvácavé stavy sú vzácne dedičné ochorenia zrážania krvi a prejavujú sa zvýšeným sklonom ku krvácaniu. Vrodené poruchy sa týkajú väčšinou jedného koagulačného faktora, ojedinele bývajú vrodené defekty kombinované.
Najčastejším vrodeným krvácavým ochorením je von Willebrandova choroba a hemofília.

Centrá hemostázy a trombózy poskytujú pacientom s vrodenou a získanou poruchou krvného zrážania (krvácania, trombózy) komplexnú kvalifikovanú starostlivosť, od stanovenia diagnózy, až po dlhodobú liečbu. Zabezpečujú pravidelné klinické sledovanie, laboratórne monitorovanie, preventívnu liečbu, poradenstvo, konzultačnú činnosť a spoluprácu s ďalšími odborníkmi pri plánovaných operačných výkonoch, zvládanie krvácania v urgentných situáciách, pri traumách a pod.


 

Získané krvácavé ochorenia

Získané poruchy krvného zrážania obvykle sprevádzajú iné ochorenia, napr. ochorenia pečene, obličiek, malignity, systémové ochorenia, septické stavy, traumy a pod. Získané poruchy krvného zrážania sa prejavujú zvýšenou krvácavosťou, spontánnym krvácaním, či zvýšeným krvácaním po poraneniach alebo operačných výkonoch. Pri získaných poruchách krvného zrážania sú veľmi často postihnuté súčasne viaceré systémy hemostázy – prokoagulačné, antikoagulačné faktory, systém primárnej hemostázy, fibrinolýzy.
Laboratórny nález a klinický obraz je nestabilný a v urgentných stavoch sa rýchlo mení.

Preto si získané poruchy hemostázy vyžadujú komplexnú starostlivosť.


 

Onkohematológia a prietoková cytometria

 Laboratórium v Likavke poskytuje tieto doplnkové vyšetrenia:

 •  vyšetrenia pri onkohematologických ochoreniach,
 •  prietokovú cytometriu.

Vyšetrenia prietokovým cytometrom sa používajú pri diagnostike akútnych leukémií, blastových fáz chronických myeloproliferatívnych ochorení a myelodysplastického syndrómu a malígnych lymfoproliferatívnych ochorení. Je nevyhnutným vyšetrením pri klasifikácií a typizácii týchto ochorení, posudzovaní prognózy, výbere adekvátnej liečby, monitorovaní priebehu terapie a sledovaní minimálnej reziduálnej choroby.
Vyšetrenie trombocytov prietokovou cytometriou sa tiež odporúča pri diferenciálnej diagnostike trombocytopénií / trombocytopatií. Vyšetrenie doštičkových mikropartikúl, adhezívnych molekúl, prítomnosť agregátov, aktivačných markerov trombocytov sa vykonáva pri stavoch s poruchami funkcie trombocytov – hyperreaktivitou (trombotické stavy, ateroskleróza, diabetes, umelé chlopne, cievne náhrady, zápalové, systémové ochorenia, tehotenské komplikácie a pod.), alebo pri hyperreaktivite trombocytov.

Centrá hemostázy a trombózy poskytujú rýchlu diagnostiku krvného zrážania, komplexnú starostlivosť a liečbu.

Lokácie našich Centrier hemostázy a trombózy nájdete tu.

Vyšetrenia sú hradené zdravotnou poisťovňou, ak má pacient odosielací výmenný lístok od všeobecného lekára alebo iného špecialistu. V opačnom prípade ide o vyšetrenie na priamu platbu, ktorá sa uhrádza podľa cenníka Unilabs Slovensko pre ambulatné výkony.

Žiadanky

Špeciálna Hematológia
Indikujúci lekári_vyšetrenia na žiadanku Špeciálnej hematológie