P2PSA A INDEX ZDRAVEJ PROSTATY PHI

Article image

PSA (prostatický špecifický antigén) je orgá­novo špecifický marker (ukazovateľ). Je to bielko­vina, ktorá sa tvorí v prostatických žľazách a čiastočne sa dostáva aj do krvného obehu. Pri poškodení prostatickej bunky sa do krvi uvoľňuje PSA vo zvýšenej miere. Jeho produkcia je zvýšená v malígnom prostatickom tkanive, predovšetkým v dobre diferencovaných nádoroch. Jeho hladina v krvi však býva zvýšená aj pri nemalígnych ochoreniach prostaty, ako sú zápaly prostaty a močových ciest a predovšetkým benígna hyperplázia prostaty. Za normálnu sa považuje hodnota PSA do 4,0 ng/ml. Pri zvýšenej hodnote býva zvyčajne indikovaná biopsia prostaty, pričom do úvahy sa berú aj nález digitálneho rektálneho vyšetrenia, veľkosť prostaty, vek pacienta, ďalšie pridružené ochorenia a pomer rizika biopsie a benefitu prípadnej pozitívnej diagnostiky karcinómu prostaty.

Úvod

Celkový PSA je všeobecne zaužívaný skríningový parameter pre karcinóm prostaty. Toto vyšetrenie má však obmedzenú špecificitu pre karcinóm. Až 75 % vykonaných biopsií prostaty má negatívny výsledok.1 Okrem celkového PSA sa používajú aj ďalšie pomocné ukazovatele, najčastejšie freePSA. Avšak aj špecificita tohto vyšetrenia je nízka. Preto treba presnejší nástroj na detekciu karcinómu prostaty, ktorý by pomohol znížiť počet zbytočných biopsií. Treba vyšetrenie, ktoré poskytuje lepší odhad rizika a umožňuje ľahšie vyhľadávanie pacientov, ktorí potrebujú biopsiu. Takýmto vyšetrením by mohlo byť stanovenie p2PSA a skóre PHI.

Vyšetrenie p2PSA

Vyšetrenie p2PSA je špecifický test na stanovenie [-2] proPSA. [-2]proPSA je proenzýmová izoforma v plazme cirkulujúceho freePSA. [-2]proPSA bol identifikovaný ako biomarker s najvyššou špecificitou pre karcinóm prostaty. Zvýšenie jeho hladiny v krvi signalizuje prítomnosť nádoru, respektíve zvýšené riziko jeho vzniku. Hodnota p2PSA umožňuje posúdiť, či ide o rýchlo rastúci nádor alebo menej rizikový, pomaly rastúci nádor. p2PSA sa stáva dôležitým diagnostickým a prognostickým markerom, ktorý rozširuje a zlepšuje možnosti detekcie karcinómu prostaty.

Index PHI

Samotná hodnota p2PSA sa na interpretáciu nepoužíva. Hodnotenie sa vždy robí pomocou PHI (prostate health index). PHI je výpočet, ktorý používa kombináciu hodnôt celkového PSA, freePSA a p2PSA. Stanovenie PHI má v porovnaní s vyšetrením freePSA a celkovým PSA najvyššiu špecificitu pre karcinóm prostaty.2 Tento index (PHI) poskytuje viac informácií o tom, čo znamená zvýšená hodnota celkového PSA a určuje pravdepodobnosť pozitívnej diagnostiky karcinómu prostaty z prípadnej biopsie. Tento index je možné použiť ako pomôcku pri rozlišovaní karcinómu prostaty a benígnych ochorení prostaty u mužov vo veku 50 a viac rokov, ktorých sérová hodnota celkového PSA je v intervale medzi 2,0 a 10,0 ng/ml a ktorých nález digitálneho rektálneho vyšetrenia nevzbudzuje podozrenie na prítomnosť karcinómu. Výsledok PHI môže lekárovi pomôcť pri rozhodovaní, či biopsia je, alebo nie je opodstatnená. Index PHI sa hodnotí ako pravdepodobnosť (riziko) karcinómu prostaty u vyšetrovaných pacientov (Tabuľka č. 1).


1 Schröder FH, et. al. Eleven-year Outcome of Patients with Prostate Cancers Diagnosed During Screening After Initial Negative Sextant Biopsies. European Urology, 57(2010)
2 Catalona, WJ et al Journal of Urology May 2011, Beckman Coulter Hybritech p2PSA Label. Approved for use in Europe 2009
3 Beckman Coulter Access Hybritech p2PSA Instructions for Use

Cut-off hodnote PHI 25,0 zodpovedá 88-percentná klinická senzitivita (percentuálny podiel detegovaných karcinómov) a 33,6-percentná klinická špecificita (podiel pacientov bez karcinómu, u ktorých je možné vyhnúť sa biopsii prostaty). To znamená, že približne 1 z 3 mužov sa môže vyhnúť zbytočnej biopsii prostaty pri zachytení 88 % prípadov karcinómu prostaty, ak ich hodnota PHI je menej než 25,0 (Tabuľka č. 2).

PHI slúži ako pomôcka pri rozhodovaní o ďalšom postupe vyšetrení a liečby pacienta. Bolo publikovaných  viac než 80 klinických prác a abstraktov z odborných mítingov, ktoré preukázali benefity využitia PHI s ohľadom na zdravie pacientov, aj na ekonomické výhody. Tieto štúdie potvrdili, že PHI významne zlepšuje klinickú špecificitu pre karcinóm prostaty v porovnaní so samotným vyšetrením celkového PSA.

Potrebu biopsie prostaty nie je možné absolútne vylúčiť. Stanovenie PHI však môže byť nápomocné pri posúdení zdravia prostaty u pacientov, u ktorých je biopsia kontraindikovaná (napríklad u pacientov, ktorí užívajú aspirín, warfarín a iné).

PHI je nástroj, ktorým je možné znížiť počet negatívnych biopsií prostaty. Je to jednoduché vyšetrenie z bežného odberu krvi, ktoré môže uľahčiť rozhodovanie o tom, či je vykonanie biopsie u konkrétneho pacienta naozaj nevyhnutné. Tento marker zatiaľ nie je súčasťou systému verejného zdravotného poistenia vo všetkých zdravotných poisťovniach. Poisťovňa Union má pre svojich klientov tento parameter indikovaný urológom na úhradu z verejného poistenia. Parameter je však dostupný pre všetkých na priamu platbu.

V našom Laboratóriu klinickej biochémie a hematológie v Centrálnom laboratóriu – ZÁPAD v Bratislave sme v období rokov 2016 – 2017 vyšetrili spolu 331 klientov (Graf č. 1). Klienti boli z urologických ambulancií, ale aj takí, ktorí o toto vyšetrenie požiadali priamo v laboratóriu.

Na základe PHI indexu sme u 162 pacientov potvrdili vysokú pravdepodobnosť karcinómu (44 %), u 122 pacientov strednú pravdepodobnosť karcinómu (21 %) a u 47 pacientov nízku pravde­podobnosť karcinómu (8,4 %) (Graf č. 2).

Stanovenie PHI vypĺňa diagnostickú medzeru medzi skríningovým vyšetrením PSA a biopsiou prostaty. Spolu s osobnou a rodinnou anamnézou pacienta môže pomôcť urobiť tie správne rozhodnutia v zmysle personalizovanej medicíny.


Literatúra

  1. Loeb S, Sanda MG, Broyles DL, et al. The prostate health index selectively identifies clinically significant prostate cancer. J Urol. 2015;193(4):1163 – 9.
  2. Mikolajczyk SD, Millar LS, Wang TJ, et al. A precursor form of prostate-specific antigen is more highly elevated in prostate cancer compared with benign transition zone prostate tissue. Cancer Res 2000 Feb 1; 60:756 – 759.
  3. Catalona WJ, Partin AW, Sanda MG et al. : A multicenter study of (-2) pro prostate specific antigen combined with prostate specific antigen and free prostate specific antigen for prostate cancer detection in the 2,0-10,0ng/ml, prostate specific antigen range. J Urology 2011.May, 185,1650-1655s 200- Eur.Urol. 2010 Jun;57(6):921 – 7.
  4. Loeb S, Catalona WJ. The Prostate Health Index: a new test for the detection of prostate cancer. Ther Adv Urol 2014 Apr;6(2):74 – 7.
  5. Fossati N, Buffi NM, Haese A, et al. Preoperative prostate-specific antigen isoform p2PSA and its derivatives, %p2PSA and Prostate Health Index, predict pathologic outcomes in patients undergoing radical prostatectomy for prostate cancer: results from a multicentric European prospective study. Eur Urol 2014 Aug;pii: S0302- 2838(14)00686-1. doi: 10.1016/j.eururo.2014. 07. 034. [Epub ahead of print]
invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2018

Urológia

Jarné vydanie časopisu inVitro prináša aktuálne informácie z oblasti urológie. Okrem odborných textov zaoberajúcich sa urologickými ochoreniami a ich prevenciou či liečbou v ňom…

author

MUDr. Katarína Schwarzová

Všetky články autora

MUDr. Katarína Schwarzová

Všetky články autora