Akreditácia patológia

Politikou laboratórií je zabezpečiť a neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb; zabezpečiť laboratóriu dôveryhodnosť a dobré meno; poskytovať služby pre čo najširší okruh zákazníkov a zároveň neustále zvyšovať ich kvalitu; rozširovať spektrum vyšetrení; zlepšovať úroveň poskytovania informácií zákazníkom; zvyšovať úroveň odborného vzdelania pracovníkov laboratória a zabezpečiť rýchle dodanie výsledkov vyšetrení.

V rámci vyhlásenia o politike kvality sa vedenie laboratórií zaväzuje poskytovať klinické laboratórne služby, vykonávať klinické laboratórne vyšetrenia pre klientov v súlade so správnou profesionálnou praxou a kvalitou, v súlade s požiadavkami podľa ISO 15189:2012 a ustanoveniami uvedenými v PRÍRUČKE KVALITY a s ňou súvisiacich dokumentoch najmä vo vzťahu k požiadavkám na nestrannosť nezávislosť a vierohodnosť v činnosti medicínskeho laboratória.

 

Vedenie laboratórií garantuje:

  1. že vykonáva laboratórne vyšetrenia u všetkých pacientov korektne a bez diskriminácie,
  2. dodržiavanie zachovávania dôverných informácií a ochranu osobných údajov v zmysle platných zákonov,
  3. že nebudú na svojich podriadených pracovníkov vytvárať akýkoľvek tlak na porušenie ktoréhokoľvek bodu tohto vyhlásenia,
  4. že odmeňovanie pracovníkov laboratória nie je závislé na počte a výsledkoch vykonávaných laboratórnych vyšetrení,
  5. že pracovníci nie sú ovplyvňovaný žiadnymi nevhodnými obchodnými, finančnými, politickými alebo inými vnútornými a vonkajšími tlakmi, ktoré by mohli nepriaznivo vplývať na kvalitu vykonávanej práce a viesť ku konfliktu záujmov,
  6. že pracovníci sa riadia etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka a s humánnymi vzorkami zaobchádzajú v zmysle Zákona č. 578/2004 Z. z., prílohy č. 4.

 

Laboratóriá Diagnostických centier patológií v mestách Bratislava – Polianky, Banská Bystrica, Prešov a Košice sú akreditované podľa normy STN EN ISO 15189: 2012, ktorá udáva štandard v požiadavkách na kvalitu a kompetentnosť pre Medicínske laboratóriá. V laboratóriu patológie v Topoľčanoch sa v súčasnosti zavádza systém manažérstva kvality a pripravuje sa na akreditáciu podľa tejto normy. Zároveň je vo všetkých laboratóriách zavádzaný a dodržiavaný systém riadenia rizík podľa normy ISO 22367: 2020 Medicínske laboratória - Aplikácia manažmentu rizika v medicínskych laboratóriách. Pri všetkých skúškach a kontrolách spôsobilosti postupujú v súlade s normou ISO/IEC 17043: 2017.

Laboratória sa pravidelne zúčastňujú na programoch medzilaboratórneho porovnania, ako sú externé programy hodnotenia kvality a programy skúšania spôsobilosti. Tieto sú organizované medzinárodnými spoločnosťami SEKK a Labquality. Okrem oficiálnych externých programov hodnotenia kvality sa laboratória zúčastňujú aj vnútro firemných porovnaní, kedy si laboratória medzi sebou vymieňajú vzorky a vzájomne ich hodnotia.

 

Laboratórna príručka odboru patológie
Etický kódex zdravotníckeho pracovníka
Osvedčenie o akreditácii
Certificate of accreditation
Vyhlásenie manažmentu laboratória o politike kvality