Patológia

Na rozdiel od iných laboratórnych pracovísk, kde hrá významnú úlohu prístrojová diagnostika, na pracoviskách patológie sú prístroje síce významným pomocníkom, ale výsledok vyšetrenia je najmä produktom individuálneho procesu diagnostiky lekárom – kvalifikovaným patológom. Ten definuje konečnú diagnózu, na základe ktorej klinickí lekári stanovujú ďalší postup liečby pacienta. Naše pracoviská – Unilabs Slovensko, s. r. o., Unilabs Slovensko patológia, s. r. o. a Histopatologia, a. s. – sú výlučne laboratórnymi pracoviskami.

Diagnostické centrum patológie Unilabs Slovensko v Košiciach je jedným z najmodernejších pracovísk patologickej anatómie na Slovensku. Vysoký stupeň automatizácie procesov, najmodernejšie prístrojové vybavenie renomovaných svetových výrobcov a tím expertov poskytujú laboratórnu diagnostiky v širokom regióne východného Slovenska. Okrem klasickej biopsie či cytológie realizuje aj  imunohistochemické vyšetrenia a LBC.

Biopsia

Vyšetrenie tkanív a častí orgánov z operácií pacientov:

 • histologické vyšetrenie tkanív,
 • histologické vyšetrenie konzultačných bioptických materiálov,
 • histochemické vyšetrenia,
 • imunohistochemické vyšetrenia.

Cieľom bioptického vyšetrenia tkanív je stanovenie diagnózy vo vzorke odobratej klinickým lekárom, čo je dôležité pre správne zahájenie liečby, obzvlášť v prípade podozrenia na onkologické ochorenie. Využívame pritom poslednú generáciu prístrojovej techniky od svetovo renomovaných výrobcov a aplikujeme výlučne technológie certifikované Európskou úniou. Disponujeme ako jediní na Slovensku špičkovými prístrojmi – mikrovlnovým automatom Tissue-Tek Xpress x120, ktorý až 10 násobne skracuje čas spracovania bioptického materiálu, a  zalievacím automatom Tissue-Tec Auto-TEC Embedder. Ponúkame vyšetrenia pre všetky chirurgické, kožné, gastroenterologické, ORL, urologické a gynekologické ambulancie, ako aj pre nemocnice.

Peroperačná biopsia

Rýchla biopsia počas operácie pacienta. Operujúcemu lekárovi oznámi lekár – patológ výsledok bioptického vyšetrenia do 10 – 15 minút a ten podľa výsledku vyšetrenia modifikuje ďalší postup operácie.

Cytológia

Cytológia predstavuje vyšetrenie buniek získaných aktívnym odberom alebo spontánne uvoľnených z tela pacienta. Najčastejšie ide o onkocytologické vyšetrenia krčka maternice v rámci onkogynekologického skríningu. Výsledky bežných cytologických vyšetrení sú lekárom k dispozícii zväčša do 24 hodín od doručenia materiálu. V prípade imunocytochemických vyšetrení p16 a Ki67 je výsledok do 48 hodín.  Ak lekár požiada o statimové vyšetrenie, výsledok doručíme, respektíve oznámime do 30 minút od doručenia materiálu.

Úsek gynekologickej cytológie

V rámci cytologických vyšetrení na úseku gynekologickej cytológie ponúkame: 

 • vyšetrenia sterov z krčka maternice za účelom prevencie a diagnózy prekanceróz a malígnych nádorov krčka maternice, a to s farbením sterov metódou podľa Papanicolaua v modernom farbiacom automate,
 • pri cytologických záveroch používame výlučne klasifikačný systém Bethesda, ktorý je v súčasnosti štandardným klasifikačným systémom,
 • skríning sterov z krčka maternice s následným prezretím suspektných a pozitívnych sterov kvalifikovaným lekárom – cytopatológom,
 • funkčnú cytológiu – u indikovaných pacientok,
 • vyšetrenia sterov z pošvy, vonkajších rodidiel, sekrétov z prsníkovej bradavky a podobných materiálov, pri použití rovnakého diagnostického postupu.

Liquid Based Cytology

V našom laboratóriu sa rutinne vykonávajú aj cytologické vyšetrenia metódou Liquid Based Cytology (LBC) najmodernejšou technológiou BD Surepath. Náklady na toto vyšetrenie prevyšujú možnosti financovania zdravotnými poisťovňami, a tak je vykonávané ako nadštandardné vyšetrenie za priamu úhradu. Súčasťou vyšetrenia je aj stanovenie skorej proliferačnej aktivity pri expresii Ki67 – imunocytochemicky. Rutinné vyšetrovanie tejto skorej proliferačnej aktivity pomáha včas odhaľovať dysplastické lézie, pretože spoľahlivo odhalí prítomnosť dysplastických buniek v zaslanom materiáli. Súčasne so stanovením proliferačnej aktivity sa vyšetruje aj asociácia s vysoko rizikovými typmi  HPV. Na požiadanie  vykonávame aj typizáciu HPV, a to buď in situ (hybridizačnými metodikami), alebo priamo (Real-Time PCR). Stanovovanie prítomnosti vírusu HPV je však dôležitejšie u pacientov s negatívnym onkocytologickým nálezom. Pri pozitívnom náleze, teda pri dysplázii  (CIN 2 a viac), je typizácia HPV prakticky bezpredmetná.

V rámci gynekologickej cytológie sa dnes zameriavame aj na kontinuálne vyšetrovanie atypických mikroorganizmov ako Chlamydia Trachomatis. Našou snahou je poskytnúť pacientke komplexné vyšetrenie pri jednej návšteve lekára gynekológa.

Úsek negynekologickej cytológie

Na úseku negynekologickej cytológie realizujeme vyšetrenia: 

 • punktátov z telesných tekutín, napríklad z dutiny pleurálnej, peritoneálnej alebo perikardiálnej dutiny,
 • štandardne spracovaných náterov získaných metódou tenkoihlovej aspiračnej cytológie, odobratých z rozličných orgánov a tkanív (napríklad z prsníka, prostaty, štítnej žľazy), prípadne endoskopickou cestou (napríklad endoskopické stery z bronchov, pažeráka, žalúdka, rekta).

 V rámci štandardizácie odberov a zachovania kvality cytologických vyšetrení ponúkame odberový materiál na cytologické vyšetrenie zadarmo.

Imunohistochemické vyšetrenia

Sú pomocné vyšetrenia k bioptickému a cytologickému vyšetreniu a pomáhajú vizualizovať: 

 • komponenty určujúce stupeň diferenciácie a histogenézy tkanív (svalový aktín, desmín, vimentín, E-cadherín, cytokeratíny 5/6, 7, 8 a 20), 
 • markery onkogenézy, respektíve dediferenciácie tkanív (karcinoembryonálny antigén, epitelový marker EMA, melan-A, lambda a kappa reťazec imunoglobulínu, molekula CD34, antigén PSA prostaty, proteín S-100, proteín HER2),
 • proteohormóny a neuroendokrinné peptidy (gastrín, synaptophysín, somatostatín, chromogranín A), proteíny regulujúce bunkové delenie (onkogény a anti-onkogény) a anti-apoptotické bielkoviny (proteíny p53, Ki-67, p16, bcl-2, receptor pre rastový faktor EGF, PCNA, survivin a iné).

Špeciálne metódy

Na našich pracoviskách v Banskej Bystrici a v Martine vykonávame okrem bioptických a cytologických vyšetrení aj špecializované vyšetrenia punkcií a excízií obličiek, pečene a iných orgánov a vyšetrenia tkanív a orgánov v rámci transplantačného programu.

Sú to predovšetkým vyšetrenia: 

 • tkanív odobratých pacientom pri punkcii alebo excízii natívnych a transplantovaných obličiek, hlavne pri podozrení na glomerulonefritídu,
 • obličiek a iných orgánov vrátane biopsie orgánov po grafektómii,
 • tkanív odobratých pri biopsii kože a iných orgánov, pri ktorých je podozrenie na autoimunitné ochorenie kože (napr. diferenciálna diagnostika pemphigu a pemphigoidu).

Pri týchto vyšetreniach používame štandardne metódy imunofluorescenčného vyšetrenia tkaniva kombinovaného s elektrónmikroskopickým vyšetrením.

Imunofluorescenčné vyšetrenia

Pri diagnostike niektorých ochorení treba kombinovať ďalšie špeciálne vyšetrovacie metódy. Imunofluorescenciu využívame najmä v prípade, keď treba zvýrazniť prítomnosť a druh depozitov v štruktúrach tkanív a orgánov alebo v sére pacientov. Ich prínos je teda najmä pri vyhľadávaní prítomnosti protilátok proti štruktúram buniek, tkanív a ich subštruktúr, ako aj pri stanovení:

 • antinukleárnych protilátok (ANA) na substráte buniek Hep-2, ako aj protilátok proti špeciálnym štruktúram deliacich sa (mitotických) buniek,
 • protilátok proti polymorfonukleárnym leukocytom (ANCA),
 • protilátok proti drobným i väčším žlčovodom a bunkám pečene (hepatocyty),
 • protilátok proti vybraným komponentom iných tkanív alebo orgánov (hladký sval, hlavné a vedľajšie epitelové bunky sliznice žalúdka, jednotlivé bunky folikulov a strómy ovária, intercelulárna substancia a bazálna membrána dlaždicového epitelu kože, respektíve pažeráka, bazálna membrána glomerulov a tubulov obličky, riasinky epitelových buniek obličky a pod.),
 • protilátok proti štruktúram črevnej sliznice,
 • protilátok proti folikulárnym bunkám, respektíve antigénom štítnej žľazy,
 • protilátok proti spermiám (ASA),
 • protilátok proti trofoblastu,
 • protilátok proti bunkám centrálneho nervového systému (najmä nervové bunky).

Najčastejšia diagnostika

Na základe výsledkov uvedených vyšetrení vykonáme: 

 • pomocnú diagnostiku systémového lupus erythematosus, autoimunitných myozitíd a dermatomyozitíd, systémovej a lokálnej sklerózy, Sjögrenovho syndrómu a ďalších syndrómov asociovaných s autoprotilátkami typu ANA,
 • diferenciálnu diagnostiku ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby,
 • pomocnú diagnostiku vrodenej (idiopatickej) biliárnej cirhózy a chronickej autoimunitnej hepatitídy asociovanej s príslušnými autoprotilátkami,
 • pomocnú diagnostiku autoimunitných ochorení štítnej žľazy,
 • pomocnú diagnostiku autoimunitnej infertility bez mechanickej prekážky v pohlavnom trakte ženy (vyšetrenie ASA je nevyhnutné pred umelým oplodnením).

Imunofluorescenciu používame – okrem tejto diagnostiky – aj na tkanivách pri punkčnom vyšetrení obličiek, pri diferenciálnej diagnostike kožných chorôb a iných orgánov.

Elektrónmikroskopické vyšetrenia 

Pomáhajú pri zisťovaní detailnejších štrukturálnych zmien. Používame ich hlavne pri vyšetrení orgánov v transplantačnom programe, pri biopsii obličiek a pri podozrení na glomerulonefritídu

Výsledky a termíny

Výsledky peroperačnej biopsie oznamuje lekár – patológ telefonicky alebo osobne ihneď a písomne po vyšetrení fixovaného materiálu. Výsledky vyšetrení biopsie, cytológie a imunofluorescencie sú obvykle doručené odosielateľovi materiálu do 3 – 7 dní od prijatia materiálu na pracovisku patologickej anatómie. V naliehavých prípadoch a po vzájomnej dohode sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám lekárov a sme schopní skrátiť túto lehotu na minimálny čas limitovaný najmä dodržaním potrebných technologicko-diagnostických postupov. Výsledky všetkých vyšetrení vrátane stanovenia diagnózy patológom sú doručované priamo do rúk ošetrujúceho lekára alebo ním určenej osoby alebo na lekárom uvedenú adresu.

Žiadanky

Žiadanka o vyšetrenie - Patologická anatómia - biopsia, negynekologická cytológia (účinnosť od 1.2.2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Gynekologická cytológia (účinnosť od 1.3.2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Gynekologická cytológia - preventívna prehliadka (účinnosť od 1.8.2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Endoskopia (účinnosť od 1. 2. 2021)
Žiadanka o vyšetrenie - Vyšetrenie antinukleárnych a iných protilátok – DCP Prešov (účinnosť od 1. 2. 2021)

Odberový materiál

Žiadanka na odberový materiál – Patológia (účinnosť od marca 2018)

Štandardy

Odporúčané štandardy pre bioptické vyšetrenie gastrointestinálneho a hepatobiliárneho traktu

Osvedčenie o akreditácii

Laboratóriá patológie a genetiky