OBOJSMERNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA PRINIESLA OBROVSKÝ KOMFORT – ROZHOVOR S MGR. MARIÁNOM BÉREŠOM, RIADITEĽOM NEMOCNICE V HUMENNOM

Article image

Mgr. Marián Béreš, riaditeľ nemocnice v Humennom, prijal svoju súčasnú funkciu ako veľkú výzvu s možnosťou podieľať sa na zlepšení fungovania nemocnice v každom smere. V oblasti laboratórnej diagnostiky videl efektívne riešenie v outsourcingu činnosti na spoločnosť Alpha medical, ktorú v tom čase vnímal ako spoľahlivého partnera s niekoľkoročnými skúsenosťami. V rozhovore okrem iného prezradil, ako dochádzalo k prechodu laboratórií nemocnice pod Alpha medical a ako je s poskytovanými službami spokojný.

Odkedy poskytuje Nemocnica A. Leňa v Humennom zdravotné služby v regióne?

Od 40. rokov minulého storočia. V súčasnej podobe funguje nemocnica od začiatku 90. rokov. V roku 2006 bola sprivatizovaná od samosprávy a v tom istom roku sa stala členom siete nemocníc Svet zdravia.

Kedy a za akých okolností ste sa stali riaditeľom nemocnice?

S ponukou ma oslovil bývalý výkonný riaditeľ Svetu zdravia, Ing. Schellong, ktorý v tom čase viedol 3 nemocnice – v Humennom, vo Svidníku a vo Vranove – a v rámci môjho predošlého pôsobenia vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni sme boli v pracovnom kontakte. Riadenie nemocnice vrátane zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti bolo pre mňa veľkou výzvou. Zaujalo ma aj to, že už vtedy išlo o sieť 3 nemocníc s ambíciou ďalších akvizícii, čo na Slovensku bolo – a stále je – unikátne. Potenciál využitia vzájomných synergií a zmena paradigmy v slovenskom zdravotníctve boli mimoriadne lákavé, a tak som sa túto šancu rozhodol využiť. Riaditeľom nemocnice som sa stal v októbri 2010.

Aký má nemocnica spád, koľko má ambulancií, lôžkových oddelení a koľko pacientov ročne ošetrí?

Nemocnica poskytuje služby prevažne pre pacientov Horného Zemplína a pre základné odbory má spád asi 60 000 obyvateľov. Keď rátame aj špecializované služby ako onkológia, pneumoftizeológia, neurológia či infektológia, spád dosahuje 110 000 obyvateľov a keď k tomu prirátame aj urgentnú starostlivosť o chorých novorodencov a nedonosené deti, môžeme hovoriť o spáde približne 220 000 pacientov. Nemocnica má 8 lôžkových oddelení a 328 lôžok, hematologicko-transfuziologické oddelenie, rádiologické oddelenie vrátane CT a centrálnu sterilizáciu. Okrem toho prevádzkujeme 25 špecializovaných ambulancií. Ročne v nemocnici hospitalizujeme vyše 12 000 pacientov a ambulantne realizujeme asi 165 000 vyšetrení. Veľké percento týchto vyšetrení sprevádzajú aj laboratórne vyšetrenia.

Keď sa naskytla možnosť prevádzkovať laboratórne činnosti s vyššou efektivitou a bez negatívneho dopadu na kvalitu služieb, skôr naopak, rozhodli sme sa to vyskúšať.

Je nemocnica niečím v regióne špecifická?

Špecialitou je, že súčasťou novorodeneckého oddelenia je jednotka resuscitačnej starostlivosti a jednotka intenzívnej starostlivosti, ktoré sú v rámci Koncepcie neonatológie na Slovensku zaradené do kategórie III a svoje služby ponúkajú okresom Snina, Vranov nad Topľou, Medzilaborce, Humenné a podľa potreby aj iným. Okrem toho sa nemocnica za posledné 4 roky profilovala do realizácie endoprotéz – TEP bedrových a kolenných zhybov – nielen pre našich pacientov, ale aj pre chorých z iných regiónov. Tieto operácie realizujú špičkoví slovenskí odborníci s medzinárodnými skúsenosťami a popri nich sa pripravujú aj naši lekári – chirurgovia. V roku 2013 sme vykonali vyše 350 takýchto operačných zákrokov. Dlhodobo má veľmi dobrý kredit i rádiologické oddelenie so spektrom vyšetrení, ktoré umožňujú komplexnú diagnostiku. V roku 2014 sme začali vykonávať aj artroskopické výkony.

Kedy a za akých okolností začala nemocnica spolupracovať s Alpha medical?

Začiatky spolupráce siahajú do roku 2007, keď naše genetické oddelenie prešlo pod Alpha medical. Skúsenosti s genetikou vedenou spoločnosťou Alpha medical boli a sú veľmi pozitívne – podarilo sa nám diagnostikovať mnohé závažné ochorenia, ktoré by sa zrejme inak nepodarilo odhaliť. Najvýraznejším medzníkom však bol následný outsourcing našich „svalzových“ oddelení – klinickej biochémie a hematológie a mikrobiológie – koncom roka 2011. Dôvodom bola potreba zefektívniť prevádzku našich laboratórií a zvýšiť kvalitu a rýchlosť laboratórnej diagnostiky. Z môjho pohľadu bol outsourcing týchto činností na spoločnosť Alpha medical, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prevádzkou laboratórií, logickým krokom. Časť vyšetrovacích metodík – tzv. statimové vyšetrenia – sa aj naďalej realizuje v Humennom tak, aby nebola ohrozená akútna starostlivosť a časť vyšetrení sa po vypracovaní logistiky odberu a zvozu vzoriek preniesla do centrálneho laboratória Alpha medical v Stropkove – hlavne mikrobiológia a časť biochemických a hematologických vyšetrení.

Prečo je pre súkromnú nemocnicu výhodné prenajať, prípadne predať laboratórium? Aké má toto riešenie strategické výhody?

Nemocnica poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v rôznych segmentoch, ako sú lôžková starostlivosť, ambulantná starostlivosť, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (RTG, CT, MMG, transfúziológia) a jednodňová zdravotná starostlivosť (chirurgické odbory), takže je prirodzené, že niektoré segmenty sú prevádzkovo efektívnejšie než ostatné, a tak kompenzujú ich prípadnú stratovosť. Preto keď sa naskytla možnosť prevádzkovať laboratórne činnosti s vyššou efektivitou a bez negatívneho dopadu na kvalitu služieb, skôr naopak, rozhodli sme sa to vyskúšať. Týmto sme sa zároveň vyhli nevyhnutným investíciám do prístrojového vybavenia laboratórií.

Aké sú charakteristické zmeny súvisiace s odovzdaním laboratórií inej spoločnosti?

Ako som už spomínal, v Humennom ostalo statimové laboratórium – pôvodné oddelenie sa reorganizovalo do menších priestorov a spoločnosť Alpha medical tieto priestory následne zrekonštruovala, technicky zabezpečila a zároveň prevzala všetky pracovnoprávne vzťahy dotknutých zamestnancov nemocnice. Čo sa týka ešte outsourcingu laboratória klinickej mikrobiológie, pre našu nemocnicu malo veľký význam, že v laboratóriu Alpha medical zabezpečili vyšetrenie pacientov na tuberkulózu, keďže tu máme záchytný tábor, kde je pri vstupnom vyšetrení potrebné aj vyšetrenie na TBC.

Koľko a akých vyšetrení realizujete v statimovom režime v Humennom? Je ich viac alebo menej než pred príchodom Alpha medical?

Nevidíme zásadný rozdiel vo využívaní statimových vyšetrení pred a po prevzatí laboratórií spoločnosťou Alpha medical. Vyšetrenia realizované v Humennom by som rozdelil do dvoch kategórií. Prvou skupinou sú vyšetrenia realizované u hospitalizovaných pacientov. Až 85 % hospitalizácii predstavujú akútni pacienti, ktorí pre správnu diagnostiku a liečbu nevyhnutne vyžadujú statimové vyšetrenia, napríklad krvný obraz, mineralogram, hepatálne testy, markery zápalu, markery poškodenia srdcového svalu a podobne. Percentuálne zastúpenie statimových vyšetrení je u týchto pacientov teda takisto vyššie, asi 85 %. Druhú skupinu tvoria vyšetrenia realizované u ambulantných pacientov, hlavne onkologických, pretože podľa laboratórnych výsledkov sa ordinuje aktuálna chemoterapia. U onkologických pacientov je približne 80 – 85 % vyšetrení statimových. Na ostatných ambulanciách majú vyšetrenia v statimovom režime približne 40 – 50-percentuálne zastúpenie.

Ako sa spolupráca časom vyvíjala?

Na začiatku spolupráce sa, samozrejme, vyskytli aj nejaké problémy ako napríklad kompatibilita informačných systémov, TAT časy dodania výsledkov, elektronická komunikácia – zasielanie žiadaniek a výsledkov, zjednotenie odberového systému a pod. Tieto počiatočné problémy sa však intenzívnou a konštruktívnou komunikáciou postupne podarilo odstrániť a neskôr došlo aj k rozšíreniu laboratórnej diagnostiky – klinici oceňujú okrem klasických laboratórnych metodík najmä kvalitu sérologickej diagnostiky vírusových a bakteriálnych ochorení, ktorá umožňuje diagnostikovať niektoré ochorenia presnejšie a rýchlejšie.

Prevádzka centrálneho laboratória v Stropkove je nepretržitá. Počas pracovných dní je zvoz vzoriek realizovaný až 6-krát denne a funguje aj cez víkend.

Ako prebieha proces doručenia vzorky do laboratória a následne výsledkov k lekárovi?

Po prevzatí laboratórií sa zaviedli elektronické žiadanky s čítačkami kódov vzoriek. Po počiatočných ťažkostiach, kým si ľudia osvojili nové postupy a doladila sa kompatibilita nášho nemocničného informačného systému a laboratórneho informačného systému Alpha medical, sa tento postup jednoznačne osvedčil a prispel k efektívnejšiemu využitiu času. Výsledky sa k lekárovi dostávajú prostredníctvom nemocničného informačného systému a následne aj v tlačenej podobe. Alpha medical nám pritom poskytuje aj odberový materiál na odber biologického materiálu.

Ako vám vyhovuje prevádzka statimového laboratória a centrálneho laboratória v Stropkove z časového hľadiska?

Čas prevádzky statimového laboratória nám absolútne vyhovuje, pretože ho máme k dispozícií 24 hodín denne. Prevádzka centrálneho laboratória v Stropkove je rovnako nepretržitá. Počas pracovných dní je zvoz vzoriek realizovaný až 6-krát denne a funguje aj cez víkend, i keď s menšou frekvenciou. Naši pracovníci majú nadštandardné kontakty na pracovníkov v laboratóriu tu v nemocnici aj v Stropkove, takže vieme promptne riešiť aj prípadné problémy. Toto všetko sú dôležité aspekty spolupráce, ktoré oceňujem.

Boli – respektíve sú – priebežne analyzované konkrétne parametre pri kvalitatívnom či kvantitatívnom hodnotení vzájomnej spolupráce?

Vyhodnocované boli hlavne na začiatku, keď bolo najviac problémov. Prípadné nezhody sme hlásili písomnou formou, naďalej však komunikujeme s pracovníkmi laboratórií u nás aj v Stropkove, hoci nie tak intenzívne ako na začiatku. Logicky to vyplýva z toho, že sme už s aktuálne poskytovanými službami spokojní, a tak nie je potrebné ich monitorovať na dennej, týždennej či mesačnej báze.

Ako často sa stáva, že dodané výsledky nekorešpondujú s klinickým stavom pacienta?

Stávalo sa to na začiatku, keď sa nastavovali referenčné hodnoty, dnes sa však môžeme na výsledky v drvivej väčšine prípadov spoľahnúť. Za posledný rok si napríklad nespomínam na žiadnu závažnú nezhodu.

Ako riešite problematiku nesprávne indikovaných výkonov?

Tento problém považujeme za veľmi aktuálny, zatiaľ nie je doriešený. Pravidelne dostávame od Alpha medical reporty nesprávne vykázaných výkonov, hlavne nesprávne diagnózy pre dané typy vyšetrení. V týchto „chybách“ vidíme často odborné nelogickosti, napríklad že pri diagnóze angína nemôžeme indikovať vyšetrenie ASLO. Takýchto problémov je však veľa, hlave na internom, chirurgickom a neurologickom oddelení. Našich lekárov na to pravidelne upozorňujeme a v spolupráci s laboratóriom sa snažíme takéto prípady minimalizovať.

Sledujete tieto problematické výkony?

Áno, sleduje to námestník pre LPS a spolupracuje s primármi oddelení a ambulantnými lekármi. Každé oddelenie, respektíve ambulancia dostáva vyššie uvedený report na vedomie a primár oddelenia konfrontuje nedostatky s konkrétnymi lekármi.

Aké dôležité aspekty treba – podľa vašich skúseností – brať pri rozhodovaní o outsourcingu do úvahy?

Predovšetkým treba dbať na výber spoľahlivého partnera s adekvátnym know-how v oblasti laboratórnej diagnostiky. V zmluve sa treba zamerať najmä na rozsah, kvalitu, spôsob a čas realizácie laboratórnych vyšetrení vrátane spôsobu reklamácie. Jednou z najdôležitejších častí by malo byť určite riešenie tzv. statimových vyšetrení v urgentných prípadoch.

K akému postupu sa prikláňate – k postupnému outsourcingu jednotlivých zložiek laboratórnej diagnostiky alebo radšej „všetko naraz“?

Aj na základe našej skúsenosti sa prikláňam skôr k postupnému outsourcingu laboratórií – na menšom laboratóriu sa dajú vyskúšať jednotlivé procesy a „vychytať“ muchy a tieto poznatky je potom možné úspešne aplikovať na ostatné laboratórne činnosti.

Ako s odstupom času vnímate výsledky spolupráce s Alpha Medical?

Vzťahy medzi nemocnicou a Alpha medical vnímam ako mierne nadštandardné, čo sa odráža v otvorenej komunikácii a snahe spoločne riešiť akýkoľvek problém. Zásadné dohody boli splnené a spoločnosť sa voči nemocnici správala vždy korektne a ústretovo. Veľmi pozitívne hodnotíme aj pracovné konferencie, ktoré Alpha medical pravidelne realizuje. Príchod Alpha medical zároveň priniesol obrovský komfort našim lekárom – najmä zavedenie obojsmernej elektronickej komunikácie (žiadanky – výsledky), čo sa priaznivo prejavilo aj na rýchlosti dodávania výsledkov. Elektronická komunikácia spolu so zavedením čiarových kódov na identifikáciu pacientov a vzoriek zároveň eliminuje nebezpečenstvo pomiešania žiadaniek so vzorkami. Rovnako pozitívne hodnotíme aj kvalitu a spektrum sérologických vyšetrení.

Kde vidíte potenciál spolupráce do budúcnosti?

Predovšetkým v rozširovaní spektra vyšetrení a v intenzívnejšej komunikácii medzi našimi lekármi a medicínskym úsekom spoločnosti Alpha medical. Čo sa týka spomínaných vyšetrení, v blízkej budúcnosti chceme na našich pracoviskách zaviesť mikrometodiky, ktoré už Alpha medical poskytuje aj iným nemocniciam v sieti Svet zdravia.

Foto: Peter Bánoš

Informačný list
invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 03/2014

Gynekológia a pôrodníctvo

V novom čísle štvrťročníka inVitro si prídu na svoje najmä gynekológovia. Dočítate sa v ňom o testovaní HPV, doktorka Adriena Gaťová píše o neplodnosti mladých párov a a tejto téme sa venujeme aj v…

author

Mgr. Jozef Kaščák

Všetky články autora