SYSTÉM POSKYTOVANIA NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI ZÁCHRANNOU ZDRAVOTNOU SLUŽBOU

Article image

Záchranná zdravotná služba (ZZS) poskytuje neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v kritických situáciách pri ohrození života alebo zdravia občanov. ZZS zabezpečujú operačné strediská záchrannej zdravotnej služby (linka 112, prípadne 155) a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Je súčasťou integrovaného záchranného systému (IZS) a pri poskytovaní pomoci v tiesni je postup zložiek IZS vzájomne koordinovaný.

Úvod

V Slovenskej republike služby obyvateľstvu v oblasti záchranárskych služieb poskytuje integrovaný záchranný systém (IZS). Cieľom IZS je, aby pri ohrození života, zdravia alebo majetku postihnutý neodkladne a bez meškania dostal nevyhnutnú a odbornú pomoc. Tiesňou sa rozumie stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci. Záchrannú zdravotnú službu zabezpečujú Operačné stredisko ZZS a poskytovatelia ZZS.

Organizácia činnosti ZZS

Záchrannú zdravotnú službu poskytujú operačné strediská tiesňového volania a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Operačné stredisko je zodpovedné za vyslanie ambulancie ZZS na miesto určenia a to tak, aby táto služba bola koordinovaná, plynulá, nepretržitá a efektívna. K volajúcemu vysiela najbližšiu dostupnú ambulanciu podľa časovej dostupnosti a podľa typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Operátor operačného strediska ZZS vyšle na zásah tú ambulanciu, ktorá je k miestu zásahu najbližšie. Ak by išlo o rovnakú dostupnosť pre posádku s lekárom (RLP) aj pre posádku rýchlej zdravotnej pomoci, čiže bez lekára (RZP), operátor vyšle ten typ posádky, ktorý je adekvátny vyhodnotenému stavu osoby v tiesni. V špecifických prípadoch vyšle posádku vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, prípadne posádku mobilnej intenzívnej jednotky (MIJ). Rozhodnutie závisí od získaných informácií, ktoré operátor zistí pri komunikácii s volajúcim na tiesňovú linku. V SR je na príjem volaní tiesňovej linky zriadených 8 krajských operačných stredísk (KOS) ZZS v nepretržitej prevádzke, ktoré po prijatí tiesňového volania ho vyhodnocujú, spracujú a následne riadia posádku a jej činnosť počas samotného zásahu. Komunikácia medzi KOS ZZS a posádkou ZZS je prostredníctvom on-line systému AVL (automatická lokalizácia vozidiel) a formou statusových hlásení. Volanie na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby 155 je bezplatné, a je možné volať z telefónu akejkoľvek verejnej siete v SR vrátane mobilných telefónov takisto aj z mobilných telefónov operátorov iných štátov.

Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby zabezpečujú záchrannú zdravotnú službu priamo poskytovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti ambulanciami záchrannej zdravotnej služby. Aktuálne na Slovensku je 13 poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, ktorí prevádzkujú niekoľko typov ambulancií ZZS v sídle stanice ZZS. Sieť ZZS tvorí 280 staníc rozmiestnených na území SR v nepretržitej prevádzke. Povolenie na prevádzku sídla stanice ZZS získava poskytovateľ ZZS na základe výberového konania vypísaného MZ SR a to na 6 rokov.

Typy ambulancií ZZS

V SR služby ZZS poskytujú nasledujúce typy ambulancií, z ktorých každá má predpísané personálne zabezpečenie, materiálne a technické vybavenie.

 1. Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). Tvoria ju dvaja členovia v zložení zdravotnícky záchranár a vodič ambulancie, prípadne dvaja zdravotnícki záchranári (jeden v pozícii vodiča); v SR je 181 takýchto ambulancií. Niektoré z týchto ambulancií sú doplnené o inkubátor na transport novorodencov.
 2. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci pomoci (RLP). Je zložená z 3 členov: lekár so špecializáciou urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna starostlivosť (prípadne s inou špecializáciou); zdravotnícky záchranár a vodič ambulancie, prípadne lekár a dvaja zdravotnícki záchranári. V SR je 92 takýchto ambulancií.
 3. Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci/mobilná intenzívna jednotka (RLP/MIJ). V porovnaní s predošlým typom RLP je doplnená o inkubátor, čiže je schopná zabezpečiť starostlivosť o novorodenca v kritickom stave. Zloženie posádky je rovnaké.
 4. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS). Ide o možnosť transportu vzduchom vďaka špeciál­ne vybavenému vrtuľníku. Posádku VZZS tvorí lekár, zdravotnícky záchranár a pilot. V SR je 7 ambulancií VZZS.

Umiestnenie ambulancií

Sídla ambulancií ZZS sú určené legislatívou tak, aby pri ideálnych poveternostných podmienkach boli dostupné v približnom časovom horizonte 15 minút. Tento časový údaj však nie je možné považovať za záväzný – môže sa totiž stať, že posádka, ktorá by to na miesto zásahu naozaj „stihla“, je na inom zásahu, a tak na miesto zásahu smeruje posádka z omnoho vzdialenejšej stanice. Na ceste sa môže nachádzať prekážka alebo akékoľvek iné dopravné obmedzenie. Ani použitie zvláštnych zvukových a svetelných výstražných znamení (laicky sirény a maják) nezbavuje vodičov ambulancií potrebnej opatrnosti a predvídavosti. V praxi to znamená, že vodič ambulancie ZZS musí prispôsobiť jazdu ambulancie ZZS stavu vozovky (prekážky, kalamity, údržba vozovky a podobne), technickému stavu vozidla a svojim schopnostiam. Tieto kritériá sa znásobujú v prípade, ak je v ambulancii ZZS transportovaný aj pacient.

Každý typ ambulancie je povinne vybavený prostriedkami na zabezpečenie starostlivosti o život ohrozujúce stavy (defibrilátor vrátane možnosti kardiostimulácie, EKG, vybavenie na podávanie liekov do žily, vybavenie na podávanie liekov do vnútrokostného priestoru a podobne), na zabezpečenie starostlivosti o dýchanie a dýchacie cesty (rôzne typy pomôcok na zabezpečenie priechodných dýchacích ciest, ventilátor, odsávačka, kyslík), vybavenie na znehybnenie chrbtice a končatín pri úrazoch (dlahy, vákuový matrac, dlhá a krátka chrbticová doska, fixačné krčné goliere), vybavenie pre udalosti s hromadným postihnutím osôb a pomôcky na transport. Posádky ZZS zabezpečujú najmä takzvané primárne výjazdy (výjazdy, počas ktorých sa poskytuje prvotná zdravotná starostlivosť, teda posádka ZZS je prvým kontaktom), ale aj sekundárne zásahy, čiže prevozy medzi ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, ide najmä o prevoz na pracovisko vyššieho typu. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú zodpovední za fungovanie konkrétnej ambulancie, za jej vybavenie, personálne obsadenie a aj za zriadenie sídla, čiže zásahového strediska.

Odbornosť zdravotníckych pracovníkov

Odbornosť poskytnutia zdravotníckej pomoci je zabezpečovaná systémom sústavného vzdelávania, čiže systémom „zbierania“ kreditov sústavného vzdelávania (CME), ktoré sú pridelené za aktívnu alebo za pasívnu účasť na vzdelávacích aktivitách – na prednáškach, seminároch, kongresoch, na súťažiach a na taktických cvičeniach. Všetci zdravotnícki pracovníci sú podľa zákona povinní každoročne dokladovať získanie zákonom definovaného počtu kreditov.

Falck Záchranná a. s. má dlhodobo vypracovaný systém vzdelávania pre lekárov, zdravotníckych záchranárov aj pre vodičov, ktorý realizuje Edukačné a tréningové centrum. Tvorí ho systém tréningových supervízorov a supervízorov vodičov, ktorí pripravené edukačné materiály prezentujú priamo na svojich staniciach a vedú aj nácvik nových zručností v prípade nových pomôcok, či opakovanie zručností, napríklad prácu s imobilizačnými prostriedkami, používanie a ovládanie prístrojov v ambulanciách a podobne. Pre vodičov je samozrejmosťou tréning bezpečnej a plynulej jazdy s ambulanciou, opakovanie pravidiel cestnej premávky, používanie transportných pomôcok a iné.

Novinkou vo Falck Záchranná a. s. v tomto roku je zavedenie jednorazovej videolaryngoskopie v prípade „difficult airway“, nový systém intraoseálneho vstupu, set na torakostómiu v prípade tenzného pneumotoraxu pre posádky RZP, nový analgetický liek na inhalačné podanie v prípade traumy pre posádky RZP, ktoré nemajú možnosť podania opiátov a vybavenie posádok CO detektorom.

Činnosť posádky záchrannej zdravotnej služby

Ambulancia ZZS je aktivovaná operačným strediskom a na zásah vyráža zo svojho sídla, prípadne z miesta, na ktorom sa nachádza v prípade neukončeného zásahu, ak je ambulancia už uvoľnená a pripravená na zásah (napríklad po odovzdaní postihnutej osoby v nemocnici, keď sa ambulancia vracia do svojho strediska). Po aktivácii je ambulancia povinná vyraziť na zásah do 2 minút.

Úlohou posádky ambulancie je prijímať pokyny operačného strediska, realizovať všetky úkony nevyhnutné na poskytnutie pomoci v núdzi a ak treba, zabezpečiť transport postihnutej osoby do zdravotníckeho zariadenia. V podmienkach prednemocničnej zdravotnej starostlivosti je to najbližšie zdravotnícke zariadenie schopné poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Posádka ambulancie ZZS v rámci zásahu vykonáva nasledujúce činnosti:

 1. získava anamnézu, čiže údaje o vzniknutých ťažkostiach nevyhnutných na správne určenie diagnózy; v mnohých prípadoch vedie priamo k diagnóze (až v 50 %) alebo veľmi výrazne zúži rozsah možných chorôb, respektíve usmerní ďalšie pátranie,
 2. sleduje, hodnotí a zaznamenáva životné funkcie pomocou primeraných klinických a technických pomôcok,
 3. vykonáva posudzovanie zdravotného stavu osoby a stanovuje pracovnú diagnózu,
 4. vykonáva prvotné ošetrenie všetkých poranení vrátane zastavenia krvácania,
 5. vykonáva vyčistenie dýchacích ciest, zabezpečuje priechodnosť dýchacích ciest dostupnými prostriedkami a technikami; používa pomôcky na zabezpečenie dýchacích ciest pri umelej pľúcnej ventilácii, podáva kyslíkovú liečbu a inhalačnú liečbu,
 6. zaisťuje periférny žilový vstup vrátane intraoseálneho vstupu a podáva fyziologický roztok na udržanie priechodnosti žilového vstupu,
 7. vyhotovuje záznam EKG krivky a vykonáva jej posudzovanie a hodnotenie,
 8. vykonáva základné neurologické vyšetrenie a stanovuje pracovnú diagnózu cievnej mozgovej príhody,
 9. polohuje a znehybňuje osobu s prihliadnutím na rozsah a povahu poranenia alebo choroby; vyslobodzuje zranených, ak tým neohrozí svoj život alebo zdravie, znehybňuje poranené časti tela osoby,
 10. vykonáva kardiopulmonálnu resuscitáciu; používa automatický a poloautomatický externý defibrilátor,
 11. ošetruje pneumotorax dostupnými prostriedkami a technikami, zavádza žalúdočné sondy,
 12. zavádza močový katéter u žien, ošetruje drény, periférne cievne katétre, permanentné močové katétre, sondy, kanyly a stómie,
 13. v prípade potreby odoberá biologický materiál, odoberá kapilárnu krv a žilovú krv na diagnostické účely,
 14. ohrieva alebo chladí osobu pri úrazoch spôsobených nízkymi alebo vysokými teplotami,
 15. ošetruje amputát vhodný na replantáciu,
 16. používa magnet pri neadekvátnej funkcii implantovateľného kardioverter-defibrilátora,
 17. zabezpečuje transport osoby a podieľa sa na transporte osoby z miesta udalosti do vozidla ambulancie záchrannej zdravotnej služby dostupnými spôsobmi a prostriedkami, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie,
 18. nepretržite sleduje zdravotný stav, zabezpečuje základné životné funkcie a uspokojuje potreby osoby súvisiace so zdravím, s chorobou a s umieraním,
 19. udržuje rádiovú, telefónnu a dátovú komunikáciu s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a so všetkými zložkami integrovaného záchranného systému, spolupracuje pri navigácii v teréne,
 20. zaisťuje bezpečnosť zásahu, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie,
 21. spolupracuje pri navigácii ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v teréne,
 22. zabezpečuje starostlivosť o telo mŕtvej osoby,
 23. pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb sa riadi pokynmi veliteľa zdravotníckeho zásahu, vykonáva triedenie ranených a ako veliteľ zdravotníckeho zásahu koordinuje záchranný tím.

Postihnutá osoba má právo ktorúkoľvek z uvedených činností odmietnuť, no o prípadných následkoch musí byť náležitým a primeraným spôsobom poučená. O takejto skutočnosti musí posádka vyhotoviť písomný záznam, ktorý podpíše postihnutá osoba. Ak osoba odmietne podpísať takýto záznam, podpíšu sa dvaja svedkovia. Proti vôli osoby je možný postup posádky len v prípade, že daná osoba ohrozuje seba samého alebo svoje okolie. Takýto postup je možný v spolupráci s Policajným zborom SR. Financovanie zásahu ZZS je hradené zdravotným poistením osoby. Posádka ZZS vystavuje zdravotnú dokumentáciu o samotnom zásahu. Jej forma je pre ZZS daná legislatívou ako Záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby. Okrem identifikátorov postihnutej osoby obsahuje zápis anamnézy a nálezov fyzikálneho vyšetrenia, vybraných pomocných vyšetrení, úkonov a výkonov posádky, podanej liečby, ako aj miesto odovzdania osoby a stav pri odovzdaní (Obrázok č. 1).

Rok 2017 v SR z pohľadu ZZS

V roku 2017 bolo v rámci príjmu, spracovania a zabezpečenia realizácie odozvy na tiesňovú linku 155 zaznamenaných 1 328 416 volaní. Najviac prichádzajúcich volaní bolo v Bratislavskom kraji a najmenej v Trenčianskom kraji. Celkový počet zásahov všetkými ambulanciami ZZS v roku 2017 v SR bol 566 438, pričom najviac ich bolo v Prešovskom kraji a najmenej v Trenčianskom kraji (Výročná správa OS ZZS za rok 2017).

Vybrané štatistické údaje Falck Záchranná a. s. sú v Tabuľke č. 1 a v Tabuľke č. 2.

Záver

Integrovaný záchranný systém je systém s koordinovaným postupom jeho zložiek a činností poskytovaných pri pomoci v tiesni. Aktivácia systému IZS nie je náhradou za povinnosť poskytnúť pomoc. Každý občan je povinný poskytnúť pomoc v prípade, ak tým neohrozí vlastný život alebo zdravie, najmä ak ide o poskytnutie prvej pomoci pri ohrození zdravia a života. Poskytnutie pomoci druhému človeku je službou druhému človeku a vyjadrením mravného princípu ľudskej solidarity. Život a zdravie človeka patria medzi najdôležitejšie hodnoty a treba ich chrániť. Tiesňové linky môže využiť každá osoba, ktorá je v tiesni. Na základe poskytnutých informácií operátor tiesňovej linky situáciu vyhodnotí a aktivuje príslušnú zložku IZS.


Literatúra

 1. Výročná správa za rok 2017. Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Bratislava, 2018, online, dostupné na: http://www.155.sk/subory/dokumenty/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_OSZZSSR_2017.pdf.
 2. Zákon 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme
 3. Zákon 10/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z.
 4. Zákon 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. Zákon č. 41/2013 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
 6. Zákon 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 7. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 8. Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 9. Nariadenie vlády SR 296/2010 z 9.6.2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
 10. Výnos MZ SR z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
 11. Výnos z 9.7.2010, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 11.3. 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ZZS
 12. Výnos MZ SR z 23.3.2010, ktorým sa dopĺňa výnos z 11.3.2009, ktorým sa ustanovujú sídla staníc ZZS
 13. Vyhláška MZ SR 334/2010 z 9.7.2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdrav. povolaniach
 14. Vyhláška MV SR č. 334/2009, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MV SR
 15. Vyhláška MZ SR 151/2018 z 9.5.2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 16. Havlíková, E., Humaj, M., Kizyma, V., Karaš, J. 2018. Analýza výjazdov vo Falck Záchranná a. s. v roku 2017, Interný materiál Falck Záchranná a. s. 2018, 5 s.
invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 03/2018

Urgentná medicína

Jesenné vydanie časopisu inVitro prináša najnovšie poznatky z urgentnej medicíny. Okrem textov od odborníkov, ktorí prinášajú informácie o najčastejších stavoch, ktorými sa zaoberá urgentná…

author

MUDr. Eva Havlíková, PhD.

Všetky články autora
author

PhDr. Martina Vitková

Všetky články autora