OBJEKTÍVNE METÓDY POSUDZOVANIA TELESNEJ HMOTNOSTI A TELESNÉHO TUKU (Z DOMÁCNOSTÍ AŽ PO VEDECKÉ PRACOVISKÁ)

Article image

Obezita je multifaktoriálne chronické ochorenie, ktoré predstavuje komplexný problém. Významne sa podieľa na rozvoji diabetu mellitus, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení so závažnými zdravotnými dôsledkami. Obezita nepriaznivo ovplyvňuje aj kvalitu života. Liečba obezity zahŕňa zmenu životného štýlu, diétnu intervenciu, fyzickú aktivitu, medikamentóznu a chirurgickú liečbu. V procese chudnutia je veľmi dôležitá motivácia. Redukcia hmotnosti v relatívne malom rozsahu (5 – 7 %) vedie k zlepšeniu kardiometabolických rizikových faktorov (krvný tlak, triacylglyceroly, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol), k zlepšeniu kompenzácie cukrovky a oddialeniu chronických komplikácií.

Úvod

Obezita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin. Dochádza k nej, ak je príjem energie väčší ako výdaj. Príčinou je najčastejšie kombinácia väčšieho energetického príjmu, nedostatku pohybu, dedičných vplyvov, psychických vplyvov a spôsob výživy v detstve – tzv. primárna obezita. Zriedkavo ju spôsobuje iné ochorenie, napr. endokrinologické choroby, psychické ochorenie – napr. depresia, bulímia, vrodené choroby alebo lieky.

Prevalencia nadváhy a obezity celosvetovo stúpa a od roku 1980 sa zdvojnásobila. Takmer jedna tretina svetovej populácie má nadváhu alebo obezitu. Podľa dostupných dát Svetovej zdravotníckej organizácie WHO (vyhodnotených k roku 2016) trpelo nadváhou viac ako 1,9 miliardy dospelých vo veku 18 rokov a viac. Z týchto bolo viac ako 650 miliónov obéznych. V roku 2016 malo nadváhu 39 % dospelých vo veku 18 a viac rokov a 13 % bolo obéznych (Obrázok č. 1). Na Slovensku je uvádzaná prevalencia nadváhy a obezity u dospelých nad 18 rokov 56,2 % (muži 63,6 %, ženy 48,8 %) a prevalencia obezity 22,4 % (muži 22,5 %, ženy 22,3 %). Prevalenciu nadváhy a obezity v rámci krajín Európskej únie uvádzajú Obrázok č. 2 a Tabuľka č. 1.

Obrázok č. 3 porovnáva  prevalenciu obezity v Európskej únii v populácii dospelých nad 18 rokov v rokoch 2010 a 2016. (7)

Etiológia

Základnou príčinou obezity je energetický príjem prevyšujúci výdaj. Následkom je nahromadenie tukového tkaniva, ktoré spočíva vo zväčšení objemu tukových buniek – adipocytov. Pri obezite adipocyty, preplnené tukom, nie sú schopné absorbovať nárazové dávky lipidov v krvi a produkujú látky, ktoré majú významný podiel na vzniku aterosklerózy a cukrovky (diabetes mellitus 2. typu). Na vzniku obezity sa nepochybne podieľajú aj genetické faktory.

Príčiny obezity

 • Nevhodný spôsob stravovania – nevhodné množstvo a zloženie stravy, prebytok sacharidov (cukrov) a tukov, jednoduchý prístup k potrave.
 • Nedostatok pohybovej aktivity – nízka fyzická aktivita, sedavý spôsob života, lenivosť.
 • Metabolické faktory – nízky pokojový výdaj energie, znížená intenzita metabolických pochodov v organizme.
 • Psychické faktory – lenivosť, kompenzácia nudy, stresu a depresie jedením, bulímia.
 • Vplyv prostredia – preberanie stravovacích návykov a životného štýlu.
 • Hormonálne odchýlky a endokrinné ochorenia.
 • Vplyv liekov – priberanie na váhe je nežiadúcim účinkom hlavne hormonálnych prípravkov: inzulín, antikoncepcia, ale aj niektoré psychofarmaká.
 • Nedostatok spánku, chronický stres, zmena črevnej mikroflóry.
 • „Rizikové obdobia“ pre vznik obezity v priebehu života – dospievanie (hlavne u dievčat), tehotenstvo, obdobie po pôrode, dojčenie, menopauza, stop fajčenia, zmena stravovacích zvyklostí, rodinné a pracovné problémy, ukončenie športovej činnosti, dlhodobé ochorenie, úrazy.

Klinický obraz

Rozlišuje sa primárna obezita (95 – 98 % prípadov), ktorej prvotnou príčinou je nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie, spôsobená nadmerným príjmom potravy a sekundárna obezita, ktorá je zapríčinená iným ochorením. Obezita môže byť androidného typu – takzvaný mužský alebo centrálny typ, s rozložením tuku v oblasti trupu a brucha, ktorý sa považuje za zdravotne rizikovejší. Pri tomto type obezity dochádza k zmnoženiu viscerálneho tuku v brušnej dutine, ktorý je vysoko metabolicky aktívny a okrem iného produkuje hormóny a cytokíny, ktoré sprostredkujú ďalší nárast obezity a vznik jej metabolických komplikácií. Druhý typ je gynoidný – takzvaný ženský typ, s hromadením tuku v oblasti bokov, ktorý je menej škodlivý (Obrázok č. 4).

Diagnostika

Na stanovenie množstva telesného tuku sú dve skupiny metód. Prvú skupinu tvoria nepriame metódy s menej presnými údajmi, ale s nižšou náročnosťou pre vyšetrujúceho aj vyšetrovaného.

 • Antropometria stanovuje hmotnosť, výšku, dĺžku, šírku a hrúbku kožných rias.
 • Základom je stanovenie výšky a telesnej hmotnosti pacienta. Z nich sa vypočíta index telesnej hmotnosti (body mass index, BMI) podľa vzorca: BMI = hmotnosť/výška² (kg, m). BMI je základný, väčšinou postačujúci ukazovateľ pre nadváhu a obezitu (Tabuľka č. 2). Nevypovedá však o podiele hmotnosti tuku a svalovej hmoty, ani o type obezity.
 • Preto treba zisťovať aj obvod pása (Tabuľka č. 3), prípadne pomer pás/boky a ďalšie parametre, napríklad množstvo podkožného tuku.
 • Vhodným, doma merateľným údajom, je výpočet pomeru obvodu pásu a bokov (WHR) alebo pomer medzi obvodom pásu a telesnou výškou. Obvod bokov meriame vo výške maximálneho vyklenutia stehien v horizontálnej rovine u osoby vzpriamene stojacej s uvoľnenou brušnou stenou na konci výdychu. Normálna hodnota pomeru pás/boky je do 1,0 u mužov a do 0,85 u žien.
 • Pomer pás/výška v našej populácii dobre zodpovedá obvodu pásu. Normálna hodnota je do 0,4-0,5, riziko vzniku komplikácií významne stúpa od hodnoty 0,6 a viac.
 • Vyšetrovanie kožných rias (kaliperom) sa vyšetruje na 4 miestach: riasy nad m. biceps, m. triceps, subskapulárne a suprailicky. Hodnotí sa súčet nameraných hodnôt a ich porovnávanie v čase. K orientačnému vyšetreniu vystačia dve podkožné riasy – subskapulárna a nad m. triceps, ich pomer sa nazýva index centrality.
 • Sagitálny abdominálny rozmer (SAD) sa vyšetruje pomocou pelvimetra. Ide o vzdialenosť medzi prednou brušnou stenou a chrbtom v strednej čiare horizontálne vo výške L4/L5 u vzpriamenej stojacej osoby na konci expíria.
 • Analýza bioelektrickej impedancie (BIA) sa vykonáva metódou založenou na podklade telom prechádzajúceho elektrického prúdu s nízkou intenzitou a vysokou frekvenciou. Čím väčší je podiel tukovej hmoty, tým vyšší je odpor pre elektrický prúd. Na základe týchto odporov vie prístroj percentuálne určiť množstvo tuku, svalov a vody v tele. Ide o veľmi rýchlu, relatívne lacnú a jednoduchú metódu. Elektródy môžu byť umiestnené po dve na zápästí a nad členkovým kĺbom pravostranných končatín. Výhodou tejto metódy je, že nezaťažuje pacienta a nie je časovo náročná. Nevýhodou je závislosť od hydratácie pacienta.

Druhú skupinu tvoria nepriame štandardné metódy poskytujúce presné údaje. Ich technická a finančná náročnosť, ako aj záťaž pacienta sú také vysoké, že sa používajú len v klinických a experimentálnych štúdiách.

 • DEXA Scan (Dual Energy X-Ray Absorptiometry) je ešte presnejšie zariadenie na testovanie ako BIA. Ide o špeciálnu formu „röntgenu” tela, ktorý okrem základných údajov telesnej skladby meria aj hustotu kostí a ďalšie zaujímavé údaje.
 • Podobná je duálna protónová absorpciometria (DPA). Vyšetrovaný je vystavený ožiareniu.
 • Celotelová denzitometria sa vykonáva pomocou podvodného váženia. Závisí však od aktuálnej hydratácie pacienta, ktorá ovplyvňuje denzitu netukového tkaniva.
 • Hydrometria (meranie celkovej telesnej vody) sa vykonáva dilučnou izotopovou metódou. Vyšetrovaný je vystavený rádioaktivite.
 • Meranie celkového telesného draslíka sa vykonáva dilučnou izotopovou metódou, pri ktorej sa stanovuje rádioaktívny izotop 40K v beztukovej telesnej hmote.
 • CT vyšetrenie má vysokú finančnú náročnosť a expozíciu vyšetrovaného žiareniu.
 • MRI je ešte viac finančne náročná metóda.

Diferenciálna diagnostika

Medzi sekundárne príčiny obezity patria:

 • Endokrinopatie: zvýšená sekrécia kortizolu (Cushingov syndróm), znížená funkcia štítnej žľazy (hypotyreóza), deficit rastového hormónu, syndróm polycystických ovárií, hormonálna nerovnováha (klimaktérium), tehotenstvo.
 • Liekmi navodená obezita: kortikoidy, hormonálna antikoncepcia.
 • Obezita pri poškodení centrálneho nervového systému: poškodené centrum regulácie príjmu potravy.
 • Monogénová obezita: spôsobená mutáciou jedného génu.

Záver

Mechanické komplikácie obezity sú spôsobené vysokou hmotnosťou a masou telesného tuku. Patria sem poruchy pohybového aparátu (poškodenie váhonosných kĺbov, chrbtice) s rozvojom artrózy, bolesťami chrbta a s poškodením medzistavcových platničiek, častejšie vznikajú aj úrazy. Masa tuku spôsobuje obmedzenie dýchania (syndróm spánkového apnoe), kožné choroby (intertrigo, mykózy), zhoršené hojenie rán.

Medzi metabolické a z nich vyplývajúce kardiovaskulárne komplikácie obezity patria zvýšená hladina lipidov v krvi s rozvojom aterosklerózy a z nej vyplývajúcich srdcovo-cievnych ochorení – artériová hypertenzia, ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda. Pri obezite dochádza k inzulínovej rezistencii, ktorá vedie k rozvoju metabolického syndrómu, súčasťou ktorého je diabetes mellitus 2. typu. Následkom obezity vznikajú endokrinné poruchy, predispozícia k niektorým typom nádorov a ďalšie ochorenia.


Literatúra

 1. Krahulec B., Fábryová Ľ., Holéczy P., Klimeš I. a kol. Klinická obezitológia. Facta Medica, 2013
 2. www.who.int/news
 3. Ec.europa.eu/eurostat/statitics
 4. Fábryová Ľ. Obezita EDUC 2017 Projekt Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti a časopisu Via Practica. Via pract., 2017, 14(6): 279–285
 5. Fábryová Ľ. Komplexný prístup v manažmente pacienta s diabezitou. Forum Diabetologicum, 2018, 7(1): 23-33
 6. Kunešová M. Obezita, etiopatogeneze, diagnostika a léčba. Interní medicína pro praxi, (9), 2004, 435-440
 7. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/400516/_EuroHealth
invitro image
Tento článok sa nachádza v čísle invitro 01/2021

Zmeny telesnej hmotnosti

Prvé číslo roka 2021, prichádzajúce zároveň prvýkrát v dizajne Unilabs Slovensko, sa nesie v znamení témy Zmeny telesnej hmotnosti. Pre veľa z nás je po začiatku nového roka téma zmien…

Objavte ponuku
testov na unilabs.online

Hmotnosť
Objednať

Mám problém schudnúť. Prečo? Moja váha ide pomaly hore, ani neviem ako. Mám pocit, že priberám zo vzduchu. Kde začať?

Objednať
Štítna žľaza
Objednať

Ovplyvňuje úplne všetko. Od správneho vývoja mozgu, cez termoreguláciu, celý metabolizmus, všetky orgány a tkanivá, až po pevnosť kostí. Ak sa necítite dobre, ale ani neviete prečo, venujte jej zvýšenú pozornosť.

Objednať
Stres
Objednať

Ovplyvňuje váš zdravotný stav na všetkých úrovniach. Vyčerpáva vás, poškodzuje vašu imunitu a vytvára podmienky pre rozvoj tých najvážnejších civilizačných ochorení.

Objednať
Anti-Müllerian hormón
Objednať

AMH sa odporúča najmä u žien starších ako 28 rokov, ktoré rozmýšľajú odklade rodičovstva. AMH je hlavný ukazovateľ, či je schopnosť ženy otehotnieť optimálna; ukazovateľ štádia starnutia vaječníkov, či má žena dostatočný počet vajíčok, hodnotenie ovariálnej rezervy počas IVF.

Objednať
author

Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

Všetky články autora