AEma, protilátky proti endomýziu AGA, protilátky proti gliadínu AGA, protilátky proti gliadínu

Základné informácie

Možnosti vyšetrenia cez zdravotnú poisťovňu

Áno

Metóda

Väzba protilátky na biočipy (antigén viazaný na syntetický nosič)

Význam stanovenia

AEma je protilátka, ktorá pri nepriamej imunofluorescencii (IF) reaguje so širokou škálou tkanív ako napr. stena ezofagu, stena žalúdka alebo hladký sval, kde sú pozitívne hladké svaly ako aj väzivo v lamina propria mucosae (vzhľad fluorescencie pripomína plást medu). Kombináciou substrátov na sklíčkach a použitím tried imunoglobulínov je možné pri jednom vyšetrení zachytiť rôzne typy ochorení. Test fluorescencie biočipu (Euroimmun) samostatne deteguje ešte ďalšiu dôležitú protilátku namierenú proti antigénu gliadín (AGA, antigliadin antibody). Základným antigénom prítomným v extrakte pripraveným z endomýzia je však tkanivová transglutamináza II (tTG).

Relevancia vyšetrenia

AEma protilátky sú významným sérologickým markerom, lebo sa spolu s protilátkami AGA proti gliadínu uplatňujú pri diagnostike enteropatie citlivej na na glutén, respektíve netropickej sprue a pri ochorení dermatitis herpetiformis Duhring. Vyšetrenie je vhodné v nasledujúcich prípadoch: • celiakia a gluténové enteropatie • dermatitis herpetiformis Duhring

Indikácia VšZP

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 109; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Union

010; 012; 019; 028; 029; 048; 106; 107; 154; 216; 222; 229; 319; 322

Indikácia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii


Doplnkové informácie

Frekvencia Dôvera

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia VšZP

t. č. nie je k dispozícii

Frekvencia Union

t .č. nie je k dispozícii

Interferencia

Hemolytické, ikterické alebo lipemické sérum.

Použiteľnosť pre prax

Vyšetrenie biočipov s rekombinantným gliadínom (GAF-3X) nadviazaným na syntetický nosič je rovnocenné vyšetreniu protilátok proti gliadínu metódou ELISA (väzba antigénu na mikrotitračnú doštičku). Naše laboratórium patologickej anatómie ponúka dva testy (protilátky proti gliadínu a protilátky proti endomýziu metódou nepriamej IF) v jednej vzorke séra súčasne.

Typ skúmavky, pravidlá pred odberom, teploty pri transporte a uskladenení

Odber krvi: skúmavka na biochemické vyšetrenie (napr. so separačným gélom)
Vzorku po odbere treba čo najskôr odoslať do laboratória. Ak nedôjde k transportu vzorky v deň odberu, krv možno nechať zraziť státím pri teplote 20 – 25 °C po dobu 2 hodín. Sérum je najlepšie odsať po centrifugovaní. Odsaté a sérum sa uskladňuje pri teplote 2 – 8 °C (ostáva stabilné 1 týždeň). Zmrazenie nie je vhodné.
V prípade, že nie je v ambulancii centrifúga, možno doručiť zrazenú krv (uskladniť pri teplote 2 – 8 °C). Aj pri transporte je potrebné zabezpečiť teplotu 2 – 8 °C.


Referenčné hodnoty

Referenčné rozpätie

negatívne
pozitívne