PRÍLIŠ SKORO MAMOU

Article image

Pôrody pred 19. rokom života sú podľa WHO pôrody včasné. (6) Tehotenstvá pred 19. rokom života predstavujú problém medicínsky, sociálny, psychický, spoločenský a ekonomický. Ideálny vek pre materstvo je 21 – 25 rokov, keď sa predpokladá fyzická a mentálna vyspelosť a pripravenosť na poslanie rodiča. (3, 5) Podľa WHO sa adolescentné tehotenstvo (teen pregnancy) delí na mladšie (do 17 rokov) a staršie (18 – 19 rokov). Problém adolescentného tehotenstva dominuje hlavne v rozvojových krajinách a v subsaharskej Afrike. Situácia však nie je ideálna ani vo vyspelých krajinách. (4)

Tehotenstvo adolescentných vo svete

Každý rok rodí asi 16 miliónov dievčat vo veku 15 – 19 rokov a asi 1 milión dievčat vo veku pod 15 rokov. (3) Podľa štatistík WHO z roku 2014 je priemerný výskyt tehotenstiev vo veku 15 – 19 rokov 49 na 1000 dievčat. Podľa krajín je to 1 – 299 pôrodov na 1 000 dievčat. Najväčší výskyt je v subsaharskej Afrike. Najväčšia frekvencia je vo veku 15 – 17 rokov. (6)
 
USA – 4 z 10 dievčat otehotnejú pred dvadsiatkou, z toho okolo 40 % má menej než 18 rokov. V roku 2013 sa narodilo 273 105 detí matkám vo veku 15 – 19 rokov. (4, 7)

Brazília – roku 1998 rodilo 698 439 dievčat pod 19 rokov, z nich 31 857 bolo vo veku 10 až 14 rokov. (6, 13)

Veľká Británia – má najvyšší počet mladistvých matiek v Európe. Roku 1997 otehotnelo 90 000 dospievajúcich dievčat, z nich 56 000 porodilo, z toho 90 % mimo manželstva. (7, 13)

Rusko – tretina všetkých detí sa narodila slobodným matkám, z toho 40 % detí sa narodilo matkám mladším než 20 rokov. (13)

Čína – 2 % všetkých pôrodov tvoria adolescentné matky. (7)

Nemecko, Francúzsko – adolescentných pôrodov je štvornásobne menej než v USA. (7)

Japonsko – osemnásobne menej adolescentných pôrodov než v USA. (7)

Údaje zo Slovenska

Z dostupných štatistických údajov podľa Bodnárovej, z celkovej pôrodnosti na Slovensku tvorí 9 % mladistvých. Roku 2016 bolo na 1 000 obyvateľov 9,8 pôrodov adolescentných matiek. (2) V UN Martin bol v rokoch 2004 – 2008 výskyt tehotenstiev u mladších než 18 rokov v 0,91 – 1,37 % z celkového počtu pôrodov, z toho najviac vo veku 16 – 17 rokov. (2) Vo FNsP Prešov bolo v roku 2007 – 2011 zo všetkých pôrodov 3,02 – 7,8 % pôrodov mladistvých a taktiež najviac vo veku 16 – 17 rokov, ktoré tvorili 12,35 – 22,78 % predčasných pôrodov. (2)

V NsP Spišská Nová Ves bolo v roku 2016 85 pôrodov pod 19 rokov, čo predstavuje 7,04 %, z toho pod 15 rokov 1 pôrod a vo veku 15 – 17 rokov bolo 23 pôrodov, čo predstavovalo 1,9 %.

Príčiny predčasného otehotnenia

Tehotenstvo v adolescentnom veku sa definuje ako nechcené tehotenstvo v období dospievania. (6) Príčiny predčasného otehotnenia sú rôznorodé, zahŕňajú rôzne oblasti života.

1. Pohŕdanie okolia

Adolescenti sa boja výsmechu a odmietnutia svojho okolia, majú sex ako spôsob, ktorý ich robí „cool“, nie sú pripravení na sexuálny vzťah. (1)

2. Rodinné prostredie

Vyťažení rodičia pre nedostatok času nedostatočne poskytujú rady a podporu pre svoje deti. V niektorých rodinách sú diskusie o sexe tabu, rodič prípadne nebudí dôveru dieťaťa na takúto diskusiu. (1) Dievčatá z nekompletnej rodiny otehotnejú skôr v dôsledku chýbajúceho zázemia a absencie mužského vzoru v rodine. Na Slovensku tvoria veľkú časť pubertálnych tehotenstiev dievčatá z etnických skupín s nižším
sociálno-ekonomickým zázemím a so sexuálnou aktivitou začínajú skôr než ostatná populácia, často preberajú rodinné vzory. (2)

3. Idealizovanie tehotenstva

Filmový priemysel často idealizuje tehotenstvo mladistvých ako niečo krásne, čo dvoch ľudí spojí na celý život. (1)

4. Nedostatok znalostí

Adolescenti nevzdelaní v otázkach sexu majú väčšiu pravdepodobnosť, že skončia ako rodičia s nechceným dieťaťom. Nechápu biologické a emocionálne aspekty spojené so sexom. Informácie o pohlavnom živote získavajú iba zo seriálu alebo filmu. (1)

5. Návykové látky

Mnoho dospievajúcich experimentuje s drogami a alkoholom. Alkohol znižuje schopnosť ovládať impulzy, čo prispieva k 75 % tehotných žien medzi 14. – 21. rokom života. Približne 91 % dospievajúcich tehotných uviedlo, že keď popíjali a napokon počali, pôvodne ani nemali v pláne mať sex. (7)

6. Sexuálne zneužívanie alebo znásilnenie

Tínedžeri môžu otehotnieť v dôsledku sexuálneho zneužívania alebo znásilnenia. Približne 5 % všetkých detí dospievajúcich sa na svete narodí v dôs­ledku znásilnenia. (1) Podľa Trestného zákona sa ten, kto vykoná súlož s osobou mladšou ako 15 rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, sa potrestá odňatím slobody na tri až desať rokov. Ak gynekológ zistí, že dievča, ktoré ešte nemá 15 rokov, je tehotné, má ohlasovaciu povinnosť na polícii, pretože sa to kvalifikuje ako trestný čin sexuálneho zneužitia. (9)

7. Získanie sociálnych výhod

Ide hlavne o adolescentky z chudobných rodín a s nízkym ekonomickým zázemím, ktoré využívajú sociálny systém danej krajiny.

Diagnostika tehotenstva

Včasná diagnostika tehotnosti u adolescentiek má svoje úskalia. Je potrebná spolupráca pediatra a gynekológa. Pri skúmaní pocitov adolescentiek o tehotenstve je dôležité určiť, ako informovať rodičov budúcej matky a otca dieťaťa. Pre pacientku môže byť nepríjemné, ak sa to rodičia dozvedia hneď na návšteve, keď je tehotenstvo potvrdené. Odporúča sa ďalšia návšteva do 24 – 48 hodín. Počas tejto doby môžu adolescentky hľadať podporu u širšej rodiny a u priateľov. Mnoho adolescentiek informuje svojich rodičov práve počas tejto doby. Lekár môže ponúknuť pomoc pri oznamovaní informácie rodičom. (3)

Údaje o poslednej menštruácii nie sú spoľahlivé, mnohé adolescentky majú nepravidelný menštruačný cyklus, takže vynechanie menštruácie nie je zriedkavé, zväčšenie prsníkov pripisujú predmenštruačnému syndrómu, nauzeu a zvracanie berú ako sprievodný jav zlej životosprávy a rôznych diét, užívaniu alkoholu a drog. (3) Mnohé adolescentné tehotné sa v dôsledku strachu alebo hanby dostavia ku gynekológovi neskoro a prípadným vynechaním skríningových vyšetrení môžu ohroziť zdravie plodu. (2)

Na gynekologickej ambulancii prebieha diagnostika klasickým gynekologickým vyšetrením. Ultrazvukovým vyšetrením sa potvrdí gravidita, početnosť tehotenstva, vitalita plodu, gestačný týždeň tehotnosti a termín pôrodu (porovná sa s termínom pôrodu podľa poslednej menštruácie). Individuálne, pri včasnej tehotnosti, nejasnom ultrazvukovom náleze, prípadne pri podozrení na extrauterinnú graviditu, sa odoberie venózna krv na hCG a sleduje sa jeho dynamika. (12)

Priebeh tehotenstva

Z prieskumu vyplýva, že vo veľkej väčšine prípadov si adolescentné matky graviditu a narodenie dieťaťa nepriali. Adolescentné tehotenstvo je vždy považované za rizikové. (3) Na Slovensku tehotné mladšie než 15 rokov patria do starostlivosti detského gynekológa. Aj keď je reprodukčný systém adolescentiek vyvinutý a funkčný, štruktúra panvových orgánov a celého organizmu je vo fáze vývoja a telo ešte nie je pripravené na tehotenstvo a pôrod. (5) Emocionálna vyspelosť je v tomto veku nedostatočná. (2)

U tehotnej je realizovaný štandardný skríning podľa zákona o zdravotnej starostlivosti. (14) U adolescentných tehotných je častý výskyt prejavov nedostatočnej výživy. Na zdravotný stav taktiež vplýva alkoholizmus, nikotinizmus a užívanie drog. Fajčenie a alkohol zvyšujú riziko potratu, predčasného pôrodu, hypotrofie plodu, náhleho úmrtia plodu. U detí alkoholičiek je opisovaný fetálny alkoholový syndróm. (2, 12)

U adolescentných tehotných je častý nedostatok kyseliny listovej, potrebnej na optimálny priebeh tehotenstva, ktorú musíme adekvátne suplementovať. (3) Dostatok železa je potrebný na krvotvorbu matky a plodu, anémia sa zvýrazňuje v II. a III. trimestri (2, 3), nedostatok nahrádzame antianemikami. Vzhľadom na to, že organizmus matky je ešte vo vývoji, treba dopĺňať príjem vápnika pre správny vývin kostí. (3) Samozrejmosťou je edukácia o zdravej výžive počas tehotenstva.

Mladistvé matky, hlavne pochádzajúce zo zlých sociálno-ekonomických pomerov alebo s rizikovým sexuálnym správaním, je nevyhnutné vyšetriť na sexuálne prenosné ochorenia. Ich včasný záchyt a liečba môžu zredukovať počet predčasných pôrodov. (2)

V porovnaní s dospelými tehotnými sa u adolescentných tehotenstiev častejšie vyskytuje predčasný pôrod, pôrod plodu s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Úmrtie detí do 1 mesiaca je až o 50 – 100 % častejšie. (6)

Pôrody adolescentných sú zaťažené vyšším výskytom peripartálneho krvácania. (2) Tehotnosť adolescentných je viac zaťažená výskytom preeklampsie. (2, 3)

V roku 2014 bolo 21 % primárnych cisárskych rezov u adolescentných matiek. Taktiež je dvojnásobný počet inštrumentálnych pôrodov (forceps, vákuum­extrakcia) oproti rodičkám vo veku 20 – 24 rokov. Príčinou je pravdepodobne fyzická nevyspelosť mladších matiek a strach alebo nedostatočná spolupráca počas druhej doby pôrodnej. (3)

Pri dôslednej starostlivosti o adolescentnú tehotnú, pri dodržiavaní rád, pokynov, vyšetrení a liečby je možné minimalizovať negatívne účinky tehotenstva na mladý organizmus a adolescentka môže donosiť a nekomplikovane porodiť zdravé dieťa. (3, 4)

Výsledky a dôsledky tehotenstva mladistvých

WHO v roku 2012 uvádzala štatistiky o tehotenstve, z ktorých sú v tomto článku vybrané údaje o adolescentných tehotných. Nie každá krajina poskytuje úplné informácie.

 • 77 % tehotenstiev adolescentných je neplánovaných.
 • 15 % tehotenstiev končí spontánnym potratom.
 • 30 % končí interrupciou (3 milióny dievčat vo veku 15 – 19 rokov podstúpia potrat, z toho 40 % absolvuje nelekársky potrat). Na Slovensku pripadá na adolescentný vek 17 % potratov.
 • Ročne porodí asi 16 miliónov dospievajúcich dievčat.
 • 10 – 19-ročné dievčatá predstavujú 11 % pôrodov na celom svete.
 • 23 % z celkového počtu tehotných má tehotenstvo sťažené komplikáciami a má komplikovaný pôrod.
 • U žien do 20 rokov je mŕtvorodenosť o 50 % vyššia než u matiek vo veku nad 20 rokov.
 • Materská úmrtnosť je o 50 – 100 % častejšia ako u dospelých, hlavne v krajinách s nízkou životnou úrovňou.
 • 40 % detí adolescentných matiek má nízku pôrodnú hmotnosť.
 • U mladistvých je vyššie riziko trofoblastovej choroby a jej recidívy. (10)
 • 5 – 14 % tehotných a šestonedeliek má suicidálne myšlienky, väčšie riziko je v adolescentnom veku. (2, 3, 4, 7, 10)

Sociálne dôsledky

Matka

 • Len 40 % adolescentných matiek dokončí školu.
 • Častejšie žijú v chudobe a poberajú sociálne dávky.
 • Sú ohrozené násilím partnera.
 • Tehotenstvá ukončené potratom majú dlhodobé psychické účinky ako depresia, posttraumatická stresová porucha, úzkostná porucha, poruchy spánku, extrémna ľútosť.
 • Potrat často vyvoláva pocit viny, hanby, ktorý môže trvať aj niekoľko rokov, čo spôsobuje narušenie každej životnej oblasti mladej ženy vrátane školy, rodiny, vzťahov a zdravia. (2, 4, 10)

Otec

 • Predčasne ukončujú školu alebo ukončenie školy trvá dlhšie ako rovesníkom. (3)
 • 80 % otcov sa s mladistvou matkou neožení. (2)
 • Častejšie prídu o prácu. (3)

Dieťa

 • Často sa rodia nedonosené, s nízkou pôrodnou hmotnosťou, časté sú poruchy zraku, sluchu, mentálna retardácia, chronické respiračné ochorenia, mozgová obrna, dyslexia, hyperaktivita. (2)
 • Deti sú často opustené, zanedbávané alebo zneužívané. (3)
 • Dievčatá adolescentných matiek sa v 22 % stávajú taktiež adolescentnými matkami. (4)
 • Chlapci adolescentných matiek sa v 13 % dostanú do väzenia častejšie než ich rovesníci. (4)
 • Takmer 9 % narodených detí bolo adolescentnými matkami daných na adopciu. (3)

Prevencia a záver

Tehotenstvo adolescentných dievčat je dôsledok nedostatočnej úrovne sexuálnej výchovy a plánovania rodičovstva. Voľná dostupnosť rôznych foriem antikoncepcie určite pomáha znížiť počet nechcených tehotenstiev, ale nenahrádza sexuálnu výchovu. Najdôležitejšími prvkami pri predchádzaní nežiaduceho tehotenstva dospievajúcich sú funkčná a stabilná rodina, dobré vzťahy medzi rodičmi navzájom a dobré vzťahy rodičov a detí. Hlavným zdrojom informácií o sexe by mali byť rodičia, nie internet a médiá. Tehotenstvo mladistvých nie je len medicínsky problém, ale aj sociálny a spoločenský, preto aj spoločnosť zohráva dôležitú úlohu pri prevencii nežiaducich tehotenstiev, pri šírení osvety medzi mladými ľuďmi a vedení ich k zodpovednosti za svoje konanie. (2)


Literatúra

 1. Zdravie.sk – dostupné na: http://www.zdravie.sk/clanok/51114/6-smutnych-pricin-tehotenstva-pubertalnych-dievcat  
 2. STAROŇOVÁ, Ľ., ADAM, J.: Tehotenstvo mladistvých, realita a riziká. Gynekológia a pôrodníctvo č. 2, ročník 23, 2016, str. 98 – 104
 3. https://www.uptodate.com/contents/pregnancy-in-adolescents?source=search_result&search=pregnancy+in+adolescents&selectedTitle=1%7E150
 4. https://www.teenhelp.com/teen-pregnancy/teen-pregnancy-statistics/
 5. http://medansw.com/sk/pages/1320549
 6. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/adolescent_pregnancy/en/
 7. J Adolesc Health Author manuscript, available in PMC, 2. 5. 2016, 2015 February, 56/2/:223-230.doi:10.1016/j.jadohealth.2014. 09. 007.
 8. J. N.: Problem associated with teen pregnancy. Dostupné na: http://www.messaggiamo.com/sk/pregnancy11712-problems-associated-with-teen-pregnancy.html
 9. Zákon o rodine č.201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. O rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu ÚS SR č. 615/2006 Z. z.
 10. BOZKAYA, H. et al.: A retrospective analysis of adolescent pregnancy. Gynecol. Obstet., 1996, 42, 146 – 150
 11. http://www.childrenparenting.com/sk/pregnancy/pregnancy-emotions-moods/
 12. ČECH, E. et al.: Porodnictví, 2. vyd. Praha, Grada Publishing, a.s., 2006
 13. http://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/102004722
 14. Zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov o zdravotnej starostlivosti
invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 02/2017

Reprodukčná medicína

Letné vydanie nášho časopisu inVitro prináša bohatý objem informácií zo sveta reprodukčnej medicíny. Aj v tomto čísle nájdete okrem odborných textov zaoberajúcich sa problematikou neplodnosti,…

author

MUDr. Štefan Novysedlák

Všetky články autora