Patológia

Na rozdiel od iných laboratórnych pracovísk, kde hrá významnú úlohu prístrojová diagnostika, na pracoviskách patológie sú prístroje síce významným pomocníkom, ale výsledok vyšetrenia je najmä produktom individuálneho procesu diagnostiky lekárom – kvalifikovaným patológom. Ten definuje konečnú diagnózu, na základe ktorej klinickí lekári stanovujú ďalší postup liečby pacienta.

Patológia

Ponuka služieb

Personálna štruktúra

Akreditácia patológia

Aktuality

Patológia (z gréckeho pathos – choroba, logos – veda; v preklade znamená „náuka o chorobe“) je medicínska veda a špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá všetkými aspektami chorôb, ich podstatou, príčinami a samotným rozvojom abnormálneho chorobného stavu, skúma a posudzuje štruktúrne i funkčné zmeny ľudského organizmu vznikajúce ako dôsledok chorobného procesu. Tie následne vedú k štruktúrnym zmenám orgánov, tkanív, buniek, ktoré dokážame pozorovať voľným okom (makroskopicky) a hlavne pomocou svetelného mikroskopu (mikroskopicky).

V súčasnosti je náplň patológie rozdelená do troch oblastí:

 1. Klinická patológia (biopsia – histopatológia). Zaoberá sa štúdiom tkanív, buniek získaných z tela ľudí počas života.
 2. Patologicko-anatomická pitva (nekropsia). Zahŕňa štúdium orgánov, tkanív pri pitve a nasledné mikroskopické vyšetrenie odobratých vzoriek získaných po smrti s cieľom stanoviť príčinu smrti pacienta v ústavnom zdravotníckom zariadení (nemocnica).
 3. Cytopatológia. Cytopatológia sa rozvinula na terajšiu úroveň až v súčasnej dobe, zahŕňa štúdium buniek získaných pri stere z postihnutých miest (exfoliatívna cytológia), aspiračnú biopsiu tenkou ihlou (FNAC) alebo vyšetrenie rôznych iných zmien.

Histopatológia zahŕňa pozorovanie štrukturálnych zmien voľným okom (makroskopický opis), laboratórne vyšetrenie a mikroskopickú diagnostiku (pomocou mikroskopu) vykonávanú z tkanív odobratých počas operačných výkonov – či už plánovaných, alebo akútnych – alebo zo vzoriek odoberaných inými neinvazívnymi prístupmi. Cieľom histopatológie je určenie správnej diagnózy zo vzorky postihnutého orgánu pacienta, prípadne z častí tkanív vylúčených či odlúčených z organizmu

Naše diagnostické centrá patológie poskytujú komplexnú laboratórnu diagnostiku nádorových i nenádorových ochorení. Využívajú postupy klasickej histológie a cytológie, na ktoré nadväzujú ďalšie špeciálne laboratórne vyšetrovacie metódy: histochémia, imunohistochémia, molekulárna patológia a genetika.

Ponuka služieb

Biopsia

 • Primárnou a najdôležitejšou úlohou patológov je stanovenie histopatologickej diagnózy a typizácia chorôb u pacientov po chirurgických zákrokoch, ako aj iných lekárskych úkonoch, kde sa vzorky pacientov odoberali iným ako chirurgickým, operatívnym spôsobom (endoskopické odbery, ihlové punkcie orgánov a tkanív, cytologické stery z telových dutín, orgánov, tkanív).
 • Ide o vzorky pacientov z viac ako 70 nemocníc a viac ako 500 klientskych ambulancií so širokospektrálnym odborným zameraním.
 • Časť vyšetrení predstavujú tzv. peroperačné biopsie, ktoré vykonávame v nemocniciach počas operácií pacientov – ich výsledok výraznou mierou ovplyvňuje rozhodovanie operatéra o ďalšom operačnom postupe.
 • Okrem samotnej diagnostiky ochorení sa v rámci komplexného histopatologického nálezu ochorení stanovuje prognóza (hlavne nádorové ochorenia), predikcia (odhad vývoja a správania nádorového ochorenia v budúcnosti), kontrola odpovedi organizmu na liečbu, ako aj stanovenie indikácie pre špecifickú cielenú terapiu (biologická liečba, imunoterapia).


BIOPSIA - PONUKA VYŠETRENÍ

NEUROPATOLÓGIA

Komplexné vyšetrenie v oblasti nádorovej neuropatológie.

Onkocytologické vyšetrenie likvoru na potvrdenie alebo vylúčenie likvorovej diseminácie nádorov CNS.

Peroperačné vyšetrenie biopsií CNS: zmrazené rezy a peroperačná náterová cytológia.

Štandardné histologické vyšetrenie, typizácia nádorov podľa najnovšej WHO klasifikácie nádorov centrálneho systému.

Imunohistochemické vyšetrenia: široký panel protilátok, vrátane špecializovaných neuropatologických markerov: GFAP, OLIG2, IDH, ATRX, NFP, INI1, H3K27M, NeuN

Viac informácií nájdete v PONUKA SLUŽIEB - IMUNOHISTOCHÉMIA-ZOZNAM PROTILÁTOK.

Molekulárne vyšetrenia.

PCR: IDH, BRAF

FISH: 1p/19q LOH, BRAF-KIAA fúzia, EGFR amplifikácia, NTRK

Viac informácií nájdete TU.

Závery vo forme „4 layered“ diagnózy:

Integrovaná diagnóza: integrácia histomorfologických a molekulárnych znakov

Histologická diagnóza: podľa príslušnej histomorfológie

CNS WHO grade: 1-4

Molekulárne markery: vymenované všetky vyšetrené molekulárne markery aj s metodikou.

Bioptická diagnostika hypofyzárnych nádorov podľa aktuálnej WHO klasifikácie nádorov endokrinného systému.

Všetky hypofyzárne transkrypčné faktory (Pit1, Tpit, SF1) a všetky hypofyzárne hormóny (GH, ACTH, LH, PRL, FSH, TSH).

PATOLÓGIA HLAVY A KRKU

Komplexné vyšetrenie v oblasti nádorových a nenádorových lézií hlavy a krku

- nosová dutina, parazanzálne sínusy, lebečná báza

- nazofarynx

- hypofarynx, larynx, trachea, parafaryngeálny priestor

- ústna dutina a mobilný jazyk

- orofarynx

- krk a krčné lymfatické uzliny

- slinné žľazy

- odontogénne a maxilofaciálne nádory a nádorové lézie

- ucho

- paragangliové tumory

Peroperačné vyšetrenie biopsií: zmrazené rezy.

Štandardné histologické vyšetrenie, typizácia nádorov podľa najnovšej WHO klasifikácie nádorov hlavy a krku, štandardné histologické vyšetrenie nenádorových lézií.

Histochemické farbenia – široké spektrum poskytovaných vyšetrení. Viac informácií nájdete v PONUKA SLUŽIEB - IMUNOHISTOCHÉMIA-ZOZNAM PROTILÁTOK.
Imunohistochemické vyšetrenia široký panel protilátok, vrátane špecializovaných markerov. Viac informácií nájdete v PONUKA SLUŽIEB - IMUNOHISTOCHÉMIA-ZOZNAM PROTILÁTOK.
Molekulárne vyšetrenia: široké spektrum poskytovaných vyšetrení. Viac informácií nájdete v PONUKA SLUŽIEB - IMUNOHISTOCHÉMIA-ZOZNAM PROTILÁTOK.

Závery podľa najnovšej WHO a AJCC klasifikácie.

ŠTÍTNA ŽĽAZA A PRIŠTÍTNE TELIESKA

Komplexné vyšetrenie lézií štítnej žľazy a prištítnych teliesok:

Cytologické vyšetrenie punktátov lézií štítnej žľazy na orientačnú, rýchlu diagnostiku etiológie (zápalové, benígne, malígne zmeny) lézií. Výsledok cytológie podľa systému Bethesda pre thyroidálnu cytológiu

Peroperačné vyšetrenie biopsií štítnej žľazy a prištítnych teliesok: zmrazené rezy

Štandardné histologické vyšetrenie, typizácia nádorov podľa najnovšej WHO klasifikácie nádorov endokrinného systému.

Imunohistochemické vyšetrenia: široký panel protilátok, vrátane špecializovaných markerov: TTF1, PAX8, HBME1, CK19, CEA, chromograninA, calcitonin, thyreoglobulin, CD56, CD117

Molekulárno-biologické vyšetrenia:

Real-time a next generation sekvenovanie, PCR: BRAF, RAS (HRAS, NRAS, KRAS), PTEN, fúzie typu RET-PTC, PAX8-PPARy

Závery vo forme:

Histologická diagnóza: podľa príslušnej histomorfológie

Staging (v prípade malígnych nádorových ochorení) sec. UICC 2017, 8. vydanie

WHO grading (ak je treba uviesť): I-IV

Morfologické kódy nádorov sec. ICD-O pre WHO, 3.vydanie, 2013

Molekulárne markery: vymenované všetky vyšetrené molekulárne markery aj s metodikou.

PĽÚCNA PATOLÓGIA

Komplexné vyšetrenie v oblasti nenádorovej a nádorovej pľúcnej patológie

Peroperačné vyšetrenie biopsií a resekátov

Cytologické vyšetrenie: bronchiálne stery, bronchoalveolárna laváž, pleurálne výpotky, punkčná náterová cytológia

Vyšetrovanie malých diagnostických vzoriek – bronchoskopických, transtorakálne biopsie.

Štandardné histologické vyšetrenie: nenádorové procesy pľúc, vyšetrenie pľúcnych transplantátov, nádory pľúc a pleury

V oblasti nádorovej pulmopatológie s využitím histochemických, imunohistochemických a molekulárne-genetických vyšetrení typizácia nádorov podľa WHO klasifikácie, určenie rozsahu/štádia ochorenia podľa TNM klasifikácie a stanovenie prediktívnych a prognostických faktorov

GASTROINTESTINÁLNY SYSTÉM

Komplexné vyšetrenie v oblasti diagnostiky nádorových a nenádorových lézií gastrointestinálneho a pankreatobiliárneho traktu.

Peroperačné vyšetrenie biopsií: zmrazené rezy.

Štandardné histologické vyšetrenie (endoskopické vzorky, ihlové biopsie, punktáty, excízie, resekáty), typizácia nádorov podľa najnovšej WHO klasifikácie nádorov tráviaceho traktu.

Špeciálne histochemické vyšetrenia: široký panel špeciálnych farbení, vrátane: Ziehl-Neelsen (BK), PAS (pliesne), Grocott (pliesne), Giemsa (HP), Kongo červená (amyloid)

Vyšetrenia enzýmovej aktivity: Laktáza, Sacharáza, Trehaláza, Maltáza, Alkalická fosfatáza, Acetylcholínesteráza

Imunohistochemické vyšetrenia: široký panel protilátok, vrátane markerov: CDX2, SATB2, HER2, synaptofyzín, chromogranínA, CD56, CD45, NSE, CK7, CK20, p63, CK5/6, CK17, CK14, S100, DOG1, CD117, SMA, DES, EMA/MUC1, MUC2, MUC5AC, MUC6, TROP2, p53, Ki67, PHH3, MMR (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2), HP (Helicobacter pylori), CD3, CD8, CD138, AFP, Glypican3, HepPar-1, DAO (Diaminooxidáza), EBV, Gastrín, IMP3, CMV

Molekulárne-genetické vyšetrenia: KRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146), BRAF (kodóny 600 a 601), NRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146), EGFR (exóny 18, 19, 20 a 21), MSI (mikrosatelitová nestabilita), Metylácia promótora MLH1, KIT (exóny 9, 11, 13, 17 a 18), PDGFRA (exóny 12, 14 a 18), IDH1 (kodón 132), IDH2 (kodón 172)

FISH: HER2 amplifikácia, NTRK1, NTRK2, NTRK3

Závery vo forme:

Histologická diagnóza: podľa príslušnej histomorfológie

Klasifikácia a morfologické kódy nádorov: podľa najnovšej WHO klasifikácie nádorov tráviaceho traktu.

PATOLÓGIA PRSNÍKA

Komplexné vyšetrenie v oblasti nádorovej a nenádorovej mamológie

Vyšetrovanie cytologických punktátov z benígnych lézií, cytologické vyšetrenie secernácie z bradaviek.

Bioptické vyšetrenie hruboihlových („core-cut“) vzoriek nenádorových a nádorových lézií prsníka. V prípade nádorových ochorení histomorfologické zatriedenie tumoru podľa aktuálnej WHO klasifikácie a vyšetrenie všetkých prognosticko-prediktívnych markerov.

Peroperačné vyšetrenie biopsií prsníka, čo predstavuje vo väčšine prípadov rýchle vyšetrenie sentinelových uzlín.

Štandardné histologické vyšetrenie, typizácia nádorov v resekátoch podľa aktuálnej WHO klasifikácie nádorov prsníka, zatriedenie podľa molekulárnej klasifikácie, zhodnotenie okrajov resekátov, vyhodnotenie štádia ochorenia podľa aktuálnych odporučení.

Možnosť imunohistochemického vyšetrenia širokého panelu protilátok, vyšetrenie všetkých prognosticko-prediktívnych markerov.. na vyžiadanie onkológa aj možnosti použitia panelov genetických vyšetrení

Viac informácií nájdete TU.

GYNEKOLOGICKÁ PATOLÓGIA

Komplexná diagnostika v oblasti gynekopatológie.

Onkocytologické vyšetrenie sterov z krčka maternice – konvenčná cytológia aj vyšetrenie metódou LBC (Liquid based cytology) s možnosťou imunocytochemického vyšetrenia proliferačnej aktivity Ki67 a detekcie prítomnosti HPV (Human papilloma virus). Klasifikácia podľa systému Bethesda.

Bioptická diagnostika nádorových a nenádorových lézií.

Vyšetrenia operačného materiálu – makroskopické vyšetrenie, histolomorfologická diagnostika, grading a staging nádorov, vrátane vyšetrenia lymfatických uzlín a zaradenie podľa aktuálnej WHO klasifikácie nádorov.

Peroperačné vyšetrenie materiálu.

Imunohistochemické vyšetrenie za pomoci širokého panelu protilátok na diagnostické a terapeutické účely (hormonálne markery, vyšetrenie mikrosatelitnej instability, onkogény, proliferačná aktivita a ďalšie).

Špeciálne histochemické vyšetrenia.

Vyšetrenie molekulárnych markerov: diagnostické a prognostické markery (Laboratórium lekárskej genetiky).

UROGENITÁLNY SYSTÉM

Komplexné vyšetrenie lézií urogenitálneho systému:

Cytologické vyšetrenie močového sedimentu na orientačnú, rýchlu diagnostiku etiológie (zápalové, benígne, malígne zmeny) lézií, klasifikácia uroteliálnych neoplázii podľa Paris systému.

Peroperačné vyšetrenie biopsií excízií tumorov semenníka: zmrazené rezy

Štandardné histologické vyšetrenie nádorových a nenádorových lézií z:

- parciálnych a kompletných nefrektómii,

- TUR močového mechúra a prostaty,

- excízne biopsie močového mechúra,

- punktátov prostaty (grading invazívneho adenokarcinómu prostaty sec. modifikovaný Gleason score),

- resekátov močového mechúra, prostaty a semenníkov, penisu,

- diagnostické excízie zo semenovodov, z predkožky, z močovej rúry.

Následná typizácia nádorov podľa najnovšej WHO klasifikácie nádorov urogenitálneho systému.

Imunohistochemické vyšetrenia: široký panel protilátok, vrátane špecializovaných markerov: GATA3, Vimentin, CA IX, CD10, RCC, CD117, CD15, PAX 8, PLAP, CD117, CD30, Oct4, AFP, HCG, cytokeratíny, Glypican3, D2-40, Ki67-7, p16, p53, AMACR, cathepsin K, fumarát hydratáza

Viac informácií nájdete v PONUKA SLUŽIEB - IMUNOHISTOCHÉMIA-ZOZNAM PROTILÁTOK.

Molekulárno-biologické vyšetrenia: Viac informácií nájdete TU.

Závery vo forme:
Histologická diagnóza: podľa príslušnej histomorfológie
Staging (v prípade malígnych nádorových ochorení) sec. UICC 2017, 8. vydanie
WHO/ISUP grading (ak je treba uviesť): I-IV
Morfologické kódy nádorov sec. ICD-O pre WHO, 3.vydanie, 2013
Molekulárne markery: 0

DERMATOPATOLÓGIA

 • Komplexné dermatopatologické vyšetrenie dedičných, zápalových a nádorových kožných ochorení
 • Dostupnosť viacerých vyšetrovacích metód:
 • Základná histologická metóda:

- preparáty farbené hematoxylínom-eozínom

 • Histochemické metódy:

- používajú sa na identifikáciu mikroorganizmov (kožné bakteriózy, mykózy, parazitózy), niektorých celulárnych a extracelulárnych kožných štruktúr (kolagenové a elastické vlákna, hladká svalovina, granuly mastocytov) a kožných metabolitov (amyloid, glykogén, mucín, melanín, hemosiderín, vápnik).

- veľký výber špeciálnych farbení: Viac informácií nájdete v PONUKA SLUŽIEB - IMUNOHISTOCHÉMIA-ZOZNAM PROTILÁTOK.

 • Imunohistochemické metódy:

- používajú sa v onkopatologickej diagnostike, v prediktívnej onkopatologickej diagnostike, v antigen mappingu niektorých genodermatóz a bulóznych autoimunodermatóz a v detekcii mikroorganizmov.

- veľký výber diagnostických protilátok: Viac informácií nájdete v PONUKA SLUŽIEB - IMUNOHISTOCHÉMIA-ZOZNAM PROTILÁTOK.

 • Imunofluorescenčnémetódy:

- priama imunofluorescenčná metóda sa používa na detekciu depozít imunoglobulínov, zložiek komplementu a fibrinogénu v prípade diagnostiky skupiny bulóznych autoimunodermatóz, skupiny systémových ochorení spojiva, skupiny vaskulitíd, pri dôkaze antigénov mikroorganizmov.

- nepriama imunofluorescenčná metóda technikou tzv. „salt-split skin“ je nápomocná v diagnostike skupiny bulóznych autoimunodermatóz so subepidermálnymi bulami.

- základný panel vyšetrovaných depozít: IgG, IgA, IgM, C3, C1q, fibrinogén

 • Molekulárnogenetické metódy

- používajú sa na diagnostiku solídnych kožných nádorov a sarkómov, mycosis fungoides a ďalších T- a B-bunkových lymfómov, pri genodermatózach s kožnými nádormi, v prípade iných genodermatóz, pri infekčných kožných ochoreniach.

- veľký výber diagnostických metód: RT-PCR, multiplex RT-PCR, FISH, nested-PCR, NGS a ďalšie. Viac informácií nájdete v PONUKA SLUŽIEB - IMUNOHISTOCHÉMIA-ZOZNAM PROTILÁTOK.

TREPANOBIOTICKÉ VYŠETRENIE

Komplexné vyšetrenie v oblasti nádorovej a nenádorovej patológie kostnej drene.

Bioptická diagnostika nenádorových a reaktívnych zmien hemopoézy s posúdením jednotlivých hemopoetických radov vrátane stavov so zvýšeným alebo zníženým podielom krvných elementov nejasnej etiológie.

Posúdenie prítomnosti železa v kostnej dreni.

Hematoonkologická morfologická diagnostika nádorov kostnej drene podľa aktuálnej WHO klasifikácie nádorov hematopoetického a lymfoidného tkaniva.

Stanovenie štádia (tzv. staging) nádorového ochorenia a monitorovanie liečby nádorov kostnej drene.

Zhodnotenie prítomnosti štruktúr sekundárneho malígneho tumoru v kostnej dreni (metastatické postihnutie KD malígnym tumorom z inej lokalizácie).

Využitie štandardných histologických a histochemických farbiacich metód

- vizualizácia prekurzorov jednotlivých hemopoetických radov (hematoxylín-eozín, PAS, Giemsa a CHAE)

- posúdenie prítomnosti železa v kostnej dreni (Pearlsova reakcia) a retikulínovej kostry (Gomori)

Široké spektrum imunohistochemických vyšetrení: Viac informácií nájdete v PONUKA SLUŽIEB - IMUNOHISTOCHÉMIA-ZOZNAM PROTILÁTOK.

Molekulárnogenetické vyšetrenia: Viac informácií nájdete TU.

MÄKKÉ TKANIVÁ

Komplexné vyšetrenie v oblasti diagnostiky nádorových lézií mäkkých tkanív.

Bioptické vyšetrenie:

Peroperačné vyšetrenie biopsií: zmrazené rezy.

Štandardné histologické vyšetrenie (punkcie, excízie, resekáty), typizácia nádorov podľa najnovšej WHO klasifikácie nádorov mäkkých tkanív a kostí.

Imunohistochemické vyšetrenia: široký panel protilátok, vrátane markerov: ALK, brachyury, CDK4, CD99, DOG1, EBV, ERG, FLI-1, GLUT1, H3F3A, HHV-8, INI1, MDM2, MUC4, MyoD1, myogenin, SATB2, STAT6, RB1, TLE1, TFE3

Molekulárne a cytogenetické vyšetrenia:

Mutácie KIT a PDGFRA

FISH: MDM2 amplifikácia, CDK4 amplifikácia, DDIT3, RB1 delécia, COL1A1, PDGFB, COL1A1-PDGFB, EWSR, EWSR-FLI1, ERG, FUS, ALK, myoD1 amplifikácia, TFE3, ETV6, SS18, SS18-SSX, NTRK1, NTRK2, NTRK3

Cytológia

 • Veľkú časť vyšetrení tvoria cytologické vyšetrenia. Popri negynekologickej cytológii vykonávame veľké množstvo vyšetrení gynekologickej cytológie (onkologické a funkčné vyšetrenie náterov z cervixu, vagíny, vulvy a endometria).
 • Nosnou časťou gynekologickej cytológie sú vyšetrenia krčka maternice, či už konvenčnou metódou, alebo Liquid based cytológiou (LBC) – ako súčasť pravidelného preventívneho gynekologického vyšetrenia.
 • Aktuálne sme jedným z laboratórií, ktoré sa zúčasťnuje na celonárodnom onkologickom skríningovom programe: Skríningu karcinómu krčka maternice.

 • BIOPSIA - PONUKA VYŠETRENÍ

  VŠEOBECNÁ („NEGYNEKOLOGICKÁ”) CYTOLÓGIA

  Spektrum vyšetrení negynekologickej cytológie v uvedených oblastiach:

  • Likvor ako aj peroperačné náterové cytológie mozgových lézií
  • Bronchoalveolárne laváže (BAL) pri bronchoskopických výkonoch
  • Cytológia štítnej žľazy metódou tenkoihlovej aspiračnej cytológie (FNAC)
  • Cytológia hepato-biliárneho traktu (pankreas a žlčové cesty)
  • Cytologické vyšetrenia ženského prsníka (aspiráciou, odtlačkovou metódou)
  • Cytológia urogenitálneho traktu (cytológie moču)
  • Cytologické vyšetrenia peroperačných výplachov (brušná chirurgia)
  • Cytologické vyšetrenie výpotkov seróznych dutín (pohrudnica – pleurálne výpotky, pobrušnica - ascites, kĺbová tekutina)

  Materiál na cytologické vyšetrenia spracúvame štandardne vo forme náterov po zafarbení špeciálnymi roztokmi (PAP, Giemsa).

  Centrifugáciou odobratých výpotkov získavame sediment, ktorý sa spracuje vo forme cytobloku. Jeho výsledkom je štandardný histologický rez zafarbený hematoxylínom-eozínom (HE).

  Spracovanie materiálu v cytobloku umožňuje použitie ďaľších špeciálnych imunohistochemických vyšetrení, ako aj molekulárnych-genetických vyšetrení indikovaných našim lekárom-patológom alebo klinickým onkológom (napr. ALK, ROS1, PD-L1, EGFR).

  Viac informácií nájdete v PONUKA SLUŽIEB - IMUNOHISTOCHÉMIA-ZOZNAM PROTILÁTOK a TU.

  ONKOGYNEKOLOGICKÁ CYTOLÓGIA

  Ide o vyšetrenie sterov z krčka maternice, za účelom včasného záchytu predrakovinových stavov krčka maternice. Cytologické vyšetrenie sa vykonáva dvoma spôsobmi. Ako konvenčná cytológia – ster z krčka maternice sa natrie na podložné sklíčko. Alebo ako tzv. liquid based cytológia skrátene LBC – kde sa nerobí náter, ale bunky sa nechajú sedimentovať podľa špecifickej hmotnosti a v jednotlivých vrstvách sa nanášajú na podložné sklíčko. Rozdiel medzi konvenčnou cytológiou a LBC je v metóde spracovania vzorky. Patológ tak pri konvenčnej metóde hodnotí dvojrozmerný obraz a pri LBC trojrozmerný. Výsledkom oboch metód je však identifikácia dysplastických (predrakovinových) buniek. Všeobecne panuje názor, že metóda LBC je špecifickejšia a senzitívnejšia.

  LBC je teda tenkovrstvová cytológia, pri ktorej sa vzorka získava z krčka maternice klasickým sterom a po odobratí je odberová kefka prenesená do nádobky s fixačným roztokom, v ktorej jednotlivé bunky sedimentujú a vzorka sa potom automaticky spracováva, výsledkom čoho je podložné sklíčko na ktorom sú zachytené všetky bunky podľa špecifickej hmotnosti, ktoré sa zotreli z povrchu krčka maternice.

  Výhody LBC oproti konvenčnej cytológii

  • vyššia citlivosť
  • jasnejšia prognóza vývoja ochorenia - možnosť využiť doplnkové testy – HPV, imunocytochémia – p16, ki67 – marker proliferačnej aktivity
  • menej opakovaných vyšetrení - stačí 1 odber vzorky
  • signifikantný pokles podielu neadekvátnych preparátov
  • automatizovaný proces spracovania vzorky
  • štandardne dobre čitateľný cytologický obraz
  • skrátenie času nutného na skríning
  • automatizovaná analýza cytologických sklíčok – počítačom asistovaný skríning

  Na našom pracovisku disponujeme zariadením na spracovanie vzorky metódou Surepath - , ktorá je v súčasnosti najcitlivejšia a v porovnaní s inými metódami znamená pre pacienta väčšiu pravdepodobnosť odhalenia atypií aj pri menšom množstve zachytených buniek.

  Vyšetrenie enzýmov duodenálnej sliznice

  Vyšetrenie enzýmov sliznice tenkého čreva je dôležitou súčasťou diagnostiky gastrointestinálnych ochorení.

  Vyšetrenie enzýmov v natívnej vzorke duodenálnej sliznice

  Z natívnych vzoriek sliznice tenkého čreva vyšetrujeme nasledovné:

  LAKTÁZU

  SACHARÁZU

  TREHALÁZU

  MALTÁZU

  Sú to enzýmy disacharidázy, ktoré štiepia disacharidy na monosacharidy a tým umožňujú ich vstrebávanie. Ich lokalizácia je v kefkovom leme enterocytov. Indikáciou vyšetrenia je malabsorbcia s deficitom disacharidáz.

  ALKALICKÚ FOSFATÁZU

   Je to hydrolytický enzým, ktorý má úlohu pri katalýze hydrolýzy fosfátových esterov a ich transporte cez bunkovú membránu. Má niekoľko izoforiem, vyskytuje sa v membráne mnohých buniek. V duodenálnej sliznici je lokalizovaný v membráne enterocytov, čo sa dokazuje farebnou reakciou.

   TUKY

    V natívnej vzorke vyšetrujeme transepiteliálny prenos tukových látok v črevnej sliznici.

    Zo vzoriek sliznice duodena fixovaných vo formalíne vyšetrujeme imunohistochemicky:

    DIAMINOOXIDÁZU. Je to sekrečný proteín produkovaný v rôznych orgánoch (okrem iných aj črevným epitelom) a je zodpovedný za degradáciu extracelulárneho histamínu. Tento enzým nevyšetrujeme z natívnej vzorky sliznice.

     Dôležité: Odobratá a následne zamrazená natívna vzorka duodenálnej sliznice na vyšetrenie enzýmov sa nesmie rozmraziť a do laboratória musí byť prepravovaná v špeciálnej chladničke so suchým ľadom.

     Pokyny na odber, uchovávanie a transport materiálu na histochemické vyšetrenie enzýmov

     1. Na odber a transport natívnych vzoriek tenkého čreva, v ktorých stanovujeme aktivitu enzýmov, používame skúmavku Eppendorf (D1711 Eppendorf 5,0 ml PP) naplnenú petroléterom.
     2. Skúmavka Eppendorf s petroléterom bude klientovi dodaná zdarma na základe jeho objednávky prostredníctvom žiadanky na webovej stránke UNILABS.
     3. Skúmavku s petroléterom treba uchovávať v mrazničke, minimálne deň pred plánovaným odberom. Optimálne je uchovávanie skúmaviek naplnených petroléterom po celý čas v mrazničke, predíde sa tak prchaniu transportného média, ktoré i napriek teplote −18 °C zostáva v tekutom stave.
     4. Pred vložením vzoriek do skúmavky treba skúmavku riadne označiť − meno a priezvisko pacienta, dátum narodenia, prípadne čiarový kód...
     5. Ihneď po vložení vzoriek do skúmavky ju treba zatvoriť a dať do prenosnej mrazničky so zamrznutým transportným médiom, prípadne až do príchodu vodiča vložiť skúmavku s materiálom opäť do mrazničky. Zamedzením kolísania teploty transportného média dosiahneme zachovanie aktivity enzýmov, a tak predídeme nesprávnym /nekorektným výsledkom.

     Samotný transport: Zaistí po telefonickom dohovore naša zvozová služba. Materiál musí byť v čo najkratšom čase transportovaný do laboratória, kde sa ihneď spracúva.

     Svalová biopsia

     SVALOVÁ BIOPSIA - PONUKA VYŠETRENÍ

     Svalová biopsia v diagnostike pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami.

     Pri vylúčení výnimiek patrí k nevyhnutnej súčasti diagnostiky so suspektnou myopatiou, pri odlíšenie neurogénnych porúch od primárne myopatických ochorení, je nápa,mocná aj pri diagnostike množstva systémových ochorení.

     Patológia svalu je veľmi široká, zahŕňa zápalové ochorenia, široké spektrum svalových dystrofií, metabolické ochorenia, myopatie asociované s hormonálnymi poruchami, so systémovými ochoreniami, toxínmi indukované myopatie.

     Dôležitá spolupráca s indikujúcim lekárom a odoberajúcim chirurgom.

     Pre výťažnosť biopsie svalu je dôležité načasovanie, vhodná lokalita a predchádzajúce vyšetrenia indikujúcim lekárom.

     Ide o biopsiu z natívneho tkaniva, preto je dôležité vopred kontaktovať naše laboratórium. Celý výkon musí byť dohodnutý aj s odoberajúcim chirurgom. Viac informácii nájdete v KONTAKTY.

     CAVE!

     Správna manipulácia so svalovou vzorkou: odobratá svalová vzorka dostatočnej veľkosti má byť opatrne vložená do Petriho misky na gázový mul vlhčený fyziologickým roztokom a prekrytý gázou vlhčenou fyziologickým roztokom. Následne má byť okamžite transportovaná do bioptického laboratória, kde sa ihneď spracováva. Vzorka v žiadnom prípade nesmie plávať v roztoku a nesmie byť fixovaná vo formalíne.

     Vzorka sa spracuje hlbokým zmrazením, následne sa reže a vyšetruje v bežných prehľadných farbeniach: Hematoxilín&eozín, Trichróm modifikovaný podľa Gomoriho.

     Ďalšie vyšetrenia zahŕňajú histochemické a enzymatické farbenia - Viac informácií nájdete v PONUKA SLUŽIEB - IMUNOHISTOCHÉMIA-ZOZNAM PROTILÁTOK.

     Okrem toho sa vyšetruje aj imunohistochemicky: zápalové markery a detekcia proteínov asociovaných so svalovými dystrofiami – dystrofíny, dysferlín, sarkoglykány, merozín.

     Postup pri plánovaní, odoberaní a transporte svalovej biopsie

     1. Vopred telefonicky kontaktovať laboratórium a následne aj prostredníctvom e-mailu a dohodnúť presné miesto a termín operačného výkonu.  
      1. Telefonický kontakt: vrchná laborantka, zástupca, primár 
      2. E-mail: vrchná laborantka, zástupca, primár
     2. Odber tkaniva, natívneho svalu, opatrne ho vložiť do Petriho misky na gázový mul vlhčený fyziologickým roztokom a prekrytý gázou vlhčenou fyziologickým roztokom, vzorka nesmie plávať v roztoku a nesmie byť fixovaná vo formalíne, odvoz realizuje asistent nášho laboratória okamžite po odbere.
     3. Popis miesta odberu svalového tkaniva.
     4. Poskytnutie dostatočných informácií: stručný popis klinického priebehu, svalovej symptomatológie, zmieniť ďalšie dôležité ochorenia, prípadnú dlhodobú terapiu (zvlášť imunosupresiu, hormonálnu terapiu, hypolipidemiká...), výsledky relevantných laboratórnych vyšetrení a ich dynamika (hlavne CK, myoglobín, laktát a pod.), nález EMG.
     5. Nevyhnutné je načrtnutie diagnostickej úvahy, resp. dif.dg.
     6. Optimálne je poslanie kompletnej klinickej správy.
     7. Kontakt na ošetrujúceho lekára.

     Imunohistochémia

     Zoznam protilátok

     PORADIE PROTILÁTKA NÁZOV KLON VÝROBCA DATASHEET
     1 ACTH Adrenocorticotropic hormone polyclonal Cell Marque ACTH.pdf
     2 Actin Muscle Human Muscle Actin HHF35 DAKO Actin Muscle.pdf
     3 Actin Smooth Muscle (SMA) Smooth Muscle Actin 1A4 Cell Marque Actin Smooth Muscle (SMA).pdf
     4 AE1/AE3 Pan Keratin Pan Keratin AE1/AE3/PCK26 Ventana AE1/AE3 Pan Keratin.pdf
     5 AFP Alpha-Fetoprotein EP209 Cell Marque AFP.pdf
     6 AR Androgen Receptor SP107 Cell Marque AR.pdf
     7 ATRX ATRX BSB-108 Bio SB ATRX.pdf
     8 BAP1 BAP1 BSB-109 Bio SB BAP1.pdf
     9 Beta-Catenin Beta-Catenin β-Catenin-1 DAKO Beta-Catenin.pdf
     10 Bcl-2 Bcl-2 Oncoprotein bcl-2/100/D5 Leica Novocastra Bcl-2.pdf
     11 B-raf B-raf G11-G DB Biotech B-raf.pdf
     12 Brachyury Brachyury RBT-TBXT Bio SB Brachyury.pdf
     13 CA IX Carbonic Anhydrase IX EP161 Cell Marque CA IX.pdf
     14 Calcitonin Calcitonin polyclonal DAKO Calcitonin.pdf
     15 Caldesmon Caldesmon h-CD DAKO Caldesmon.pdf
     16 Calponin Calponin CALP DAKO Calponin.pdf
     17 Calretinin Calretinin SP65 Ventana Calretinin.pdf
     18 CD1a CD1a EP3622 Cell Marque CD1a.pdf
     19 CD3 CD3 2GV6 Ventana CD3.pdf
     20 CD4 CD4 RBT-CD4 Bio SB CD4.pdf
     21 CD5 CD5 4C7 Cell Marque CD5.pdf
     22 CD8 CD8 SP57 Ventana CD8.pdf
     23 CD10 CD10 56C6 Cell Marque CD10.pdf
     24 CD15 CD15 MMA Ventana CD15.pdf
     25 CD20 CD20 L26 Leica Novocastra CD20.pdf
     26 CD23 CD23 SP23 Ventana CD23.pdf
     27 CD30 CD30 Ber-H2 Cell Marque CD30.pdf
     28 CD31 CD31 JC70 Cell Marque CD31.pdf
     29 CD34 CD34 QBEnd/10 Ventana CD34.pdf
     30 CD43 CD43 L60 Ventana CD43.pdf
     31 CD45RO CD45RO UCHL1 DAKO CD45RO.pdf
     32 CD56 CD56 123C3.D5 Bio SB CD56.pdf
     33 CD68 CD68 KP1 DAKO CD68.pdf
     34 CD79α CD79α JCB117 DAKO CD79α.pdf
     35 CD99 CD99 12E7 DAKO CD99.pdf
     36 CD117 CD117 polyclonal DAKO CD117.pdf
     37 CD138 CD138 MI15 DAKO CD138.pdf
     38 CDX-2 CDX-2 EPR2764Y Cell Marque CDX-2.pdf
     39 CEA Carcinoembryonic Antigen 12-140-10 Leica Novocastra CEA.pdf
     40 CK HMW Cytokeratin HMW 34betaE12 Cell Marque CK HMW.pdf
     41 CK OSCAR Cytokeratin OSCAR OSCAR Cell Marque CK OSCAR.pdf
     42 CK 5  Cytokeratin 5  SP27 Cell Marque CK 5.pdf
     43 CK 7 Cytokeratin 7 OV-TL 12/30 Leica Novocastra CK 7.pdf
     44 CK 8/18 Cytokeratin 8/18 B22.1&B23.1 Cell Marque CK 8/18.pdf
     45 CK 14  Cytokeratin 14  SP53 Cell Marque CK 14.pdf
     46 CK 19 Cytokeratin 19  RCK108 DAKO CK 19.pdf
     47 CK 20 Cytokeratin 20  SP33 Ventana CK 20.pdf
     48 CMV Cytomegalovirus 8B1.2,G5.2&2D4.2 Cell Marque CMV.pdf
     49 Col. IV Collagen IV ZM177 Zeta Corporation Col. IV.pdf
     50 Cyclin D1 Cyclin D1 SP4 Cell Marque Cyclin D1.pdf
     51 DAO Diamine oxidase F-9 Santa Cruz Biotechnology DAO.pdf
     52 Desmin Desmin D33 DAKO Desmin.pdf
     53 DOG1 DOG1 SP31 Cell Marque DOG1.pdf
     54 Dysferlin Dysferlin JAI-1-49-3 Abcam Dysferlin.pdf
     55 E-Cadherin E-Cadherin 36 Ventana E-Cadherin.pdf
     56 EMA Epithelial Membrane Antigen E29 DAKO EMA.pdf
     57 ERG ERG 9FY BioCare Medical ERG.pdf
     58 ESA (Ber-EP4) Epithelial Specific Antigen Ber-EP4 Zytomed System ESA (Ber-EP4).pdf
     59 ER Estrogen receptor SP1 Ventana ER.pdf
     60 FXIIIa Factor XIIIa EP3372 Cell Marque FXIIIa.pdf
     61 FITC C1q FITC C1q polyclonal Ventana FITC C1q.pdf
     62 FITC C3 FITC C3 polyclonal Ventana FITC C3.pdf
     63 FITC Fibrinogen FITC Fibrinogen polyclonal Ventana FITC Fibrinogen.pdf
     64 FITC IgA FITC IgA polyclonal Ventana FITC IgA.pdf
     65 FITC IgG FITC IgG polyclonal Ventana FITC IgG.pdf
     66 FITC IgM FITC IgM polyclonal Ventana FITC IgM.pdf
     67 FH Fumarate Hydratase BSB-151 Bio SB FH.pdf
     68 FSH Follicle-stimulating hormone polyclonal Cell Marque FSH.pdf
     69 Gastrin Gastrin polyclonal DAKO Gastrin.pdf
     70 GATA3 GATA3 L50-823 Cell Marque GATA3.pdf
     71 GCDFP-15 GCDFP-15 EP1582Y Cell Marque GCDFP-15.pdf
     72 GFAP Glial Fibrillary Acidic Protein EP672Y Cell Marque GFAP.pdf
     73 GH Growth Hormone polyclonal Cell Marque GH.pdf
     74 Glypican-3 Glypican-3 1G12 Cell Marque Glypican-3.pdf
     75 H3.3 Histone H3 RM192 Dianova H3.3.pdf
     76 HBME-1 Mesothelial Cell HBME-1 Cell Marque HBME-1.pdf
     77 HCG Human Chorionic Gonadotropin polyclonal DAKO HCG.pdf
     78 Hepatocyte Hepatocyte Specific Antigen OCH1E5 Cell Marque Hepatocyte.pdf
     79 HER-2 HER-2 4B5 Ventana HER-2.pdf
     80 HP Helicobacter Pylori SP48 Ventana HP.pdf
     81 HMB-45 HMB-45 HMB-45 Cell Marque HMB-45.pdf
     82 HSP70 HSP70 EP377 Zeta Corporation HSP70.pdf
     83 ChromA Chromogranin A LK2H10 Ventana ChromA.pdf
     84 IDH1 IDH1 H09 Dianova IDH1.pdf
     85 Inhibin Inhibin R1 Cell Marque Inhibin.pdf
     86 INI-1 INI-1 MRQ-27 Cell Marque INI-1.pdf
     87 INSM1 INSM1 BSB-123 Bio SB INSM1.pdf
     88 Kappa Kappa polyclonal DAKO Kappa.pdf
     89 Ki-67 Ki-67 30-9 Ventana Ki-67.pdf
     90 Lambda Lambda polyclonal DAKO Lambda.pdf
     91 LCA (CD45) Leucocyte Common Antigehttps://unilabs.agetto.com/backend/content.faqs/edit/6#n 2B11+PD7/26 DAKO LCA (CD45).pdf
     92 LH Luteinizing hormone polyclonal Cell Marque LH.pdf
     93 Mammaglobin Mammaglobin 31A5 Zytomed System Mammaglobin.pdf
     94 Melan A Melan A A103 Cell Marque Melan A.pdf
     95 MiTF Microphthalmia Transcription Factor C5/D5 Cell Marque MiTF.pdf
     96 MLH1 MLH1 M1 Ventana MLH1.pdf
     97 MSH2 MSH2 G219-1129 Cell Marque MSH2.pdf
     98 MSH6 MSH6 SP93 Ventana MSH6.pdf
     99 MUM1 MUM1 EP190 Bio SB MUM1.pdf
     100 MyoD1 MyoD1 EP212 Zeta Corporation MyoD1.pdf
     101 Myogenin Myogenin F5D Bio SB Myogenin.pdf
     102 Nanog Nanog EP225 Cell Marque Nanog.pdf
     103 Napsin A Napsin A IP64 Leica Novocastra Napsin A.pdf
     104 NeuN NeuN A60 Bio SB NeuN.pdf
     105 NFP Neurofilament 2F11 Cell Marque NFP.pdf
     106 NKX3.1 NKX3.1 EP356 Cell Marque NKX3.1.pdf
     107 NUT NUT/NUTM1 polyclonal Bio SB NUT.pdf
     108 Oct-4 Oct-4 MRQ-10 Cell Marque Oct-4.pdf
     109 Olig-2 Olig-2 EP112 Cell Marque Olig-2.pdf
     110 PAP Prostatic Acid Phosphatase PASE/4LJ DAKO PAP.pdf
     111 PAX8 PAX8 BC12 BioCare Medical PAX8.pdf
     112 PD-L1 PD-L1 SP142 Ventana PD-L1.pdf
     113 PDX1 PDX1 EP139 Bio SB PDX1.pdf
     114 PHH3 Phosphohistone H3 polyclonal Cell Marque PHH3.pdf
     115 Pit1 Pit1 polyclonal Novus Bio Pit1.pdf
     116 PLAP Placental Alkaline Phosphatase NB10 Cell Marque PLAP.pdf
     117 PMS2 PMS2 A16-4 Ventana PMS2.pdf
     118 Podoplanin Podoplanin D2-40 D2-40 Bio SB Podoplanin.pdf
     119 Prame Prame RBT-PRAME Bio SB Prame.pdf
     120 PRL Prolactin polyclonal Cell Marque PRL.pdf
     121 PR Progesterone Receptor 1E2 Ventana PR.pdf
     122 PSA Prostate Specific Antigen polyclonal Ventana PSA.pdf
     123 p16-C p16-C E6H4 Ventana p16-C.pdf
     124 p40 p40 BC28 BioCare Medical p40.pdf
     125 p53 p53 Bp53-11 Ventana p53.pdf
     126 p57 p57 Kp10 Bio SB p57.pdf
     127 p63 p63 4A4 Ventana p63.pdf
     128 p504s p504s SP116 Ventana p504s.pdf
     129 RB-1 Retinoblastoma 1F8 Bio SB RB-1.pdf
     130 RCC Renal Cell Carcinoma PN-15 Cell Marque RCC.pdf
     131 SALL4 SALL4 6E3 Cell Marque SALL4.pdf
     132 SATB2 SATB2 EP281 Cell Marque SATB2.pdf
     133 SDHB SDHB BSB-131 Bio SB SDHB.pdf
     134 SF-1 SF-1 polyclonal Sigma  SF-1.pdf
     135 Somatostatin Somatostatin polyclonal Cell Marque Somatostatin.pdf
     136 SOX-10 SOX-10 SP267 Cell Marque SOX-10.pdf
     137 Sp-B Surfactant 1B9 Zeta Corporation Sp-B.pdf
     138 SSTR2 Somatostatin Receptor 2  EP149 Bio SB SSTR2.pdf
     139 STAT6 STAT6 EP325 Cell Marque STAT6.pdf
     140 Synaptophysin Synaptophysin DAK-SYNAP DAKO Synaptophysin.pdf
     141 S-100 S-100 4C4.9 Zeta Corporation S-100.pdf
     142 TBX19 TBX19 CL6251 Sigma  TBX19.pdf
     143 Thyroglobulin Thyroglobulin DAK-Tg6 DAKO Thyroglobulin.pdf
     144 Thrombomodulin Thrombomodulin 1009 DAKO Thrombomodulin.pdf
     145 TRPS1 TRPS1 EP392 Epitomics TRPS1.pdf
     146 TSH Thyroid-stimulating hormone polyclonal Cell Marque TSH.pdf
     147 TTF-1 Thyroid Transcription Factor-1 SP141 Ventana TTF-1.pdf
     148 Tyrosinase Tyrosinase T311 Cell Marque Tyrosinase.pdf
     149 Villin Villin EP163 Bio SB Villin.pdf
     150 Vimentin Vimentin V9 DAKO Vimentin.pdf
     151 WT1 Wilms’ tumor 1 protein 6F-H2 Cell Marque WT1.pdf

     Špeciálne farbenia

     HEMATOXYLÍN - EOZÍN základné farbenie histologických preparátov
     PAS reakcia podľa McManusa
     PAS-D reakcia PAS po natrávení diastázou
     PAS+ALC ALC + Schiff – dôkaz polysacharidov + hlienu
     ALCIÁNOVÁ MODRÁ pH 2,6 dôkaz kyslých mukopolysacharidov v endometriu
     PAS reakcia na nefixované rezy – svalová biopsia
     ALKALICKÁ FOSFATÁZA (AF) aktivita enzýmu v svalovom tkanive
     MYOZÍNOVÁ ATP-áza rozlíšenie typov svalových vláken
     CYTOCHRÓMOXIDÁZA aktivita enzýmu v svalovom tkanive
     SUKCINÁT-DEHYDROGENÁZA znázornenie fibrínových vláken a mitochondriálnej aktivity
     NADH-TETRAZOLIUM REDUKTÁZA znázornenie intermyofibrilárnych organel
     KYSLÁ FOSFATÁZA aktivita enzýmu v svalovom tkanive
     GŐMŐRI impregnácia retikulárnych vláken
     MASSON-FONTANA znázornenie melanínu
     GROCOTT impregnačná metóda na dôkaz plesní
     GRIMELIUS impregnácia nervových vláken a argyrofilných buniek
     KOSSOVA METÓDA dôkaz vápnika
     GRAM dôkaz grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií
     BK podľa ZIEHL-NEELSENA znázornenie acidorezistentných baktérií
     PERLSOVA METÓDA dôkaz železa
     FOUCHETOVA METÓDA dôkaz žlčových pigmentov
     ELASTIKA PODĽA LOFFLERA dôkaz elastiky
     ORCEÍN znázornenie elastických vláken
     ORCEÍN modifikácia na dôkaz HbsAg
     VAN GIESSON dôkaz kolagénových vláken
     TRICHRÓM PODĽA MALLORYHO dôkaz kolagénnych vláken
     TRICHRÓM PODĽA MASSONA dôkaz kolagénnych a svalových vláken
     KONGO ČERVEŇ dôkaz amyloidu podľa Puchtlerovej
     GIMENEZ dôkaz Helicobacter pylori
     GIEMSA metóda na lymfatické uzliny a iné tkanivá
     OLEJOVÁ ČERVEŇ dôkaz tukov
     PASM znázornenie bazálnych membrán buniek
     WARTHIN-STARRY dôkaz spirochét
     FIBRÍN PODĽA MALLORYHO dôkaz fibrínu a kolagénu
     RODANÍN dôkaz medi
     VIKTORIA MODRÁ dôkaz HbsAg antigénu
     MUCIKARMÍN farbenie hlienu
     HALLE-MULLER dôkaz kyslých mukopolysacharidov
     FIBRÍN PODĽA LENDRUMA dôkaz fibrínu a kolagénnych vláken
     SCHORANOVA METÓDA dôkaz lipofuscínu, melanínu
     FLOXÍNOVÁ METÓDA dôkaz alkoholického hyalínu
     OSTEOID PODĽA GOLDNERA dôkaz osteoidu, minerálov
     PAPANICOLAOU METÓDA pre gynekologickú cytológiu
     PAPANICOLAOU METÓDA pre negynekologickú cytológiu
     METÓDA GIEMSA-ROMANOVSK pre negynekologickú cytológiu
     LAKTÁZA stanovenie aktivity enzýmu v duodéne
     MALTÁZA, SACHARÁZA, TREHALÁZA stanovenie aktivity enzýmu v duodéne
     ALKALICKÁ FOSFATÁZA stanovenie aktivity enzýmu v duodéne
     OLEJOVÁ ČERVEŇ stanovenie aktivity enzýmu v duodéne

     IMUNOFLUORESCENCIA

     Imunofluorescenčná metóda je technika využívajúca špecifickú reakciu antigénu a protilátky na kvalitatívne stanovenie protilátok v tkanive, sére alebo telových tekutinách. Podstatou imunofluorescenčnej metódy je dôkaz komplexu antigén-protilátka, pričom jedna zložka sa označí fluorochrómom. Najčastejšie to býva protilátka, ktorú potom nazývame konjugát. Fluorochróm je látka schopná absorbovať svetelné kvantum v oblasti neviditeľného svetla a neviditeľnú energiu uvoľniť vo forme viditeľného žiarenia. Na označenie protilátok sa používa fluoresceínizotiokyanát (FITC), ktorý sa vo fluorescenčnom mikroskope vizualizuje zelenou farbou. K najčastejšie používaným imunofluorescenčným metódam patria priama imunofluorescenčná metóda (PIF) a nepriama imunofluorescenčná metóda (NIF). Ich výhodou je vysoká citlivosť, rýchle prevedenie a dobrá špecifickosť. Pri jednotlivých vyšetreniach sa vždy riadime pokynmi výrobcu a striktne dodržiavame jednotlivé návody, ktoré sú pribalené v každom komerčnom sete. Vyhotovené preparáty metódou NIF a PIF hodnotí laboratórny diagnostik na základe kvalifikácie a praktických skúseností. Rešpektujeme medzinárodný konsenzus na hodnotenie imunofluorescenčných obrazov a riadime sa pokynmi ICAP (International consensus on ANA patterns). Pri hodnotení sledujeme intenzitu a lokalizáciu imunofluorescenčnej reakcie v tkanive, typ imunofluorescencie a titer protilátok. Hodnotenie výsledkov imunofluorescenčnej reakcie zahŕňa kvalitatívny, prípadne aj semikvantitatívny odhad intenzity špecifickej imunofluorescencie a morfológiu fluoreskujúcich štruktúr v tkanive. Súčasne rozlišuje autofluorescenciu, nešpecifickú väzbu konjugátu a kontrolné postupy. Hodnotenie imunofluorescenčných metód je subjektívne a vyžaduje skúseného pracovníka a kvalitný fluorescenčný mikroskop. Titráciou možno sledovať dynamiku ochorenia.

     Priama imunofluorescenčná metóda (PIF)

     PIF je jednovrstvová metóda používaná na dôkaz a lokalizáciu antigénu priamo v bioptickej vzorke odobratej od pacienta. Antigénnym materiálom na PIF vyšetrenie je predovšetkým odobratá bioptická vzorka kože pacienta. Veľkosť odobratej vzorky by mala byť 4-5 mm a mala by byť odobratá z miesta nepoškodenej kože vedľa lézie. Ak sa v skúmanej vzorke nachádza antigén a pacient vytvára proti nemu protilátky, vznikne väzba antigén-protilátka, ktorá je v tkanive rôzne lokalizovaná (závisí to od typu sledovanej vzorky a druhu autoimunitného ochorenia). Na dôkaz a lokalizáciu tohto komplexu priamo pôsobíme protilátkou označenou FITC, ktorá je namierená proti plazmatickým bielkovinám (bežne sa používajú zvieracie protilátky získavané imunizáciou laboratórnych zvierat antigénom). Tá sa naviaže na vytvorený komplex , ktorý je vizualizovaný fluorochrómom (ktorým je použitá protilátka označená) a sledovateľný fluorescenčným mikroskopom. Ak použijeme zvieraciu protilátku, namierenú proti špecifickým imunoglobulínom − Ig (IgG, IgM, IgA), komplementu (C3) alebo iným bielkovinám, a tá je označená FITC, vizualizuje sa lokalizácia týchto protilátok v tkanive.

     Nepriama imunofluorescenčná metóda (NIF)

     NIF je dvojstupňová modifikácia priamej imunofluorescenčnej metódy. Používa sa na detekciu orgánovo špecifických a orgánovo nešpecifických protilátok z krvného séra pacienta. Antigénnym materiálom na NIF vyšetrenie je krv alebo krvné sérum pacienta. NIF metóda je uskutočňovaná na komerčne dostupných setoch od firmy Euroimmun, obsahujúcich tkanivové rezy, tkanivové kultúry alebo bunkové nátery – suspenzie. Na vhodný antigénny substrát (tkanivové rezy, nátery, suspenzie) pôsobíme neznačenou protilátkou (sérom pacienta s predpokladanými protilátkami) namierenou proti tkanivovému antigénu. Vznikne komplex antigén-protilátka, ktorý nie je viditeľný vo fluorescenčnom mikroskope. Na vzniknutý komplex pôsobíme zvieracou protilátkou proti imunoglobulínom, ktorá je donorom tej prvej a je označená FITC. Prítomný FITC vizualizuje väzbu antigén-protilátka a je možné ju hodnotiť pod fluorescenčným mikroskopom. Pri každom vyšetrení sa používa kontrolné sérum na zabezpečenie kontroly priebehu reakcie. Vyšetrenia sa vykonávajú na plne automatizovanom prístroji Sprinter XL od firmy Euroimmun. Automat využíva čítačku čiarových kódov na identifikáciu jednotlivých vzoriek, čím minimalizuje možnosť zámeny vzorky. Reakcie prebiehajú automaticky od riedenia vzorky cez rozpipetovanie, inkubáciu a premývanie.

     Metóda imunoblot (IB)

     Pozitívne výsledky vyšetrenia ANA a niektorých iných protilátok získané skríningovou NIF metódou sú následne overované a špecifikované metódou imunoblot. Špecifikácia prebieha na stripoch od firmy Euroimmun a slúži na presnejšiu identifikáciu protilátok. Vykonáva sa na plne automatickom analyzátore Dynablot Automatic. Prístroj pipetuje vzorky z primárnych skúmaviek, vysušuje stripy a sníma obraz pomocou kamery a skenera. Následne sa výsledok vyhodnotí semikvantitatívne v programe EuroLineScan.

     ZOZNAM VYŠETRENÍ - IMUNOFLUORESCENCIA

     ANA − antinukleárne protilátky (skríning)

     dsDNA − protilátky proti dvojšpirálovej DNA

     ANCA − protilátky proti neutrofilným leukocytom

     ASCA − protilátky proti Saccharomyces cerevisiae

     AMA − protilátky proti mitochondriám

     ALKM − protilátky proti mikrozómom obličky

     ABBA − protilátky proti brush border kanálikov obličky

     ABMT − protilátky proti bazálnym membránam tubulov

     ABMG − protilátky proti bazálnym membránam glomerulov

     AmzgA − protilátky proti mezangiu glomerulov

     ASMA − protilátky proti hladkému svalu

     ALMA − protilátky proti membránam hepatocytov

     ABKA − protilátky proti žlčovodom

     Aema − protilátky proti endomýziu

     AGA − protilátky proti gliadínu

     ARA − protilátky proti retikulínu

     APCA − protilátky proti parietálnym bunkám žalúdočnej sliznice

     AIFA − protilátky proti vnútornému faktoru (intrinsic factor)

     ASKMA − protilátky proti priečne pruhovanému svalu

     AMCA − protilátky proti srdcovému svalu

     AICA − protilátky proti pankreasu

     AGCA − protilátky proti intestinal goblet cells

     ATA − protilátky proti štítnej žľaze

     Anti Yo/Anti Hu/Anti Ri − protilátky proti cytoplazme Purkyňových buniek (Yo-antigén) a jadrám neurónov (Hu-antigén, Ri-antigén)

     ASA − protilátky proti ľudským spermiám

     AOaB − protilátky proti štruktúram ovária

     ATrA − protilátky proti trombocytom

     ALyA − protilátky proti lymfocytom

     AVEA − protilátky proti cievnemu endotelu

     ABMA/ICS − protilátky proti bazálnym membránam a intercelulárnej substancii dlaždicového epitelu

     PIF koža − priama imunofluorescencia kože


     Stanovenie profilu ANA protilátok (IgG) − nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nukleozómy, históny, rib. P-proteín, AMA-M2, DSF 70

     Stanovenie profilu protilátok pri autoimunitnom ochorení pečene – AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52

     Stanovenie profilu protilátok pri systémovej skleróze (SSc) profil (IgG) – Ro-52, PDGFR, Ku, PM-Scl 75, PM-Scl-100, Th/To, NOR-90, Fibrillarin, RP 155 (RNAP-III), RP 11 (RNAP-III), CENP B, CENP A, Scl-70

     Stanovenie profilu ANCA protilátok − MPO (Myeloperoxidáza), PR3 (Proteináza 3)

     Stanovenie profilu neuronálnych protilátok (IgG) − amfifyzín, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu

     Diferenciálna diagnostika colitis ulcerosa a morbus Crohn (stanovenie protilátok proti pankreasu, intestinal goblet cells, Saccharomyces cerevisiae, pANCA)

      

     Naši patológovia

     V diagnostickom procese zohrávajú kľúčovú úlohu naši špecializovaní lekári – patológovia. V každom z diagnostických centier ide o tím patológov s bohatými skúsenosťami v odbore a často cieleným špecializačným zameraním. Našou úlohou je okrem iného kontinuálna príprava a výchova budúcich patológov, lekárov v predatestačnej príprave, a to teoreticky, prakticky a konzultačne.

     Lekári našich diagnostických centier sa podieľajú na vzdelávaní ďalších lekárov aj iných odborností, laborantov, študentov medicíny a zdravotníckych odborov prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU). Okrem toho sa aktívne zúčastňujú patologických aj interdisciplinárnych konferencií, odborných seminárov, sú autormi a spoluautormi publikácií v slovenských aj zahraničných odborných časopisoch.

     • Nevyhnutnou súčasťou prípravy materiálu pre patológov sú atestovaní a pripravujúci sa laboranti, ktorí svojou erudovanosťou a zručnosťou podstatne prispievajú k správnemu spracovaniu a konečnej kvalite preparátov, ktoré sú na konci procesu hodnotené lekárom – patológom.
     • Popri ľudských zdrojoch je pre spracovanie tkanív v špičkovej kvalite nevyhnutná najmodernejšia laboratórna technika, ktorej súčasťou sú tkanivové procesory, farbiace automaty a veľkokapacitné automatizované systémy pre imunohistochémiu (Ventana Bench mark ULTRA).
     • Na zaznamenávanie fotodokumentácie sú laboratóriá vybavené fotozariadeniami v excidovniach (pre makroskopické snímky tkanív, orgánov postihnutých chorobou), následne je možné zachovať aj mikroskopické snímky a skeny pomocou kamerového vybavenia mikroskopov alebo skenerov histologických skiel.
     • Klientom našich diagnostických centier poskytujeme bioptické výsledky v písomnej aj elektronickej forme. Všetok materiál je po dohovore s klientmi a nemocnicami zvážaný na dennej, prípadne inej periodickej báze, našimi vlastnými zvozovými vozidlami a zaškolenými šoférmi alebo asistentami.

     Diagnostické centrum patológie Bratislava

     Laboratórium patológie Topoľčany

     Diagnostické centrum patológie Banská Bystrica

     Diagnostické centrum patológie Košice

     Diagnostické centrum patológie Prešov