ŽIVOT? NA NEZAPLATENIE

Article image

Máme za sebou dovolenkové obdobie. Je to časť v roku, ktorá je typická spomalením pracovného tempa, ale aj akumuláciou adrenalínových zážitkov počas našich výletov doma či v zahraničí. Práve túžba v nás zažiť niečo originálne a netradičné často ide ruka v ruke so znížením opatrnosti, s nedostatočným odhadom vlastných schopností či s úplnou absenciou zdravého rozumu. Podporená je aj účinkami letných horúčav a výdatnou konzumáciou alkoholu. Každoročne sú výsledkom zbytočné tragédie, ku ktorým vôbec nemuselo dôjsť. Aktuálne číslo inVitra preto venujeme všetkým lekárom urgentnej medicíny, ktorí so zanietením a s láskou vykonávajú svoje medicínske povolanie vždy vtedy a tam, kde ich najviac potrebujeme – pri záchrane ľudského života.

Úvod

27. máj bol ustanovený za Deň urgentnej medicíny. V tento deň sa už tradične snaží Európska spoločnosť pre urgentnú medicínu (European Society of Emergency Medicine – EUSEM) organizovať viaceré podujatia zamerané na zdôraznenie významu tohto lekárskeho odboru a tiež praktické stretnutia s obyvateľmi s cieľom zvýšenia ich laickej zdravotníckej gramotnosti. V tejto snahe je zahrnutá edukácia prvej pomoci v rôznych situáciách (bezvedomie, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, rôzne druhy poranení doma či vo voľnej prírode), edukácia o tom, ako reagovať voči neočakávanému násiliu či náhlemu napadnutiu inou osobou a v neposlednom rade aj informácie o správaní a podpore počas hromadného nešťastia či počas prírodnej katastrofy. Oprávnene možno konštatovať, že podobné aktivity by nemali byť výsostnou doménou jediného dňa v roku, ale ich znalosť by mala byť znakom vyspelosti národa, keďže v ohrození života sa môže ocitnúť každý z nás.

Perspektívy odboru

Urgentná medicína je relatívne mladý odbor. Prejavuje sa to vo viacerých aspektoch: systém urgentnej zdravotnej starostlivosti nie je ešte úplne detailne štruktúrovaný, neexistuje harmonizácia medzi týmito systémami v rámci jednotlivých krajín Európskej únie, nie všetky úkony a kompetencie vykonávané zdravotníckym personálom sú štandardizované a certifikované. Je to proces, ktorý vyžaduje aj zapojenie politických autorít.

Pohľad z druhej strany, tej pacientskej, hovorí, že okrem rýchlosti lekárskej intervencie je dôležitá aj jej bezpečnosť pre pacienta v krátkodobom aj v dlhodobom horizonte. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí 14. priečka v rebríčku všetkých príčin úmrtí pacientov práve poškodeniam z poskytnutia neadekvátnej zdravotnej starostlivosti. V krajinách Európskej únie, cez optiku vynaložených financií, to predstavuje približne 750 000 pochybení rôzneho druhu a rozsahu ročne, súborne 3,2 milióna dní hospitalizácií, ročne približne 260 000 prípadov končiacich trvalou práceneschopnosťou a 95 000 prípadov úmrtí. Zrejme aj v dôsledku týchto nelichotivých štatistík pripravil Európsky parlament dňa 5. decembra 2017 Deklaráciu pacientskej bezpečnosti.   

Deklarácia predstavuje snahu zjednotiť prostredníctvom ministrov zdravotníctva národné legislatívy jednotlivých krajín EÚ v oblasti pacientskej bezpečnosti a zjednodušiť tak procesy a právne nároky pri mimoriadnych udalostiach.

Edukácia v odbore urgentná medicína na pôde EÚ

EUSEM, okrem aktivít súvisiacich s Dňom urgentnej medicíny, funguje aj ako edukačná podpora. Vydáva vlastný časopis The European Journal of Emergency Medicine (EJEM), ktorý vychádza od roku 1994 nepretržite, pripravuje priebežné vzdelávacie podujatia v podobe kongresov či kurzov menšieho rozsahu a participuje na tvorbe guidelines pre vybrané okruhy medicínskych problémov. Na webovej stránke tejto spoločnosti, v záložke Vzdelávanie, sú vo forme PowerPoint prezentácií k dispozícii informácie od Acute Heart Failure Academy (AHF Academy), ktoré predstavujú užitočný vzdelávací obsah nielen pre lekárov urgentnej medicíny.

Zamyslenie na záver

Akú cenu má ľudský život? V pravidelných intervaloch sa v našich médiách, najmä po zverejnení nejakého tragického konkrétneho prípadu, stretávame s kreatívcami, ktorí sa snažia túto silne emotívnu a filozofickú otázku zodpovedať – na základe údajne sofistikovaných podkladov. Na pôde komerčných poisťovní, poskytujúcich životné poistenie, však ide o rutinnú a bežnú záležitosť. Každý orgán, chronické ochorenie či údaj z osobnej a rodinnej anamnézy má svoju váhu v podobe číselného vyjadrenia a znamená istotu našej väčšej či menšej ochrany v rôznom časovom horizonte. S narastajúcimi informáciami z oblasti laboratórnej diagnostiky, genetiky a personalizovanej medicíny nás zaiste čakajú v tejto oblasti prekvapivé časy.

Vo svete plnom protichodných názorov, kultúr a náboženských vplyvov je niekedy takmer nemožné zostať človekom v tej najzákladnejšej rovine a slovo bezpečie sa stáva nedosiahnuteľnou métou. Nedovoľme, aby čokoľvek z toho bolo nadradené zdravému rozumu a všeobecným princípom človečenstva.

invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 03/2018

Urgentná medicína

Jesenné vydanie časopisu inVitro prináša najnovšie poznatky z urgentnej medicíny. Okrem textov od odborníkov, ktorí prinášajú informácie o najčastejších stavoch, ktorými sa zaoberá urgentná…

MUDr. Marta Dobáková

Všetky články autora