Klinický význam 

Dabigatran je nový perorálny antikoagulačný preparát, registrovaný v Európskej únii v marci 2008. Jeho účinok spočíva v priamej inhibícii voľného trombínu, trombínu naviazaného na fibrín aj agregácie trombocytov indukovanej trombínom. 
Samotný preparát predstavuje neúčinnú (prodrug) formu lieku (dabigatran etexilát), ktorá sa po absorpcii z tráviaceho traktu (v žalúdku a v tenkom čreve, potrebuje kyslé pH prostredie), prostredníctvom štiepenia v pečeni mení na biologicky aktívnu látku (dabigatran). Najvyššie sérové hladiny dosahuje do 2 hodín po perorálnom užití, strava zapríčiňuje posun dosiahnutia tejto hladiny približne o 2 hodiny neskôr. Z tela sa vylučuje v 80% obličkami, zvyšok biliárnym systémom. Keďže sa v menšej miere viaže na bielkoviny (len asi 35%), je dialyzovateľný, avšak vzhľadom na mechanizmus vylučovania sa nedoporučuje pacientom s clearance kreatinínu pod 30 ml/min. 

Indikácie v klinickej praxi 

  • primárna prevencia venózneho tromboembolizmu u pacientov pred náhradou veľkých kĺbov (bedrový, kolenný),
  • prevencia cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsiení. 

Realizované štúdie napr. BISTRO I, BISTRO II, PETRO, PETRO-EX, RE-VOLUTION (RE-MODEL, RE-NOVATE, RE-MOBILIZE, RE-COVER, RE-LY)

Výhody

  • kratší biologický polčas – vyššia bezpečnosť pre pacientov v zmysle nižšieho výskytu krvácavých epizód,
  • rýchlejší nástup antikoagulačného účinku,
  • rýchlejšie odoznievanie antikoagulačného účinku,
  • fixné dávkovanie, t.j. nie je potrebná individuálna titrácia a rutinný klinický monitoring,
  • nulové (strava, alkohol) alebo minimálne (liekové) interakcie,
  • je priama súvislosť medzi plazmatickou koncentráciou dabigatranu a mierou antikoagulačného účinku.

Interferencia

Výhodná je nepozorovaná interferencia lieku so stravou a alkoholom, vďaka metabolizmu iným mechanizmom (nie cez cytochróm P-450, ale glykoproteín P) sú aj jeho liekové interakcie minimálne (napr. inhibítory protónovej pumpy, amiodarón, verapamil, klaritromycín...). T.č. je liek bez dokázanej významnej hepatotoxicity. 

Záver

Dabigatran v súčasnej dobe výrazne rozširuje terapeutické možnosti vo vybraných indikáciách  popri LMWH, warfaríne a fondaparíne, pričom prebiehajú ďalšie klinické štúdie s možným budúcim rozšírením týchto indikácií. 

Metóda, metodika

  • semikvantitatívne:    aPTT, TT 
  • kvantitatívne:    Hemoclot (test určený pre kvantitatívne stanovenie inhibítorov trombínu v plazme).

Výsledky informujú o na koncentrácii závislom predĺžení koagulačného času. 

Odber

Odber vzoriek:     do štandardných odberových skúmaviek Citrát (na Citráte 3,8% dosp. 2,5 ml, deti 2 ml) 
Stabilita plazmy:     8 hodín pri teplote 18-25 °C, 24 hodín pri teplote 2-8 °C, 6 mesiacov pri teplote -20°C 
Čas odberu:           antikoagulačná odpoveď závisí od vzťahu medzi časom odberu vzorky a časom užitia poslednej dávky lieku.

Dabigatran denná dávka   Priemerná najvyššia koncentrácia 2 hod po použití µg/ml  Priemerná najnižšia koncentrácia 10 - 16 hod po použití µg/ml
220 mg 1x  0,07 µg/ml 
(0,035 µg/ml — 0,162 µg/ml) 
 0,022 µg/ml 
(0,013 µg/ml — 0,036 µg/ml)
150 mg 2x    0,18 µg/ml 
(0,117 µg/ml — 0,275 µg/ml) 
 0,09 µg/ml 
(0,061 µg/ml — 0,143 µg/ml) 
110 mg 2x 0,13 µg/ml 
(0,85 µg/ml — 0,200 µg/ml)  
 0,07 µg/ml 
(0,065 µg/ml — 0,102 µg/ml)

Dostupnosť vyšetrenia

Vyšetrenie je dostupné od 15. mája 2013 všetkým spolupracujúcim lekárom.
V prípade akýchkoľvek otázok či požiadaviek, kontaktujte prosím, našich medicínskych reprezentantov.