Call centrum:

0850 150 000

7.00 – 16.30 (po – pia)


EURÓPSKY PARLAMENT ZAČÍNA KONAŤ VO VECI TRANSPORTU ŽIVÝCH ZVIERAT

Dňa 14. 2. 2019 poslanci Európskeho parlamentu obnovili svojim hlasovaním výzvu z roku 2012 na silné a jednotné presadzovanie zákona EÚ o ochrane prepravovaných zvierat z roku 2005.

Parlament presadzuje využívanie moderných technológií vrátane geolokačných systémov na sledovanie umiestnenia zvierat a trvania ciest, a taktiež, aby sa skracovala doba prepravy na maximálne 8 hodín, využívali sa iba vhodné dopravné prostriedky prispôsobené jednotlivým druhom a dodržiavali sa povinné prestávky s dostatočným prísunom vody a živín.

Parlament súčasne vy­zval Ko­mi­siu a člen­ské štáty, aby sa tran­s­porty ži­vých zvie­rat po­stupne na­hra­dili ob­cho­dom s mä­som. Na­miesto chov­ných zvie­rat by sa mali pre­vá­žať len zá­ro­dočné pro­dukty. Stopka sa má dať aj vý­vozu do kra­jín mimo EÚ a to v prí­pade, ak ne­spĺňajú zá­konné štan­dardy EÚ.

Všetci aktéri v dopravnom reťazci musia splniť svoje záväzky, či už sú to poľnohospodári, obchodníci so zvieratami, veterinárni lekári, alebo dopravné spoločnosti. Európska komisia by mala uložiť sankcie členským štátom, ktoré nesprávne uplatňujú pravidlá EÚ. Členské štáty musia lepšie presadzovať existujúce pravidlá prepravy zvierat a zabezpečovať dodržiavanie týchto pravidiel a to vykonávaním viacerých neohlásených kontrol a prísnejšími sankciami voči páchateľom.
Celú správu si môžete prečítať priamo na stránkach Európskeho parlamentu.

Kontaktujte nás

Neviete nájsť odpoveď na vaše otázky? Chcete sa stať naším klientom?
Máte problém, ktorý potrebujete vyriešiť? Kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme.

viac informácií