DIABETES MELLITUS 1. TYPU

Obrázok článku

Diabetes mellitus zaznamenáva v posledných desaťročiach nepretržitý systematický nárast a v tejto súvislosti sa čoraz častejšie skloňuje termín pandémia. Ide o ochorenie, ktoré je sprevádzané mnohými zdravotnými komplikáciami. Medzi najzávažnejšie, a bohužiaľ smrteľné ochorenia, patria kardiovaskulárne, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtia pacientov s diabetom.

Úvod

V EÚ trpí diabetom okolo 60 miliónov obyvateľov, z toho 10,3 % mužov a 9,6 % žien nad 25 rokov.1 Z jednotlivých štátov EÚ je na tom najhoršie Francúzsko 10 %, nasledujú Portugalsko 9,3 %, Grécko 9,2 %, Malta 8,3 % a Maďarsko 8,1 %, pričom európsky priemer je 6,9 %. Do tohto priemeru spadá aj Slovensko. Česká republika je na tom o trochu horšie – 7,7 %. Najmenej sa diabetes vyskytuje v Lotyšsku 4,4 %, v Dánsku 4,6 % a v Írsku 4,6 %.2 Údaje sú z roku 2014, publikované 13. 11. 2017.

Štatistika (Tabuľka č. 3) ukazuje, že vďaka tomu, že je DM metabolické ochorenie, ide o komplexné ochorenie. Najviac komplikácií diabetikov spôsobujú ochorenia kardiovaskulárneho systému, ktoré sú hlavnou príčinou smrti diabetikov. Od roku 2000 sú pacienti s DM zaradení medzi pacientov s absolútnym kardiovaskulárnym rizikom.4

Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je ochorenie, ktoré vzniká rozpadom beta-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu. Tento proces nastane buď autoimunitným zápalom (genetická predispozícia), alebo idiopatickým procesom. V našej populácii však prevláda autoimunitný DM1. Tento zápal vedie k absolútnemu nedostatku inzulínu a jeho náhrada je nevyhnutná. Na rozdiel od DM1 je DM2 charakterizovaný kombináciou dvoch porúch a to porušením sekrécie inzulínu a inzulínovej rezistencie. K DM1 sa klasifikačne zaraďuje DM1, ktorý sa prejavuje v dospelosti, vtedy hovoríme o latentnom autoimunitnom diabete u dospelých, tzv. LADA. K DM2 sa, naopak, zaraďuje typ diabetu MODY – noninzulíndependentný diabetes mladých. Okrem týchto typov diabetu existujú aj iné špecifické typy. V tomto článku sa však budeme venovať predovšetkým DM1.

Etiológia

Vznik DM1 je podmienený genetickými a negenetickými faktormi. Z genetických faktorov má najväčší vplyv komplex génov HLA (histokompatibilitný systém človeka). Tento systém má až 50-percentný podiel na vzniku DM1. Medzi predpokladané negenetické faktory patria: infekcie, enterovírusy, toxíny, nitráty, nitrity, deficit vitamínu D, dĺžka kojenia, vyšší vek matky, obmedzený kontakt s inými deťmi, a iné. DM1 sa čoraz častejšie vyskytuje u detí v krajinách s vysokou životnou úrovňou (severské krajiny). V tomto prípade môžeme hovoriť o koncepte hygienickej hypotézy, keď sa predpokladá, že častý stret detí s bežnými infekčnými agens chráni organizmus pred vznikom autoimunitného ochorenia.5

Klinický obraz

DM1 sa najčastejšie vyskytuje do veku 40 rokov, svoj vrchol však dosahuje medzi 12. až 15. rokom. Zjaví sa náhle v akútnom priebehu iných ochorení, akými sú napríklad viróza, angína, no najmä stres.6 Hlavným a najspoľahlivejším ukazovateľom jeho prítomnosti je glykémia. Spektrum symptómov diabetu je pomerne rozsiahle, a to v rôznej miere, pričom klinický obraz u DM1 a DM2 je odlišný. Ku spoločným príznakom oboch typov diabetu patria:

 • polyúria (časté a zároveň výdatné močenie), nyktúria (časté močenie v noci),
 • polydipsia (nadmerný smäd),
 • značný úbytok na váhe,
 • slabosť, únava,
 • polyfágia (nadmerná chuť do jedla),
 • ketonúria (prítomnosť ketolátok v moči),
 • ketoacidóza.

Najfrekventovanejší výskyt DM1 je zaznamenaný v štátoch severnej Európy, nasleduje stredná a južná Európa. V jednotlivých populáciách sa tento výskyt značne líši. Je spôsobený genetikou populácií, spoločné však majú to, že vo všetkých populáciách tento výskyt stúpa.7

Diagnostika

Základným predpokladom diagnózy diabetu je dôkaz chronickej hyperglykémie. Nestačí len klinický obraz, ten hovorí len o podozrení na diabetes. Treba ho dokázať laboratórnym vyšetrením glykémie.

Diagnostické kritériá DM1 a DM2 podľa WHO (2006)

 1. Hladina glukózy ≥ 11,1 mmol/l v ktoromkoľvek čase počas dňa (s výnimkou tesne po jedle a s prítomnosťou klinických symptómov).
 2. Glykémia nalačno ≥ 7,0 mmol/l (po minimálne 8-hodinovom hladovaní).
 3. Glykémia ≥ 11,1 mmol/l po 2 hodinách pri oGTT (pri nejednoznačnom náleze hyperglykémie oGTT zopakovať v iný deň).
 4. Hodnoty glykovaného hemoglobínu ≥ 6,5 % podľa DCCT alebo ≥ 48 mmol/mol IFCC.
 5. Sérologické vyšetrenia:
  –  ICA – protilátky proti antigénom buniek ostrovčekov,
  –  GADA – autoprotilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutámovej,
  –  IA – 2A – protilátky proti tyrozínovým fosfatázam,
  –  IAA – protilátky proti inzulínu.

Diferenciálna diagnostika

Pacienti s DM1 majú vyššiu pravdepodobnosť vzniku ďalšieho autoimunitného ochorenia, a to v 30 – 40 % prípadoch. Sú nimi: chronická lymfocytárna tyreoiditída, Gravesova choroba, celiakia, skleróza multiplex, vitiligo, alopécia, idiopatické črevné zápaly, Addisonova choroba, lymfocytárna hypofyzitída, predčasné gonadálne zlyhanie, chronická autoimunitná hepatitída, chronická atrofická gastritída, perniciózna anémia, hypoparatyreóza, a iné.8

Liečba a prevencia

Nefarmakologickou liečbou je diéta. Cieľom je zachovanie optimálneho telesného stavu, udržanie primeranej telesnej hmotnosti a hodnôt krvného tlaku. Hoci ide o najlacnejšiu a vysoko účinnú formu liečby, u väčšiny pacientov práve diéta predstavuje neprekonateľný problém. Pacient sa musí naučiť orientovať vo výživových tabuľkách, poznať glykemický index potravín a takisto vyvíjať pravidelnú fyzickú aktivitu, ktorá síce nevedie k zlepšeniu kompenzácie DM1, ale znižuje úmrtnosť ovplyvnením rizikových faktorov aterosklerózy.9

U všetkých pacientov s diagnostikovaným DM1 je indikovaná farmakologická liečba inzulínom. Najlepšie dokáže pulznú sekréciu uvoľňovania inzulínu napodobniť inzulínová pumpa. Ide však o finančne náročnú zdravotnícku pomôcku. Od začiatku sú pacientom podávané humánne inzulíny alebo ich analógy.

Záver

Diabetes mellitus patrí v súčasnej dobe k najzávažnejším ochoreniam látkovej premeny. Ohrozuje všetky vekové kategórie vrátane detí. Zasahuje do mnohých medicínskych odvetví, čím si upevňuje svoje postavenie ochorenia, ktoré nemožno ignorovať. Tak, ako napreduje výskum, napreduje aj diabetes. Je rozšírený po celom svete, aj tam, kde sa doteraz vyskytoval len ojedinele, čím výrazne zasahuje do ekonomiky každého štátu. Je na prospech všetkých, aby sa o prevencii nielen hovorilo, ale aby sa aj skutočne realizovala – aj na úrovni jednotlivca, aj na úrovni štátu. Zdravie si treba vážiť a pracovať na ňom, nie len čakať na liek.


Poznámky

1 Data and statistics, dostupné na: http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/diabetes/data-and-statistics
2 Chronic diabetes affects millions of people in EU, dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171113-1
3 Dostupný na vyžiadanie z Národného centra zdravotníckych informácií
4 RYBKA, J. Diabetes mellitus – komplikace a přidružená onemocnení, Diagnostické a léčebné postupy, Praha 2007, 26s.
5 CINEK, O., PERUŠIČOVÁ, J. Diabetes mellitus 1 typu, Geum,2008, 47s
6 RYBKA, J. Diabetes mellitus – komplikace a přidružená onemocnení, Diagnostické a léčebné postupy, Praha 2007, 26s.

7 PERUŠIČOVÁ, J. Diabetes mellitus 1 typu, Geum, 2008, 106s
8 PERUŠIČOVÁ, J. Diabetes mellitus 1 typu, Geum,2008, 101s
9 RUŠAVÝ, Z., LACIGOVÁ, S., PERUŠIČOVÁ, J. Diabetes mellitus 1 typu, Geum, 2008, 194s


Literatúra

 1. PERUŠIČOVÁ, J. Diabetes mellitus 1 typu, Geum 20081. 
 2. Ročný výkaz A (MZ SR) 2 – 01 o činnosti diabetologickej ambulancie za SR, rok 2017
 3. RYBKA, J. Diabetes mellitus – komplikace a přidružená onemocnení, Diagnostické a léčebné postupy, Praha 2007
 4. Data and statistics, dostupné na: http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/diabetes/data-and-statistics
 5. Chronics diabetes affects millions of people in EU, dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171113-1
inVitro Diabetológia image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 04/2018

Diabetológia

Posledné vydanie roka 2018 časopisu inVitro prináša aktuálne informácie z oblasti diabetológie. Odbor, ktorý v posledných rokoch závratne naberá na význame, zastrešuje témy…

MUDr. Vladimír Radolec, MPH, MHA

Všetky články autora