INTOLERANCIA POTRAVÍN

Využite našu ponuku na vyšetrenie potravinovej intolerancie. V zoznamoch potravín a potravinových aditív v 3 nami ponúkaných variantoch vyberte takú kombináciu, ktorej výsledky vyšetrení by mohli na základe skúseností a pozorovaní pacienta riešiť jeho ťažkosti vznikajúce v súvislosti s konzumáciou potravy.

PREČO

Rôznorodé prejavy diskomfortu zo strany gastrointestinálneho traktu a nálezy na koži patria po symptómoch zo strany dýchacích ciest k typickej trojici najčastejších ťažkostí, kvôli ktorým pacient navštívi lekára. Ťažkosti majú rôznu kvalitu, frekvenciu a dĺžku trvania, symptómy spojené s bolesťou brucha evokujú urgentný a klinicky mimoriadne závažný stav, zdanie ktorého dokáže navodiť aj intolerancia konkrétnej potraviny alebo potravinového aditíva. Nešpecifická symptomatológia intolerancie je taktiež príčinou častej zámeny s patofyziologicky odlišnými klinickými jednotkami (napr. alergie, choroby tráviacej sústavy a pod.), čo predlžuje utrpenie pacienta, zvyšuje jeho obavy, navodzuje úzkosť z potenciálne závažnej choroby pri nepoznaní diagnózy, odďaľuje diagnózu a v neposlednom rade dochádza k opakovaným návštevám odborných ambulancií bez uspokojivého záveru.

ČO

Vyšetrením niektorého variantu intolerancie potravín získate výsledky špecifických imunoglobulínov G pre jednotlivé potraviny a potravinové aditíva z ponúkaného zoznamu. Hoci názory odbornej obce na túto tému nie sú jednoznačné, na serióznych webstránkach sú k dispozícii štúdie poukazujúce na zlepšenie zdravotného stavu pacientov po vynechaní nejakej potraviny či potravinového aditíva na základe pozitívnych výsledkov testu intolerancie potravín.

K dispozícii máte na výber 3 cenové varianty podľa počtu potravín a potravinových aditív, ktoré je možné vyšetriť v rámci jednej objednávky testu: 54, 108 a 216 položiek. Všetky varianty predstavujú najvýhodnejší pomer ceny a počtu vyšetrených parametrov na trhu.

KTO

Vhodným kandidátom na toto vyšetrenie je pacient, ktorý je mesiace (aj roky) pravidelným návštevníkom ambulancie s nešpecifickými prejavmi na koži alebo s problémami gastrointestinálneho traktu, prípadne už absolvoval aj odborné vyšetrenie v imunologickej a gastroenterologickej ambulancii s negatívnym výsledkom, no jeho problémy pretrvávajú, resp. sa opakujú.

Vyšetrenie intolerancie potravín je vhodné aj ako prvé vyšetrenie, predchádzajúce finančne náročným vyšetreniam v odborných ambulanciách, za účelom diferenciálnej diagnostiky. Intoleranciu potravín možno testovať u detí aj dospelých.

AKO SPOZNAŤ

Bohužiaľ, intolerancia potravín a potravinových aditív nemá typickú a špecifickú symptomatológiu, na základe ktorej by bola rýchlo a ľahko identifikovaná. Na intoleranciu potravín je preto vhodné myslieť na úplnom začiatku zložitého diferenciálno-diagnostického procesu u pacienta najčastejšie s nešpecifickými symptómami zo strany tráviaceho traktu ako je: nafukovanie, prelievanie obsahu čriev, hnačka alebo zápcha často v spojitosti s bolesťami brucha, ktoré môžu byť aj intenzívneho charakteru. Z kožných nálezov to býva žihľavka alebo ohraničené svrbivé lézie s časovo obmedzeným trvaním. Pacient s intoleranciou na potravinu máva súčasne pri vyššie popisovaných symptómoch aj bolesti hlavy a pociťuje malátnosť ako pri horúčke, čo je vlastne celková reakciu organizmu na prebiehajúci diskomfort.

AKO SI PORADIŤ S VÝSLEDKOM

Výsledok špecifického IgG pre každú jednu položku zo zoznamu je uvedený v jednotkách kU/l. Podľa hodnoty výsledku je možné zaradiť tento výsledok do jednej z 5 tried nasledovne:

trieda 0: koncentrácia 0 – 7,50 → negatívne/neboli zistené špecifické protilátky

trieda 1: koncentrácia 7,51 – 12,50 → slabá pozitivita, podozrenie/protilátky vo fyziologickom rozmedzí, nie je spojenie s žiadnym zjavným ochorením

trieda 2: koncentrácia 12,51 – 20,00 → zvýšené/možná zvýšená vnímavosť, citlivosť

trieda 3: koncentrácia 20,01 – 50,00 → pozitívne/pravdepodobná intolerancia

trieda 4: koncentrácia 50,01 a viac → vysoko pozitívne/stav spojený s vysokou vnímavosťou a zjavnými prejavmi intolerancie