Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie: Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne, odbor všeobecné lekárstvo
I. atestácia z dermatovenerológie (Bratislava, SZU)
certifikát z dermatohistopatológie (Bratislava, SZU)
II. atestácia z dermatovenerológie (Bratislava, SZU)
získanie titulu PhD. (Bratislava, LFUK)
atestácia z detskej dermatovenerológie (Praha, IPVZ)
atestácia z patologickej anatómie (Bratislava, SZU)
habilitácia v odbore dermatovenerológia - získanie titulu docent (Bratislava, LF UK)
získanie titulu MPH (Bratislava, SZU)

Odbornosť:

dermatovenerológia, detská dermatovenerológia, patologická anatómia, dermatopatológia

Členstvo:

registrovaný v Slovenskej lekárskej komore
člen redakčnej rady časopisu Česko-slovenská dermatologie
člen redakčnej rady časopisu Dermatológia pre prax