Geriatrická zdravotná starostlivosť: všetko, čo o nej potrebujete vedieť

Čo je geriatrická zdravotná starostlivosť?

Geriatrická zdravotná starostlivosť spočíva v komplexnej starostlivosti o seniorov – jedincov vo veku nad 65 rokov, ktorých významnou črtou je krehkosť (nestabilita) a znížená adaptačná schopnosť organizmu. Vychádza zo starobných zmien organizmu a súčasného výskytu viacerých ochorení u jedného jedinca. Takáto špecializovaná starostlivosť je zameraná na naplnenie potrieb seniorov a zahŕňa prevenciu, pravidelné sledovanie, diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu. 4

Zabezpečuje ju špecialista – geriater, ktorý je odborník špecializovanej medicíny vyššieho veku a vie riešiť špecifické zdravotné problémy chorého seniora s cieľom zachovať jeho sebestačnosť a nezávislosť čo najdlhšie v domácom prostredí.5

Pre jedincov od 65. roku života je príznačné, že trpia viac ako tromi chorobami či zdravotnými problémami naraz, a preto potrebujú rôzne druhy starostlivosti. Zistite, o čo v tejto otázke ide. 1

Dôležitosť geriatrickej zdravotnej starostlivosti

Ruka v ruke so zvyšovaním priemernej dĺžky života narastá i potreba geriatrickej zdravotnej starostlivosti, a to najmä v rozvojových krajinách.

V záujme vytvárania bezpečného a príjemného prostredia pre seniorov sa na geriatrickej zdravotnej starostlivosti podieľajú multidisciplinárne tímy pracovníkov, ktoré primeraným spôsobom reagujú na potreby klientov.

S pribúdajúcim vekom sa môžu častejšie vyskytovať zdravotné problémy a zároveň môže byť náročnejšie ich zvládať, či už v dôsledku pretrvávajúcej fyzickej slabosti alebo začínajúceho oslabenia duševných schopností.

V takýchto prípadoch nemusí byť senior schopný postarať sa sám o seba, čo môže ohroziť jeho sociálnu situáciu či zotavovanie sa a zároveň to môže prispieť k ďalšiemu zhoršovaniu jeho stavu.. Môže sa uzavrieť bludný kruh a jeho zdravie sa stane ešte zraniteľnejším.

Na jednej strane, vo vyššom veku sa začínajú častejšie objavovať akútne ochorenia, napríklad infekcie močových ciest, a na strane druhej, už existujúce ochorenia mávajú badateľnejšie prejavy. 2

Rizikové okolnosti: Kedy si geriatrický pacient vyžaduje starostlivosť?

Okrem diagnostikovaných chorôb existujú aj ďalšie okolnosti, ktoré by mohli seniora vystaviť väčšiemu riziku a ktoré potvrdzujú predpoklad, že seniori potrebujú geriatrickú zdravotnú starostlivosť.

Príkladmi okolností, ktoré treba zohľadniť, sú: 2

● opakujúce sa prejavy zmätenosti alebo duševných porúch;

● zhoršenie pamäti alebo pokles schopnosti primerane posúdiť situáciu;

● časté pády;

● inkontinencia;

● liekové interakcie ohrozujúce zdravie.

Aspekty, ktoré treba v geriatrickej zdravotnej starostlivosti zvažovať

Geriatrická zdravotná starostlivosť zasahuje do všetkých oblastí života, čo znamená, že ak niekto na seba berie úlohu opatrovateľa seniora, musí zvážiť viacero hľadísk. Patria k nim napríklad: 2

● dohľad nad stravovaním a zabezpečenie toho, že strava zodpovedá individuálnym potrebám;

● podávanie správnej dennej dávky liekov v stanovenom čase;

● záruka spoločenského kontaktu seniora v záujme predchádzania izolácii;

● nezanedbať varovné príznaky, ktoré by mohli poukázať na vznik novej choroby.

Častejšie sa vyskytujúce problémy seniorov

U seniorov sa častejšie vyskytujú isté špecifické zdravotné problémy, ako napríklad ťažkosti s pohyblivosťou, duševné problémy a inkontinencia. Oboznámte sa s niekoľkými ďalšími z nich. 2

Inkontinencia moču

Tento stav je častým problémom seniorov a neraz môže prispieť k pocitu zahanbenia a k izolácii.

Príčinou môžu byť pridružené zdravotné komplikácie, ako napríklad problémy s pohyblivosťou a schopnosťou pohybu, zápal kĺbov, či reakcia na lieky. Často sa tento problém dá liečiť.

Spánkové apnoe

Spánkové apnoe je zdravotný problém, ktorý môže mať vážne následky, ak sa primerane nerieši. Často sa vyskytuje u seniorov, ktorí trpia chorobami srdca, obezitou, mŕtvicou, depresiou a vysokým krvným tlakom.

Osteoporóza

U seniorov zvyčajne pozorujeme zvýšený sklon k pádom, lebo sa zhoršuje ich rovnováha v dôsledku zápalu vnútorného ucha, zrakových problémov a podobne.

Ak navyše vezmeme do úvahy skutočnosť, že v tejto vekovej skupine sa bežne stretávame i s problémom osteoporózy, je zjavné, že riziko zlomeniny kostí je medzi seniormi oveľa vyššie.

Dôraz sa kladie na účinné opatrenia, ktoré oddialia či zamedzia oslabovanie kostí a úbytok kostnej hmoty, napríklad prostredníctvom stravy a primeraného cvičenia.

Osteoartritída

Toto ochorenie je najbežnejší typ zápalu kĺbu/kĺbov a jeho hlavným prejavom sú bolestivé a opuchnuté kĺby, a to najmä v oblasti rúk, kolien, bedier, drieku a krku.

Dôsledný odborný dohľad môže zabrániť tomu, aby bolesť spojená s týmto ochorením začala pacienta nadmerne vyčerpávať.

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je najčastejšia príčina demencie u seniorov. Toto neurologické ochorenie je pomaly postupujúce a vyčerpávajúce, ohrozuje rozmýšľanie, pamäť a ďalšie poznávacie schopnosti.

Aj keď na tento problém nemáme liek, dôsledné klinické sledovanie môže oddialiť rozvoj choroby.

Odborník v oblasti geriatrickej zdravotnej starostlivosti

Odborník v oblasti geriatrickej zdravotnej starostlivosti môže pomôcť identifikovať potreby starostlivosti o seniora a poučiť opatrovateľa, ako ich najlepšie plniť a uspokojovať.

Každý, kto požiada o služby odborníka, môže navyše využiť možnosť domácich návštev s posúdením potrieb seniora, ako aj praktickú pomoc a emocionálnu podporu poskytovanú opatrovateľovi.3

Takáto pomoc je životne dôležitá napríklad pre tých, ktorí na seba berú každodennú zodpovednosť neoficiálneho opatrovateľa staršieho príbuzného.

Zdroje
1. HealthinAging.org. (2017). What is Geriatrics? Dostupné tu: https://www.healthinaging.org/a-z-topic/geriatrics/basic-facts

     2. Centro Médico Latino. Why Is Geriatric Care Important? Dostupné tu: https://centromedicolatino.com/why-is-geriatric-care-important/

     3. National Institute on Aging. (2017). What Is a Geriatric Care Manager? Dostupné tu: https://www.nia.nih.gov/health/what-geriatric-care-manager

     4. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria, MZdr.SR podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2005 Z. z.

     5. Prof. MUDr. Š. Koval, PhD., Gerontológia a geriatria. Dostupné tu: https://www.upjs.sk/public/media/22918/5.VL,Gerontologia%20prof.Koval.pdf