Odborné ambulancie

Odborné ambulancie

Ambulancia hematológie a transfuziológie

Hematológia a transfuziológia je medicínsky odbor zaoberajúci sa chorobami krvi, jej jednotlivých zložiek a krvotvorných orgánov.

Krv je tekutý orgán, ktorý koluje v našich cievach. Jeho úlohou je prenos kyslíka a živín k bunkám celého tela, odstraňovanie odpadových produktov metabolizmu buniek, likvidácia škodlivín a zabezpečenie obranyschopnosti organizmu. Hlavnou zložkou krvi sú približne z 50 % bunkové elementy – červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky.

Červené krvinky slúžia na prenos kyslíka do tkanív, biele krvinky zabezpečujú obranu organizmu pred cudzorodými mikroorganizmami. Dôležitou funkciou krvi je aj jej zrážanlivosť, ktorú zaisťujú krvné doštičky. Zrážanie krvi zabezpečuje udržanie krvi v uzavretom krvnom obehu. Kostná dreň je orgán uložený v kostiach. Obsahuje zárodočné bunky, ktoré svojím rozmnožovaním zabezpečujú obnovu buniek kolujúcich v periférnej krvi. Lymfatické uzliny sú roztrúsené po celom tele, slúžia ako sklad pamäťových buniek reagujúcich na špecifickú noxu. Slezina slúži na odstraňovanie poškodených a starých krvných elementov z krvného obehu, na čom sa sčasti podieľa aj pečeň.

Hematologická ambulancia

Klasická ambulancia hematológie a transfuziológie (ambulancia v Kežmarku) poskytuje akútnu, chronickú a dispenzárnu zdravotnú starostlivosť pacientom s chorobami krvi a krvotvorby, s nádorovými ochoreniami kostnej drene a lymfatických uzlín, pacientom s krvácavými ochoreniami, trombo- embolickými komplikáciami a trombofíliami. Monitoruje pacientov s antikoagulačnou liečbou ako z hematologickej indikácie, tak aj z indikácie iných odborov (internista, kardiológ, angiológ, neurológ).

Naše ambulancie hematológie a transfuziológie sústredené do Centier hemostázy a trombózy - CHaT (v Bratislave, Martine, Prešove, Košiciach) sú špecificky zamerané na diagnostiku a liečbu porúch trombózy a hemostázy, odhaľovaniu príčin - vrodených alebo získaných, hlavne u pacientiek v tehotenstve, po cievnych mozgových príhodách, po infarktoch, ale aj po embolizácií do pľúc, mozgu a trombózach periférnych ciev.

Centrum v Košiciach sa významnou mierou podieľa na akútnej ako aj chronickej starostlivosti pacientov s hemofíliou v danom regióne.

V diagnostike a liečbe využívajú dané ambulancie hlavne služby a spoluprácu našich laboratórií hematológie a transfúziológie, biochémie a genetiky.

Do hematologickej ambulancie sú pacienti odosielaní praktickým alebo odborným lekárom s/so:

 • anémiou (chudokrvnosť),
 • trombocytopéniou (nedostatok krvných doštičiek),
 • krvácavými prejavmi,
 • zväčšenými lymfatickými uzlinami,
 • zvýšeným počtom bielych krviniek, trombocytov alebo červených krviniek,
 • zníženým počtom bielych krviniek,
 • podozrením na hematologickú malignitu,
 • podozrením na poškodenie krvotvorby,
 • trombózou alebo pľúcnou embóliou,
 • podozrením na poruchu metabolizmu železa, vitamínu B12 a kyseliny listovej,
 • podozrením na trombofilný stav,
 • požiadavkou na monitorovanie antikoagulačnej liečby.

Na diagnostiku hematologických ochorení sa vykonáva:

 • odber krvi na:
  • základné laboratórne vyšetrenia v hematologickom a biochemickom laboratóriu,
  • bežné a špeciálne hemokoagulačné vyšetrenia,
  • imunohematologické vyšetrenia,
  • špeciálne biochemické vyšetrenia,
  • imunologické vyšetrenia,
  • cytometrické vyšetrenia,
  • sérologické vyšetrenia,
  • mikrobiologické vyšetrenia,
  • genetické vyšetrenia,
 • punkcia kostnej drene s mikroskopickým vyšetrením kostnej drene,
 • trepanobiopsia kostnej drene s histologickým vyšetrením kostnej drene,
 • RDG a ultrazvukové vyšetrenia, prípadne ďalšie špeciálne vyšetrenia,
 • lekárske vyšetrenia.

Liečebné výkony, ktoré sa vykonávajú na hematologickej ambulancii:

 • transfúzia krvi a krvných derivátov (platí pre Kežmarok),
 • infúzie krvných derivátov, koagulačných faktorov (platí pre Košice a Kežmarok),
 • podávanie iných liekov v infúziach, podkožne alebo do svalu,
 • liečebné venepunkcie.

Informácie pre pacientov

 • Okrem výnimočných situácií pacientov objednávame – termín objednania sa riadi závažnosťou indikácie a kapacitou ambulancie.
 • Ak má pacient Výmenný lístok od lekára a je poistencom niektorej zdravotnej poisťovne v SR alebo EU (len akútne stavy), vyšetrenie je hradené zdravotnou poisťovňou. V opačnom prípade musí byť vyšetrenie uhradené v samopatcovskom režime podľa aktuálneho cenníka Unilabs.
 • Sme zmluvnými partnermi zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera a Union.
 • Na odber krvi treba prísť nalačno s možnosťou prijatia tekutín-vody.
 • Pri prvom vyšetrení treba priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu, minimálne tie nálezy, ktoré súvisia s vyšetrením u hematológa.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete kontaktovať priamo ambulanciu.

Ambulancie lekárskej genetiky

Sieť ambulancií lekárskej genetiky spoločnosti Unilabs Slovensko (Bratislava, Banská Bystrica, Spišská Nová Ves, Prešov, Humenné, Košice) poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom zo všetkých oblastí lekárskej genetiky - deťom aj dospelým.

Najčastejšie dôvody odoslania pacienta do ambulancie lekárskej genetiky:

 • dieťa s vrodenou vývojovou chybou,
 • dieťa s podozrením na genetické ochorenie,
 • opakovaný výskyt rovnakého ochorenia v rodine,
 • prenatálna diagnostika – zvýšené riziko ochorenia plodu na základe výsledkov skríningu, USG alebo výskytu v rodine,
 • zhodnotenie teratogénneho rizika v gravidite – užívanie liekov, RTG vyšetrenia v gravidite,
 • poruchy menštruácie,
 • manželský pár s diagnózou sterilita, vyšetrenie pred IVF,
 • manželský pár s opakovanými potratmi,
 • častý výskyt onkologických ochorení v rodine,
 • onkologická diagnóza v mladom veku,
 • neurogenetické ochorenia – svalové dystrofie, neuropatie,
 • srdcovo-cievne ochorenia, endokrinopathie,
 • dedičné metabolické ochorenia a mnoho iných indikácií.

Priebeh vyšetrenia

Pacient je na vyšetrenie lekárskym genetikom odoslaný ošetrujúcim lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo špecialistom. Na vyšetrenie je potrebné si priniesť Výmenný lístok od odosielajúceho lekára s popisom dôvodu požiadavky, vylúčenia/potvrdenia podozrenia, zodpovedanie na otázku, ktorá má byť vyšetrením zodpovedaná.

Je vhodné na vyšetrenie si priniesť výpis/opis zo zdravotnej dokumentácie od narodenia a vedieť zodpovedať aj otázky na ochorenia vyskytujúce sa v rodine u najbližších príbuzných ( aspoň prvostupňových).

Zaujímajú nás ich zdravotné ťažkosti a diagnózy, úmrtia, opakované potraty a iné závažné informácie. Lekársky genetik preštuduje dostupnú zdravotnú dokumentáciu, podľa potreby realizujeme klinické vyšetrenie – výška, váha, tvar hlavy, očí, ušníc, nosa a iné odchýlky od normálu. Podľa zistených informácií navrhne pacientovi konkrétne genetické laboratórne vyšetrenie. Pacient je tým informovaný a vyzvaný podpísať Informovaný súhlas s odporúčanými vyšetreniami a postupmi. Lekár alebo sestra v závislosti od veku odoberie vzorku krvi. O priebehu vyšetrenia lekár vystaví Lekársku správu.

Po ukončení genetických laboratórnych vyšetrení (podľa typu vyšetrenia od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov) je pacient pozvaný do ambulancie na ich vyhodnotenie. Výsledky sú s pacientom podrobne prekonzultované a po dohovore je navrhnutý ďalší postup (iné vyšetrenie, možnosti liečby, sledovanie u špecialistov, ďalší príbuzní v riziku, možnosti prenatálnej diagnostiky...).

Genetické laboratórne vyšetrenia

Naša spoločnosť prevádzkuje sieť moderných genetických laboratórií, ktoré realizujú genetické laboratórne vyšetrenia, ktoré sú delené podľa požiadavky na:

 • cytogenetické vyšetrenia, ktoré sú realizované na našich pracoviskách podľa slovenských a medzinárodných štandardov; vyšetrujú sa vzorky periférnej krvi a plodovej vody v Bratislave a v Spišskej Novej Vsi.

Odber plodovej vody realizuje Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS) v odbore gynekológia a pôrodníctvo v Bratislave, ul.    Šancová  110. Ostatné ambulancie lekárskej genetiky siete Unilabs Slovensko odosielajú pacientky na odber plodovej vody na spádové gynekologické pracoviská v rámci JZS alebo v nemocniciach.

 • molekulárno-genetické vyšetrenia sa realizujú v laboratóriách Unilabs Slovensko - Bratislava, Banská Bystrica a Košice.

Informácie pre pacientov:

 • okrem výnimočných situácií pacientov objednávame, tehotné pacientky objednávame prednostne v závislosti od týždňa gravidity,
 • vyšetrenie je hradené zdravotnou poisťovňou poistencom v SR, ak má pacient výmenný lístok od lekára, v opačnom prípade ide o vyšetrenie na priamu platbu podľa cenníka Unilabs Slovensko,
 • na vyšetrenie netreba prísť nalačno,
 • je vhodné si dopredu zabezpečiť informácie o ochoreniach a závažných zdravotných ťažkostiach u príbuzných, vítané sú kópie lekárskych nálezov – šetrí to čas a urýchľuje indikáciu vyšetrení,
 • je vhodné priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu,
 • všetky Ambulancie lekárskej genetiky sú zmluvnými partnermi zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera, Union,
 • Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti je zmluvným partnerom len ZP UNION, ostatné výkony pre poistenkyne ZP VšZP a Dôvera vykonávame na priamu platbu pacientkou
 • V rámci prenatálnej komplexnej diagnostiky ponúkame na priamu platbu ultrazvukové prenatálne 3D/4D vyšetrenie plodu v 20.-24. týždni tehotenstva, vyšetrenie nie je hradené žiadnou zdravotnou poisťovňou, je realizované na pracovisku každú stredu v popoludňajších hodinách a to len v Bratislava, ul. Šancova 110. Viac informácii získate na našej webovej stránke, kde nájdete i Cenník JZS.

Ak máte záujem o viac informácií, kontaktujte nás priamo v ambulanciách.