actuality image

APLIKUJEME INDIKAČNÉ OBMEDZENIA ZP

Vzhľadom na platné indikačné a frekvenčné opatrenia uplatňované zo strany zdravotných poisťovní a výrazné sprísnenie ich vymáhania musíme v ambulantnom sektore – s platnosťou od 16. 2. 2015 – pristúpiť k dôslednému uplatňovaniu indikačných obmedzení pre laboratórne vyšetrenia na „špecializáciu lekára“, pričom vychá- dzame z aktuálne platných materiálov zverejnených jednotlivými zdravotnými poisťovňami.

Zatiaľ ide o súbor vybraných vyšetrení uvedený na rube tohto listu, je však predpoklad, že po odskúšaní systé- mu a jeho bezproblémovom fungovaní, resp. pri zmenách pravidiel zo strany zdravotných poisťovní, sa bude zoznam týchto vyšetrení ďalej rozširovať, o čom Vás budeme v predstihu informovať. V praxi to pre Vás znamená, že pokiaľ z pozície svojej odbornosti nemôžete niektoré laboratórne vyšetrenie indikovať, toto vyšetrenie už pre Vás v laboratóriu nebude realizované a na výtlačku výsledkov vyšetrení sa stretnete s komentárom „nevyšetrené pre nepovolenú špecializáciu lekára“.

Z dôvodu zabezpečenia neprerušenej práce vo Vašej ambulancii či kvôli predídeniu obáv z nedodržania medicínsky korektného riešenia problémov Vašich pacientov odporúčame, aby ste vyšetrenia, ktoré nespĺňajú podmienky zdravotných poisťovní, v budúcnosti riešili:

  • odoslaním pacientov do ambulancií kolegov – špecialistov, ktorí príslušné vyšetrenie môžu indikovať,
  • zvolením formy priamej úhrady za vyšetrenie (k dispozícii máte platný cenník vyšetrení na našej webovej stránke, prípadne sa môžete informovať u Vášho medicínskeho reprezentanta).

Tento krok je logickým vyústením prípravnej fázy, s ktorou ste sa za posledné 2 roky mohli stretnúť pri vybraných laboratórnych vyšetreniach – išlo o upozorňovanie formou komentárov na výtlačkoch vyšetrení, že nebola dodržaná správna špecializácia lekára, alebo bola použitá nevhodná diagnóza.

Veríme, že naše rozhodnutie prijmete s pochopením. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Vášho medicínskeho reprezentanta, call centrum 0850 150 000, alebo sa môžete obrátiť aj priamo na medicínsku riaditeľku.

Informačný list